Hotărârea nr. 925/2013

pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 160245, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor nr. 23 (Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Drăgan Felicia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160245, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 23 (Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Drăgan Felicia

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 24618 din 10.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea vânzarea unei suprafețe, de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral 160245, înscris în CF 160245 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 23 (Cartierul Tineretului),

Conform CF, nr. 160245 - Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a CF 86942 - Oradea), suprafața, de 250 mp teren, identificată cu nr. cadastral 160245 (vechi imobil - CAD: 15682), este proprietatea Municipiului Oradea,

Acest teren a fost transmis, în folosință gratuită, d-nei. Drăgan Felicia, prin Contractul de comodat, nr. 10357 din 24.09.2004, în baza Legii nr. 15 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și actualizată,

D-na. Drăgan Felicia a edificat o casă P+M, înscrisă în CF mai sus menționată, cu nr. cadastral 160245-C1,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 28 din 31.01.2013, s-a aprobat prețul de 15 Euro/ mp + TVA (18,6 Euro cu TVA inclus), pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15 din 2003, aprobate/ inițiate în cursul anului 2013,

În baza art. 8 a Legii, nr. 15 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.„c”, alin. (5), lit. „b” și art. 45, alin.(3) a Legii nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea unei suprafețe, de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral 160245 (vechi imobil - CAD: 15682), înscris în CF 160245 - Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a CF 86942 - Oradea), în favoarea d-nei. Drăgan Felicia,titularalContractuluidecomodatnr.10357din24.09.2004.

Art.2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, este de 15 Euro/ mp + TVA, (18,6 Euro cuTVAinclus),aprobatprinH.C.L.Oradea,nr.28din31.01.2013.

Art.3. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, dar nu mai târziu de data de 31.01.2014.

Art.4. Neîncheierea Contractului de vânzare-cumpărare pentru terenul, identificat cu nr. cadastral 160245, până la data de 31.02.2014, atrage nulitatea absolută a prezentei Hotărâri.

Art.5. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea, prin Directorul General - dl. Cristian Beltechi, pentru semnarea Contractului de vânzare - cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -    A.I.O. - Serviciul Terenuri;

 • -   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

 • -   D-na. Drăgan Felicia prin grija Serviciului Terenuri

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 925

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.