Hotărârea nr. 893/2013

privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.01.2014.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.01.2014

Analizând raportul de specialitate nr. 239895/04.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către SC Termoficare Oradea SA a prețului local a energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.01.2014,

Având în vedere HCL nr. 801/31.10.2013 prin care s-a aprobat practicarea de către SC Termoficare Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară și agenții economici racordați la punctele termice ale altor agenți economici a prețului total reglementat al energiei termice de 256,01 lei/gcal, cu excepția operatorilor autorizați de ANRSC pentru prestarea activității de distribuție a energiei termice în sistem centralizat,

Începând din 01.01.2014 prețul local al energiei termice în Municipiul Oradea va fi de 262,13 lei/gcal,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14 si art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă practicarea de către SC Termoficare Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară și agenții racordați la punctele termice ale altor agenți economici al prețului local al energiei termice de 262,13 lei/gcal (inclusiv TVA), cu excepția operatorilor autorizați de ANRSC pentru prestarea activității de distribuție a energiei termice în sistem centralizat, valabil începând cu 01.01.2014.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •     Primarul municipiului Oradea

 • •      Instituția Prefectului județului Bihor

 • •     Direcția Economică

 • •     Direcția Tehnică

 • •     Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •    SC Termoficare Oradea SA

 • •     Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 893


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila