Hotărârea nr. 922/2013

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 12.641 mp, 10.347 mp, 8.788 mp şi 9.128 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestor imobile, situate în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de malul drept al Crişului Repede, bulevardul Dacia, bulevardul Decebal, strada Podului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.641 mp, 10.347 mp, 8.788 mp și 9.128 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestor imobile, situate în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de malul drept al Crișului Repede, bulevardul Dacia, bulevardul Decebal, strada Podului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 24624 din 10.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.641 mp, 10.347 mp, 8.788 mp și 9.128 mp teren, respectiv înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestor imobile, situate în mun. Oradea.

Terenurile care fac obiectul prezentului Raport de specialitate sunt situate în perimetrul delimitat de malul drept al Crișului Repede, bulevardul Dacia, bulevardul Decebal, strada Podului, în curtea blocurilor.

Ținând seama de prevederile art. 26 și art. 36 a Legii 18 din 1991, privind fondul funciar, republicată și actualizată; Având în vedere Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică local,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 12.641 mp, teren situat în zona str. Aluminei și str. Sovata astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Mențiuni

5142/6

10643/a - Oradea

3.059

900

Teren -proprietatea publică a Municipiului Oradea

5143/2

2.354

700

4788/12

3234 - Oradea

2.752

2.752

4788/5

3163 - Oradea

420

420

4788/6

2.771

2.771

4789/7

12348 - Oradea

549

549

4789/9

540

540

4790/4

2122

1.000

4789/3

12679 - Oradea

1.278

1.195

4792/10

5.084

1.000

5114/7

18614-Oradea

92

92

5114/6

78

78

4792/13

12680 - Oradea

6.516

644

Total                                                                                           12.641

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 12.641 mp, constituit conform art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 10.347 mp, teren situat în zona str. Aluminei, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Mențiuni

5143/2

10643/a - Oradea

2.354

1.000

Teren -proprietatea publică a Municipiului

Oradea

4790/4

12348 - Oradea

2122

476

4792/13

12680 - Oradea

6.516

3.500

4789/5

10.974

5.371

Total                                                                                           10.347

Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 10.347 mp, constituit conform art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 8.788 mp, teren situat în zona str. Aluminei, Podului, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Mențiuni

5146/55

18614-Oradea

65.321

8.434

Teren

5143/2

10643/a - Oradea

2.354

354

proprietatea publică a Municipiului Oradea

Total

8.788

Art. 6. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 8.788 mp, constituit conform art. 5 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.7. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 9.128 mp, teren situat în zona str. Aluminei- B-dul Dacia, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. topo

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Mențiuni

5146/55

18614 - Oradea

65.321

9.128

Teren -proprietatea publică a Municipiului

Oradea

Total

9.128

Art.8. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară, a imobilului cu suprafața de 9.128 mp, constituit conform art. 7 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietatea


publică a Municipiului Oradea.

Art.9. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenurile identificate la art. 1, 3, 5 și 7, din prezenta Hotărâre.

Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Tehnică;

 • -   P.M.O. - Direcția Economică - Serviciul Evidența Patrimoniu, Delegări de gestiune;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • -   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

 • -   A.I.O. - Serviciul Cadastru;

 • -   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

 • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 922

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila