Hotărârea nr. 943/2013

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 645 din 09.09.2013 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire şi alipire a terenului, identificat cu nr. cadastral 180344, 180345, 180346 şi 176191, situat în municipiul Oradea, Şoseaua Borşului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 645 din 09.09.2013 pentru aprobarea

Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire și alipire a terenului, identificat cu nr. cadastral 180344, 180345,180346 și 176191, situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25262 din 17.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea spre aprobare, modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 645/09.09.2013 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire și alipire a terenului, identificat cu nr. cadastral 180344, 180345, 180346 și 176191, situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea,

În vederea corelării situației juridice, conform folosinței faptice,

În baza Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, precum și a Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin (5), lit. b) și art. 45, alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r e ș t e:

Art.I.Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local, nr. 645 din 09.09.2013, care va avea astfel următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 148.000 mp, teren identificat cu nr. cadastral 180344 - Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Observații

180344

180344-Oradea

148.000

Lot 1

47.789

Teren de construcții

- proprietate privată

a municipiului Oradea

Lot 2

100.211

TOTAL

148.000

Art.II. Se aprobă completarea art. 2 a Hotărârii Consiliului Local, nr. 645 din 09.09.2013, cu două noi articole, după cum urmează:

Art. 2A1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței din acte 140.759 mp (suprafața din măsurători 140.758 mp) , teren, identificat cu nr. cadastral 176191 - Oradea, astfel:”

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Observații

176191

176191-Oradea

Suprafața din acte

140.759

Suprafața din măsurători 140.758

Lot1

139.390

Teren de construcții

- proprietate privată a municipiului Oradea

Lot 2

1.368

Drum

-proprietate publică a municipiului Oradea

TOTAL

-

-

140.758

-

Art. 2A2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Loturile 1 și 2, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2A1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • - Lot-ul 1 teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea - cu destinația de Teren pentru construcții;

 • - Lot-ul 2 teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea - cu destinația de ” Drum public ”

Art.III. Se aprobă modificarea Art. 5 din HCL, nr. 645 din 09.09.2013, care va avea astfel următorul cuprins:

Art. 5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 254.533 mp teren, astfel:

Nr. topo/cad. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris

Nr. topo

Suprafața nr. cadastral

- mp -

Suprafața ce se alipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Mențiuni

Lot 1 de la art. 2.1.

-

139.390

139.390

Teren de construcții Proprietatea privată a municipiului Oradea

180346

180346 - Oradea

121

121

Lot 2 de la art.1

-

100.211

100.211

Lot 2 de la art.3

-

14.811

14.811

Total

-

254.533

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.A.

Art.V. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de gestiune;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •   AIO - Serviciul Terenuri;

 • •   AIO - Serviciul Cadastru

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •   S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.

 • •  S.C. EMERSON ROMANIA S.A. prin grija SC Eurobusiness Parc S.R.L.,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 943

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.