Hotărârea nr. 906/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Mangaliei varianta I, structuri rutiere elastice”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Mangaliei Varianta I, structuri rutiere elastice

Analizând Raportul de specialitate nr. 291058 din data de 29.11.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Mangaliei,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare,

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 290950 din data de 29.11.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare str. Mangaliei”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Mangaliei, Varianta I, structuri rutiere elastice

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.215.974,52 si 280.540,45 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.056.676,18 lei si 243.788,34 euro, inclusiv TVA (1 euro=4,3344 lei din 16. mai 2013)

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 1.215.974,52 / 1.056.676,18 lei

3. durata de realizare 4 luni

Categoria strada

III

Lungimea totala strada

560,07 m

Lățime parte carosabila strada

2x3,00 m

Suprafața carosabil

3665,90 mp

Complexrutierparteacarosabilastrada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legătura BAD25

6 cm

Strat de baza din piatra sparta

15 cm

Strat fundație din balast

30 cm

Strat geotextil

Lungimea totală trotuare

2x 560,07 m

Suprafața totală trotuare + accese la proprietăți

1365,59 mp

Accese proprietăți

16 buc

Complex trotuare si accese la proprietăți:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza din beton C12/15

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Suprafața zone vezi

1353,28 mp

Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

321,0 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 906

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa la H.C.L. nr. 906/2013

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

MUNICIPIUL ORADEA


DIRECTOR:


SEF PROIECT:


ing. Petru Unita

ing. Petru Unita


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

Beneficiar:

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

3/2012

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Mangaliei Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism

Studiu de fezabilitate

Evaluarea lucrărilor

Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc. 1:20.000

S1-S5

Plan de situatie

sc. 1:500

L1-L3

Profil longitudinal

sc. 1:1000/ 1:100

PTIP1

Profil transversal TIP

sc. 1:50

1/Ac

Plan de situatie canalizare meteorica

sc. 1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Mangaliei”

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Iosia, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investiției

Tema este modernizarea strazii Mangaliei pentru asigurarea circulatiei in conditii de confort si siguranta,atat a pietonilor cit si a mijloacelor auto.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea condițiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a - fiind o strada colectoare cu doua benzi de circulatie .

Stare actuală:

Strada Mangaliei, este o strada nemodernizata , cu lungimea de cca 657,50 m si o latime de 5,50 m.

Strada are ca parte carosabila cu o usoara pietruire, ce prezinta gropi care faciliteaza stagnarea apelor pluviale.

Exista trotuare pentru circulatia pietonala pe ambele parti ale strazii amplasate adiacent limitelor de proprietate, dar acestea sunt deteriorate fiind din beton de ciment. Scurgerea apelor pluviale atat de pe partea carosabila cat si de pe trotuare si accese se realizeza in prezent in rigole din pamant amplasate paralel cu partea carosabila, intre aceasta si trotuare, neexistand posbilitatea de evacuare a apelor din acestea, practic apa balteste in rigole in perioadele ploioase ale anului.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier și a pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -  Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

 • b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Mangaliei, se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, sa se realizeze noua structura proiectata, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

-  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

-  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

-  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

-  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

 • -  se vor proiecta trotuare noi si cele existente se vor demola

 • -  se vor monta borduri înclinate la accese;

-  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

 • -  realizarea unui colector pentru preluarea apelor meteorice de pe carosabil

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii. S-a propus modernizarea strazii Mangaliei, din mun. Oradea pe lungimea de 560,07 ml, latimea va fi de 6.00 m latime, cu doua benzi de circulatie a cate 3,00 m fiecare (cate una pe sens). Partea carosabila se va incadra cu borduri carosabile prefabricate din beton de 20x25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10, iar pe zonele de accese la proprietati bordurile se vor monta orizontal cu 2cm mai sus decat imbracamintea asfaltica, pentru a evita scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila pe zona de accese.

Se vor amenaja accesele carosabile la proprietati.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal :

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitate de 0,19-1,24 %. La elementele de profil longitudinal au fost necesare racordari in plan vertical cu arce de cerc cu raze cuprinse intre 1500 - 8000 m, conform normelor impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Mangaliei, pe tronsonul studiat, este de strada de categoria a III-a cu doua benzi, ,cu latimea partii carosabile de 6,00 si doua trotuare alaturate fronturilor de locuinteculatimeade1.00 m. Intre trotuare si parteacarosabila,se vaamenajazonaverde existenta.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din piatra sparta

15 cm

Strat inferior fundatie balast

30 cm

Strat geotextil

Total.

55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Trotuarele se vor amenaja astfel:

Trotuarele noi vor avea o structura alcatuita din strat de fundație din balast de 15 cm grosime, strat de baza din beton de ciment C 12/15 de 10 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime si vor fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a trotuarelor va fi de 1%.

Accese

Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. Amenajarea acceselor la proprietati se va realiza cu aceeasi structura rutiera folosita la trotuare .

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform SR 1848/1 - 3 - 11 si SR 1848/4-7- 2008.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a .

Strada Magnoliei face legatura intre str. Meziadului si str. Pitestilor, intersectand strada Barcaului, Al. Sahia si Hategului , iar la toate aceste intersectii strada Magnoliei acorda prioritate celorlalte strazi, prin respectarea indicatorului cedeaza trecerea fig. B1. La aceste intersectii sunt respectate si indicatoarele de trecere pentru pietoni fig. G1. Indicatoarele si marcajele rutiere sunt prezentate in planul de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice de pe strada Mangaliei, va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre gurile de scurgere proiectate; apa colectată prin gurile de scurgere va fi condusă, prin racorduri, spre colectoarele meteorice stradale proiectate sau spre cele existente pe străzile adiacente.

Apa meteorică colectată de pe tronsonul de stradă proiectat - Mangaliei 1 - se va descărca, o parte, printr-un colector nou proiectat, în rețeaua de canalizare meteorică existentă pe strada Hațegului, prin intermediul unui cămin de vizitare proiectat la intersecția cu aceasta și cealaltă parte se va descărca, doar prin racorduri, în rețeaua de canalizare meteorică existentă pe strada Piteștilor, prin intermediul unui cămin de vizitare existent la intersecția cu aceasta.

Apa meteorică colectată de pe tronsonul de stradă proiectat - Mangaliei 2 - se va descărca, doar prin racorduri, în rețeaua de canalizare meteorică existentă pe strada Barcăului, printr-un cămin de vizitare existent la intersecția cu aceasta.

Rețeaua de canalizare meteorică nou proiectată va fi realizată din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul Dn 315 mm și o lungime totală de 321,0 m. Apa colectată prin rețeaua nou proiectată se va descărca, în sistem gravitațional, în rețeaua de canalizare meteorică existentă a străzii Hațegului.

Racordurile gurilor de scurgere la colectorul meteoric proiectat sau la colectoarele existente, după caz, se vor realiza din tuburi PVC cu Dn 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare proiectate sau existente.

Lucrările de canalizare meteorică proiectate pentru strada Mangaliei cuprind:

 • - rețea de canalizare meteorică, din PVC-KG, Dn 315 mm, L = 321,0 m

 • - racorduri pentru guri de scurgere, din PVC, Dn 160 mm, L = 130,0 m

- guri de scurgere 28,0 buc

- cămine de vizitare 12,0 buc

Rețelele de canalizare din PVC-KG se combină cu cămine de vizitare din beton. Căminul de vizitare din beton se execută conform STAS 2448/82 din elemente obișnuite, prefabricate, cu partea inferioară din beton monolit.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în cartierul Iosia.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare a strazii Magnoliei, se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 6.384,77 mp, reprezentand teren intravilan.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

- la suprafata s-au interceptat (pe zone isolate) impietruiri recente cu grosimea medie de 22-26cm, constand din pietris cu pamint 15-20%, in grosime de 10-12cm .

- terenul de fundare este alcatuit din argila prafoase nisipoasa,plastic virtoasa.

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - nivelul apei freatice este la 3,50 m.

- parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

Clasa tehnica strada III

 • •  Lungimea totala strada                                     560,07 m

 • •  Latime parte carosabila strada                              2x3,00 m

 • •  Latime trotuare                                          2 x 1m

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat inferior fundatie balast

Strat geotextil

 • •  Complex trotuare si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundatie balast

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

  Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retele de apa potabila, canal menajer si iluminat public.Lucrarile de inlocuire a retelelor de apa si extindere a retelei de canalizare menajera sunt in faza de promovare.Aceste lucrari trebuie correlate cu lucrarile de modernizare a strazii.

  g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

  In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

  • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

  • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale.


4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.215.974,52 si 280.540,45 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.056.676,18 lei si 243.788,34 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare str. Mangaliei" de 4,4422lei/euro

la cursul din 05 noi 2013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,34607

0,36000

1,86000

0,42913

3.3

Proiectare și engineering

16,87442

3,89314

4,04986

20,92428

4,82749

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

16,87442

3,89314

4,04986

20,92428

4,82749

TOTAL CAPITOL 3

35,24884

8,13235

8,45972

43,70856

10,08411

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

843,72100

194,65693

202,49304

1.046,21404

241,37459

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

843,72100

194,65693

202,49304

1.046,21404

241,37459

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

8,43721

1,94657

2,02493

10,46214

2,41375

5.1.1. lucrări de construcții

8,43721

1,94657

2,02493

10,46214

2,41375

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuride finanțare

10,96837

2,53054

0,00000

10,96837

2,53054

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

84,37210

19,46569

20,24930

104,62140

24,13746

TOTAL CAPITOL 5

103,77768

23,94280

22,27423

126,05192

29,08175

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

982,74752

226,73208

233,22700

1.215,97452

280,54045

Din care C+M

852,15821

196,60350

204,51797

1.056,67618

243,78834

2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni (inclusiv TVA

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

20.924,28

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

352.225,39

352.225,39

352.225,39

Receptia

TOTAL

20.924,28

352.225,39

352.225,39

352.225,39

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul local.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu e cazul

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.215.974,52 si 280.540,45 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.056.676,18 lei si 243.788,34 euro, inclusiv TVA

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 1.215.974,52 / 1.056.676,18 lei

 • 3. durata de realizare (luni): 5 luni, din care C+M 3 luni

 • •  Categoria strada

 • •  Lungimea totala strada

 • •  Latime parte carosabila strada

 • •  Suprafata carosabil

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat fundatie din balast

Strat geotextil

 • •   Lungimea totala trotuare noi

 • •   Suprafata totala trotuare noi + accese la proprietati

 • •   Complex trotuare si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundatie balast

 • •   Accese proprietati

 • •   Suprafata zone vezi

 • •       Intersecii cu strazi laterale

  III

  560,07m

  2x3,00 m

  3665,90 mp

  4 cm

  6 cm

  15 cm

  30 cm

  2x 560,07 m

  1365,59 mp

  4 cm

  10 cm

  15 cm


  16 buc

  1353,28 mp

  3


Lungime retea canalizare meteorica Dn 315 mm          321,0 m

4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Artarilor Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRARILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obtinerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

183.158,00 leix2%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

183.158,00 leix2%

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Constructii -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Strada

1 - Infrastructura

- Conf. calculatie anexa

Total. 1

2 - Suprastructura


1.500,00 lei


3.663,16 lei


3.663,16 lei


1.500,00 lei

3.663,16 lei


3.663,16 lei

7.327,82 lei


33.927,00 lei

33.927,00 lei


- Conf. calculatie anexa Total.2

 • 3 - Trotuare si accese

 • - Conf. calculatie anexa

Total.3

 • 4 - Marcaje si indicatoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Retea canalizare pluviala

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 10


87.547,00 lei

87.547,00 lei

25.317,00 lei

25.317,00 lei

2.163,00 lei

2.163,00 lei

34.204,00 lei

34.204,00 lei


Total cap.4. (fara TVA)


183.158,00 lei


Capitolul 5 - Alte cheltuieli


 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrari de construcții aferente organizarii de șantier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4


1.831,58 lei

2.381,05 lei

18.315,80 lei


RECAPITULATE - Capitol 5


Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)


1.831,58 lei

2.381,05 lei

18.315,80 lei

22.528,43 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului


Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

7.327,82 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

183.158,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

22.528,43 lei

T O T A L (fara TVA)

213.014,25 lei

Din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)

184.989,58 lei


ANEXE

EVALUARI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL ORADEA

OBIECTIVUL : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: N01

MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

! NR. !CRT.

!

!

!

!

! VALOAREA ! ! (EXCLUSIV TVA) ! ! MII LEI !

!0

!

1

! 2 !

\Cap.

I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOMG1

INFRASTRUCTURA

140.332

2

MSOMG2

SUPRASTRUCTURA

458.826

3

MSOMG3

TROTUARE SI ACCESE

105.669

4

MSOMG4

MARCAJE SI INDICATOARE

6.026

5

MSOMG5

RETEA DE CANALIZARE METEORICA

132.868

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

exclusiv

TVA )

mii lei

843.721

Taxa pe valoarea adaugata 24

Q,

%

202.493

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

inclusiv

TVA )

1046.214

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA

OBIECT N01 MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOMG1

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

ELAB.

18/11/13

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori

Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale

ord.

PU

Utilaj

!

teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala

!

Gr

mat/UA

!Materiale

1

23

1

4

! 5-10

1

TSC04G1

0.0

0

--

100 MC 6.000

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

691

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

691

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

--

MC 908.500

17.9

16294

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

16294

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

--

T 1635.000

4.7

7644

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

7644

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

--

T 5450.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

21800

0.000

0.00

5

TSE06B1

2.3

114

--

100 MP 50.500

76.8

3878

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

3655

si repartitie din nisip sau balast

7647

exec.In pam.Coeziv

0.000

0

0.000

0.00

6

DA19A1 asim

0.0

0

--

-100% MP 3332.000

0.3

907

R

Strat anticontaminator mater textil

0.0

0

netesut filtr sintetic pe ampriza sau

907

platforma drumului

0.000

0

0.000

0.00

7

YC01

1.0

46648

--

LEI 46648.000

0.0

0

Procurare geotextil ( strat de separatie

0.0

0

intre patul drumului si materiale

46648

granulare, balast )

0.000

0

MP 3332.000

0.000

0.00

8

DG06B1

0.0

0

--

MC 110.000

28.7

3160

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

25.0

2752

pt pozare cabl cond pod guri scurg in

5912

alei fund drum

0.000

0

0.000

0.00

9

TRI1AA01C3

0.0

0

---

T 271.500

3.0

808

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

808

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

10

TRA01A10P

0.0

0

---

T 271.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

1086

0.000

0.00

11

TSH05A1

0.0

0

---

MP 1353.000

0.9

1265

R

Asternerea pam.Vegetal pe teren cu

0.0

0

panta 20 in strat.Uniforme cu grosimea

1265

de 10cm

0.000

0

0.000

0.00

12

TRA01A10P

0.0

0

---

T 243.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km pamint vegetal

4.000

974

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

23860 46762

33956

7099

111676

0.000

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.000 X 10.00

0

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

33956

X

0.2080

7063

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII 33956

X

0.0075

255

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

I. 33956

X

0.0605

2054

- FOND DE ACCIDENTE

33956

X

0.0133

452

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

23860 46762

43780

7099

121500

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

121500

X

0.1000

12150

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

)

12150

- PROFIT

133650

X

0.0500

6682

TOTAL

DEVIZ

140332

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA OBIECT N01 MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOMG2

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG ELAB. 18/11/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

1

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP 37.000

2.1

79

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

226

med 5cm de pe strat rutier

305

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

5580

---

MC 330.000

9.8

3236

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

2849

funct rezist filtrant izol aerisire

11666

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

13020

---

MC 770.000

3.1

2413

R

Strat agreg nat cilindrate cu func

12.3

9472

rezist filtrantizolat aerisire si

24906

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

DA11A1

56.3

8443

---

MC 150.000

15.3

2291

R

Strat fund reprof p sparta pt drum cu

11.5

1732

asternere manuala exec cu impanare si

12466

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

5

DA12A1

56.3

19715

---

MC 350.000

6.8

2380

R

Strat fund reprof p sparta pt drum cu

17.5

6115

asternere mecanica exec cu impanare si

28210

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10

0.0

0

---

T 2593.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

10374

0.000

0.00

7

TRA01A10

0.0

0

---

T 984.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. prod.de cariera

4.000

3936

0.000

0.00

8

DB01A1

0.0

46

---

MP 6882.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

163

bitum a stratsuport din bet

cim sau

209

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0

.000

0.00

9

DB02D1

79.7

5501

--

100 MP

69.000

17.8

1229

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

312

exist in veder aplic strat

uz mix asf

7042

cu emulsie cationica

0.000

0

0

.050

3.45

10

DB12A1

0.4

60

--

T

143.000

8.9

1272

R

Strat legat binder de crib

exec la

6.7

951

cald cu asternere manuala

2283

0.008

1

0

.000

0.02

11

DB12B1

0.4

141

--

T

333.500

3.5

1169

R

Strat legat binder de crib

exec la

13.3

4439

cald cu asternere mecanica

5749

0.008

3

0

.000

0.04

12

YC01

1.0

78870

--

LEI

78870.000

0.0

0

Procurare binder de criblura BAD 25

0.0

0

executat la cald cu bitum in inst.tip LPX

78870

T

478.000

0.000

0

0

.000

0.00

13

DB19A1

0.0

83

--

MP

2064.500

1.0

2036

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

1241

cald in grosime de 4 cm cu

astern

3361

manuala

0.001

2

0

.000

0.02

14

DB19E1

0.0

194

--

MP

4817.000

0.4

2142

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

7724

cald in grosime de 4 cm cu

astern

10060

mecanica

0.001

5

0

.000

0.05

15

YC01

1.0

133045

--

LEI

133045.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare, BA 16, executat la cald cu bitum

133045

in inst.LPX

0.000

0

T

649.000

0

.000

0.00

16

DB21A1

0.0

0

--

100 MP

69.000

7.6

528

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

352

straturile direct circulate

880

0.000

0

0

.000

0.00

17

YC01

1.0

3335

--

LEI

3335.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si

dressing

0.0

0

gras cu nisip 0,3 mm si 2/3

bitum in

3335

inst.LPX

0.000

0

T

29.000

0

.000

0.00

18

TRA01A10

0.0

0

--

T

1156.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

4624

0.00

dist.= 10 km. mixturi

asfaltice

4.000

0.000

19

DE10A1

21.0

23334

---

M

1113.500

7.2

8053

R

Borduri prefabricate

din beton pt

0.0

30

trotuare 20 x 25cm pe

fundatie din

31417

beton 30 x 15 cm

4.520

5033

0.113

126.38

20

2100957

174.3

8802

---

MC

50.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

8802

0.000

0

0.000

0.00

21

TRA06A10

0.0

0

---

T

124.500

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului

cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

1058

0.000

0.00

22

TRA01A10

0.0

0

---

T

137.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri

prefabr.

4.000

548

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

25584 300171

26828

35608

388191

129.965

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

129.965 X 10.00

1300

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

26828

X

0.2080

5580

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII 26828

X

0.0075

201

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

I. 26828

X

0.0605

1623

- FOND DE ACCIDENTE

26828

X

0.0133

357

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

26884 300171

34589

35608

397252

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

397252

X

0.1000

39725

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

)

39725

- PROFIT

436977

X

0.0500

21849

TOTAL

DEVIZ

458826

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA OBIECT N01 MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOMG3

Pentru: TROTUARE SI ACCESE

GRUPA CAT.LUCRARI:0

PRET MEDIU DE TRANSPORT:

BDN:90.1 &YSIG

10.00

ELAB.

18/11/13

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori

Nr.

Sporuri Art U

.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale

ord.

!

PU

Utilaj

!

teh.Denumire Articol

!

PU

Transp

!Gr.totala

!

Gr

mat/UA

!Materiale

1

23

!

1

4

! 5-10

1

DA01A1

0.0

0

--

100

MP 14.000

2.1

30

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

86

med 5cm de pe strat rutier

115

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

3466

--

MC

205.000

9.8

2010

R

Strat agreg nat balast

cilindr cu

8.6

1770

funct rezist filtrant

izol aerisire

7247

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA14A1

8.0

878

--

MC

110.000

26.3

2895

R

Fundatie beton ciment

la strazi alei

6.0

662

si platforme carosabile

4436

0.067

7

0.001

0.14

4

2100957

174.3

19260

--

MC

110.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

19260

0.000

0

0.000

0.00

5

TRA06A10

0.0

0

--

T

272.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

2312

0.000

0.00

6

DE11A1

10.5

13836

--

M

1319.000

3.2

4282

R

Bord mici pref beton 10 x 15 cm pt

0.0

12

incadr trotuarespatii

verzi alei

18130

asezate fund beton 10

x 20 cm

1.360

1794

0.034

45.10

7

2100945

153.7

4073

--

MC

26.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 150

stas 3622

0.0

0

4073

0.000

0

0.000

0.00

8

TRA06A10

0.0

0

--

T

65.500

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

557

0.000

0.00

9

DB01A1

0.0

7

---

MP 1102.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

26

bitum a stratsuport din bet cim sau

34

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

10

DB02D1

79.7

877

---

100 MP 11.000

17.8

196

R

Amors supraf strat baza sau imbrac

4.5

50

exist in veder aplic strat uz mix asf

1123

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.55

11

DB16D1

0.0

44

---

MP 1102.000

1.0

1087

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.6

668

la cald in gros de 4 0cm astern

1800

manuala

0.001

1

0.000

0.01

12

YC01

1.0

24558

---

LEI 24558.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic fin bogat in

0.0

0

ciblura, BA 8, executat la cald cu bitum

24558

in inst.tip LPX

0.000

0

T 104.500

0.000

0.00

13

TRA01A10

0.0

0

---

T 104.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

418

0.000

0.00

14

TRA01A10

0.0

0

---

T 483.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

1932

0.000

0.00

15

TRA01A10

0.0

0

---

T 49.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri prefabr.

4.000

196

0.000

0.00

!1

2 3 !

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

7217

67001

10500

3275

87992

45.801

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

45.801 X 10.

00

458

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

10500

X

0.2080

2184

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

10500

X

0.0075

79

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.I.

10500

X

0.0605

635

- FOND DE ACCIDENTE 10500 X 0.0133 140 TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

7675 67001 13537 3275 91488 CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT 91488 X 0.1000 9149

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % ) 9149 - PROFIT 100637 X 0.0500 5032

T O T A L DEVIZ 105669

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA

OBIECT N01 MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

D E V I Z A

NALITIC

COD

SOMG4

Pentru: MARCAJE

SI INDICATOARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0

BDN:90.1 &YSIG

ELAB.

18/11/13

PRET

MEDIU DE TRANSPORT

: 10.00

!

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale !

!ord.

!PU

Utilaj

!!

!teh.

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala !

!

!Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

1

DF17A1

18.2

1620

--

MP

89.000

4.1

366

R

Marcaje longit transv si diverse

2.6

234

executate mecanizcu vopsea pe

2219

suprafete carosabile

0.000

0

0.001

0.12

2

TSA02F1

0.0

0

--

MC

1.500

19.1

29

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Coez.Mij

.Si f.

29

Coez.Adinc.1 5m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA01C1

0.0

0

--

T

2.700

3.0

8

R

Incarcarea materialelor grupa a-

grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

8

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

--

T

2.700

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului

sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist

.=10

0

km

4.000

11

0.000

0.00

5

PB06A1 asim

0.2

0

--

MC

1.500

20.3

30

R

Turn.Bet.Simp.B150 in elev.Culei

aripi

2.7

4

zid timpan manual

35

0.000

0

0.000

0.00

6

2100945

153.7

232

--

MC

1.512

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

232

0.000

0

0.000

0.00

7

DF18A1

0.0

0

--

BUC

12.000

9.2

111

R

Plantare stilpi pentru indicatoare de

0.0

0

circulatie rutiera din metal

111

confectionati industrial

0.000

0

0.000

0.00

8

DF19A1

2.2

39

R

Montarea indicatoarelor ptr

circ rut

0.0

0

din tabl otelsau alum pe un

stilp gata

107

plantat

0.000

0

0.000

0.01

9

DZ37A1

32.0

1153

---

M

36.000

1.7

62

R

Conf stilpi metalici ptr indicatoare

0.1

4

de circulat

1218

0.398

14

0.007

0.26

10

DZ35B1

76.1

386

---

MP

5.070

64.3

326

R

Conf indicat din tabla otel

1 5 mm

0.2

1

vopsite pt circrutiera dreptunghiulare

713

sau patrate

1.050

5

0.017

0.09

11

DZ35A1

70.0

84

---

MP

1.197

63.1

76

R

Conf indicat din tabla otel

1 5mm

0.2

0

vopsite pt circ rutiera triunghiulare

160

sau forma sageata

0.966

1

0.016

0.02

13

TRA06A10

0.0

0

---

T

3.724

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

32

0.000

0.00

14

TRA02A10

0.0

0

---

T

0.321

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autocamionul pe

0

dist.= 10 km.

5.000

2

0.000

0.00

15

TRI1AC01C3

0.0

0

---

T

0.321

5.1

2

R

Incarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m fragil

2

rampa-vagon categ.3

0.000

0

0.000

0.00

16

TRI1AC12C3

0.0

0

---

T

0.321

4.7

2

R

Descarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m fragil

2

vagon-rampa categ.3

0.000

0

0.000

0.00

!1

23

!

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

65

3514

1078

243

4900

0.493

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

0.493 X 10.

00

5

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

1078

X

0.2080

224

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

1078

X

0.0075

8

- FOND

PENTRU SANATATE

+ C.C.

I. 1078

X

0.0605

65

- FOND

DE ACCIDENTE

1078

X

0.0133

14

TOTAL

II - CHELTUIELI

DIRECTE

DEVIZ

70

3514

1390

243

5217

CAP.C

- CHELTUIELI INDIRECT

5217

X

0.1000

522

T O T A L DEVIZ 6026

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA MANGALIEI, MUN.ORADEA OBIECT N01 MODERNIZARE STRADA MANGALIEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOMG5

Pentru: RETEA DE CANALIZARE METEORICA

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00

ELAB.

18/11/13

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori

Nr

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale

ord.

PU

Utilaj

!

teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala

!

Gr

mat/UA

!Materiale

1

23

1

4

! 5-10

1

TSA07D1

0.0

0

--

MC 90.600

29.7

2695

R

Sap.Man.In spatii limit.Peste 1m cu

0.0

0

sprij.Si evac.Man.In pam.Cu umid.Nat.

2695

Adinc.0 0-2m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

2

ACE08A1 asim

42.5

5365

--

MC 126.120

5.2

654

R

Umplutura in sant.La cond.De alim.Cu

0.0

0

apa si canalizare cu material granular

6019

0.000

0

0.000

0.00

3

TRA01A10

0.0

0

--

T 170.260

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. material granular

4.000

681

0.000

0.00

4

TSC02B1

0.0

0

--

100 MC 3.620

0.0

0

R

Sapatura cu excavat.Pe pneuri 0 21-0

330.6

1197

39 mc pamint umidit.Natur desc.Dep.

1197

Ter.Cat.2

0.000

0

0.000

0.00

5

TSC35C1

0.0

0

--

100 MC 1.540

0.0

0

R

Exc.Tra.Inc.In aut.Cu inc.Front.Pe

444.2

684

senile 0 5-0 99mc.Roci.T.Si f.Tari

684

pin.La 25kg la dist.10m

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10P

0.0

0

--

T 276.800

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

1107

0.000

0.00

7

TSD01D1

0.0

0

--

MC 299.170

4.8

1447

R

Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

1447

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

8

TSD05A1

0.0

0

--

100 MC 2.990

75.0

224

R

Compactare cu mai.Mec.De 15

0-200kg a

339.8

1016

umpl.In strat.De 20-30cm exclusiv

1240

udare strat din pam.Necoez.

0.000

0

0.000

0.00

9

TSD02A1

0.0

0

--

100 MC

1.540

0.0

0

R

Imprast.Pamint afinat provenit din

80.9

125

ter.Cat.1 sau 2 cu buld.De

65-80cp in

125

strat.Cu gros.De 15-20cm

0.000

0

0.000

0.00

10

ACA12B1 asim

0.0

0

--

-100% M

130.000

1.6

210

R

Montare teava PVC mufata de

9m lung.In

0.0

4

pamint in exteriorul cladirilor etans.

214

Cu garnit.Cauc.Dn 160

0.578

0

0.000

0.00

11

ACA16C1 asim

0.0

0

--

-100% M

321.000

4.5

1446

R

Mont.Tub.Scurg.Lib.Din PVC

prin

0.0

0

infas.Sau centrifug.In pam.

Ext.Clad.Cu

1446

mf cep p avind dn 315

0.004

0

0.000

0.00

12

ACD01L1

546.3

14749

--

BUC

27.000

26.8

724

R

Capac si rama stas 2308-81

pentru

9.7

263

camine cu piesa suport carosabil iv

15736

22.300

602

0.543

14.66

13

ACD04C1

474.6

5695

--

BUC

12.000

144.8

1738

R

Camin vizitare stas 2448-73

cu camera

73.1

877

lucru hc=2m din tub bet.Cu

cep si buza

8309

la canale cu dn 300

60.500

726

2.593

31.11

14

2100945

153.7

3394

--

MC

22.080

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas

3622

0.0

0

3394

0.000

0

0.000

0.00

15

2101183

261.4

290

--

MC

1.110

0.0

0

R

Mortar de zidarie m 100 s 1030

0.0

0

290

0.000

0

0.000

0.00

16

TRA06A10

0.0

0

--

T

55.660

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

473

0.000

0.00

17

YC01

1.0

3562

--

LEI

3562.000

0.0

0

Procurare conducta PVC SN

8 Dn 160 mm

0.0

0

M

137.000

3562

0.000

0

0.000

0.00

18

YC01

1.0

17861

Procurare conducta PVC-KG SN 8 Dn 315 mm

0.0         0

17861

0.000         0

0.000 0.00


M 337.000

19

YC01

1.0

1344

---

LEI 1344.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere camin

0.0

0

Dn 160 mm

1344

BUC 28.000

0.000

0

0.000

0.00

20

YC01

1.0

2088

---

LEI 2088.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere camin

0.0

0

Dn 315 mm

2088

BUC 24.000

0.000

0

0.000

0.00

21

ACA18E1

0.1

12

---

BUC 86.000

3.0

256

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

268

tip p si dn 150 mm

0.000

0

0.000

0.00

22

ACA18H1

0.3

20

---

BUC 72.000

6.8

490

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

509

tip p si dn 300 mm

0.000

0

0.000

0.00

23

ACE16A1

0.0

0

---

M 321.000

1.4

437

R

Montarea parapetelor si podetelor

0.0

0

metalice de inventar la santuri pt.

437

Conducte

0.000

0

0.000

0.00

24

TSF01A1

3.8

3605

---

MP 937.320

4.4

4154

R

Sprijin.De maluri cu dulapi de fag

0.1

48

asez.Oriz.Lat.Intre mal.1 5m adin.0

7807

0-2m 0 0-0 2m intre dulapi

0.107

100

0.004

3.64

25

ACE06A1

16.4

247

---

M 15.000

7.3

109

R

Sustineri din lemn pentru cabluri si

0.3

5

conducte intilnite in sapatura grele

360

0.707

11

0.023

0.35

26

ACC10A1

7.6

30

---

BUC 4.000

52.8

211

R

Inchidere capat la cond.Tub beton

0.1

0

precompr.Pt.Efect.Probei presiune

242

avind d=400 mm

0.256

1

0.009

0.03

27

6202820

2.3

56

---

MC 25.000

0.0

0

R

Apa potabila

0.0

0

56

0.000

0

0.000

0.00

28

TRA05A05

0.0

0

---

T 25.000

0.0

0

R

Transport rutier materiale

0.0

0

semifabricate cu autovehic.Speciale

0

cisterna apa n.Etc pe dist.De 5 km.

2.500

63

0.000

0.00

29

ACE02A1

688.1

19267

---

BUC 28.000

54.0

1512

R

Gura scurgere cu sifon si depozit stas

22.4

627

6701-73 carosabila tip a1

21406

40.000

1120

1.138

31.86

30

RPAB01F1

143.1

2146

---

BUC 15.000

20.0

299

R

Ridicare la nivel a capacelor i=20cm

7.4

112

caminelor de vizitare peste 100kg pe

2558

placa pref.Bet armat

15.900

239

0.430

6.45

31

RPAB03A1 asim

0.0

0

---

-100% BUC 5.000

5.6

28

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

28

Armat cutie vana

0.000

0

Rasuflator gaz

0.000

0.00

32

RPAB03A1

13.7

14

---

BUC 1.000

6.3

6

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

20

Armat cutie vana

0.000

0

0.034

0.03

33

YC01

1.0

161

---

LEI 161.000

0.0

0

Procurare banda PVC avertizoare,

0.0

0

ptr.canalizare

161

M 321.000

0.000

0

0.000

0.00

34

ACE16A1 asim

0.0

0

---

-100%-50.% M 321.000

1.4

218

R

Montarea parapetelor si podetelor

0.0

0

metalice de inventar la santuri pt.

218

Conducte

0.000

0

0.000

0.00

35

DC04B1

2.3

64

---

M 28.000

2.5

70

R

Taierea cu mas.Cu disc diamant rost

11.5

321

contractie si dilatatie beton uzura la

455

drumuri

0.000

0

0.000

0.00

36

DG06A1

0.0

0

---

MC 4.200

35.9

151

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

33.4

140

pt pozare cable cond pod guri scurgere

291

la imbrac carosabila

0.000

0

0.000

0.00

37

TSC35C3

0.0

0

---

100 MC 0.040

0.0

0

R

Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2

154.5

6

6-3 9 mc roci tari si f.Tari 25kg buc

6

la d.10m

0.000

0

0.000

0.00

38

TRA01A10P

0.0

0

---

T 9.660

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

39

0.000

0.00

39

DA14A1

8.0

22

---

MC 2.800

26.3

74

R

Fundatie beton ciment la strazi alei

6.0

17

si platforme carosabile

113

0.067

0

0.001

0.00

40

2100957

174.3

490

---

MC 2.810

0.0

0

R

Beton de ciment b 200 stas 3622

0.0

0

490

0.000

0

0.000

0.00

41

TRA06A10

0.0

0

---

T 6.920

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

59

0.000

0.00

42

DZ12A1

180.3

424

---

T 2.350

8.5

20

R

Prep mixt asf pt str baza exec la cald

35.4

83

cu bitum siagreg concasate de 0-25 mm

527

in inst tip ang

1.730

4

0.123

0.29

43

DB16C1

0.0

1

---

MP 28.000

0.9

25

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.5

15

la cald in gros de 3 5cm astern

41

manuala

0.000

0

0.000

0.00

44

DZ16A1

217.4

217

---

T 1.000

10.0

10

R

Prep betonului asfaltic cu agregat

38.2

38

mare executat la cald cu bitum in

266

instalatii tip ang

3.300

3

0.190

0.19

45

DB17A1

0.0

0

---

MP 14.000

0.3

5

R

Imbrac rugoasa bet asf cu bit si cribl

1.2

17

exec la cald cu astern mec in gros de

22

3 0 cm

0.000

0

0.000

0.00

46

TRA01A10

0.0

0

--

T 3.360

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

13

0.000

0.00

! 1 2 3

! 4 ! 5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE

- ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera * Utilaj * TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6 * 7 * 8 *

5241 81124 17213 5593 109171

88.636

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ - TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

88.636 X 10.00

886

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

17213

X

0.2080

3580

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

17213

X

0.0075

129

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.I.

17213

X

0.0605

1041

- FOND DE ACCIDENTE

17213

X

0.0133

229

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

6127

81124

22193

5593

115037

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

115037

X

0.1000

11504

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE

10.00

%)

11504

PROFIT

126541

X

0.0500

6327

TOT

A

L DEVIZ

132868

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

- PROFIT


( 10.01 % )


5739 X 0.0500


522

287