Hotărârea nr. 889/2013

privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor istorice din Judeţul Bihor şi diminuarea contribuţiei financiare acordată fundaţiei cu suma de 100.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și diminuarea contribuției financiare acordată fundației cu suma de 100.000 lei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 290.911 din 29.11.2013, prin care Direcția Economică solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și diminuarea contribuției financiare acordată fundației cu suma de 100.000 lei,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Oradea pe anul 2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor și acordării sumei de 150.000 lei cu titlu de contribuție financiară pentru anul 2013,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.688/30.09.2013 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În temeiul art.7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin (2), lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin (6) lit. a) pct.10 și ale art. 45, alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și diminuarea contribuției financiare acordată fundației cu suma de 100.000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 05 decembrie 2013

  Nr. 889


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Municipiul Oradea


Anexa la H.C.L. nr. 889/2013

Propunere de rectificare a Bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2013

lei

Nr.crt

Activitate

Buget

2013

Propuneri

Diferente

1.

Întocmire documentații tehnice clădiri

212.800

112.800

-100.000

2.

Contribuție partener în Rețeaua Art'Nouveau

8.800

8.800

3.

Promovarea monumentelor istorice - reeditare publicații Vitralii, stucaturi și feronerie Art'Nouveau 100 buc/set-autor Rodica Harca, și redactare pliante monumente istorice-caiete educaționale școlare cls.I-IV

12.000

12.000

4.

Salarii personal angajat

41.000

46.000

5000

5.

Remunerații Contracte civile personal auxiliar

37.400

32400

-5000

6.

Consultanță tehnică Program multianual fațade

6.000

6.000

7.

Servicii management activități

24.000

24.000

8.

Servicii contabilitate

4.400

4.400

9.

Cheltuieli administrative

3.600

3.600

TOTAL

350.000

250.000

-100.000