Hotărârea nr. 949/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 5.526 mp, reprezentând terenul şi clădirile Grupului Şcolar ,,Vasile Voiculescu“ situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 66

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 5.526 mp, reprezentând terenul și clădirile Grupului Școlar „Vasile Voiculescu“ situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 66

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25370 din 18.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil reprezentând terenul și clădirile Grupului Școlar „Vasile Voiculescu“.

Suprafața de teren, de 5.526 mp, delimitată prin Planul cadastral anexat se constituie din terenul identificat cu nr topo 3654, 3435, înscris în CF 3992 - Oradea și nr topo 7457/ 2, înscris în CF 4064 - Oradea.

Conform pozițiilor, nr. 6404, 6405, 6406, 6407 și 7158, din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, imobilul din mun. Oradea, str. Clujului nr. 66, compus din suprafața de 5.526 mp teren, respectiv cinci corpuri de clădiri cu suprafața construită totală de 1.172 mp, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

Imobilul din Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 66 a fost preluat de Grupul Școlar ,,Vasile Voiculescu“ ca urmare a comasării, prin absorbție, a Școlii cu Clasele I-VIII “Alexandru Roman” din mun. Oradea, dispusă prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea, nr. 532 din 04.08.2011.

Ținând seama de prevederile art. 26, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

În baza prevederilor Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, precum și cele ale Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.526 mp, astfel:

Nr. topodin care se constituie

nr. cadastral

CF în care este înscris nr. topo

Suprafața din CF a nr. topo.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în

nr. cadastral

-mp-

Observații

3435

3992 - Oradea

2.565

1.981

Teren si construcții

- proprietatea publică a Municipiului Oradea -Grupul Școlar “Vasile Voiculescu“ situată în mun. Oradea, str. Clujului nr.66

3654

1.707

1.707

7457/2

4064 - Oradea

1.838

1.838

Total suprafață cadastral

5.526

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară,


a imobilului - proprietate publică a municipiului Oradea, reprezentând în natură: Grup Școlar “Vasile Voiculescu“, situat în municipiul Oradea, str. Clujului nr. 66, ce se compune din suprafața măsurată de 5.526 mp teren, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, respectiv cinci construcții cu suprafața construită la sol de 1.172 mp.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul Grup Școlar “Vasile Voiculescu“, situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 66.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Prefectura Județului Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

- AIO - Serviciul Terenuri;

- AIO - Serviciul Cadastru;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 949

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila