Hotărârea nr. 929/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţa măsurată de 1.091 mp, respectiv suprafaţa din acte de 1.000 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Răspântiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafața măsurată de 1.091 mp, respectiv suprafața din acte de 1.000 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Răspântiilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.24605 din 10.12.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune consiliului Local Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață măsurată de 1.091 mp, respectiv suprafața din acte de 1.000 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Răspântiilor,

În conformitate cu Planul de amplasament întocmit de topograf Trînc Cristina-Ramona, imobilul având suprafața măsurată de 1.091 mp teren, are categoria de folosință drum public,

Având în vedere prevederile art. 36, alin (1), și 104 lit. d din Legea 18/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei se specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 1.091 mp, respectiv suprafața din acte 1.000 mp, astfel:

Nr. parcelă din care se constituie nr. cadastral

1:10.000

Carte Funciară

Suprafața de teren din acte a parcelei -mp-

Suprafața ce se dezlipește din parcelă și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

6090/5

68834 - Oradea

529

529

6090/1/3

6042 - Oradea

471

471

TOTAL

1.000

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară,


pentru imobilul în suprafață măsurată de 1.091 mp teren, respectiv suprafața din acte de 1.000 mp, identificat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând ”drum public”.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum” în mun. Oradea, str. Răspântiilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul municipiului Oradea;

  • -    Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Direcția Tehnică;

  • -   Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări Gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (A.I.O.);

  • -   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

-   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

- A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 929

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.