Hotărârea nr. 890/2013

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – Dispoziţii Generale prin încheierea unui act adiţional.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare - Dispoziții Generale prin încheierea unui act adițional

Analizând raportul de specialitate nr. 292098/02.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - Dispoziții Generale prin încheierea unui act adițional,

Având în vedere prevederile art. 60 din Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare

cu apa si de canalizare - Dispoziții Generale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14 si art. 45 alin.1 din

Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare - Dispoziții Generale prin încheierea unui act adițional, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oradea S.A și a ADI APAREGIO.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 • •  Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare prin grija S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 • •  ADI APAREGIO

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 890


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa 1 la H.C.L. 890/2013

ADI APAREGIO

Nr. ____ /_________


SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Nr. ________/___________

ACTUL ADITIONAL NR 2

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE nr. 01/19666/2009

Având in vedere:

 • •  excluderea comunei Nucet și comunei Vașcău conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților APAREGIO nr. 27 din 17.12.2010

 • •  retragerea Comunei Biharia conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților APAREGIO 05 din 14.02.2013.

 • •  aprobarea propunerilor de modificare a Contractului de Delegare de către asociații ADI APAREGIO întruniți în ședința Adunării Generale a Asociației

Părțile

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO” , cu sediul in Sînmartin , str. Principală nr. 106, înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Oradea cu nr. 9/A/2008 reprezentată prin președinte Ilie Bolojan, în numele și pe seama următoarelor unități administrativ teritoriale membre:

 • > Municipiul Oradea,

 • > Municipiul Beiuș,

 • > Comuna Sînmartin,

 • > Comuna Oșorhei,

 • > Comuna Nojorid,

 • > Comuna Girișu de Criș,

 • > Comuna Paleu,

 • > Comuna Borș,

 • > Comuna Sântandrei,

 • > Comuna Cetariu,

 • > Comuna Lăzăreni,

 • > Comuna Copăcel,

 • > Comuna Hidișelul de Sus,

 • > Comuna Drăgești,

 • > Comuna Săcădat,

 • > Comuna Ceica,

 • > Comuna Tinca,

 • > Comuna Ineu,

 • > Comuna Toboliu,

 • > Județul Bihor.

unități administrativ teritoriale denumite împreună AUTORITATE DELEGANTĂ

și

SC Compania de Apa Oradea SA, cu sediul in Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, județul Bihor, având cod unic de înregistrare RO 54760, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului sub nr. J05/14/1991, reprezentată prin director general ing. Ovidiu Gavra, in calitate de OPERATOR REGIONAL,

convin încheierea prezentului Act Adițional:

ART. 1 Se ia act de excluderea comunei Nucet și comunei Vașcău conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților APAREGIO nr. 27 din 17.12.2010 și de retragerea Comunei Biharia conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților APAREGIO 05 din 14.02.2013.

ART. 2 Art. 36 din Titlul II Sistemul financiar și Sistemul Contabil. Capitolul 1 -Sistemul Financiar, se modifica după cum urmează:

După punctul 3 se introduce un nou punct 31, care va avea următorul cuprins:

,, Tariful va fi majorat pentru a acoperi :

a) toate cheltuielile directe de operare și exploatare (inclusiv, fără a se limita la, redevențe);

 • (b)     costurile de întreținere și reparații;

 • (c)    amortizare și depreciere;

 • (d)    cheltuielile financiare (inclusiv cu dobânda și rambursarea capitalului);

 • (e)     investiții obligatorii necesare pentru înlocuirea, reabilitarea și modernizarea bunurilor existente și orice altă investiție necesară pentru scopul implementării proiectelor cofinanțate din Fondurile de Coeziune ale UE;

și (y) a asigura profitul Operatorului Regional potrivit Contractului de Delegare;”

ART.3. Art. 36 punctul 7 din Titlul II Sistemul financiar și Sistemul Contabil - Capitolul 1 - Sistemul Financiar, se modifică după cum urmează:

,, Creșterile tarifare în termeni reali aplicabile pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prevăzute în Articolul 36 punctul 12.2 de mai jos nu includ (a) inflația pentru perioada dintre ajustările tarifare în termeni reali; și (b) TVA.

Tarifele aplicabile pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare majorate în termeni reali în conformitate cu Articolul 36 punctul 12.2 de mai jos vor fi ajustate pentru a reflecta inflația (în data de 1 iulie a fiecărui An Financiar) în conformitate cu următoarea formulă:

Tn+i = an+i x In+i

Unde:

Tn+i = tariful la data “n+i”;

an+i = ajustări în termeni reali ale tarifului la data “n+i”;

In+i = inflația aferentă ajustării “n+i” care se calculează conform următoarei formule:

CPI*(1+INF)m/12

In+i         --------------------------

IPI

Unde:

CPI = cel mai recent indice al prețurilor disponibil;

IPI = indicele prețurilor inițial, de la data Tn;

INF = inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Prețurilor disponibil;

m = numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și data efectivă a noului tarif; și

Indicele Prețurilor - Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Institutul Național de Statistică a României.”

ART. 4 Art. 36 punctul 12.2 din Titlul II Sistemul financiar și Sistemul Contabil. Capitolul 1 - Sistemul Financiar, se modifică dupa cum urmeaza:

,, Tarifele vor fi mărite în termeni reali după cum urmează: cu privire la Anul Financiar ce se încheie la data de 31 decembrie 2014, nu mai târziu de 1 iulie 2014 tariful aplicabil atât clienților rezidenți cât și celor care nu sunt rezidenți pentru serviciul de canalizare și pentru serviciul de ape pluviale va fi majorat cu nu mai puțin de 14% (excluzând ajustările tarifare prevăzute de Articolul 36 punctul 7 de mai sus.”

Încheiat in 22 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

AUTORITATEA DELEGANTA


A.D.I. APAREGIO

președinte Ilie BOLOJAN


OPERATORUL REGIONAL

SC Compania de Apa Oradea SA director general ing. Ovidiu GAVRA


AVIZAT

Consiliu Județean BIHOR


reprezentat prin Președinte Cornel POPA

Semnătura:.........................................................

Municipiul ORADEA reprezentat prin Primar Ilie BOLOJAN

Semnătura:.........................................................

Municipiul BEIUȘ                      reprezentat prin Primar Adrian DOMOCOȘ

Semnătura:.........................................................

Comuna BORȘ                      reprezentat prin Primar Geza BATORY

Semnătura:.........................................................

Comuna CEICA                       reprezentat prin Primar Florin CORB

Semnătura:.........................................................

Comuna Cetariu                        reprezentat prin Primar Vitalyos BARNA

Semnătura:.........................................................

Comuna Copăcel                       reprezentat prin Primar Liviu GURĂU

Semnătura:.........................................................

Comuna DRĂGEȘTI                  reprezentat prin Primar Sabina FĂRCUȚA

Semnătura:.........................................................

Comuna GIRIȘU DE CRIȘ              reprezentat prin Primar Ioan PAȘCA

Semnătura:.........................................................

Comuna HIDIȘELUL DE SUS           reprezentat prin Primar Adrian PETROI

Semnătura:.........................................................

Comuna INEU reprezentat prin Primar Dumitru TOGOR

Semnătura:.........................................................

Comuna LĂZĂRENI                  reprezentat prin Primar Paul CRISTIAN

Semnătura:.........................................................

Comuna NOJORID                    reprezentat prin Primar Mircea CRAINIC

Semnătura:.........................................................

Comuna OȘORHEI                    reprezentat prin Primar Ioan POP

Semnătura:.........................................................

Comuna PALEU reprezentat prin Primar Ludovic SOMOGYI

Semnătura:.........................................................

Comuna SĂCĂDAT                   reprezentat prin Primar Aurel POPA

Semnătura:.........................................................

Comuna SÂNMARTIN                reprezentat prin Primar Lucian POPUȘ

Semnătura:.........................................................

Comuna SÂNTANDREI               reprezentat prin Primar Ioan MĂRCUȘ

Semnătura:.........................................................

Comuna TINCA                      reprezentat prin Primar Teodor COSTE

Semnătura:.........................................................

Comuna TOBOLIU                    reprezentat prin Primar Pavel MAIER

Semnătura:.........................................................