Hotărârea nr. 911/2013

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2013 – 2014.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2013 - 2014

Analizând raportul de specialitate nr. 241430 din 02.12.2013 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”, pe perioada sezonului rece 2013 -2014,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. (d), lit. (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit (a); art. 45, alin.2, lit (f) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii” care se va desfășura de luni până vineri, în zilele lucrătoare, pe perioada sezonului rece 2013 - 2014, începând cu data de 10 decembrie 2013 până la data de 9 martie 2014 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul II „Bunuri și servicii”, articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, a sumelor necesare desfășurării acțiunii „Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”, pe toată durata stabilită în acordul de parteneriat.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului jud. Bihor

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  Colegiul Tehnic Transilvania Oradea prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 911


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr. 911/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Colegiul Tehnic Transilvania Oradea

Nr. înregistrare:______________


Administrația Socială Comunitară Oradea

Nr. înregistrare:______________

ACORD DE PARTENERIAT

I.  PĂRȚILE:

ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr. 42, telefon/fax 0259/44.16.77, 0259/44.16.78, cod poștal 410209 cod fiscal 14371033 reprezentată prin d-na Arina Moș, funcția Director general, pe de o parte

Și

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Cazaban nr. 48 telefon/fax 0259-453220, cod postal 410282 cod fiscal 4348793 reprezentat prin d-na Ruge Maria, funcția Director, pe de altă parte,

II. OBIECTUL PARTENERIATULUI

Obiectul prezentului parteneriat este organizarea acțiunii “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”.

Colegiul Tehnic Transilvania Oradea va pregăti la cantina care funcționează în cadrul colegiului, o masă caldă (constând în felul I și felul II), care va fi distribuită de personalul ASCO, în zonele care sunt frecventate de oamenii străzii în Oradea.

“Prânzul pe roți pentru oamenii străzii” se va desfășura de luni până vineri, în zilele lucrătoare, pe perioada sezonului rece 2013 - 2014, începând cu data de 10 decembrie 2013 până la data de 9 martie 2014.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Administrația Socială Comunitară Oradease obligă:

 • 1. Să asigure distribuirea hranei preparate la cantina Colegiului Tehnic Transilvania Oradea, în zonele frecventate de oamenii străzii;

 • 2. Să suporte costul cu pregătirea hranei pe toată durata acțiunii, în limita sumei de 10.000 lei, la o valoare de 5 lei/porție/beneficiar (sumă calculată la o medie de 30 de beneficiari pe zi, 5 zile pe săptămână, în perioada sezonului rece 2013 -2014);

 • 3. Să colaboreze cu partenerul în vederea stabilirii detaliilor organizatorice ale programului;

 • 4. Să desemneze o persoană de contact din cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale pentru relația permanentă cu partenerul prezentului parteneriat.

Colegiul Tehnic Transilvania Oradea se obligă:

1. Să prepare la cantina Colegiului, hrana caldă care va fi distribuită oamenilor străzii;

 • 2. Să ambaleze hrana în recipiente corespunzătoare;

 • 3. Să desemneze o persoană de contact pentru relația permanentă cu partenerul.

 • IV. Durata acordului de parteneriat

Durata prezentului acord de parteneriat este de 3 luni, începând cu data de 10 decembrie 2013 până la data de 9 martie 2014.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Administrația Socială Comunitară Oradea

Colegiul Tehnic Transilvania


DIRECTOR GENERAL

Arina Moș

DIRECTOR

Ruge Maria

DIRECTOR GENERAL ADJ. Ioana Mihaela Florea

CONTABIL ȘEF

Bercea Adriana


DIRECTOR GENERAL ADJ.

Daniela Dărăban

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV