Hotărârea nr. 942/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a unor suprafeţe totalizând 1.230 mp teren, respectiv vânzarea, prin negociere directă, a suprafeţei menţionate, în favoarea S.C. Calipso S.A., teren situat în mun. Oradea, Ale. Ştrandului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a unor suprafețe totalizând 1.230 mp teren, respectiv vânzarea, prin negociere directă, a suprafeței menționate, în favoarea S.C. Calipso S.A., teren situat în mun. Oradea, Ale. Ștrandului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.25265 din 17.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafețelor totalizând 1.230 mp teren, respectiv darea acordului de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a suprafeței totale menționate, în favoarea S.C. Calipso S.A., reprezentând teren situat în mun. Oradea, Ale. Ștrandului,

Conform CF, nr. 153053, 153069 și 167724 - Oradea, terenurile luate în studiu cu suprafețele 700 mp, 138 mp și 392 mp (total - 1.230 mp), sunt în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu un drept de concesiune în favoarea S.C. Calipso S.A.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Luând în considerare prevederile Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 758 din 27.10.2005, cu toate modificările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea conturului la parcelele, identificate cu nr. cadastral 167724 și nr. cadastral 153069, înscrise în CF 153053 și 153069 - Oradea.

Art.2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 1.230 mp, astfel:______________________________________________________________________________________________

Situația, înainte de alipire

Situația, după alipire

Nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. cad.

Suprafața

-mp-

Proprieta r

Suprafața măsurată a noului număr cadastral -mp-

Propriet ar

153053

153053 - Oradea

700

Municipiul

Oradea

1.230

Municipiul Oradea

167724

167724 - Oradea

392

153069

153069 - Oradea

138

TOTAL

1.230

1.230

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară, a imobilului, cu suprafața de 1.230 mp, constituit conform art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă trecerea suprafeței de 1.230 mp, constituită conform art. 3 din prezenta Hotărâre, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.5. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea, prin negociere directă, a suprafeței de 1.230 mp teren, înfavoareaS.C. CalipsoS.A., necesar în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.6. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului va fi supus, ulterior negocierii, aprobării Consiliului Local.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Biroul Achiziții Publice, Licitații.

Art.8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Primăria municipiului Oradea - Biroul Achiziții Publice, Licitații;

  • Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • AIO - Serviciul Terenuri;

  • S.C. Calipso S.A. prin grija serviciului terenuri

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 942

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila