Hotărârea nr. 923/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale cu suprafaţa totală de 13.146 mp, respectiv aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului – teren, cu suprafaţa de 13.146 mp, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Cartierul Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale cu suprafața totală de 13.146 mp, respectiv aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren, cu suprafața de 13.146 mp, proprietatea Municipiului Oradea, situat în Cartierul Tineretului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 24622 din 10.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale, cu suprafața totală de 13.146 mp și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a acestui imobil - teren, cu suprafața de 13.146 mp.

Suprafața de 13.146 mp teren, este proprietatea Municipiului Oradea, situată în spatele ”perdelei” forestiere de pe str. Clujului și reprezintă căi de acces, respectiv parcele destinate construirii de locuință proprietate personală în condițiile Legii 15/2003.

Ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate, în teren, prin Planurile de amplasament de alipire și dezmembrare întocmite conform art. 1, respectiv art. 3 din prezenta Hotărâre, se delimitează terenul afectat de rețele de utilități, reprezentând canalizare pluvială și menajeră, în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale de către beneficiarii parcelelor atribuite în baza Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personal, republicată și actualizată.

În baza Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Având în vedere Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de Hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.„c”, alin. (5), lit. a) lit. b) precum și ale art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a imobilului, cu suprafața de 13.146 mp teren, astfel:

Situația actuală

Situația viitoare

Nr. cadastral care se alipește

Suprafața nr. cadastral

- mp -

Categoria de folosință

Suprafața nr. cadastral -mp-

Categoria de folosință

169251

250

Cc

169252

250

Cc

169253

250

Cc

169254

250

Cc

169255

250

Cc

169256

250

Cc

169257

250

Cc

169258

250

Cc

169259

250

Cc

169242

250

Cc

169243

250

Cc

169244

250

Cc

169245

250

Cc

169246

250

Cc

169247

250

Cc

169248

250

Cc

13.146

Cc

169249

250

Cc

169250

250

Cc

169241

1.517

DR

169232

250

Cc

169233

250

Cc

169234

250

Cc

169235

250

Cc

169236

250

Cc

169237

250

Cc

169238

250

Cc

169239

250

Cc

169240

250

Cc

169231

4.379

DR

169213

250

Cc

169214

250

Cc

TOTAL


13.146


13.146


Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire, aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre și înscrierea imobilului cu suprafața de 13.146 mp, în proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare, a suprafeței de 13.146 mp,constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

Situația actuală

Situația viitoare

Nr. cadastral care se dezmembrează

Suprafața de teren a nr. cadastral care se dezmembrează

- mp -

Descriere imobil

Suprafața ce se dezmembrează din nr. cadastral pt.

constituirea noului nr. cadastral

-mp-

Categoria de

folosință

Nr. cadastral constituit conf. Art. 1 din prezenta hotărâre

13.146

Lot1

250

Cc

Lot 2

250

Cc

Lot 3

6.087

DR

Lot 4

250

Cc

Lot 5

250

Cc

Lot 6

250

Cc

Lot 7

250

Cc

Lot 8

250

Cc

Lot 9

250

Cc

Lot 10

250

Cc

Lot 11

250

Cc

Lot 12

250

Cc

Lot 13

250

Cc

Lot 14

250

Cc

Lot 15

250

Cc

Lot 16

250

Cc

Lot 17

250

Cc

Lot 18

250

Cc

Lot 19

250

Cc

Lot 20

250

Cc

Lot 21

250

Cc

Lot 22

59

DR

Lot 23

250

Cc

Lot 24

250

Cc

Lot 25

250

Cc

Lot 26

250

Cc

Lot 27

250

Cc

Lot 28

250

Cc

Lot 29

250

Cc

Lot 30

250

Cc

TOTAL

13.146

13.146

Art.4. Se aprobă deschiderea a 30 (treizeci) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale constituite, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, aprobat la art. 3 din prezenta Hotărâre și înscrierea terenului astfel:

  • - Lot-urile 1, 2, 4^21 și 23^30 cu categoria de folosință “curți construcții”, proprietatea privată a Municipiului Oradea;

  • - Lot-urile 3 și 22 cu categoria de folosință “drum”, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -  Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -  A.I.O. - Serviciul Terenuri;

- A.I.O. - Serviciul Cadastru;

- A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 923

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.