Hotărârea nr. 894/2013

privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de către SC Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de SC Termoficare Oradea SA

în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2014

Analizând raportul de specialitate nr. 239897/04.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către SC Termoficare Oradea SA începând cu 01.011.2014,

Având în vedere adresa SC Termoficare Oradea SA nr. 6739/03.12.2013 înregistrată sub nr. 293899/04.12.2013 cuprinzând propunerile privind prețul local al energiei termice ,

Luând în considerare Decizia ANRE nr. 3514/27.11.2013 (anexa nr. 2 la raportul de specialitate) prin care ANRE a aprobat prețurile de producere a energiei termice în municipiul Oradea practicate de SC Electrocentrale Oradea SA, respectiv valabile din 01.01.2014,

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

Având în vedere OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,

Ținând cont de Ordinul nr. 66/2007privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14 si art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul local al energiei termice practicat de către SC Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, calculat ca medie ponderată, la nivelul de 262,13 lei/gcal (inclusiv TVA), valabil începând din 01.01.2014.

Art.2 Se aprobă prețul local de facturare al energiei termice furnizate populației prin sistem centralizat în municipiul Oradea practicat de către SC Termoficare Oradea SA la nivelul de 240 lei/gcal (inclusiv TVA), valabil începând din 01.01.2014.

Art.3 Se aprobă subvenția unitară acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată populației prin sistemul centralizat în municipiul Oradea la nivelul de 22,13 lei/gcal (inclusiv TVA), valabil începând din 01.01.2014.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Termoficare Oradea SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Primarul Municipiului Oradea

o    Instituția Prefectului județului Bihor

o   Direcția Economică

o   Direcția Tehnică

o   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o  SC Termoficare Oradea SA

o Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 05 decembrie 2013

Nr. 894

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”, 8 voturi „împotrivă”