Hotărârea nr. 886/2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/2013 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/2013 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului social cu destinație multifuncțională

CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21267 din 30.10.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 751/2013 privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea a Centrului social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrul social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9,

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/31.10.2013 privind aprobarea unor masuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9.

Ținând cont de adresa comună înregistrată la instituția noastră sub nr. 20587/2013, prin care Fundația „ El Sadai ” și Fundația „ Copii Făgăduinței ”, solicită aprobarea schimbării locațiilor unde urmează își desfășoară activitatea, - respectiv Fundația El-Sadai să își desfășoare activitatea la Centrul „CANDEO” - str. Iuliu Maniu nr.20, iar Fundația „ Copii Făgăduinței ” să își desfășoare activitatea la Centrul social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9.

Având in vedere faptul ca prin acest schimb, parteneriatele semnate cu privire la serviciilor sociale prestate de către cele doua fundații nu sunt afectate de aceasta modificare.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și ale art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1. din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/31.10.2013, după cum urmează: „Art.1 Aprobarea darii în folosința gratuită a imobilului situat in Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20, către Fundația „El Sadai”, respectiv a imobilului din Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 9, către Fundația „Copiii Făgăduinței”, pe o perioada de 5 ani, condiționat de efectuarea serviciilor sociale asumate prin acordurile de parteneriat pentru implementarea proiectelor Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc „DIGNITAS”, respectiv Centrului social cu destinație multifuncțională „CANDEO”.

Art. 2. Se aproba modificarea Art.3. din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 852/31.10.2013, prin introducerea a doi membri, după cum urmează:

„Art.3.Se numește Comisia de selectare a beneficiarilor Centrelor sociale cu destinație multifuncționala„DIGNITAS” si „CANDEO”, în următoarea componenta:

 • •   Ovidiu Muresan - președinte

 • •   Arina Mos - membru

 • •   Cristian Beltechi - membru

 • •   Rodica Brad - membru

 • •   Ioana Florea - membru

 • •   Adina Ciucioiu - membru

 • •   Anca Trifan - membru

 • •   Radiana Gheorghita - secretar - fără drept de vot

 • •   Lidia Pop - Fundația „El Sadai” - membru consultativ fără drept de vot

 • •   Samuil Mitra - Fundația „Copiii Făgăduinței” - membru consultativ fără drept de vot”

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Administrația Sociala Comunitara Oradea,

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •      Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • •     Primarul Municipiului Oradea,

 • •     Direcția Economică,

 • •     Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Serviciul Administrativ

monitorizare consumuri,

 • •     Administrația Social Comunitara Oradea,

 • •     Fundația „El Sadai” și Fundația „Copiii Făgăduinței” prin grija ASCO,

 • •      Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor,

 • •     Se publică pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 19 noiembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 886