Hotărârea nr. 938/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Chiricheu Petru şi Chiricheu Titiana-Gabriela reprezentând suprafaţa de 10 mp teren, cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 63, cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de soții Chiricheu Petru și Chiricheu Titiana-Gabriela reprezentând suprafața de 10 mp teren, cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 63, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr.24837 din 12.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației, reprezentând suprafața de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 63, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare, nr. 2065 din 01.11.2013, a Biroului Notarului -Bonchiș C. Bogdan din Oradea, soții Chiricheu Petru și Chiricheu Titiana-Gabriela, donează Municipiului Oradea suprafața de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Chiricheu Petru și Chiricheu Titiana-Gabriela, reprezentând suprafața de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 184744, înscris în CF 184744 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 63, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație, în formă autentică, respectiv achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Arhitectului Șef;

 • -  Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -   AIO - Serviciul Terenuri;

 • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • -   soții Chiricheu Petru și Chiricheu Titiana - Gabriela prin grija Serviciului Terenuri.

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 938


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila