Hotărârea nr. 898/2013

privind rectificarea listei de investiţii la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea listei de investiții la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013

Analizând raportul de specialitate nr. 294320/04.12.2013, întocmit de catre Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării listei cu obiectivele de investiții la S.C. Termoficare Oradea SA pe anul 2013,

Având în vedere adresa nr. 294201/04.12.2013 prin care S.C. Termoficare Oradea SA a înaintat spre aprobare redistribuirea sumelor alocate din surse proprii,

Ținând seama de H.C.L. nr. 687/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TERMOFICARE ORADEA SA pe anul 2013,

În conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art.36, alin.(2) lit. a), lit. b), lit.d), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14 și art. 45, alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă rectificarea listei de investiții la SC Termoficare Oradea SA pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează S.C. Termoficare Oradea SA și Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotarare se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  S.C. Termoficare Oradea SA

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Management proiecte cu finanțare nerambursabilă

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 898


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

J5U i ermoiicar© uraaea o/a

Birou investiții


VIZAT Director Generai ing. Cabai Mfhai

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGET LOCAL SI SURSE PROPRII PE ANUL 2013

mii lei

LISTA APROBATA 25.11.2013

LISTA PROPUSA

Nr crt.

Specificație -Tip cheltuiala

HCL aprobare indic, tehnico ec.

Surse proprii cu TVA

Buget local cu TVA

Total

surse cu

TVA

Surse proprii cu TVA

Buget local cu TVA

Total

surse cu

TVA

Observații

TOTAL

824.24

200.00

1,024.24

824.24

200.00

1,024.24

Cap.81.02 Combustibili si energie

A

Investiții in continuare

145.00

0.00

145.00

145.00

0.00

145.00

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun Oradea (51 puncte termice)

HCL

716/2005

145 00

0 00

145 00

145 00

0.00

145 00

Pentru achiziție

PE-Xa, recirculare ACC

B

Investiții noi

183.84

200.00

383.84

43.84

45.64

89.48

1

Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr. 5

HCL

604/2013

183 84

200.00

383 84

43.84

45.64

89 48

Proiectarea este contractata

c

Alte cheltuieli de investiții

495.40

0.00

495.40

| 635.40

154.36

789.76

___________________________________________________I

Studii si proiecte

62 00

0.00

62 00

62 00

0 00

62 00

1

Studiu de fezabilitate - Stabilirea zonelor unirare oe i*!u<^lz.îre in mun. Oradea

HCL

517/3013

62 00

0.00

62.00

62.00

0.00

62.00

DOTĂRI

Cantitate

(buc.)

433 40

0 00

433 40

573 40

154.36

727 76

1

Pachet informatic integrat pentru activitatea de management comercial si servere de lucru aferente

1

159 96

0.00

159.96

159.96

0.00

159 96

Solicitare termoficare Contractat

2

Contoare de energie termica

109.76

0.00

109 76

109 76

154 36

264.12

o

O

Achiziționare autoutilitare 6+1 locuri, cabina dubla cu bena

2

163.68

0.00

163.68

163.68

0.00

163.68

4

Imprimante

1

11.00

0.00

11.00

5

Achiziționare autoturisme

2

122 00

0.00

122.00

6

Licențe software

1

7 00

0 00

7.00

Director Economic

Ec. Rus Marcela