Hotărârea nr. 920/2013

privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilități, vârstnici

Analizând Raportul de specialitate nr. 242346 din 10.12.2013 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordării unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice,

Ținând seama de faptul că aceste sume se regăsesc în bugetul destinat asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii

sociale în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a), lit. d) lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), pct.2, alin. (7), lit. a); art. 45, alin.(2), lit. a) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul X “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 24.000 lei, după cum urmează:

 • 1.  ASOCIAȚIA CARITAS CATOLICA - 1.000 lei

 • 2.  ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL- 1.000 lei

 • 3.  ASOCIAȚIA HANDICAPAȚILOR PSIHIC - 1.000 lei

 • 4.  ASOCIAȚIA DOWN- 1.000 lei

 • 5.  ASOCIAȚIA SURZILOR- 1.000 lei

 • 6. ASOCIAȚIA PRO CHRISTO ET ECCLESIA- 1.000 lei

 • 7.  ASOCIAȚIA SOS AUTISM BIHOR - 1.000 lei

 • 8.  FUNDAȚIA BETHANAN - 1.000 lei

 • 9.  FUNDAȚIA CASA MINUNATĂ- 1.000 lei

 • 10. FUNDAȚIA CSILLAGVAROS - 1.000 lei

 • 11. FUNDAȚIA PEOPLE TO PEOPLE - 1.000 lei

 • 12. FUNDAȚIA RUHAMA - 1.000 lei

 • 13. FUNDAȚIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ - 1.000 lei

14. UNIUNEA FEMEILOR BIHOR - 1.000 lei

 • 15. ASOCIAȚIA SMILES - 1.000 lei

 • 16. FUNDAȚIA EL ȘADAI - 1.000 lei

 • 17. ASOCIAȚIA FILANTROPIA - 1.000 lei

 • 18. ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR - 1.000 lei

 • 19. ASOCIAȚIA ROMÂNO - GERMANĂ ALSTERDORF - 1.000 lei

 • 20. FUNDAȚIA CONSISTORIA EFREM BENIAMIN - 1.000 lei

 • 21. FUNDAȚIA COPIII FĂGĂDUINȚEI - 1.000 lei

 • 22. FUNDAȚIA HOSPICE - 1.000 lei

23. SOCIETATEADEBINEFACEREDON ORIONE-1.000lei

24. ASOCIAȚIA DEFICIENȚILOR LOCOMOTORI BIHOR - 1.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului jud. Bihor

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •   Asociațiile și fundațiile enumerate mai sus prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 920

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.