Hotărârea nr. 939/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa 1.993 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţe de 1.993 mp teren, reprezentând „drum public în extravilan”, situat în municipiul Oradea, în zona str. Vântului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafața 1.993 mp teren, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe de 1.993 mp teren, reprezentând „drum public în extravilan”, situat în municipiul Oradea, în zona str. Vântului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.24834 din 12.12.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafața 1.993 mp teren și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafețe de 1.993 mp teren, reprezentând drum public în extravilan DE 1264 și 1170, situat în municipiul Oradea, în zona str. Vântului.

Imobilul identificat prin documentația cadastrală anexată, având suprafața de 1.993 mp teren, are categoria de folosință drum public.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Conform art. 36 alin (1) și 104, lit. din Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În baza Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.993 mp, astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr.

cadastral

1:10000

Nr. Adeverință O.C.P.I.

Bihor

în care este înscrisă parcela

Suprafața de teren a parcelei -mp-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă șiseconstituieîn noulnr.cadastral -mp-

1170

83178 din 04.12.2013

1.800

1.800

1264

1.000

193

TOTAL

1.993

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, pentru imobilul în suprafață de 1.993 mp teren, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ”drum public în extravilanul localității” situat în municipiul Oradea, în zona str. Vântului.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum” în zona străzii Vântului, identificat prin Planul de amplasament și delimitare, aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul municipiului Oradea;

  • -    Instituția Arhitectului Șef;

  • -   P.M.O. - Direcția Tehnică;

  • -   Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări Gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (A.I.O.);

  • -   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

-   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

- A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 939

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.