Hotărârea nr. 905/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Arţarilor tronson dintre str. Alexandru Sahia şi P-ţa Devei, varianta I, structuri rutiere elastice”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA ARȚARILOR-tronsonul dintre str. Alexandru Sahia și P-ța Devei, Varianta I, structuri rutiere elastice

Analizând Raportul de specialitate nr. 291051 din data de 29.11.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: MODERNIZARE STRADA ARȚARILOR - tronsonul dintre str. Alexandru Sahia și P-ța Devei,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare,

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 290943 din data de 29.11.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Arțarilor - tronsonul dintre str. Alexandru Sahia și P-ța Devei,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: MODERNIZARE STRADA ARȚARILOR - tronsonul dintre str. Alexandru Sahia și P-ța Devei, Varianta I, structuri rutiere elastice

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoarea totala a proiectului este de 265.424,36 lei si 61.236,70 euro, inclusiv TVA, din care C+M 229.387,08 lei si 52.922,45euro, inclusiv TVA.

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 265.424,36 lei / 229.387,08 lei

 • 3. durata de realizare 2 luni

  Categoria strada

  III

  Lungimea totala strada

  130,04 m

  Lățime carosabil

  6 m

  Suprafața carosabil

  874,26 mp

  Complexrutierparteacarosabilastrada:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legătura BAD25

  6 cm

  Strat de baza din piatra sparta

  15 cm

  Strat fundație din balast

  30 cm

  Strat geotextil

  Lungimea totala trotuare

  2x 174 m

  Suprafața totală trotuare + accese la proprietăți

  342,21 mp

  Accese proprietăți

  14 buc

  Complex trotuare si accese la proprietăți :

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza din beton C12/15

  10 cm

  Strat inferior fundație balast

  15 cm

  Suprafața zone vezi

  300 mp

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • - Birou Drumuri Publice

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 905

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa la H.C.L. nr. 905/2013

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

DIRECTOR:


ing. Petru Unita


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

MODERNIZARE STRADA ARȚARILOR - tronsonul dintre str. Al. Sahia si P-ta Devei

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

3/2012

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Artarilor- tronsonul str. Al. Sahia si P-ta Devei Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

P.I.Z. 1

Plan de incadrare in zona

sc.

1:5.000

P.S.1

Plan de situatie

sc.

1:500

L.1

Profil longitudinal

sc.

1:1000/ 1:100

P.TIP. 1

Profil transversal TIP

sc.

1:50

1/Ac

Plan de situatie canalizare meteorica

sc.

1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Arțarilor- transonul dintre str. Al. Sahia si P-ta Devei”

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Iosia, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea strazii Artarilor pe tronsonul nemodernizat pentru asigurarea circulatiei in conditii de confort si siguranta,atat a pietonilor cit si a mijloacelor auto.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a .

Stare actuală:

Strada Artarilor pe tronsonul dintre P-ta Devei si str. Al. Sahia, este o strada nemodernizata , cu lungimea de 130 m si o latime de 6 m.Strada are ca parte carosabila cu o usoara pietruire, ce prezinta gropi care faciliteaza stagnarea apelor pluviale.

Exista trotuare pentru circulatia pietonala pe ambele parti ale strazii amplasate adiacent limitelor de proprietate, dar acestea sunt deteriorate fiind din beton de ciment. Scurgerea apelor pluviale atat de pe partea carosabila cat si de pe trotuare si accese se realizeza in prezent in rigole din pamant amplasate paralel cu partea carosabila, intre aceasta si trotuare, neexistand posbilitatea de evacuare a apelor din acestea, practic apa balteste in rigole in perioadele ploioase ale anului.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier și a pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Artarilor pe tronsonul studiat, se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, sa se realizeze noua structura proiectata, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

-  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

-  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

-  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

-  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

- se vor proiecta trotuare noi si cele existente se vor demola

- se vor monta borduri înclinate la accese;

-  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

 • -  realizarea unui colector pentru preluarea apelor meteorice de pe carosabil

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii. S-a propus modernizarea strazii Artarilor pe tronsonul str. Al. Sahia - P-ta Devei, din mun. Oradea pe lungimea de 130,04 ml, latimea va fi de 6.00 m latime, cu doua benzi de circulatie a cate 3,00 m fiecare (cate una pe sens). Partea carosabila se va incadra cu borduri carosabile prefabricate din beton de 20x25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10, iar pe zonele de accese la proprietati bordurile se vor monta orizontal cu 2cm mai sus decat imbracamintea asfaltica, pentru a evita scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila pe zona de accese. Se vor amenaja accesele carosabile la proprietati.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal :

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitate de 0,44-0,75 %. La elementele de profil longitudinal au fost necesare racordari in plan vertical cu arc de cerc de raza 4500 m, conform normelor impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Artarilor, pe tronsonul studiat, este de strada de categoria a III-a cu doua benzi, ,cu latimea partii carosabile de 6,00 si doua trotuare alaturate fronturilor de locuinteculatimeade1.00m. Intre trotuare si partea carosabila, se va amenaja zona verde existenta.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din piatra sparta

15 cm

Strat inferior fundatie balast

30 cm

Strat geotextil

Total.

55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Trotuarele se vor amenaja astfel:

Trotuarele noi vor avea o structura alcatuita din strat de fundație din balast de 15 cm grosime, strat de baza din beton de ciment C 12/15 de 10 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime si vor fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a trotuarelor va fi de 1%.

Accese

Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. Amenajarea acceselor la proprietati se va realiza cu aceeasi structura rutiera folosita la trotuare .

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform SR 1848/1 - 3 - 11 si SR 1848/4-7- 2008.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a .

La capetele strazii Artarilor ( spre str. Al. Sahia si P-ta Devei ) sunt montate indicatoare de cedeaza trecerea fig. B1 si indicatoare pentru trecerea pietonilor fig. G1.

Indicatoarele si marcajele rutiere sunt prezentate in planul de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice de pe strada Artarilor va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre gurile de scurgere proiectate; apa colectată prin gurile de scurgere va fi condusă, prin racorduri, spre reteaua de canalizare meteorică existentă pe strada Artarilor.

Racordurile gurilor de scurgere la colectorul meteoric existent se vor realiza din tuburi PVC cu Dn 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare proiectate sau existente, după caz.

Lucrările de canalizare meteorică proiectate pentru strada Artarilor cuprind:

 • - racorduri pentru guri de scurgere, din PVC, Dn 160 mm,          L = 40,0 m

 • - guri de scurgere                                                        7,0 buc

 • - cămine de vizitare                                                      2,0 buc

S-au ales tuburi PVC, datorită faptului că pot fi îmbinate etanș, eliminând posibilitatea exfiltrațiilor. Tuburile vor fi pozate în tranșee. Săpăturile se vor realiza mecanizat, în proporție de 80% și manual, în proporție de 20%. Conductele se vor monta obligatoriu pe pat de nisip, acoperirea până la 10 cm peste generatoarea tubului urmând a fi făcută cu nisip sau material selecționat din săpătură, cu granulația mai mică de 5 mm.

Rețelele de canalizare din PVC se combină cu cămine de vizitare din beton. Căminul de vizitare din beton se execută conform STAS 2448/82 din elemente obișnuite, prefabricate, cu partea inferioară din beton monolit. Partea superioară este prevazută cu ramă și capac din fontă. Fundația elementului de bază o reprezintă radierul șanțului, compactat, curățat de pietre. La montaj se va urmari asigurarea verticalității. După montarea căminului, se va trece la umplerea și compactarea pamântului.

În paralel cu execuția modernizarii străzii, se vor ridica la cota proiectată capacele căminelor de vizitare existente, vanele, răsuflătoarele de gaz și hidranții de incendiu.

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, se va executa depistarea și jalonarea rețelelor subterane existente (apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV etc.), în vederea protejării acestora pe durata execuției lucrărilor și pentru acordarea, dacă este cazul, de asistență tehnică la intersectarea lor.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în cartierul Iosia.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare a strazii Artarilor, se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 1516,47 mp, reprezentand teren intravilan.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat (pe zone isolate) impietruiri recente cu grosimea medie de 22-26cm, constand din pietris cu pamint 15-20%, in grosime de 10-12cm .

 • - terenul de fundare este alcatuit din argila prafoase nisipoasa,plastic virtoasa.

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - nivelul apei freatice este la 3,50 m.

- parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Clasa tehnica strada III

 • •  Lungimea totala strada                                      130,04 m

 • •  Latime parte carosabila strada                              2x3,00 m

 • •  Latime trotuare                                          2 x 1m

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat inferior fundatie balast

Strat geotextil

 • •  Complex trotuare si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundatie balast

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retele de apa potabila, canal menajer si iluminat public.Lucrarile de inlocuire a retelelor de apa si extindere a retelei de canalizare menajera sunt in faza de promovare.Aceste lucrari trebuie correlate cu lucrarile de modernizare a strazii.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale.

4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a proiectului este de 265.424,36 lei si 61.236,70 euro, inclusiv TVA, din care C+M 229.387,08 lei si 52.922,45 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare str. Arțarilor" 4,4422lei/euro

a cursul din 05 noi 2013 de

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,34607

0,36000

1,86000

0,42913

3.3

Proiectare și engineering

3,66316

0,84514

0,87916

4,54232

1,04797

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

3,66316

0,84514

0,87916

4,54232

1,04797

TOTAL CAPITOL 3

8,82632

2,03634

2,11832

10,94464

2,52506

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

183,15800

42,25683

43,95792

227,11592

52,39847

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

183,15800

42,25683

43,95792

227,11592

52,39847

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

1,83158

0,42257

0,43958

2,27116

0,52398

5.1.1. lucrări de construcții

1,83158

0,42257

0,43958

2,27116

0,52398

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuride finanțare

2,38105

0,54934

0,00000

2,38105

0,54934

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

18,31580

4,22568

4,39579

22,71159

5,23985

TOTAL CAPITOL 5

22,52843

5,19759

4,83537

27,36381

6,31317

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

214,51275

49,49076

50,91161

265,42436

61,23670

Din care C+M

184,98958

42,67940

44,39750

229,38708

52,92245

2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni (inclusiv TVA

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

3.663,16

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

76.462,36

76.462,36

76.462,36

Receptia

TOTAL

3.663,16

76.462,36

76.462,36

76.462,36

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul local.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu e cazul

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totala a proiectului este de 265.424,36 lei si 61.236,70 euro, inclusiv TVA, din care C+M 229.387,08 lei si 52.922,45 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 265.424,36 lei / 229.387,08 lei

 • 3. durata de realizare (luni): 5 luni, din care C+M 3 luni

  Categoria strada

  III

  Lungimea totala strada

  130.04 m

  Latime parte carosabila strada

  2x3,00 m

  Suprafata carosabil

  874,26 mp

  Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza din piatra sparta

  15 cm

  Strat fundatie din balast

  Strat geotextil

  30 cm

  Lungimea totala trotuare noi

  2x 174 m

  Suprafata totala trotuare noi + accese la proprietati

  342,21 mp

  Complex trotuare si accese la proprietati :

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza din beton C12/15

  10 cm

  Strat inferior fundatie balast

  15 cm

  Accese proprietati

  14 buc

  Suprafata zone vezi

  300 mp

4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Artarilor Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1- Studii de teren

3 .2- Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizatii

1.500,00 lei

3.3. - Proiectare si inginerie:

183.158,00leix2%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

183.158,00 leix2%

RECAPITULATIE CAP.3

3.663,16 lei

3.663,16 lei

 • 3.1. - Studii deteren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. - Constructii -

1.500,00lei

3.663,16 lei

3.663,16 lei

7.327,82 lei

4.1.1. Obiect nr.1 - Strada

1 - Infrastructura

- Conf. calculatie anexa

Total. 1

33.927,00 lei

33.927,00 lei

 • 2 - Suprastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare si accese

 • - Conf. calculatie anexa

Total.3

 • 4 - Marcaje si indicatoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Retea canalizare pluviala

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 10


87.547,00 lei

87.547,00 lei

25.317,00 lei

25.317,00 lei

2.163,00 lei

2.163,00 lei

34.204,00 lei

34.204,00 lei


Total cap.4. (fara TVA)


183.158,00 lei


Capitolul 5 - Alte cheltuieli


 • 5.1. - Organizare santier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4


1.831,58lei

2.381,05 lei

18.315,80 lei


RECAPITULATE - Capitol 5


Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)


1.831,58 lei

2.381,05 lei

18.315,80 lei

22.528,43 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului


Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

7.327,82 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

183.158,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

22.528,43 lei

T O T A L (fara TVA)

213.014,25lei

DincareC+M(1.2+1.3+4.1+5.1)

184.989,58 lei


ANEXE

EVALUARI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL ORADEA

OBIECTIVUL : MODERNIZARE STRADA ARTARILOR,

TRONSONUL STR. AL.SAHIA SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: L01

MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR. AL.SAHIA SI P-TA DEVEI

! NR. !CRT.

!

!

!

!

! VALOAREA ! ! (EXCLUSIV TVA) ! ! MII LEI !

!0

!

1

! 2 !

Cap.I

. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOAR1

INFRASTRUCTURA

33.927

2

MSOAR2

SUPRASTRUCTURA

87.547

3

MSOAR3

TROTUARE SI ACCESE

25.317

4

MSOAR4

MARCAJE SI INDICATAORE

2.163

5

MSOAR5

RETEA DE CANALIZARE METEORICA

34.204

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

exclusiv

TVA )

mii lei

183.158

Taxa pe valoarea adaugata 24

Q,

%

43.958

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

inclusiv

TVA )

227.116

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

L.S.

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR.AL.SAHIA

SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

OBIECT L01 MODERNIZARE STR.ARTARILOR, TRONS.STR.AL.SAHIA PTA DEVEI D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAR1

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00


ELAB. 12/11/13

!

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale !

!ord

!PU

Utilaj

!!

!teh

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala !

!

!Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

 • 1 TSC04G1

-- 100 MC

R Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc

Cu umiditate natural desc.Aut

3

0.0

0

5.000

0.0

0

in pam.

115.2

576

Ter.Cat.

576

0.000

0

0.000

0.00

 • 2 TSA02C1

-- MC 213.500

R Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl. Coez.Adinc.0 75m t.Tare

 • 3 TRI1AA04C3

--- T 384.000

R Incarcarea materialelor grupa a-usoare si marunte prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3

 • 4 TRA01A10P

--- T 1280.000

R Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

 • 5 TSE06B1

--- 100 MP 12.000

R Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator si repartitie din nisip sau balast exec.In pam.Coeziv

 • 6 DA19A1 asim

--- -100% MP 795.000

R Strat anticontaminator mater textil netesut filtr sintetic pe ampriza sau platforma drumului

 • 7 YC01

--- LEI 11130.000 Procurare geotextil ( strat de separatie intre patul drumului si materiale granulare, balast )

MP 795.000

0.0

0

17.9

3829

0.0

0

3829

0.000

0

.000

0.00

0.0

0

4.7

1795

0.0

0

1795

0.000

0

.000

0.00

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

4.000

5120

.000

0.00

2.3

27

76.8

921

72.4

869

1817

0.000

0

.000

0.00

0.0

0

0.3

216

0.0

0

216

0.000

0

.000

0.00

1.0

11130

0.0

0

0.0

0

11130

0.000

0

.000

0.00


8

DG06B1

0.0

0

--

MC 29.000

28.7

833

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

25.0

726

pt pozare cabl cond pod guri scurg in

1559

alei fund drum

0.000

0

0.000

0.00

9

TRI1AA01C3

0.0

0

--

T 71.000

3.0

211

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

211

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

10

TRA01A10P

0.0

0

--

T 71.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

284

0.000

0.00

11

TSH05A1

0.0

0

--

MP 300.000

0.9

281

R

Asternerea pam.Vegetal pe teren cu

0.0

0

panta 20 in strat.Uniforme cu grosimea

281

de 10cm

0.000

0

0.000

0.00

12

TRA01A10P

0.0

0

--

T 54.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km pamint vegetal

4.000

216

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

5620 11157

8087

2170

27034

0.000

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.000 X 10.00

0

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

8087

X

0.2080

1682

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII 8087

X

0.0075

61

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

I. 8087

X

0.0605

489

- FOND DE ACCIDENTE

8087

X

0.0133

108

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

5620 11157

10427

2170

29374

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

29374

X

0.1000

2937

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

)

2937

- PROFIT

32311

X

0.0500

1616

TOTAL

DEVIZ

33927

INVESTITOR :

MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT :

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV :

MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR.AL.SAHIA SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

OBIECT L01

MODERNIZARE STR.ARTARILOR, TRONS.STR.AL.SAHIA PTA DEVEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAR2

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 12/11/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

Simbol art. Coduri

liste

!PU Mater

! Valori

Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale

ord.

!PU

Utilaj

!

teh

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala

!Gr

mat/UA

!Materiale

!1

2 3 !

4!

5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP

9.000

2.1

19

R

Curatirea si inlat strat noroi

gros

6.1

55

med 5cm de pe strat rutier

74

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

1336

---

MC

79.000

9.8

775

R

Strat agreg nat balast cilindr

cu

8.6

682

funct rezist filtrant izol aerisire

2793

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

3145

---

MC

186.000

3.1

583

R

Strat agreg nat cilindrate cu

func

12.3

2288

rezist filtrantizolat aerisire

si

6016

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

DA11A1

56.3

2026

---

MC

36.000

15.3

550

R

Strat fund reprof p sparta pt

drum cu

11.5

416

asternere manuala exec cu impanare si

2992

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

5

DA12A1

56.3

4703

---

MC

83.500

6.8

568

R

Strat fund reprof p sparta pt

drum cu

17.5

1459

asternere mecanica exec cu impanare si

6730

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10

0.0

0

---

T

618.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

2474

0.000

0.00

7

TRA01A10

0.0

0

---

T

235.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. prod.de cariera

4.000

940

0.000

0.00

8

DB01A1

0.0

11

--

MP

1589.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac s

au tratam

0.0

38

bitum a stratsuport din bet

cim sau

48

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

9

DB02D1

79.7

1276

--

100 MP

16.000

17.8

285

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

72

exist in veder aplic strat

uz mix asf

1633

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.80

10

DB12A1

0.4

14

--

T

34.000

8.9

302

R

Strat legat binder de crib

exec la

6.7

226

cald cu asternere manuala

543

0.008

0

0.000

0.00

11

DB12B1

0.4

34

--

T

80.000

3.5

280

R

Strat legat binder de crib

exec la

13.3

1065

cald cu asternere mecanica

1379

0.008

1

0.000

0.01

12

YC01

1.0

18810

--

LEI

18810.000

0.0

0

Procurare binder de criblura BAD 25

0.0

0

executat la cald cu bitum in inst.tip LPX

18810

T

114.000

0.000

0

0.000

0.00

13

DB19A1

0.0

10

--

MP

238.500

1.0

235

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

143

cald in grosime de 4 cm cu

astern

388

manuala

0.001

0

0.000

0.00

14

DB19E1

0.0

22

--

MP

556.000

0.4

247

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

891

cald in grosime de 4 cm cu

astern

1161

mecanica

0.001

1

0.000

0.01

15

YC01

1.0

15375

--

LEI

15375.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare, BA 16, executat la cald cu bitum

15375

in inst.LPX

0.000

0

T

75.000

0.000

0.00

16

DB21A1

0.0

0

--

100 MP

8.000

7.6

61

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

41

straturile direct circulate

102

0.000

0

0.000

0.00

17

YC01

1.0

403

--

LEI

403.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si

dressing

0.0

0

gras cu nisip 0,3 mm si 2/3

bitum in

403

inst.LPX

0.000

0

T

3.500

0.000

0.00

18

TRA01A10

0.0

0

---

T

192.500

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi

asfaltice

4.000

770

0.000

0.00

19

DE10A1

21.0

5564

---

M

265.500

7.2

1920

R

Borduri prefabricate

din beton pt

0.0

7

trotuare 20 x 25cm pe

fundatie din

7491

beton 30 x 15 cm

4.520

1200

0.113

30.13

20

2100957

174.3

2092

---

MC

12.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

2092

0.000

0

0.000

0.00

21

TRA06A10

0.0

0

---

T

30.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului

cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

255

0.000

0.00

22

TRA01A10

0.0

0

---

T

33.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri

prefabr.

4.000

132

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

5773 54821

5826

7384

73803

30.957

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

30.957 X 10.00

310

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

5826

X

0.2080

1212

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII 5826

X

0.0075

44

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

I. 5826

X

0.0605

352

- FOND DE ACCIDENTE

5826

X

0.0133

77

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

6082 54821

7511

7384

75798

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

75798

X

0.1000

7580

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

)

7580

- PROFIT

83378

X

0.0500

4169

TOTAL

DEVIZ

87547

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR.AL.SAHIA

SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

MODERNIZARE STR.ARTARILOR, TRONS.STR.AL.SAHIA PTA DEVEI


OBIECT L01

D E V I Z A

NALITI

C COD MSOAR3

Pentru: TROTUARE SI ACCESE

GRUPA CAT.LUCRARI:0

BDN:90.

1 &YSIG

ELAB.

12/11/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri

liste

!

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale !

!ord.

!

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol

!

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

1

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP

3.450

2.1

7

R

Curatirea si inlat

strat noroi

gros

6.1

21

med 5cm de pe strat

rutier

28

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

867

---

MC

51.300

9.8

503

R

Strat agreg nat bal

ast cilindr

cu

8.6

443

funct rezist filtrant izol aerisire

1813

antcap cu asternere

manuala

0.000

0

0.000 0.00

3

DA14A1

8.0

240

--

MC

30.000

26.3

790

R

Fundatie beton ciment

la strazi alei

6.0

181

si platforme carosabile

1210

0.067

2

0.001

0.04

4

2100957

174.3

5229

--

MC

30.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

5229

0.000

0

0.000

0.00

5

TRA06A10

0.0

0

--

T

74.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului

cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

629

0.000

0.00

6

DE11A1

10.5

2313

--

M

220.500

3.2

716

R

Bord mici pref beton

10 x 15 cm pt

0.0

2

incadr trotuarespatii

verzi alei

3031

asezate fund beton 10

x 20 cm

1.360

300

0.034

7.54

7

2100945

153.7

692

--

MC

4.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 150

stas 3622

0.0

0

692

0.000 0

0.000 0.00

8

TRA06A10

0.0

0

--

T 11.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

94

0.000

0.00

9

DB01A1

0.0

2

--

MP 298.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

7

bitum a stratsuport din bet cim sau

9

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

10

DB02D1

79.7

239

--

100 MP 3.000

17.8

53

R

Amors supraf strat baza sau imbrac

4.5

14

exist in veder aplic strat uz mix asf

306

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.15

11

DB16D1

0.0

12

--

MP 298.000

1.0

294

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.6

181

la cald in gros de 4 0cm astern

487

manuala

0.001

0

0.000

0.00

12

YC01

1.0

6698

--

LEI 6698.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic fin bogat in

0.0

0

ciblura, BA 8, executat la cald cu bitum

6698

in inst.tip LPX

0.000

0

T 28.500

0.000

0.00

13

TRA01A10

0.0

0

--

T 28.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

114

0.000

0.00

14

TRA01A10

0.0

0

--

T 121.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

484

0.000

0.00

15

TRA01A10

0.0

0

--

T 8.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri prefabr.

4.000

32

0.000

0.00

! 1 2 3 ! 4 ! 5-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 *

9*

5 * 6 *

7*

8*

1655

16292 2363

848

21158

7.730

CAP.B-ALTE

CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT

MATERIALE

LA SANTIER

7.730

X 10.

00

77

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

2363

X

0.2080

492

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

2363

X

0.0075

18

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.I.

2363

X

0.0605

143

- FOND DE ACCIDENTE

2363

X

0.0133

31

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

1732

16292

3047

848

21919

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

21919

X

0.1000

2192

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE (

10.00

%)

2192

PROFIT

24111

X

0.0500

1206

TOT

A

L DEVIZ

25317

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR.AL.SAHIA

SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

OBIECT L01 MODERNIZARE STR.ARTARILOR, TRONS.STR.AL.SAHIA PTA DEVEI D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAR4

Pentru: MARCAJE SI INDICATOARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG ELAB. 12/11/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00

Nr ord te

Simbol art. Coduri liste !

Sporuri Art U.M. Cantitate

.

.Denumire Articol ! !

PU Mater

PU Manop

PU Utilaj

! Valori

! Totale

!

!Gr.totala

!Materiale

PU

Gr

Transp

mat/UA

1

23

1

4

! 5-10

1

DF17A1

18.2

491

--

MP 27.000

4.1

111

R

Marcaje longit transv si diverse

2.6

71

executate mecanizcu vopsea pe

673

suprafete carosabile

0.000

0

0.001

0.04

2

TSA02F1

0.0

0

--

MC 0.500

19.1

10

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Coez.Mij.Si f.

10

Coez.Adinc.1 5m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA01C1

0.0

0

--

T 0.900

3.0

3

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

3

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

--

T 0.900

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

4

0.000

0.00

5

PB06A1 asim

0.2

0

--

MC 0.500

20.3

10

R

Turn.Bet.Simp.B150 in elev.Culei aripi

2.7

1

zid timpan manual

12

0.000

0

0.000

0.00

6

2100945

153.7

77

--

MC 0.504

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

77

0.000

0

0.000

0.00

7

DF18A1

0.0

0

--

BUC 4.000

9.2

37

R

Plantare stilpi pentru indicatoare de

0.0

0

circulatie rutiera din metal

37

confectionati industrial

0.000

0

0.000

0.00

8

DF19A1

2.2

13

---

BUC

6.000

3.8

23

R

Montarea indicatoarelor ptr

circ rut

0.0

0

din tabl otelsau alum pe un

stilp gata

36

plantat

0.000

0

0.000

0.00

9

DZ37A1

32.0

384

---

M

12.000

1.7

21

R

Conf stilpi metalici ptr indicatoare

0.1

1

de circulat

406

0.398

5

0.007

0.09

10

DZ35B1

76.1

225

---

MP

2.958

64.3

190

R

Conf indicat din tabla otel

1 5 mm

0.2

1

vopsite pt circrutiera dreptunghiulare

416

sau patrate

1.050

3

0.017

0.05

11

DZ35A1

70.0

28

---

MP

0.399

63.1

25

R

Conf indicat din tabla otel

1 5mm

0.2

0

vopsite pt circ rutiera triunghiulare

53

sau forma sageata

0.966

0

0.016

0.01

13

TRA06A10

0.0

0

---

T

1.241

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

11

0.000

0.00

14

TRA02A10

0.0

0

---

T

0.107

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autocamionul pe

0

dist.= 10 km.

5.000

1

0.000

0.00

15

TRI1AC01C3

0.0

0

---

T

0.107

5.1

1

R

Incarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m fragil

1

rampa-vagon categ.3

0.000

0

0.000

0.00

16

TRI1AC12C3

0.0

0

---

T

0.107

4.7

1

R

Descarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina la

10m fragil

1

vagon-rampa categ.3

0.000

0

0.000

0.00

!1

23

!

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 *

9*

5 * 6 *

7*

8*

23

1219 430

74

1747

0.183

CAP.B-ALTE

CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT

MATERIALE

LA SANTIER

0.183

X 10.

00

2

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

430

X

0.2080

89

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

430

X

0.0075

3

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.I.

430

X

0.0605

26

- FOND DE ACCIDENTE

430

X

0.0133

6

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

25

1219

555

74

1873

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

1873 X

0.1000

187

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE (

9.98 %

187

PROFIT

2060 X

0.0500

103

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA ARTARILOR, TRONSON STR.AL.SAHIA

SI P-TA DEVEI, MUN.ORADEA

OBIECT L01 MODERNIZARE STR.ARTARILOR, TRONS.STR.AL.SAHIA PTA DEVEI

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAR5

Pentru: RETEA DE CANALIZARE METEORICA

12/11/13

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

ELAB.

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

1

4

! 5-10 !

1

TSA07D1

0.0

0

---

MC 4.800

29.7

143

R

Sap.Man.In spatii limit.Peste 1m cu

0.0

0

sprij.Si evac.Man.In pam.Cu umid.Nat.

143

Adinc.0 0-2m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

2

ACE08A1 asim

42.5

306

---

MC 7.200

5.2

37

R

Umplutura in sant.La cond.De alim.Cu

0.0

0

apa si canalizare cu material granular

344

0.000

0

0.000

0.00

3

TRA01A10

0.0

0

---

T 9.720

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. material granular

4.000

39

0.000

0.00

4

TSC02B1

0.0

0

---

100 MC 0.190

0.0

0

R

Sapatura cu excavat.Pe pneuri 0 21-0

330.6

63

39 mc pamint umidit.Natur desc.Dep.

63

Ter.Cat.2

0.000

0

0.000

0.00

5

TSC35C1

0.0

0

---

100 MC 0.080

0.0

0

R

Exc.Tra.Inc.In aut.Cu inc.Front.Pe

444.2

36

senile 0 5-0 99mc.Roci.T.Si f.Tari

36

pin.La 25kg la dist.10m

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10P

0.0

0

---

T 14.400

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

58

0.000

0.00

7

TSD01D1

0.0

0

---

MC 16.000

4.8

77

R

Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

77

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

8

TSD05A1

0.0

0

--

100 MC 0.160

75.0

12

R

Compactare cu mai.Mec.De

150-200kg a

339.8

54

umpl.In strat.De 20-30cm

exclusiv

66

udare strat din pam.Necoez.

0.000

0

0.000

0.00

TSD02A1

0.0

0

--

100 MC 0.080

0.0

0

R

Imprast.Pamint afinat provenit din

80.9

6

ter.Cat.1 sau 2 cu buld.

De 65-80cp in

6

strat.Cu gros.De 15-20cm

0.000

0

0.000

0.00

10

ACA12B1 asim

0.0

0

--

-100% M

40.000

1.6

65

R

Montare teava pvc mufata

de 9m lung.In

0.0

1

pamint in exteriorul cladirilor etans.

66

Cu garnit.Cauc.Dn 160

0.578

0

0.000

0.00

11

ACD01L1

546.3

12564

--

BUC

23.000

26.8

617

R

Capac si rama stas 2308-

81 pentru

9.7

224

camine cu piesa suport carosabil iv

13404

22.300

513

0.543

12.49

12

ACD04C1

474.6

949

--

BUC

2.000

144.8

290

R

Camin vizitare stas 2448

-73 cu camera

73.1

146

lucru hc=2m din tub bet.

Cu cep si buza

1385

la canale cu dn 300

60.500

121

2.593

5.19

13

2100945

153.7

566

--

MC

3.680

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 st

as 3622

0.0

0

566

0.000

0

0.000

0.00

14

2101183

261.4

246

--

MC

0.940

0.0

0

R

Mortar de zidarie m 100

s 1030

0.0

0

246

0.000

0

0.000

0.00

15

TRA06A10

0.0

0

--

T

11.100

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

94

0.000

0.00

16

YC01

1.0

1092

--

LEI

1092.000

0.0

0

Procurare conducta PVC

SN 8 Dn 160 mm

0.0

0

M

42.000

1092

0.000

0

0.000

0.00

17

YC01

1.0

336

--

LEI

336.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere camin 0.0 0

Dn 160 mm 336

18

ACA18E1

0.1

4

---

BUC 26.000

3.0

77

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

81

tip p si dn 150 mm

0.000

0

0.000

0.00

19

ACE16A1

0.0

0

---

M 40.000

1.4

54

R

Montarea parapetelor si podetelor

0.0

0

metalice de inventar la santuri pt.

54

Conducte

0.000

0

0.000

0.00

20

ACE06A1

16.4

33

---

M 2.000

7.3

15

R

Sustineri din lemn pentru cabluri si

0.3

1

conducte intilnite in sapatura grele

48

0.707

1

0.023

0.05

21

ACE02A1

688.1

4817

---

BUC 7.000

54.0

378

R

Gura scurgere cu sifon si depozit stas

22.4

157

6701-73 carosabila tip a1

5351

40.000

280

1.138

7.97

22

RPAB01F1

143.1

3005

---

BUC 21.000

20.0

419

R

Ridicare la nivel a capacelor i=20cm

7.4

156

caminelor de vizitare peste 100kg pe

3581

placa pref.Bet armat

15.900

334

0.430

9.03

23

RPAB03A1 asim

0.0

0

---

-100% BUC 4.000

5.6

23

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

23

Armat cutie vana

0.000

0

Rasuflator gaz

0.000

0.00

24

RPAB03A1

13.7

110

---

BUC 8.000

6.3

50

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

160

Armat cutie vana

0.000

0

0.034

0.27

25

RPAB03B1

13.7

27

---

BUC 2.000

6.3

13

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

40

Armat cutie hidrant

0.000

0

0.034

0.07

!1

2 3 !

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 *

9*

5 * 6 *

7*

8*

1440

24054 2269

844

28607

35.058

CAP.B-ALTE

CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT

MATERIALE

LA SANTIER

35.058

X 10.

00

351

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

2269

X

0.2080

472

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

2269

X

0.0075

17

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.I.

2269

X

0.0605

137

- FOND DE ACCIDENTE

2269

X

0.0133

30

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

1791 24054

2925

844

29614

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

29614

X

0.1000

2961

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE (

10.00

%)

2961

PROFIT

32575

X

0.0500

1629

TOT

A

L DEVIZ

34204

T O T A L DEVIZ


2163


BUC


7.000 0.000 0

0.000 0.00