Hotărârea nr. 914/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a ternului, în suprafaţa de 19.033 mp, identificat cu nr. cadastral 178627, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului – în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafață de 19.033 mp, identificat cu nr. cadastral 178627, situat în municipiul Oradea, șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 24197 din 04.12.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 19.033 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178627 - Oradea, situat în municipiul Oradea, șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea.

Terenul, în suprafață de 19.033 mp, care face obiectul dezmembrării, este situat în municipiul Oradea, șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea, fiind înscris în proprietatea privată a municipiului Oradea având categoria de folosință teren de construcții.

În vederea extinderii rețelei de gaze naturale și a reglementării circulației în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea, se impune dezmembrarea numărului cadastral 178627, în 2 (două) Loturi distincte.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și lit. b) art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 19.033 mp teren, identificat cu nr. cadastral 178627 - Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

Suprafața nr. cadastral - mp-

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Observații

178627

19033

Lot. 1

18.883

Teren de construcții proprietatea privată a municipiului Oradea

Lot. 2

150

Drum Public

Total

19.033

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Loturile constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, astfel:

 • - Lot-ul 1 - teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea cu destinația “Curți construcții” și

 • - Lot-ul 2 - teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea - cu destinația “DrumPublic”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar - Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •   S.C. Eurobusiness Parc S.A.

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 914


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila