Hotărârea nr. 921/2013

privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de împrumut încheiat cu BRD Group Societe Generale în sensul diminuării costurilor finanţării

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de împrumut încheiat cu BRD Group Societe Generale în sensul diminuării costurilor finanțării

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

  • - având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  • - luând act de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 304178/17.12.2013,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aproba încheierea unui Act Adițional la Contractul de împrumut nr. 46/97685/2009 încheiat cu BRD Group Societe Generale în sensul diminuării costurilor finanțării, începând cu prima zi bancară a anului 2014, respectiv 06.01.2014 după cum urmează:

- diminuarea comisionului de gestionare de la 0,5% la 0,25% pe an

- diminuarea marjei de dobândă dela 3,75% la 3,5% pean

Art.2. Se mandatează dl. Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea în vederea semnării Actului Adițional menționat la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Directia Economica si Primarul Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Oradea, în termenul prevazut de lege, primarului Municipiului Oradea si Instituției Prefectului județului Bihor, Direcției Economice si se aduce la cunostintă publică prin publicarea in Monitorul Oficial al Judetului Bihor, precum si pe pagina de internet www.oradea.ro.

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 921


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate „pentru”