Hotărârea nr. 912/2013

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul de îngrijire de Zi Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 90.512 din 19.11.2013 prin care Centrul de Îngrijire de Zi Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea,

În conformitate cu:

  • •  prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

  • •   prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  • •   prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată;

  • •   prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi,

  • •  prevederile H.G. nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi,

  • •   prevederile Legii nr.273 /2006, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea valabila începând cu data de 1 ianuarie 2014 , conform anexei nr. 1- parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2014 , conform anexei nr.2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Centrului de Îngrijire de Zi Oradea;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •  Primarul municipiului Oradea,

Centrul de Îngrijire de Zi Oradea,

Administrația Socială Comunitară Oradea.

Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 912


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZIAnexa nr. 2 la H.C.L. nr. 912/2013
" Aprobat,"
Primar
Ilie BOLOJAN
STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE POSTURI
CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI Oradea
valabil incepand cu data de 01.01.2014
POSTURI CONTRACTUALE
CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI
Nr.crtFunctiaStudiiGrad TreaptaNr.PosturiPosturi OcupatePosturi Vacante
Cond.Exec.Des.Cond.Exec.Des.
1Sef serviciu (Sef centru)SII11-----
2Inspector de specialitate SIA2-2----
3Inspector specialitate SI3-3----
4Inspector specialitate SII3-3----
4Inspector specialitateSII2-2--0-
5Referent MIA2-2----
7ReferentMI1-1----
6Muncitor CalificatI2--2---
8IngrijitoareI1--1--
TOTAL141103-
CONDUCEREEXECUTIEDESERVIRETOTAL
PC1PC10PC3PC14
110314
DIRECTORSEF SERVICIU
Hodosan Daniela Orban Eva
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 912/2013
"ORGANIGRAMA ""CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI"" valabilă începând cu data de 01.01.2014"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAPRIMAR
APROBAT
PRIMAR
Ilie Bolojan
SEF SERVICIU
(SEF CENTRU)1
COMPARTIMENT CONSILIERE PSIHOLOGICA SI ASISTENTA SOCIALA COMPARTIMENT FINACIAR-CONTABILITATE
2222
COMPARTIMENT EDUCATIE SCOLARACOMPARTIMENT ADMINISTRATIV
6633
COND.EXEC.DESERV.TOTAL
110314
DIRECTORSEF SERVICIU
Hodoşan Daniela Orban Eva
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 1
"ORGANIGRAMA ""CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI"" valabilă începând cu data de ________"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAPRIMARAPROBAT
PRIMAR
Ilie Bolojan
DIRECTOR
1
SERVICIUL CONTABILITATE - ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT CONSILIERE PSIHOLOGICA SI ASISTENTA SOCIALA1
22
COMPARTIMENT CONTABILITATE
11
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT EDUCATIE SCOLARA
44
66
COND.EXEC.DESERV.TOTAL
29415
DIRECTOR
Daniela Hodoşan
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 1
"ORGANIGRAMA ""CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI"" valabilă începând cu data de _________"
APROBAT
PRIMAR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAPRIMARIlie Bolojan
VICEPRIMAR
DIRECTOR
1
SERVICIUL CONTABILITATE - ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT CONSILIERE PSIHOLOGICA SI ASISTENTA SOCIALA1
22
COMPARTIMENT CONTABILITATE
11
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT EDUCATIE SCOLARA
44
66
COND.EXEC.DESERV.TOTAL
29415
DIRECTOR
Daniela Hodoşan
--------------------------------------------------------------------------------