Hotărârea nr. 900/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gheorghinelor, varianta I, structuri rutiere elastice.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR, Varianta I, structuri rutiere elastice

Analizând Raportul de specialitate nr. 291048 din data de 29.112013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR , Varianta I, structuri rutiere elastice,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și

completarile ulterioare,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 290942 din data de 29.11.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Gheorghinelor”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție:

MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR, Varianta I, structuri rutiere elastice

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1.Valoareatotala aproiectului este de 325.740,05 lei = 73.328,54 euro, inclusiv TVA, din care C+M 281.881,43 lei = 63.455,37 euro,inclusiv TVA (1 euro=4,3344 lei).

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 325.740,05 lei / 281.881,43 lei

3. durata de realizare 1,5 luni

III

145,48 m

6m

992,92 mp

4 cm

6 cm

15 cm

30 cm

2x 145,48 m

15 buc

441,32 mp

4 cm

10 cm

15 cm

473,21 mp

143,00 ml


•   Categoria strada

•   Lungimea totala strada

•   Lățime carosabil

 • •   Suprafața carosabil

•   Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legătura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat fundație din balast

Strat geotextil

Lungimea totala trotuare

 • Accese proprietăți

 • •   Suprafața totală trotuare + accese la proprietăți

 • •   Complex trotuare si accese la proprietăți:

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundație balast

 • •   Suprafața zone vezi

 • •   Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

•   Primarul municipiului Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

•   Birou Drumuri Publice

 • •   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 900

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. nr. 900/2013

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

DIRECTOR:


ing. Petru Unita


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

3/2012

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Gheorghinelor Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

P.I.Z.

Plan de incadrare in zona

sc. 1:5.000

S1

Plan de situatie

sc. 1:500

L1

Profil longitudinal

sc. 1:1000/ 1:100

PTIP 1

Profil transversal TIP

sc. 1:50

1/Ac

Plan de situatie canalizare meteorica

sc. 1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada Gheorghinelor”

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Iosia, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investitiei

Tema este modernizarea strazii Gheorhinelor pentru asigurarea circulatiei in conditii de confort si siguranta,atat a pietonilor cit si a mijloacelor auto.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea condițiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a - fiind o strada colectoare cu doua benzi de circulatie .

Stare actuală:

Strada Gheorghinelor, este o strada nemodernizata , cu lungimea de cca 154 m si o latime 5,50 m.

Strada are ca parte carosabila cu o usoara pietruire, ce prezinta gropi care faciliteaza stagnarea apelor pluviale.

Exista trotuare pentru circulatia pietonala pe ambele parti ale strazii amplasate adiacent limitelor de proprietate, dar acestea sunt deteriorate fiind din beton de ciment. Scurgerea apelor pluviale atat de pe partea carosabila cat si de pe trotuare si accese se realizeza in prezent in rigole din pamant amplasate paralel cu partea carosabila, intre aceasta si trotuare, neexistand posbilitatea de evacuare a apelor din acestea, practic apa balteste in rigole in perioadele ploioase ale anului.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier și a pătrunderii apei în straturile de fundație;

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora lipsesc în totalitate;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -   Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -   Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -  Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20

30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

 • b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii Gheorghinelor, se propune sa se demoleze structura existenta, sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, sa se realizeze noua structura proiectata, la cota din linia rosie.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

-  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

-  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

-  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

-  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

 • -  se vor proiecta trotuare noi si cele existente se vor demola

 • -  se vor monta borduri înclinate la accese;

-  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare

 • -  realizarea unui colector pentru preluarea apelor meteorice de pe carosabil

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut traseul existent al strazii. S-a propus modernizarea strazii Gheorghinelor, din mun. Oradea pe lungimea de 145,48 ml, latimea va fi de 6.00 m latime, cu doua benzi de circulatie a cate 3,00 m fiecare (cate una pe sens). Partea carosabila se va incadra cu borduri carosabile prefabricate din beton de 20x25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10, iar pe zonele de accese la proprietati bordurile se vor monta orizontal cu 2cm mai sus decat imbracamintea asfaltica, pentru a evita scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila pe zona de accese.

Se vor amenaja accesele carosabile la proprietati.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand o declivitate de 0,29 %. La elementele de profil longitudinal nu au fost necesare racordari in plan vertical cu arce de cerc, conform normelor impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Infratirii, pe tronsonul studiat, este de strada de categoria a III-a cu doua benzi, ,cu latimea partii carosabile de 6,00 si doua trotuare alaturate fronturilor de locuinte cu latimea de 1.00 m. Intre trotuare si partea carosabila, se va amenaja zona verde existenta.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii, astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din piatra sparta

15 cm

Strat inferior fundatie balast

30 cm

Strat geotextil

Total.

55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Trotuarele se vor amenaja astfel:

Trotuarele noi vor avea o structura alcatuita din strat de fundație din balast de 15 cm grosime, strat de baza din beton de ciment C 12/15 de 10 cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime si vor fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Panta transversala a trotuarelor va fi de 1%.

Accese

Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. Amenajarea acceselor la proprietati se va realiza cu aceeasi structura rutiera folosita la trotuare .

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie), conform SR 1848/1 - 3 - 11 si SR 1848/4-7-2008.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada se încadrează în categoria a III-a .

Prioritarea strazii Infratirii se continua pe str. Gheorghienilor, pana la intersectia cu strada Aviatorilor, unde trebuie respectat indicatorul „oprire” fig. B2, indicatorul „interzis a vira la stanga” fig. C24 si indicatoarele de trecere pentru pietoni fig. G1.

Indicatoarele si marcajele rutiere sunt prezentate in planul de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice de pe strada Gheorghinelor va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre gurile de scurgere proiectate; apa colectată prin gurile de scurgere va fi condusă, prin racorduri, spre colectorul stradal proiectat, care, la rândul lui, o va dirija și descărca în rețeaua de canalizare meteorică aflată în curs de promovare a străzii Înfrățirii, printr-un cămin de vizitare existent la intersecția cu aceasta.

Rețeaua colectoare nou proiectată va fi realizată din tuburi PVC-KG SN8 cu Dn 315 mm, în lungime totală de 143,0 m, cu descărcare, în sistem gravitațional, în rețeaua de canalizare meteorică a străzii Înfrățirii.

Racordurile gurilor de scurgere la colectorul meteoric proiectat se vor realiza din tuburi PVC cu Dn 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare proiectate.

Lucrările de canalizare meteorică proiectate pentru strada Gheorghinelor cuprind:

 • - rețea de canalizare meteorică, din PVC-KG, Dn 315 mm, L = 143,0 m

 • - racorduri pentru guri de scurgere, din PVC, Dn 160 mm, L = 40,0 m

 • - guri de scurgere                                                        10,0 buc

 • - cămine de vizitare                                                       5,0 buc

Rețelele de canalizare din PVC-KG se combină cu cămine de vizitare din beton. Căminul de vizitare din beton se execută conform STAS 2448/82 din elemente obișnuite, prefabricate, cu partea inferioară din beton monolit. Partea superioară este prevazută cu ramă și capac din fontă.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, în cartierul Iosia.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare a strazii Gheorghinelor, se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 1907,45 mp, reprezentand teren intravilan.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, a fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat (pe zone isolate) impietruiri recente cu grosimea medie de 22-26cm, constand din pietris cu pamint 15-20%, in grosime de 10-12cm .

 • - terenul de fundare este alcatuit din argila prafoase nisipoasa,plastic virtoasa.

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - nivelul apei freatice este la 3,50 m.

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •  Clasa tehnica strada III

 • •  Lungimea totala strada                                      145,48 m

 • •  Latime parte carosabila strada                              2x3,00 m

 • •  Latime trotuare                                          2 x 1m

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat inferior fundatie balast

Strat geotextil

 • •  Complex trotuare si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundatie balast

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retele de apa potabila, canal menajer si iluminat public.Lucrarile de inlocuire a retelelor de apa si extindere a retelei de canalizare menajera sunt in faza de promovare.Aceste lucrari trebuie correlate cu lucrarile de modernizare a strazii.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale.

4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a proiectului este de 325.740,05 lei = 73.328,54 euro, inclusiv TVA,din care C+M

281.881,43 lei = 63.455,37 euro, inclusiv TVA

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare str. Gheorghinelor"    la cursul din 05 noi

2013 de 4,4422lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,33767

0,36000

1,86000

0,41871

3.3

Proiectare și engineering

4,50146

1,01334

1,08035

5,58181

1,25654

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

4,50146

1,01334

1,08035

5,58181

1,25654

TOTAL CAPITOL 3

10,50292

2,36435

2,52070

13,02362

2,93180

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

225,07300

50,66701

54,01752

279,09052

62,82709

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

225,07300

50,66701

54,01752

279,09052

62,82709

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

2,25073

0,50667

0,54018

2,79091

0,62827

5.1.1. lucrări de construcții

2,25073

0,50667

0,54018

2,79091

0,62827

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuride finanțare

2,92595

0,65867

0,00000

2,92595

0,65867

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

22,50730

5,06670

5,40175

27,90905

6,28271

TOTAL CAPITOL 5

27,68398

6,23204

5,94193

33,62591

7,56965

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

263,25990

59,26341

62,48015

325,74005

73,32854

Din care C+M

227,32373

51,17368

54,55770

281,88143

63,45537

2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni (inclusiv TVA

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

5.581,81

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

93.937,14

93.937,14

93.937,14

Receptia

TOTAL

5.581,81

93.937,14

93.937,14

93.937,14

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul local.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu e cazul

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.Valoarea totala a proiectului este de 325.740,05 lei = 73.328,54 euro, inclusiv TVA, din care C+M 281.881,43 lei = 63.455,37 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 325.740,05 lei / 281.881,43 lei

 • 3. durata de realizare (luni): 5 luni, din care C+M 3 luni

 • •  Categoria strada

 • •  Lungimea totala strada

 • •  Latime parte carosabila strada

 • •  Suprafata carosabil

 • •  Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat fundatie din balast

Strat geotextil

 • •   Lungimea totala trotuare noi

 • •   Suprafata totala trotuare noi + accese la proprietati

 • •   Complex trotuare si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundatie balast

 • •   Accese proprietati

 • •   Suprafata zone vezi

  III

  145,48m

  2x3,00 m

  992,92 mp

  4 cm

  6 cm

  15 cm

  30 cm

  2x 145,48 m

  441,32 mp

  4 cm

  10 cm

  15 cm


  15 buc

  473,21 mp


Lungime retea canalizare meteorica Dn 315 mm             143,00 ml

4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : Modernizare strada Gheorghinelor Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații               1.500,00 lei

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

225.073,00 lei x 2%                                          4.501,46 lei

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

225.073,00 lei x 2%

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. -Asistentatehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Strada

 • 1 - Infrastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Suprastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Trotuare si accese

 • - Conf. calculatie anexa

Total.3

 • 4 - Marcaje si indicatoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Retea canalizare pluviala

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 10

Total cap.4. (fara TVA)

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare santier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

4.501,46 lei


1.500,00lei

4.501,46 lei


4.501,46 lei

10.502,92 lei


36.398,00 lei

36.398,00 lei


99.915,00 lei

99.915,00 lei

32.533,00 lei

32.533,00 lei

2.459,00 lei

2.459,00 lei

53.768,00 lei

53.768,00 lei

225.073,00 lei


2.250,73 lei


2.925,95 lei

22.507,30 lei


2.250,73 lei

2.925,95 lei

22.507,30 lei

27.683,98 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

10.502,92 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

225.073,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

27.683,98 lei

TOT AL (fara TVA)

263.259,90 lei

Din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)

227.323,73 lei

ANEXE

EVALUARI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL ORADEA

OBIECTIVUL : MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: M01

MODERNIZARE STRADA GHEORGHINELOR

! NR. !CRT.

!

!

!

!

! VALOAREA ! ! (EXCLUSIV TVA) ! ! MII LEI !

!0

!

1

! 2 !

Cap.I

. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOGH1

INFRASTRUCTURA

36.398

2

MSOGH2

SUPRASTRUCTURA

99.915

3

MSOGH3

TROTUARE SI ACESE

32.533

4

MSOGH4

MARCAJE SI INDICATOARE

2.459

5

MSOGH5

RETEA DE CANALIZARE METEORICA

53.768

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

exclusiv

TVA )

mii lei

225.073

Taxa pe valoarea adaugata 24

Q,

%

54.018

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

inclusiv

TVA )

279.091

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA L.S.