Hotărârea nr. 916/2013

specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică de blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Lacul Roşu – Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa en

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicației de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea - zona Lacul Roșu -Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 294076 din 04.12.2013 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicației de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea - zona loșia Nord”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”,

Ținând cont de prevederile legii finanțelor publice locale nr. 376/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. b), și lit. d), alin. (4) lit. a) alin.(6) lit.a pct.9, 11 și 14, art.45 alin.(2) lit.a), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea - Primăria Municipiului Oradea la proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuințe în municipiul Oradea - zona Lacul Roșu - Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție (DMI) 1.2. - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, în baza contractelor de mandat nr. 53314/01.03.2013, 53142/01.03.2013, 53130/01.03.2013, 53132/01.03.2013, 53137/01.03.2013, 53122/01.03.2013, dintre Asociațiile de proprietari și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Oradea pentru următoarele blocuri de locuințe:

Adresa (Strada și Nr)

Bloc

Denumirea Asociației de Proprietari

Sovata nr. 48

Q1/I

Asociația de proprietari Lebăda

Locomotivei nr. 2

Pc 73

Asociația de proprietari Lacul Roșu

Cantacuzino nr. 8

Pb 65

Moldovei nr. 3

Pb 72

Zimbrului nr. 3

Pb 68

Moldovei nr. 7

Pb 70

Art.2. Se aprobă cererea de finanțare și cheltuielile proiectului “Reabilitare termică blocuri de locuințe în municipiul Oradea - zona Lacul Roșu - Sovata”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin, după cum urmează:

Valoarea Totală a proiectului: 2.158.083,18 RON

Cheltuieli eligibile (cu TVA eligibil): 1.784.196,21 RON

- fonduri structurale: 60% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 1.070.517,73 RON;

- contribuția totală a solicitantului (asociațiile de proprietari și UAT Municipiul Oradea): 1.087.565,45 RON, din care:

- contribuția la cheltuieli eligibile (reprezentând 40% din totalul costurilor eligibile): 713.678,48 RON

- contribuția la cheltuieli neeligibile (reprezentând 100% din totalul costurilor neeligibile), inclusiv TVA: 373.886,97 RON

  • - contribuția asociațiilor de proprietari: 436.545,67 RON

  • - contribuția Municipiului Oradea: 651.019,78 RON

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a UAT Municipiul Oradea în sumă de 651.019,78 RON, reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, precum și suportarea acestor cheltuieli din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuințe în municipiul Oradea - zona loșia Nord”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

  • - Asociația de proprietari Lebăda prin grija Direcției Tehnice

  • - Asociația de proprietari Lacul Roșu prin grija Direcției Tehnice

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 916

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”