Hotărârea nr. 935/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Bonchiş Viorel şi Bonchiş Mihaela reprezentând suprafaţa de 63 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în CF 176766 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pădurii nr. 5/B, cu destinaţia de “drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de soții Bonchiș Viorel și Bonchiș Mihaela reprezentând suprafața de 63 mp, teren cu nr. cadastral și înscris în Cf 176766 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pădurii nr. 5/B, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr.24847 din 12.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației, reprezentând suprafața de 63 mp, teren identificat cu nr. cadastral 176766, înscris în CF 176766 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pădurii nr. 5/B, cu destinația de “drum public”,

Conform Actului de parcelare și Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare, nr. 143 din 12.03.2013, a Biroului Notarului Public - Purdea Mariana din Oradea, soții Bonchiș Viorel și Bonchiș Mihaela, donează Municipiului Oradea suprafața de 63 mp, teren identificat cu nr. cadastral 176766, înscris în CF 176766 - Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de soții Bonchiș Viorel și Bonchiș Mihaela, reprezentând suprafața de 63 mp, teren identificat cu nr. cadastral 176766, înscris în CF 176766 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pădurii nr. 5/B, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație, în formă autentică, respectiv achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Instituția Arhitectului Șef;

 • -  Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   Administratia Imobiliară Oradea (AIO);

 • -  AIO-Serviciul Terenuri;

 • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • -  SC Compania de apă Oradea SA

 • -   soții Bonchiș Viorel și Bonchiș Mihaela prin grija Serviciului Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 935

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.