Hotărârea nr. 881/2013

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor asociate Borş şi Sînmartin.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor asociate Borș și Sînmartin.

Analizând raportul de specialitate nr. 274235/18.11.2013, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunelor asociate Borș și Sînmartin,

Ținând seama de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio cu nr. 195/14.11.2013, înregistrată la Primăria Municipiul Oradea sub nr. 270.441/14.11.2013,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind transportul public local,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a), lit. c), lit. d) alin.(3), lit. c), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14 și ale art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Borș și comuna Sînmartin (Anexa 1).

Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de transport public prin curse regulate, prin gestiune delegată, prin atribuire directă în comuna Borș și comuna Sînmartin.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate la nivelul comunei Borș și comunei Sînmartin (Anexa 2).

Art.4 Se avizează Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Borș și comunei Sînmartin (Anexa 3).

Art.5 Se avizează Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, conform anexei nr.4 împreună cu anexa 1a) - program de transport autobuze, anexa 2b) - lista stațiilor de autobuz, la nivelul comunelor asociate Borș și Sînmartin.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

- Primarul Comunei Sînmartin

 • - Primarul Comunei Borș

 • - Direcția Economică

 • - ADI Transregio

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Transport Public Local

 • - SC Oradea Transport Local SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 881 SECRETAR

Ionel Vila

Anexa 4 la H.C.L. 881/2013

CAIETUL DE SARCINI

al serviciului de transport public local prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio la nivelul comunelor asociate Borș și Sînmartin

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate în ADI Transregio, definind nivelurile de calitate, confort, siguranță și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanță și siguranță în exploatare.

 • (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

ART. 5

Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului de transport public local în ADI Transregio.

CAP. II

Cerințe organizatorice

ART. 6

Operatorul serviciului de transport public local prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio va asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

 • e) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f) condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

 • j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k) asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat;

 • l) respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

 • m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii precizați în Regulamentul serviciului de transport public local în ADI Transregio și aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale;

 • o) furnizarea către ADI Transregio a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

 • p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q) statistica accidentelor și analiza acestora;

 • r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v) alte condiții specifice stabilite de ADI Transregio.

ART. 7

Cerințe organizatorice minimale specifice

Ținând cont de complexitatea serviciului public de transport local din cadrul ADI Transregio și a faptului că pe anumite rute ce deservesc în special municipiul Oradea, serviciul de transport public local a fost prestat în condiții de calitate ridicată, cu dotări specifice și cu utilizarea de sisteme de transport inteligente ce implică nevoia multiplicării prin aplicarea lor și la nivelul comunelor ce alcătuiesc ADI Transregio, în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune sunt obligatorii următoarele cerințe:

 • 1. Domeniul de activitate al delegatului este solicitat a fi conform cod CAEN 4931: Transporturi urbane, suburbane, metropolitane de călători (CAEN Rev. 2) - înscris obligatoriu în cadrul Certificatului emis de O.R.C ca activitate autorizată a ofertantului.

 • 2. Delegatul trebuie să dețină licență de transport conform prevederilor O.U.G nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

 • 3. Delegatul va trebui să justifice obligatoriu faptul că nu are datorii către bugetul de stat sau bugetele locale.

 • 4. Având în vedere specificul serviciului de transport local (cu acordarea unor gratuități specifice prin lege unor categorii de persoane precum persoanele cu handicap, veteranii de război și văduvele veteranilor de război, în baza unor legitimații de transport personalizate pentru elaborarea cărora sunt procesate date cu caracter personal), operatorul va fi înscris obligatoriu în Registrul de Evidență a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal,

Înscrierea în Registru se realizează gratuit de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 • 5. Operatorul trebuie să dețină o experiență similară în transportul rutier de persoane. Se solicită ca operatorul să facă dovada încheierii în ultimii 3 ani a minim unui contract cu obiectivul

 • - transport rutier de persoane prin servicii regulate (de oricare tip: local, județean, interjudețean, internațional) sau prin servicii regulate speciale încheiat cu o autoritate publică sau cu clienți privați.

 • 6. Operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat și de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului:

 • a) minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport cu certificat de competență profesională eliberat de ARR în conformitate cu OMT nr. 761/1999;

 • b) minim o persoană desemnată să îndeplinească funcția de conducător al unității/subunității de reparații auto, în conformitate cu reglementările Ordinului MTCT Nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu certificat de atestare profesională eliberat de RAR în conformitate cu ordinul MTCT nr. 2131/2005;

 • c) minim 77 de șoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare îndeplinirii contractului);

 • 7. Operatorul de transport trebuie să dispună de (proprietate sau leasing financiar) de minim 77 autobuze urbane (69 active, 8 rezerve).

 • 8. Operatorul trebuie să dețină în proprietate sau în leasing financiar un sistem de Management integrataltransportuluipublicurban.Sistemulvacuprindecelpuțin două componente:

a) Sistem de taxare inteligentă compus din cel puțin:

 • - validatoare duale pentru bilete suport hârtie și pentru legitimații de transport tip card;

 • - program soft pentru evidența validărilor titlurilor de călătorie a tuturor utilizatorilor și evidență distinctă a prestației efectuate pentru beneficiarii de reduceri sau gratuități acordate la transportul public în ADI Transregio: persoane cu handicap, însoțitorii persoanelor cu handicap, pensionari, elevi, studenți, veterani de război, etc.

 • - cabine modulare pentru vânzarea legitimațiilor de călătorie dotate fiecare cu echipamente necesare eliberării legitimațiilor de călătorie personalizate;

 • - automate de vânzare bilete în puncte urcare/coborâre călători, capabile să dea rest, echipate cu sistem de avarii, vandalizări sau alarmă efracție cu transmitere la distanță, sisteme de comunicație și program soft dispecerizare;

 • 9. Sistem centralizat de monitorizare al vehiculelor compus din cel puțin:

- computere bord cu sistem comunicație GPRS, localizare GPS, aplicație software pentru localizarea pe hartă a zonei deservite, urmărirea și coordonarea în trafic a vehiculelor pentru respectarea graficelor de circulație;

- panouri de informare dinamică în mijlocul de transport a numelui stației curente și a celei ce urmează în funcție de locația exactă GPS a mijlocului de transport sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;

- sisteme voice-box pentru informarea audio în mijlocul de transport (prin instala ția de sonorizare a acestuia) a numelui stației curente și a celei ce urmează;

- panouri pentru informarea dinamică în stații a timpilor de sosire a mijloacelor de transport, în funcție de locația reală GPS a mijlocului de transport, sincronizate cu sistemul de monitorizare vehicule;

Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de transport public local din ADI Transregio .

ART. 8

Programul lucrărilor de investiții:

 • (1) Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

 • (2) Finanțarea lucrărilor de investiții se va asigura din următoarele surse:

 • -   alocații de la bugetul local;

 • -  credite bancare, interne sau externe garantate de autoritatea administrației publice locale;

 • -  fonduri nerambursabile conform unor programe de finanțare;

 • -  surse proprii ale operatorului constituite din amortismentul cumulat asupra imobilizărilor corporale proprii, cota parte din profitul realizat precum și valoarea redeventei care va rămâne la dispoziția operatorului;

- alte surse constituite potrivit legii;

 • (3) La sfârșitul fiecărei lucrări, până la data de 15 a lunii următoare, operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de intrare a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat, al unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio, inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (4) La sfârșitul fiecărei luni, până la data de 15 a lunii următoare, operatorul de servicii are obligația de a preda proprietarului raportul de ieșire a unor bunuri care fac parte din domeniul public sau privat al al unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio. Raportul de ieșire va avea ca anexe obligatoriu pentru fiecare poziție de scoatere din funcțiune toate datele prevăzute de legislația în vigoare.

 • (5) Operatorul de servicii are obligația să efectueze inventarierea domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio cel puțin o dată pe an. Propunerile de casare și valorificare sunt făcute de comisiile de inventariere și se aprobă de Consiliile Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio.

 • (6) Procesul verbal de inventariere anuală pentru inventarierea anuală se transmite proprietarului bunurilor până cel mai târziu la data de 15 ianuarie pentru anul financiar precedent constituind documentul justificativ în baza căruia se înregistrează atât în contabilitatea operatorului de servicii cât și în contabilitatea proprietarului plusurile sau minusurile de inventar constatate.

ART. 9

Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

(1) În funcție de natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară activități de natură economică care se autofinanțează sau servicii care desfășoară activități de natură instituțional - administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.

 • (2) Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat precum și pentru întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii aferente se asigură prin încasarea de la utilizator pe baza tarifelor și prețurilor legale aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate precum și prin subvenții de la bugetul local cu respectarea următoarelor condiții:

 • -   organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale a activităților prestate;

 • -  protejarea autonomiei financiare a operatorului;

 • -   reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat în structura și nivelul tarifelor , prețului biletelor și alocației bugetară;

 • -   ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;

 • -   recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor și alocație bugetară;

 • -   acoperirea prin tarife a prețului biletelor și alocației bugetare, cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și de întreținere a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • (3) Activitatea de administrare și exploatare a transportului public de călători se va face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu. Veniturile vor fi realizate din vânzarea biletelor și abonamentelor, din încasările de la beneficiari a contravalorii serviciilor prestate (transport de persoane, servicii de publicitate, inspectii tehnice, etc.) precum și din subvenții de la primăriile unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio.

 • (4) Operatorul de servicii va asigura personalul de deservire a activităților de domeniu public în corelare cu necesarul de forță de muncă și cu prevederile bugetare. Negocierea salariilor se va face ținând cont de prevederile Contractul Colectiv de Muncă și de compensările și indexările aprobate de parlament și guvern pe perioade de valabilitate a contractului.

 • (5) Operatorul va asigura întocmirea tuturor documentelor care stau la baza decontării și le va depune spre verificare delegatarului.

 • (6) Alocația bugetară pentru investiții și activitatea curentă se va stabili anual și va fi cuprinsă și aprobată de către consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio prin bugetul consolidat al operatorului.

CAP. III

Sistemul de transport public local de persoane

ART. 10

Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate pe raza unităților administrative teritoriale membre ADI Transregio.

ART. 11

Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare.

Programul de transport public local se întocmește și se aprobă de ADI Transregio, operatorul putând să facă propuneri în acest sens.

Programul de transport public prin curse regulate în ADI Transregio este prezentat în anexele nr.1 și 2.

Periodic, traseele și programul de transport se actualizează, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean, interjudețean, internațional, feroviar, aerian. În acest sens operatorul poate înainta ADI Transregio propuneri fundamentate.

ART. 12

Denumirea stațiilor și amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexele nr.3 și 4 (conțin denumirea stațiilor, amplasarea lor, eventualele dotări, pentru ambele sensuri de parcurgere a traseului).

ART. 13

În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane în ADI Transregio, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • 1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

 • 2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; informarea se va realiza în limbile română și maghiară.

 • 3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare.

 • 4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ADI Transregio.

 • 5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător; afișajul se va face la înălțimea de cel mult 1.80 m, textul afișajului fiind realizat cu litere îngroșate de cca. 1 cm. înălțime; programul de circulație actualizat și detaliat va fi pus obligatoriu la dispoziția publicului călător și pe site-ul Internet al operatorului de transport.

 • 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

 • 13. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 14. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

 • 15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 16. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

 • 17. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 18.   să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;

 • 19. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 20. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 21. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare. Instalațiile de climatizare și de încălzire vor trebui menținute în funcțiune pe întregul traseu și în toate mijloacele de transport, astfel:

 • -  în mijloacele de transport dotate cu instalații de climatizare acestea vor fi menținute în funcțiune asigurând în orice perioadă a anului o temperatură ambientală în mijlocul de transport de cca. 18-22 grade Celsius;

 • -  în mijoacele de transport dotate doar cu instalații de încălzire aceste instalații vor trebui pornite și menținute în stare de funcționare, atât pe traseu cât și pe perioada staționării, atunci când temperatura exterioară este sub 10 grade Celsius;

 • -  la temperaturi exterioare scăzute mijloacele de transport vor staționa în stațiile terminus cu o singură ușă de acces deschisă și cu instalația de încălzire în funcțiune

 • 22. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • 23. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 24. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 25. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; în mijloacele de transport dotate cu compostoare, în tura de noapte și ziua la capăt de linie se vor verifica și remedia toate compostoarele astfel încât călătorii să-și poată composta biletele oriunde în vehicul.

 • 26. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 27. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 28. să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 29. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 30. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 31. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 32. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 33. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

 • 34. nu se admit în circulație mijloace de transport care nu au ușa din față accesibilă publicului călător, în totalitate;

 • -   conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să oprească aliniat trotuarului stațiilor amenajate astfel încât urcarea/coborârea călătorilor să se poate face cu ușurință și în condiții de siguranță;

 • -  dacă retragerea la garaj se face pe traseul de circulație obișnuit conducătorul mijlocului de transport este obligat să preia călătorii de pe traseu;

 • -  operatorul de transport va menține în funcțiune un post telefonic public care să dea relații publicului călător 24/24 ore.

Anexa 3 la H.C.L. 881/2013

REGULAMENTUL

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE

PRIN CURSE REGULATE ȘI CURSE REGULATE SPECIALE LA NIVELUL COMUNELOR ASOCIATE BORȘ ȘI SÎNMARTIN

CAP.I

Dispoziții generale

ART.1

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public prin curse regulate și curse regulate speciale pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale ale Asociției de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, anume:

a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze;

b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat cu autobuze;

 • (2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament și ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

ART.2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a)  satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;

 • b)  îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c)  deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d)  accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e)  optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

ART.3

În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local de persoane - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1);

 • 2. autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, în conformitate cu prevederile OMLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea-RNTR 2, cu completările șmodificările ulterioare;

 • 3.  autoritate de autorizare - serviciul specializat din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, autorizat pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre prin autorizația nr. 0337/08.03.2013, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

 • 4.  autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local.

 • 5.  caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 6.  copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza licenței de transport pentru fiecare dintre autobuzele utilizate de operatorul de transportîn efectuarea transportului rutier public de persoane;

 • 7. cartelă magnetică - card magnetic ce permite deplasarea utilizatorilor serviciilor de transport public local de persoane, emis conform prevederilor legale, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. h din Ord.272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 8. continuitatea serviciilor - capacitatea de a asigura un serviciu neîntrerupt în rețelele de transport într-o zonă geografică determinată, în conformitate cu art. 4 pct. 13 din Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • 9. compensație de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat direct sau indirect de către o autoritate competentădin fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, în conformitate cu art. 2 lit. g din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • 10. date privind călătoria - date de bază, precum orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, necesare în vederea furnizării de informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei, pentru a facilita planificarea, rezervarea și adaptarea acesteia în conformitate cu art. 4 pct. 16 din Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • 11. drept exclusiv - un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator, în conformitate cu art. 2 lit. f din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publicedetransportferoviarși rutier de călători;

 • 12. licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta dându-i dreptul de acces la transportul rutier public;

 • 13.  licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 14.  obligația de exploatare - obligația care impune operatorului de transport public local de persoane autorizat și/sau licențiat ori transportatorului autorizat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spații pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea șdebarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - gări, autogări, pontoane de acostare, condiții de confort în timpul transportului, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. m din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 15. obligație de serviciu public - o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit, în conformitate cu art. 2 lit. e din Regulamentul CE nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

 • 16. obligația de transport - obligația care impune oricărui operator de transport public local de persoane sau transportatorilor autorizați să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. n din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 17. obligația tarifară - obligația care impune operatorilor de transport public local de persoane sau transportatorilor autorizați practicarea tarifelor stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial al operatorilor sau transportatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife, în conformitate cu prevederile art.7 lit. o din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 18.  persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • 19. program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 20. programdetransportpublicjudețean-programulpropusșiaprobatdeconsiliilejudețene,princarese stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 21. program de transport public local - programul propus și aprobat de autoritatea de autorizare din cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, avizat de către consiliile locale membre ale asociației și aprobatîn adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitare în baza mandatului primit, prin care se stabilesc: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților teritorial-administrative membre ale asociației, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • 22. stabilirea de tarife - operațiunea de analiză și calculație a tarifelor, prin care autoritățile administrației publice locale implicate stabilesc, după caz, structura și nivelurile tarifelor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit.c din Ord. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • 23. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 24.  stații pentru transportul local de persoane prin curse regulate speciale - stațiile utilizate pentru urcarea / coborârea persoanelor transportate, altele decât stațiile publice și care asigură condițiile minime de siguranță pentru persoanele transportate;

 • 25.  traseu - parcursul care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare și capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor de traseu și de parcursul dintre acestea, traseele pot fi județene, interjudețene și internaționale; traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale, în conformitate cu prevederile art.3 pct. 38 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 26. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei localități, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • 27. operatorul de transport rutier - orice întreprindere care deține certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deținătoare a unei licențe de transport și care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deținute cu orice titlu, cu excepția comodatului;

 • 28. utilizatoral serviciului detransportpubliclocal - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu

detransportpubliclocal;

 • 29. legitimație de călătorie - legitimația de călătorie care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • - în cazul biletului:

 • 1.    corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului va fi aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale ;

 • 2.   estevalidatlaaparateledin mijlocul detransportîn careesteutilizat.

 • - în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului va fi aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale;

 • 2. este în perioadă de valabilitate;

 • 3. estevalidatlaaparateledin mijloculdetransportîn careesteutilizat.

30. călătorie - utilizarea unui vehicul de transport în comun pentru deplasarea unei persoane de la un punct al traseului, definit ca stație, la un alt punct, definit ca altă stație, având ca lungime maximă distanța între capetele de linii.

ART. 4

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, autoritățile administrației publice locale vor urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. II

Efectuarea transportului public de persoane

SECȚIUNEA 1

Principiile și obiectivele efectuării transportului public de persoane

ART.5

 • (1) Transportul public se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2001 privind transporturile rutiere, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care

îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • (a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;

 • (b) se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADI Transregio. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita acestora, acesta va fi considerat transport public local;

 • (c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către ADI Transregio;

 • (d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul Bihor. În condițiile prezentului regulament, transportul realizat cu troleibuze și tramvaie se realizează de către transportatorii autorizați;

 • (e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

(f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat;

(g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini, eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio.

ART.6

(1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

 • (2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfășura pe raza unităților-administrative membre ADI Transregio, sau între aceastea și orice altă localitate de pe raza județului respectiv.

 • (3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • a) se execută cu autobuze deținute în proprietate, înmatriculate în județul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulație stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

 • b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit și licențiat conform Ordonanței

Guvernului nr. 27/2011;

 • c) persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stații stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimației de serviciu valabile.

ART.7

 • (1)  Transportul public local pe raza unităților-administrative membre ADI Transregio se poate efectua numai cu autobuze a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor OMLPTL nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național, cu completările și modificările ulterioare.

 • (2)   Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • (4) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

ART.8

 • (1) Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local de persoane în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

f)  continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • g) corelarea curselor județene, interjudețene cu cele locale pentru preluarea fluxurilor de călători din stațiile de transbordări/autogări apropiate de noduri de transport public local;

 • h) operatorul de transport public local va elabora și va pune în aplicare strategii de interconectare a diferitelor tipuri de transporturi, prin puncte intermodale (feroviar, aerian), după aprobare prealabilă a ADI Transregio.

 • (2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio va controla prestarea serviciilor de transport public prin curse regulate desfășurat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre.

(3) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio are obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localității și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

SECȚIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate

ART.9

(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, în baza mandatului primit din partea consiliilor locale membre, pe bază de hotărâre de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate prin atribuire directă.

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio atribuie gestiunea serviciului unui singur operator de transport rutier care va avea dreptul exclusiv de a opera în teritoriul administrativ al ADI Transregio în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Regulamentul nr. 1370/2007/CE.

ART. 10

Modul de organizare și funcționare a serviciului de transport public local de persoane are ca obiective:

 • a) garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața transportului public local;

b) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;

 • c) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale , asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

e) susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

f) protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;

 • g) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;

 • h) acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;

 • i) asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existent;

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților-administrative membre ADI Transregio se efectuează numai de către operatorul căruia i s-a delegat gestiunea acestui serviciu de către ADI Transregio.

ART. 12

 • (1) Operatorii de transport/transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a)  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

 • b)  programul de circulație;

 • c)  copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

 • d)  legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • e)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • f)  actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • g)  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cadînsarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

 • h)  certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 13

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio, licențiată în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

ART. 14

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 15

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe teritoriul localității de autorizare sau între aceasta și orice altă localitate de pe raza județului respectiv, numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă, emisă de Autoritatea de Autorizare din cadrul A.D.I. Transregio.

ART. 16

Se consideră activitate de transport de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă, conform unui grafic de circulație. Acest tip de transport intră sub incidența acestui Regulament.

ART. 17

 • (1) Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, următoarele documente:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia;

 • b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat

transportul și operatorul de transport rutier;

 • c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;

 • d) copia conformă a licenței de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R;

 • e) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • f)  contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • i) legitimații de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului angajaților instituțiilor/operatorilor economici.

 • (2) Conducătorul mijlocului de transport este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele menționate la alin.(1), după caz.

ART. 18

Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului.

SECȚIUNEA a 3-a Licențe și autorizații

 • 2. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 24

 • (1) Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

 • (2) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către Autoritatea de autorizare, pe baza deciziei unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio de acordare a gestiunii delegate a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate realizate în urma procedurii de atribuire directă și cu avizulConsiliului Județean.

 • (3) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 • (4) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăși valabilitatea programului de transport precum și a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate.

 • (5) În vederea obtinerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate operatorul de transport va depune la cam. 134 un dosar care va cuprinde :

 • a)  cererea de eliberare licență de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ;

 • b)  dovada plății tarifului de eliberare a licenței de traseu, conform anexei nr.9.

 • (6) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (7) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 • (8) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a. stațiile publice, precum și amplasarea acestora;

 • b. numărul și capacitatea autobuzelor;

c. intervalul de succedare a curselor;

 • d. ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu;

 • e. zilele în care se efectuează transporturile.

 • (9) Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

ART. 25

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la ADI Transregio, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 • 3. Eliberarea licențelor de traseu pentru cursele regulate speciale de transport public local, efectuate cu autobuze

ART. 26

 • 1) În vederea obținerii unei licențe de traseu pentru serviciul de transport public local prin curse regulate speciale, operatorul de transport va depune la cam. 134 din cadrul Primăriei Mun. Oradea un dosar care va cuprinde:

 • a)  lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului și capacitatea de transport a acestora, conform modelului anexa nr. 6;

 • b)  copiile conforme ale licenței de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, în copie;

 • c)  graficul de circulație propus, care să fie în concordanță cu programul de începere/terminare a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul. Graficul va cuprinde orele de efectuare a curselor, pe fiecare sens de parcurs, evidențiindu-se zilele saptamânii în care se vor efectua aceste curse, conform modelulul anexa nr.7;

 • d)  contractul încheiat cu beneficiarul transportului, în care să fie evidențiat programul de lucru al acestuia, în copie;

 • e) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, întocmit de către beneficiarul transportului, conform modelului anexa nr. 8;

f) avizul pentru utilizarea stațiilor obținut de la administratorul stațiilor ;

g) documentului de plată a tarifului de eliberare, conform anexei nr. 9.

 • 2) Contractul de transport se va încheia de către operatorul de transport separat cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se efectua pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:

 • a)  graficul de circulatie propus este în concordanță cu programul de activitate al tuturor beneficiarilor, și este vizat de către aceștia;

b)  programul de activitate al tuturor beneficiarilor este identic;

 • c)  beneficiarii își desfășoară activitatea într-un perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte care permit corelarea și optimizarea transportului salariaților;

d)  capacitatea de transport a vehiculelor utilizate permite transportul persoanelor nominalizate în

listele întocmite de către toți beneficiarii transportului, în condiții de siguranța și confort;

ART. 27

 • 1) Licența de traseu se eliberează de către Autoritatea de autorizare după prezentarea avizelor pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

 • 2) Stațiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate.

 • 3) Traseul propus spre aprobare trebuie să fie liniar, evitându-se cu precădere zona centrală și crearea de ambuteiaje.

 • 3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioada egală cu perioada de valabilitate a

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani.

 • 4) Modelul licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • 5) Licența de traseu este însoțită pe toata durata efectuării transportului de caietul de sarcini

aferent acesteia, în original.

 • 6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

 • 7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu pentru curse regulate speciale este prevăzut în

anexa nr. 5 la prezentul regulament.

 • 8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • 9) Licența de traseu, eliberată unui operator, nu poate fi utilizată de către alta persoana fizică sau juridică, pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

ART. 28

Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică administrației publice locale de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

 • (1) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a.

Eliberarea duplicatelor

ART. 29

În situatia distrugerii, pierderii sau furtului autorizației de transport sau a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la cam. 134:

a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;

 • b) documentul deteriorat, după caz;

 • c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după caz;

 • d) dovada că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pierderea sau sustragerea licenței de traseu, după caz;

 • e) dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 30

Documentul duplicat va fi eliberat de către Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio după analizarea solicitării depuse și va avea înscrisă mențiunea « DUPLICAT ».

 • 5. Înlocuirea autorizației de transport sau a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia.

ART. 31

În situația modificării denumirii operatorului de transport sau a sediului profesional, se va înlocui autorizația de transport, respectiv licența de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la cam. 134:

 • a) cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele de

identificare ale operatorului;

b) documentul vechi, în original;

 • c) copiile conforme ale licentei de transport, conținând noile date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;

 • d) în cazul curselor regulate speciale: actul adițional la contractul încheiat cu beneficiarul prin care se modifică datele de identificare ale operatorului de transport rutier cuprinse în contractul inițial. Dacă se modifică și durata contractului, se va percepe tariful corespunzător acesteia;

 • e) dovada plății tarifului de înlocuire a documentului, după caz, conform anexei nr. 9.

ART. 32

Documentul nou, conținând noile date de identificare ale operatorului, va fi eliberat de către autoritatea de autorizare, după analizarea solicitării depuse.

 • 6. Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

ART. 33

Retragerea autorizației de transport, a licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale se face de către Autoritatea de autorizare din cadrul ADI Transregio, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul savârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului;

 • c) la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • d) la retragerea licenței de transport.

ART. 34

(1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

 • a)  afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b)  vizează încălcarea legalității;

 • c)  favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d) contorsionează sau elimină concurența;

 • e)  instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale.

 • (2) Abaterile grave de la conduită profesională a operatorilor de transport / transportatorilor autorizati

constau în:

 • a)  folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea, licențierea ori executarea serviciului respectiv;

b)  practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c)  încalcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d)  încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e)  încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f)  încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g)  transmiterea autorizațiilor de transport și a licențelor de traseu, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • h)  folosirea conducătorilor auto care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită;

 • i)  persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa, prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă;

 • j)  oprirea în stații sau alte locuri decât cele permise de licență în mod repetat ( minim 3 ori în maxim 6 luni).

ART. 35

(1) Programul de transport local se întocmește și se aprobă de către ADI Transregio și este prevăzut în anexa nr. 1 la caietul de sarcini al serviciului de transport public local care conține condițiile specifice privind traseele, rutele de circulație, perioadele și programul de circulație, distanța km/traseu și numărul mijloacelor de transport necesare.

 • (2) Programul de transport local în zilele declarate ca sărbători legale este același cu programul de sâmbătă/duminică.

(3) În perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate poate fi actualizat

prin hotărâre a adunării generale ADI Transregio, astfel:

(a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu;

(b) prin introducerea de noi trasee;

 • (c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

(d) prin modificarea orelor din graficele de circulație;

 • (e) prin introducerea de stații noi;

 • (f) prin eliminarea de stații, la solicitarea operatorului de transport rutier;

ART. 36

(1) Tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se stabilesc prin hotărâre de consiliu local de fiecare unitate administrativ teritorială membră ADI Transregio, pe traseul aferent, și sunt avizate de ADI Transregio, pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport. Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ordinul 272/2007 al ANRSC, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) Tarifele pentru serviciul de transport public local se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, prin hotărârii ale autorității administrației publice locale, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări. Nivelul tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

 • (3) Tarifele pentru serviciul de transport public local se pot modifica, prin hotărâre de consiliu local de fiecare unitate administrativ teritorială membră ADI Transregio, pe traseul aferent. Modificarea tarifelor se face în baza cererilor primite de la operatorul de transport, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori a condițiilor de exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutiv.

 • (4) Orice tarif privind transportul public local de persoane se poate stabili, ajusta sau modifica, numai pe baza normelor-cadru stabilite de către A.N.R.S.C. prin Ordinul nr.272/2007.

ART. 37

(1) Operatorul de transport public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță al mijlocului de transport.

Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, precum și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport, în conformitate cu art.12 alin. 3 din Ordinul 272/2007 al ANRSC.

(2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către consiliile locale membre și avizate de ADI Transregio sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ADI Transregio, corespunzător cu nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie, în conformitate cu art. 42 alin.2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

SECȚIUNEA a 4-a

Carduri electronice

ART. 38

(1) Operatorul de transport public local de persoane va asigura integrare tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie denumită card de călătorie, pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate pentru toate unitățile administrativ teritoriale ale membrilor ADI Transregio.

(2) Cardul electronic de călătorie - este o legitimație de călătorie/titlu de călătorie. Poate fi de două tipuri: abonament și portofel electronic (înlocuiesc biletele tipărite).

A) Cardul electronic de tip abonament poate fi :

a) nominal formatat, tipărit personalizat cu nume și poză - netransmisibil, utilizat numai în cazul pensionarilor, veteranilor, însoțitorilor persoane invalide, elevilor, studenților și altor categorii la cererea acestora;

 • b)  nominal formatat și netipărit (fără nume și poză) - netransmisibil;

 • c)  nominal pe instituție formatat, fără personalizare cu nume și poză - transmisibil pentru angajații instituției;

B) Cardul electronic tip portofel (are rolul de a înlocui biletele tipărite) :

 • a. ) card nominal formatat, transmisibil (poate fi și personalizat la cerere);

b. ) card nenominal formatat, transmisibil;

 • 2. Cardul electronic de călătorie valabil - este o legitimație de călătorie valabilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- în cazul biletului:

 • 1.  corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful biletului este aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

2.  este validat la aparatele din mijlocul de transportîn care este utilizat.

- în cazul abonamentului:

 • 1. corespunde prevederilor legale în vigoare la data utilizării, tariful abonamentului este aprobat prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

 • 2. este în perioadă de valabilitate;

3. este validat la aparatele din mijlocul de transport în care este utilizat.

 • 3. Cardul electronic de călătorie nevalabil - abonament cu termen expirat, card portofel electronic neutilizat

în acel vehicul.

 • 4. Cardul electronic de călătorie nevalidat - cardul electronic care nu a fost trecut prin fața validatorului din mijlocul de transport sau nu a fost confirmat prin afișaj de validator.

 • 5.  Validarea cardului de călătorie - trecerea acestuia prin fața validatorului electronic din mijlocul de transport urmat de confirmare prin afișaj.

ART. 39

 • (1) Cardul electronic de călătorie poate fi încărcat cu titlurile de călătorie disponibile în oferta tarifară (bilete și abonamente), aprobată prin hotărâre a Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio.

 • (2) Cardul nominal va fi inscripționat electronic în memoria disponibilă cu datele de identificare ale posesorului (cnp, nume, prenume, adresă) și poate fi personalizat cu numele, prenumele, primele 6 cifre ale cnp-ului și poza călătorului (confirmate prin prezentarea actului de identitate).

 • (3) Cardul tip abonament și portofel electronic este formatat și codat. Cardul este reutilizabil și reîncărcabil cu date în format electronic.

ART. 40

Emiterea cardurilor electronice de călătorie:

(1) Cardurile tip abonament pot fi procurate pe baza actului de identitate, ele pot fi personalizate prin imprimare la cerere pentru categoria acelor utilizatori ce plătesc integral contravaloarea acestora. În cazul categoriilor favorizate (pensionari, veterani, însoțitori persoane invalide, elevi, studenți, etc.) există obligația personalizării prin imprimare pe card a numelui și fotografiei utilizatorului de card. La prima emitere cardul nominal suportul magnetic, este gratuit.

(2) Cardurile tip portofel pot fi procurate de la punctele de vânzare autorizate sau de la automatele de vânzare dotate cu aparatură electronică necesară acestei proceduri. În cazul cardurilor tip portofel nenominale suportul magnetic se eliberează contra cost la valoarea de 5 lei (TVA inclus), iar în cazul cardurilor tip portofel nominal suportul este gratuit la prima emitere.

ART. 41

Încărcarea și reîncărcarea cârdurilor electronice de călătorie tip portofel

 • (1) Cardul tip portofel electronic se poate încărca la punctele de vânzare prestabilite cu valoarea solicitată de călător, ceea ce reprezintă contravaloarea a cel puțin două călătorii pe mijloacele de transport public.

 • (2) Reîncărcarea cardului de călătorie se face la punctele de vânzare sau la automatele de vânzare dotate cu aparatura electronică necesară acestei proceduri.

ART. 42

Reînnoirea/extinderea perioadei cardurilor electronice de călătorie tip abonament

Se face prin prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, prin înscriere electronică la un punct de vânzare/automat, după achitarea contravalorii acestuia.

ART. 43

Transferul informațiilor de pe card, blocarea cardului electronic

(1) În cazul pierderii unui card nominal (personalizat sau nu) se va solicita în scris la cel mai apropiat punct de vânzare elibererarea unui alt card. Posesorul cardului legitimat cu acte de identitate poate solicita suspendarea, blocarea cardului declarat nul și transferul informațiilor pe un card nou. Soldul pe card este cel din momentul declarării.

(2) În cazul nefuncționării (distrugere, defectare sau pierderea) unui card, la solicitarea posesorului de card se face transferul de informații de pe un card de călătorie vechi pe unul nou emis. Soldul și perioada de abonament rămasă se translatează pe cardul nou prin plata contravalorii transferului de 10 lei (TVA și card magnetic inclus).

ART. 44

 • (1) Cardurile electronice de călătorie tip abonament și tip portofel electronic vor fi validate în mod obligatoriu la aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

 • (2) Portofelul electronic prin validare se decrementează cu contravaloarea numărului de călătorii solicitate conform tarifelor practicate. Un card tip portofel electronic se poate utiliza la plata călătoriei a mai mulți pasageri din același vehicul de transport în comun. Achitarea contravalorii unei călătorii pentru o persoană dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat, valabilitatea acestei călătorii este de maxim 60 de minute din momentul validării, în

prezența cârdului tip portofel ce la solicitare se poate prezenta la control.

SECȚIUNEA a 5-a

Facilități la transportul public

ART. 45

 • (1) În conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către ADI Transregio, unitățile administrativ teritoriale membre pot acorda facilitățde transport pentru următoarele categorii de persoane:

 • I. Facilități la transportul public local, obligatorii a fi acordate prin lege

Pentru serviciului de transport public local de persoane organizat de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială respectivă beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane:

 • a) veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de razboi;

 • b) persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr.118/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • c) luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • d) persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • e) donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și HG 1364/2006;

b)Consiliile Locale ale unităților administrativ-teritoriale , cu respectarea dispozițiilor legale , pot stabili și alte categorii de persoane care să beneficieze de facilități la serviciul public de transport.

 • (2) După atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de către ADI Transregio, subvențiile acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, se vor asigura în conformitate cu prevederile art. 21-24 din prezentul Regulament, în conformitate cu Caietul de sarcini, contractul de delegare a gestiunii și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 46

 • (1) Persoanele ce beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, menționate la art. 45 vor circula cu mijloacele de transport în comun pe baza legitimației de transport tip card și a buletinului sau cărții de identitate.

 • (2) Eliberarea legitimațiilor de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 40, pe baza prezentării buletinului sau cărții de identitate și a legitimației de veteran de război/de văduvă de război/ de deținut politic/de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, legitimația pentru transportul gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi, confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină, a cuponului de pensie și a carnetului de elev sau student.

(3) Persoanele care beneficiază de facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate, în baza legitimațiilor de transport tip card au dreptul de a circula cu mijloacele de transport în comun pe întreg teritoriul ADI Transregio, conform hotărârii de consiliu local a fiecărei unități administrativ teritoriale membră ADI Transregio și au obligația validării cardului la fiecare utilizare a unui mijloc de transport. Nevalidarea cardului constituie contravenție și se sancționează identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil.

(4) Plata contravalorii transportului de către autoritatea administrației publice locale pentru beneficiarii de facilități la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către consiliile locale membre și de către adunarea generală ADI Transregio, se face în baza validării legitimațiilor de tip card în mijlocul de transport, la tariful aprobat prin hotărâre de consiliu de fiecare unitate administrativ-teritorială membră ADI Transregio.

(5) Facturile întocmite de către operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local, vor fi însoțite, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră ADI Transregio, de evidența lunară a călătoriilor efectuate de către fiecare beneficiar și care va cuprinde: CNP, nume, act de identitate, data, ora, linia de transport și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport utilizat, pentru fiecare călătorie.

(6) Operatorul de transport public local de persoane are obligația dobândirii statutului de operator de date cu caracter personal prin înscrierea în Registrul de Evidență a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal, codul numeric personal și seria/numărul actului de identitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

(7) Operatorul de transport public local va asigura eliberarea legitimațiilor de transport tip card acestea fiind înregistrate și gestionate ca documente cu regim special.

(8) În cazul în care operatorul de transport efectuează atât transport public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local operatorul de transport va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

SECȚIUNEA a 6-a Siguranța rutieră

ART. 47

În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

ART. 48

Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1044/2003, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 49

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

 • 1.  să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2.  să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3.  în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4.  să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5.  să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6.  să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7.  să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8.  să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9.  să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să asigure respectarea normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii mijloacelor de transport;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

 • 13. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • 14. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • 15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

ART. 50

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 51

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1.  să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2.  să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

 • 3.  să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4.  să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 5.  să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 6.  să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 7.  să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută;

 • 8.  să respecte executarea sarcinii de transport conform foii de parcurs primite, respectând întocmai traseul, graficele orare, opririle în toate stațiile din cursa respectivă; să respecte punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor;

 • 9.  conducătorii vehiculelor au dreptul de a verifica legitimațiile de călătorie ale utilizatorilor transportului public local, ori de câte ori se consideră a fi justificat și necesar.

 • 10. la observarea sau semnalarea oricărui eveniment nedorit (nerespectarea prezentului Regulament privind transportul animalelor de companie sau a unor mărfuri, respectiv manifestare indecentă prin ținută sau comportament, a vreunui călător), conducătorul vehiculului are obligația de a solicita respectarea normelor de conduită ale publicului călător în mijloacele de transport în comun, aprobate prin HCL și de a apela la ajutorul organelor abilitate (Poliție, Jandarmerie, etc...)

 • 11. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 12. să deschidă ușile numai după ce mijlocul de transport a fost oprit în stație;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

ART. 52

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 53

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA a 7-a

Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane

 • 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio

ART. 54

Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1.  să controleze și să impună conducătorilor auto, respectarea atribuțiilor, cu obligația prealabilă de a fi aduse la cunoștiință;

 • 2.  să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • 3.  în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

 • 4.  să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • 5.  să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile stabilite de comun acord cu Consiliile locale ale celor două unități administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

 • 6.  în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

 • 7.  să emită abonamente de călătorie tip card cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

 • 8.  să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

 • 9.  să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 10. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 11. cel putin 10% din mijloacele de transport din dotarea operatorului de transport să fie prevăzute cu podea joasă și acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • 12. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din stații cu ușile deschise sau cu călători aflaț pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 • 13. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

 • 14. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;

 • 15. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

 • 16. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 17. în salonul vehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • -   nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • -   conțin produse neadmise la transport;

 • -   sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a

vehiculului;

 • 18. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul vehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către călători ar permite acest lucru;

 • 19. nu se admit la transport bagaje voluminoase (gabarit mai mare de 0,5 x 0,5 x 1,0 m);

 • 20. se admite transportul cărucioarelor pentru bebeluși și copii mici;

 • 21. se admite urcarea in vehicul a persoanelor cu dizabilități locomotorii care se deplasează cu scaune cu rotile; conform legislației operatorul de transport public local este obligat să se doteze cu vehicule care sunt prevăzute, din fabricație, cu acces special pentru aceste persoane;

 • 22. nu se admite transportul bicicletelor în vehiculele în care nu este prevăzut special loc de depozitare pentru ele sau suport exterior pentru transportul bicicletelor;

 • 23. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de Consiliile locale, cu tarife aprobate prin HCL;

 • 24. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 25. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 26. nu se admite transportul animalelor vii, in vehicule;

 • 27. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

 • 28. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

 • 29. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului, în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;

 • 30. să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum și pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor, troleibuzelor etc.;

 • 31. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu în caz de forță majoră;

 • 32. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • 33. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • 34. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

 • 35. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

 • 36. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • 37. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 38. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen;

 • 39. afișarea, la loc vizibil, în interiorul mijloacelor de transport, a drepturilor si obligațiilor operatorului și ale utilizatorilor, precum și a sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestora.

 • 2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 55

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse

regulate speciale cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1.  să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • 2.  să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • 3.  să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

 • 4.  să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;

 • 5.  îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite special, prin Hotărâre de Consiliu Local, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

 • 6.  să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • 7.  să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 8.  mijlocul de transport să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 9.  să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

a) materii greu mirositoare;

b) materii inflamabile;

c) butelii de aragaz;

d) butoaie cu carbid;

e) tuburi de oxigen;

f) materiale explozibile;

g) filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

h) produse caustice;

i) materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce

daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

j) obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • 10. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 11. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • a)  nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • b)  conțin produse neadmise la transport;

 • c)  sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

 • 12. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 13. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 14. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • 15. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea și prevenirea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 16. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 17. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

CAP. III

Drepturi și obligații

ART. 56

Drepturile și obligațiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizați care desfășoară activități de transport public local prevăzute în prezentul regulament și în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, avizate de autoritățile administrației publice locale membre și aprobate de adunarea generală a ADI Transregio, anexate la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire.

ART. 57

Operatorii de transport/transportatorii autorizați care își desfășoară activitatea de transport public local pe baza unui contract de delegare a gestiunii au următoarele drepturi:

 • a)  au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b)  să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • c)  să solicite actualizarea cu rata inflației, a tarifelor aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d)  să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • e)  să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

 • f)  să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

 • g)  să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către delegatar, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • h)  să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • i)   în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

ART. 58

 • (1) Suplimentar, față de obligațiile ce decurg din secțiunile 6 și 7 ale cap.II, operatorii de transport și, după caz, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • 1.  să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • 2.  să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 3.  să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 4.  să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;

 • 5.  să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • 6.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • 7.  să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 8.  să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 9.  să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • 10. să fundamenteze și să înainteze spre aprobare concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;

 • 11. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • 12. să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 13. să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • 14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

 • 15. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 16. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • 17. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 18. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 19. să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

 • 20. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 21. să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

 • a.  asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

 • b.  cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

c.  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • d.  avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

 • e.  toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

f.  formularul de expediție/transport și formularul pentru aprobarea transportului în cazul transportului de deșeuri, pentru anul în curs și anul precedent;

 • g.  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • h.  evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • i.   evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise ADI Transregio, în cazul accidentelor grave de circulație;

 • j.   alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • 22. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • 23. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 24. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

 • 25. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

 • 26. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 27. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

(3) În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale și județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul local, operatorul de transport rutier va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.

ART. 581

Dotarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban și panouri de afișaj dinamic, în stație, a timpilor de sosire/plecare a mijloacelor de transport în comun, sunt în sarcina unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI Transregio

ART. 59

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice.

ART. 60

 • (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)   să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;

 • b)   să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autoritatea administrației publice locale are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c)   să le fie aduse la cunoștință Hotărârile ADI Transregio cu privire la transportul public local;

 • d)   să conteste Hotărârile ADI Transregio în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e)   să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

 • f)   să sesizeze ADI Transregio de orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • g)   să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h)   să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

 • (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, pot beneficia , în condițiile legii, de facilități pentru plata

serviciului detransportpublic local.

ART. 61

 • (1) Obligațiile utilizatorilor sunt următoarele:

 • a)   să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege și/sau prin hotărâri ale Consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio;

 • b)   să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

 • c)   să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

 • d)   să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e)   să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • f)    urcarea și coborârea călătorilor se va face numai în stații.

 • g)   să prezinte legitimația de călătorie la cererea personalului cu atribuții de control a îndeplinirii obligației utilizatorilor stabilite la lit. a);

 • h)   orice manifestare nepotrivită ce duce la deranjul călătorilor din vehicul (ținută sau comportament indecent, agresiune verbală sau fizică, orice alt act ce periclitează condițiile de călătorie civilizată, etc...) va atrage după sine pierderea dreptului de utilizare al legitimației validate, implicit obligativitatea părăsirii salonului vehicului, adică coborârea la prima stație. Conducătorul vehiculului poate pune în practică această prevedere.

 • (2) Se interzice călătorilor:

 • a) să circule fără legitimație de călătorie valabilă;

 • b)   să urce, să coboare, să țină deschise ori să forțeze deschiderea ușilor în timpul mersului autovehiculului;

 • c)   să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;

 • d)   să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanțe;

 • e)   să deranjeze conducătorii vehiculelor în timpul exercitării funcțiunii;

 • f)    să călătorească în cabina de conducere când aceasta este separată de interiorul vehiculului;

 • g)    cerșitul;

 • h)   lipirea de afișe în interiorul sau exteriorul autovehiculului; afișajul se va face numai de către personalul desemnat și în conformitate cu dispozițiile în vigoare;

 • i)    comercializarea oricăror mărfuri sau obiecte;

 • j)    murdărirea și degradarea vehiculului, manipularea aparatelor vehiculului;

 • k)   sprijinirea de geamuri pentru asigurarea stabilității în timpul mersului;

l)    fumatul în autovehicul;

 • m)   călătoria în stare de ebrietate;

 • n)   împiedicarea de către călători a închiderii sau deschiderii ușilor;

 • o)   ocuparea locurilor rezervate pentru femei gravide, copii mici, invalizi și bătrâni în cazul în care în autovehicul au urcat astfel de călători.

 • (3) Legitimațiile de călătorie trebuie validate cu ocazia fiecărei utilizări, la aparatele montate în acest scop în mijlocul de transport, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Legitimațiile de călătorie valabile și validate dau dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără

întrerupere, numai în vehiculul în care au fost validate.

Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit.

Călătorii sunt obligați să prezinte legitimația de călătorie la solicitarea agenților constatatori.

 • (4) Pagubele pricinuite de călători, constatate de organele de control ale operatorilor de transport sau ale poliției, vor fi suportate de cei care le-au produs.

Călătorii contravenienți, care prin faptele lor provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public local prin curse regulate, sunt obligați să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staționare a acestora, din vina lor, pe baza tarifelor propuse de operatorul de transport și aprobate prin hotărâre de consiliu local.

CAP. IV

Indicatori de performanță

ART. 62

(1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt următorii:

 • 1.  numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație; nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai ; numărul de curse pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație nu trebuie să fie mai mare de 5% din numărul total al curselor efectuate în perioada monitorizată;

 • 2.  numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore; numărul de trasee nu trebuie să fie mai mare de 1 și această situație nu trebuie să se repete în perioada monitorizată mai mult de 2 ori;

 • 3.  numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2 (cifrele sunt doar estimative în baza statisticilor, calculate din media călătorilor pe vehicul în cazuri similare); nu se iau în considerare cazurile în care suspendarea sau întârzierea a fost provocată de alte vehicule rutiere parcate neregulamentar pe liniile de tramvai sau antrenate într-un eveniment rutier în zona liniilor de tramvai; numărul cumulat de călători nu trebuie să depășească un procent de 10% din numărul călătorilor înregistrați în aceeași perioadă dacă serviciul s-ar fi desfășurat normal;

 • 4.  numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație; raportul dintre media zilnică a numărului total de mijloace de transport utilizate calculate în perioada monitorizată și numărul zilnic necesar pentru realizarea programului de circulație nu trebuie să fie mai mic de 0,88;

 • 5.  numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

 • a)  numărul de reclamații justificate, confirmate a fi reale și care nu trebuie să depășească un procent de 0,005% din numărul de călători înregistrați în perioada monitorizată;

 • b)  numărul de reclamații rezolvate;

 • c)  numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

Nu se iau în considerare scrisorile anonime și reclamațiile verbale neconsemnate și nesemnate.

 • 6.  numărul autovehiculelor atestate Euro 4 sau Euro 5 raportat la numărul toului în tal de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație; numărul autovehiculelor nu trebuie scadă sub cel declarat în ofertă cu excepția cazului în care unele mijloace de transport sunt înlocuite cu unele superioare din punct de vedere al normelor de poluare;

 • 7.  vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători nu trebuie să fie inferioare celor declarate în ofertă;

 • 8.  despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului; ele nu trebuie să fie mai mari de 10000 lei în perioada monitorizată;

 • 9.  numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale; nu trebuie să fie mai mare de 2 în perioada tămonitorizată;

 • 10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat nu trebuie să fie mai mare de 2 în perioada monitorizată;

 • (2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament.

ADI Transregio poate aproba și alți indicatori de performanță în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunității locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (3) Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor prezenta, anual, pentru analiză și evaluare, un raport de activitate la ADI Transregio, în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • (4) Dacă în urma evaluării și analizei, rezultă neîndeplinirea indicatorilor de performanță, ADI Transregio va stabili un plan de măsuri care va conține: acțiunile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, termen și responsabilități, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.

CAP.V

Răspunderi și sancțiuni

ART. 63

 • (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, ale Legii nr.92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice:

 • -   care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport;

 • -   care nu dețin legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege, acestea fiind obligate: să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea, să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor, să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat, să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

 • -   pentru faptele prevăzute în art. 47 al prezentului regulament.

Utilizarea legitimațiilor de călătorie valabile și nevalidate constituie contravenție și se sancționează cu suprataxă. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii cade în sarcina agenților constatatori.

Refuzul de a plăti biletul cu suprataxă constituie contravenție și se sancționează conform normei legale în vigoare. La data constatării contravenției, se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa 10, care face parte integrantă din regulament.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

 • a)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(2) și ale art.5 alin.(5) din Legea nr.92/2007, precum și ale art.11 alin.(2) și art.16 alin.(2) din prezentul regulament, după caz, privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare;

 • b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin.(4) lit.c) din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor în cazul curselor regulate speciale și ale art.51 pct.8 din prezentul regulament;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(1) lit.e) din Legea nr.92/2007, privind respectarea punctelor de îmbarcare/debarcare a călătorilor in cazul curselor regulate și ale art.51 pct.8 din prezentul regulament;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:

 • a)  nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate și ale art.5 din prezentul regulament;

 • b)  nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin. (4) din Legea nr. 92/2007 privind condițiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate speciale și ale art.6 alin. (2) și (3) și ale lit. d) a alin. (4) din prezentul regulament;

 • c)  nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) nerespectarea prevederilor art. 30 din Legea nr.92/2007 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane sau de mărfuri și ale art.9 alin.(1) și (2) din prezentul regulament;

 • e)  nerespectarea prevederilor art. 31 din Legea nr.92/2007 privind evidențierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfășurată și ale art.58 alin. (2) din prezentul regulament;

 • f)  nerespectarea prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.92/2007 privind respectarea

regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;

 • g)  nerespectarea prevederilor art. 34 din Legea nr.92/2007, privind obligațiile operatorilor de transport și transportatorilor autorizați în realizarea serviciului de transport public local și ale art.54 și art.58 din prezentul regulament;

 • h)  nerespectarea prevederilor art. 37 alin.(7) din Legea nr.92/2007, privind regimul legitimațiilor de călătorie și ale art. 54 pct. (5) din prezentul regulament;

 • i) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 92/2007, privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat și ale art. 34 alin. (2) lit.g din prezentul regulament;

 • (7) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deține următoarele documente valabile, după caz, autorizație de transport, copia conformă a acesteia, licență de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reținerea de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.

 • (8) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2)-(7) și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritatea de autorizare și de împuterniciții primarilor unităților administrativ-teritoriale membre ADI Transregio.

 • (9) Controlul legitimațiilor de călătorie se realizează de către agenții constatatori care au calitatea de împuterniciți ai Primarului, desemnați prin dispoziție a Primarului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării controlului.

Agenții constatatori au dreptul să solicite actele de identitate, conform prevederilor legale în vigoare. Controlul legitimațiilor de călătorie se efectuează în mijloacele de transport, fără a se crea disconfort călătorilor.

ART. 64

Contravențiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) - (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 65

Prevederile prezentului regulament se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

CAP. VII DISPOZIȚII FINALE

ART. 66

Prezentul Regulament al serviciului de transport public local intră în vigoare la data atribuirii în gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate prin atribuire directă, prin încheierea contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale pe teritoriul administrativ al membrilor ADI Transregio.

ANEXA nr. 1


Seria: ____ nr. _______


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGI3O2

AUTORITATEA DE AUTORIZARE


AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT


Anexa nr. 2

RO


ROMÂNIA

A . D . I . T R A N S R E G I O


LICENȚA DE TRASEU

Seria CrTPL nr. 0000


Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:


S.C. operator S.A.

Sediul profesional: Oradea, str.______


nr.


Județul Bihor


până la


Valabilă de la:_____________,

Eliberată în baza Licenței de transport nr.


> Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul |

| menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și

. . .. . .

§


în conformitate cu acesta.

Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini


Data eliberării


Emitent:

Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio Autoritatea de Autorizare


Semnătura și ștampila:


(Format A4, culoare VERDE)


(Licența de traseu CURSE REGULATE - Verso)


Traseul:


Seria...............Nr...................................


Anexa nr. 3


RO


ROMÂNIA

A . D . I . T R A N S R E G I O


LICENȚA DE TRASEU

Seria CrTPL nr. 0000


Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:


S.C. operator S.A.

Sediul profesional: Oradea, str.______


nr.


Județul Bihor


până la


Valabilă de la:_____________,

Eliberată în baza Licenței de transport nr.


> Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul |

| menționat pe verso cu autovehicule având capacitatea menționată în Caietul de sarcini anexat și

. . .. . .

§


în conformitate cu acesta.

Prezenta Licență de traseu este valabilă numai însoțită de Caietul de sarcini


Data eliberării


Emitent:

Asocia ț ia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio Autoritatea de Autorizare


Semnătura și ștampila:


(Format A4, culoare VERDE)

(Licența de traseu CURSE REGULATE SPECIALE - Verso)


Traseul:


Seria...............Nr...................................


A .D.I. TRANSREGIO

Oradea, Piața Unirii

nr.1-3

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria......Nr...................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse regulate)

Ser viciul de tr ansport public lo cal d e p er soane pri n cur se r egulat e

A. Denumirea traseului ....................................................

Linia /

Lungimea traseului

Nr.de stație

Denumirea stației

Zilele în care circulă

Intervalul de succedare a curselor

Nr.mijloacelor de transport

Capacitatea (nr.locuri)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

Ultima

B. Amenajările și dotările autovehiculului:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Operatorul de transport


(semnătura și ștampila)


(semnătura și ștampila)


A .D.I. TRANSREGIO

Operatorul de transport rutier


Oradea, Piața Unirii

nr.1-3

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria......Nr...................

(Se înscriu seria și numărul licenței de traseu pentru curse speciale)

Servicii d e tr ans port publ i c l oc al d e perso ane pri n curs e REGULATE SPE CIALE

A. Denumirea traseului ....................................................

DUS

Km

Nr. de Stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecare

C1

C2

C3

Cn

C1

C2

C3

Cn

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: ........................

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: ...........

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: ........................

 • 4. Numărul de șoferi necesar: ........................

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Operatorul de transport


(semnătura și ștampila)

(semnătura și ștampila)

Operator de transport ____________________________

CUI: ____________________

LISTA

cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE și capacitatea de transport a acestora

Traseul : ____________________________________________________

Nr.    Număr

crt înmatricular .             e


Categori a*


Marc a*


I Capacitat Ti | e de p* transport

**


Confort (clasificar

e RAR)


An de fabricați e


Mod de deținere (proprietat e sau leasing)


*) Se înscriu în conformitate cu cartea de identitate a vehiculului

**) Numărul de locuri pe scaune, destinate pasagerilor

Pentru fiecare autovehicul din lista de mai sus, anexam urmatoarele copii: -cartea de identitate a vehiculului ;

-certificatul de clasificare, emis de catre RAR;

-certificatul de înmatriculare;

-asigurarea de răspundere civilă auto (RCA);

-asigurarea călaătorilor și a bagajelor acestora;

-contractul de leasing (după caz);

-copia conformă a licenței de transport eliberată de ARR.

Data _______________

Semnătura (ștampila)

Operator de transport -


VIZAT BENEFICIAR,

(Semnătura și ștampila)


CUI:

GRAFICUL DE CIRCULAȚIE propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE

A. Denumirea traseului ____________________________________________

DUS

Km

Nr. de stație

Denumirea stației

:                   A

|       ÎNTORS

Ora de plecare

I     Ora de

plecare

C1

C2 | C3 | Cn

I ci

C2

C3

Cn

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: (L, Ma, Mi, J, V, S, D)

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: _________________________

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: _________________________________

 • 4. Numărul de șoferi necesar: _________

 • C.  Avize pentru utilizarea stațiilor*:

  Nr. 1 Cri. |

  Stația

  | Numărul și data avizului

  Valabil până la data de:

  1 . '

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate

Data _______________

Semnătura (ștampila)

Anexă la Contractul de transport nr. _________

TABEL NOMINAL

cu persoanele transportate prin curse REGULATE SPECIALE

Denumirea traseului


Operator de transport

(semnătura și ștampila)

Beneficiar,

(Semnătura și ștampila)

Lista de tarife

Nr.c rt.

Explicații

Tarif -lei-

2

Eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale

300

3

Înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia

500

4

Înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului detransportsau aadresei sediului profesionalal acestuia

300

5

Dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului autorizației de transport sau a licenței de traseu

300

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 2b la H.C.L. 881/2013
LISTA STAŢIILOR DE AUTOBUZ
CUPRINSE IN REŢEAUA TRASEELOR REGULATE DIN COM. BORS SI SANMARTIN SI DOTARILE ACESTORA
Nr. crt.Denumirea staţieiAmplasamentul staţiei Liniile deserviteDaca are alveolaChiosc de bileteDaca este amenajata (acoperita)Nr. locuri sub copertina (asezate)Spatii publicitareNr. cosuri gunoiNr. indicatoare de statieNr. placute indicatoare aditionaleNr. programe de circulatiePanou electronic afisajAutomat de bilete"Alte dotari (oglinzi, etc.)"Observaţii
012345678910111213141516
1Dacia Zig-Zagb-dul DaciaOradea-Bors-Santaul MareDaDa8Da2121
2AvicolaCalea BorsuluiOradea-Bors-Santaul Mare
3Sântion centruSântionOradea-Bors-Santaul MareDaDa8Da2
4Borș intrareBorșOradea-Bors-Santaul Mare
5Primăria BorșBorșOradea-Bors-Santaul Mare11
6Sala de SportBorșOradea-Bors-Santaul Mare
7Școala GeneralăSantăul MicOradea-Bors-Santaul Mare
8Santăul Mic nr. 25Santăul MicOradea-Bors-Santaul Mare
9Santăul Mare nr.106Santăul MareOradea-Bors-Santaul Mare
10Biserica ReformatăSantăul MareOradea-Bors-Santaul Mare
11Parc Santăul MareSantăul MareOradea-Bors-Santaul Mare
12Biserica ReformatăSantăul MareOradea-Bors-Santaul Mare
13Santăul Mare nr.96Santăul MareOradea-Bors-Santaul Mare
14Santăul Mic nr.137Santăul MicOradea-Bors-Santaul Mare
15Școala GeneralăSantăul MicOradea-Bors-Santaul Mare115
16Sala de SportBorșOradea-Bors-Santaul Mare
17Primăria BorșBorșOradea-Bors-Santaul Mare118Da111
18Borș ieșireBorșOradea-Bors-Santaul MareDa10Nu1
19Centrum TransportCalea BorșuluiOradea-Bors-Santaul Mare
20Dacia Zig-Zagb-dul DaciaOradea-Bors-Santaul MareDaDa8Da21
21Dacia Decebalb-dul DaciaOradea-Bors-Santaul Mare1112
22Spartacusb-dul DaciaOradea-Bors-Santaul Mare222
23Nufărulbucla autobuzeOradea-Băile FelixDaDa8Da1133
24Cartierul ANLSânmartinOradea- Băile FelixDaDa10Da
Oradea- Băile 1 Mai
25Școala SânmartinSânmartinOradea-Băile FelixDa6Da1
Oradea-Băile 1 Mai
26Sânmartin ParcSânmartinOradea- Băile FelixDa61
Oradea-Băile 1 Mai
Oradea- Betfia
Oradea- Cordău
27Intrare stațiuneSânmartinOradea-Băile FelixDa1
28Hoteluri Băile FelixBăile FelixOradea- Băile FelixDaDa3
Oradea- Cordău
29Spitalul Clinic de Recuperare MedicalăBăile FelixOradea-Băile Felix1
30intrare str. VictoriaBăile FelixOradea-Băile FelixDaDa31Da
31Pădurea FelixBăile FelixOradea-Băile FelixDaDa32
32Gara Băile FelixBăile FelixOradea- Băile FelixDa11
33Ștrandul ApolloBăile FelixOradea- Băile FelixDaDa32
34Sânmartin bisericaSânmartinOradea- Băile FelixNu Da62
Oradea- Băile 1 Mai
Oradea- Cordău
35Școala SânmartinSânmartinOradea- Băile FelixNu Da62
Oradea- Băile 1 Mai
36Cartierul ANLSânmartinOradea- Băile FelixDaDa10DaDa
Oradea- Băile 1 Mai
37NufărulBucla autobuzeOradea- Băile 1 Mai
38Grupul Gospodăresc SCT Felix (facultativă)Băile 1 MaiOradea- Băile 1 Mai
39Ștrandul 1 MaiBăile 1 MaiOradea- Băile 1 Mai
40Băile 1 MaiBăile 1 MaiOradea- Băile 1 MaiDaDa62
Oradea- Betfia
41NufărulBucla autobuzeOradea- Betfia
42Ștrandul 1 MaiBăile 1 MaiOradea- Băile FelixDaDa62
Oradea- Betfia
43Haieu ABCLoc. HaieuOradea- BetfiaNu Da10DaNu
44Betfia intrareBetfiaOradea- Betfia
44Școala BetfiaBetfiaOradea- BetfiaNu Da4Da
45Betfia PodBetfiaOradea- BetfiaNu Da4DaNu
46Școala BetfiaBetfiaOradea- BetfiaNu Da4Da
47Betfia nr. 182BetfiaOradea- Betfia1
48Haieu ABCHaieuOradea- Betfia
49NufărulBucla autobuzeOradea- Cordău
50AquaparkBăile FelixOradea- Cordău
51Cordău nr. 54CordăuOradea- Cordău
52BisericăCordăuOradea- Cordău
53Strada din DealCiheiOradea- CiheiDa 4Da
54Cihei nr. 95CiheiOradea- CiheiNu
55BisericăCiheiOradea- Cihei
56Școală CiheiOradeaOradea- CiheiNu Da4Da
57Ciheiului nr. 168/AOradeaOradea- Cihei

Anexa 2 la H.C.L. 881/2013

PROIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO

P-ța Unirii nr. 1-3, loc. Oradea, jud. Bihor

C.I.F. 29947690, tel./fax 0259408821

( PROIECT DE ) CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE LA NIVELUL COMUNELOR ASOCIATE BORȘ ȘI SÎNMARTIN

Încheiat azi ______________

ART. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1.1 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO , cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1-3, județul Bihor, CIF 29947690 reprezentată prin domnul Ilie BOLOJAN, Președinte al A.D.I. Transregio, în calitate de delegatar, pe de o parte, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale asociate Borș și Sânmartin

și

 • 1.2. Operatorul de transport, în calitate de delegat, pe de altă parte.

În temeiul Legii nr. 92/2007 privind organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local; Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007; a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local, a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public nr. 263/06.12.2007; Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ teritoriale asociate Borșș șși Sânmartin, deservite cu mijloace de transport specifice, respectiv cu autobuze urbane, potrivit legii.

Serviciul de transport public local de persoane cuprinde: transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze.

Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde:

 • a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.;

 • b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • c) echipamente, mijloace specifice de transport,;

 • d) rețeaua de drumuri, precum și construcții și instalații aferente;

 • e) amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie;

 • 2.2. În derularea contractului, delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur - categorie de bunuri ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării, precum și cele realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract;

 • b) bunurile de preluare - categorie de bunuri care au aparținut concesionarului și care, la expirarea contractului, pot reveni concedentului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata delegării gestiunii;

 • c) bunurile proprii - categorie de bunuri care la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului, cu excepția celor prevăzute la lit. b).

Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul delegării va fi consemnată în procesul-verbal care se va încheia în acest scop, anexa nr.____la prezentul

contract.

 • 2.3. Obiectivele delegatarului:

 • a) dezvoltarea si promovarea calității și eficienței transportului public local de călători în scopul asigurării mobilitătii populației în funcție de necesitățile acesteia și de dezvoltarea economică a unităților administrativ-teritoriale asociate;

 • b) stabilirea structurii rețelei de trasee pentru transport de călători în funcție de dezvoltarea economică a ADI Transregio, în concordanță cu cererile de transport și pe baza studiilor de mobilitate a populației;

 • c) urmărește ca exploatarea bunurilor atribuite prin contractul de delegare să se realizeze în condiții care să asigure executarea transportului public local de călători în condiții de regularitate, siguranță și confort pe întreaga durată a contractului;

 • d) asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de călători, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

 • e) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local;

 • f)  acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane în urma finanțării necesare de la unitățile administrativ teritoriale ;

 • g) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

 • h) asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători;

ART. 3 DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 6 ani, urmând a intra în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părți și a predării efective a activității delegate.

La expirarea duratei contractului de delegare de gestiune acesta poate fi prelungit, la cererea delegatului cu 60 de zile înainte și pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, numai cu aprobarea ADI Transregio.

ART. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Delegatarul are următoarele drepturi:

 • a) să actualizeze traseele si programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele de transport;

 • b) să avizeze stabilirea prețurilor și tarifelor aprobate de Consiliile Locale ale unităților administrativ teritorile membre, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de delegat, respectiv, să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de delegat;

 • c) să convoace pentru audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • d) să analizeze, să verifice și să avizeze documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de delegat în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori;

 • e) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;

 • f)  să sancționeze delegatul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul contract și caietul de sarcini și nu asigură continuitatea serviciului;

 • g) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea delegatarului, încredințate pentru realizarea serviciului;

 • h) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestatea serviciului și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • i)  poate să acorde delegatului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (stații de întreținere, salubrizare, spații de parcare, capete de linii etc.);

 • j)  să ceară delegatului îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare;

 • k) să păstreze, pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului și a sistemului de transport public local, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:

 • -  respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de concesionar, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • -  derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute și a orarelor zilnice și săptămânale;

 • -  dezvoltarea și modernizarea sistemului de transport public local, precum și modul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia;

 • -  respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de transport public local;

 • -  calitatea serviciului furnizat/prestat;

- indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat;

m) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a prezentului contract de către delegat, dacă în urma modificării a rezultat un prejudiciu dovedit;

n)  în cazul în care există riscul de a se perturba prestarea serviciului, ADI Transregio (autoritatea competentă) este împuternicită să introducă măsuri de urgență pe termen scurt, până la atribuirea unui nou contract de servicii publice care să respecte toate condițiile pentru atribuirea unui Contract de delegare de gestiune conform Regulamentului CE 1370/2007);

4.2. Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • b) să propună actualizarea tarifelor aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • c) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor, primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate;

 • d) să utilizeze patrimoniul propriu și cel concesionat numai pentru asigurarea serviciului de transport public local de personae prin curse regulate și de asemenea, să efectueze și transport de persoane prin curse ocazionale și transport de persoane, fără a afecta programul de transport;

 • e) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane în condițiile stabilite prin prezentul contract;

 • f) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a prezentului contract de către delegatar, dacă în urma modificării a rezultat un prejudiciu dovedit;

 • g) să ceară întreruperea executării serviciului de transport public local de călători în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare;

 • h) accesul mijloacelor de transport în comun ale delegatului în stațiile publice este gratuit și nediscriminatoriu, conform programelor de transport și graficelor de circulație, anexă la caietul de sarcini;

 • i)  are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia;

 • j)  pe durata prezentului contract, delegatul are exclusivitate pe traseele atribuite. În cazul în care pe același traseu vor opera și alți operatori de transport rutier/transportatori autorizați, delegatul are dreptul să solicite daune-interese de la delagatarul care a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situația în care acesta operează fără aprobare;

 • k) să ceară renegocierea unor prevederi ale prezentului contract în cazul neprimirii diferenței de tarif și/sau alocației bugetare stabilite prin prezentul contract, în cuantumurile și la termenele prevăzute; renegocierea nu poate fi refuzată de delegatar fără un motiv intemeiat;

 • l)  să efectueze, cu informarea și aprobarea delegatarului, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, delegatul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai cu condiția informării ulterioare a delegatarului;

 • m) să își recupereze integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcți ai transportului (călători) - denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetul local, a diferenței de tarif stabilită în conformitate cu metodologia de calcul aprobată de autoritatea de reglementare competentă, precum și o cotă rezonabilă de profit;

 • n) să îi fie asigurat de delegatar executarea unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de transport;

 • o) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concendent, conform legislației în vigoare, să se poată adresa instanței competente.

4.3 Delegatarul are următoarele obligații:

 • a) să asigure, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local desfășurat de delegat;

 • b) să stabilească pentru aprobare strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung al serviciului de transport public local de călători și programele de investiții corespunzătoare acestui scop;

 • c) să evalueze fluxurile de transport de persoane și să determine pe baza studiilor de specialitate asupra cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora, pe baza datelor înregistrate de către delegat;

 • d) să stabilească traseele principale și secundare, programele de transport, precum și stațiile publice aferente acestora;

 • e) să realizeze studii de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale membre ADI Transregio;

 • f)  să avizeze, după aprobarea Consiliilor Locale membre ADI Transregio tarifele pentru transportul public local de călători, precum și subvențiile sau facilitățile care se plătesc de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de delegat și veniturile efectiv încasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de persoane precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

 • g) să monitorizeze achitarea subvenției (compensației) pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de delegat și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale, precum și o cotă rezonabilă de profit în conformitate cu prevederile din Legea 92/2007, Ordonanța 97/1999, republicată, Ordinul nr. 272/2007, Ordinul nr. 1370/2007;

 • h) să suprevegheze achitarea subvenției pentru acordarea unor facilități de transport anumitor categorii sociale defavorizate;

 • i)  să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare, altele decât cele publice, cu privire la activitatea delegatului;

 • j)  să informeze delegatul, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport, deservite de acesta;

 • k) să verifice în perioada derulării contractului modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către delegat;

 • l)  să predea delegatului bunurile atribuite prin gestiune, libere de orice sarcini, pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • m) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • n) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor delegatului;

 • o) să respecte angajamentele asumate față de delegat prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract.

4.4. Delegatul are următoarele obligații:

 • a) să preia în sarcina sa întreaga responsabilitate legată de exploatarea, întreținerea, repararea, modernizarea serviciului public contractat și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia;

 • b) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate conform caietului de sarcini;

 • c)  îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare;

 • d) să asigure dotarea și asigurarea operațiilor de intreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport;

 • e) să asigure respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse;

 • f)  să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei;

 • g) să respecte obligațiile prevăzute în prezentul contract, în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, și legile în vigoare;

 • h) să editeze, în colaborare cu delegatarul, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate și speciale, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport rutier care trec prin stația respectivă;

 • i)  să asigure tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie;

 • j)  să asigure dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente și să asigure transparența față de gestionarea datelor rezultate din dispecerizarea transportului public de persoane;

 • k) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • l)  să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;

 • m) să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin prezentul contract;

 • n) să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • o) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local;

 • p) să efectueze transportul public de persoane în condiții de calitate, siguranță, regularitate si confort;

 • q) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • r)  să fundamenteze și să transmită delegatarului propunerile de tarife ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de călători pentru a fi supuse avizării ADI Transregio și aprobării Consiliilor Locale membre ADI Transregio;

 • s) să nu încarce artificial costurile de operare;

 • t)  să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • u) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile concesionate de la delegatar, conform programelor de intreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • v) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării aprobării Consiliilor Locale membre ADI Transregio;

 • w) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • x) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • y) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • z) să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

aa) să asigure accesul organelor de control ale delegatarului la informațiile privind executarea serviciului delegat și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor delegate;

bb) să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

cc) să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege;

dd) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local;

ee) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea un sunt acoperite prin polițe de asigurare;

ff) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și periodice ale propriilor angajați;

gg) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări și bunuri;

hh) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

ii) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;

jj) să asigure corelarea tarifului de transport cu gradul de confort și siguranță a mijlocului de transport;

kk) este strict interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, a obiectului concesiunii;

ll) să satisfacă cu prioritate nevoile de deplasare ale populației precum și ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unitaților administrativ teritoriale ale ADI Transregio ;

mm) să preia de la delegatar, pe bază de proces verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate (bunuri de retur) prin contractul de delegare, după caz;

nn) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de delegare de gestiune;

oo) să constituie o garanție de bună execuție, prin scrisoare de garanție bancară emisă în favoarea delegatarului în termen de 30 de zile de la încheierea contractului, valabilă pe întreaga perioadă a contractului; delegatarul are dreptul să emită pretenții asupra garanției oricând pe parcursul contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract; anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, delegatarul va notifica pretenția delegatului, precizând obligațiile care nu au fost respectate; în cazul în care delegatarul nu a ridicat pretenții asupra garanției pentru neîndeplinirea de către delegat a obligațiilor asumate prin contract, garanția de bună execuție va fi restituită în termen de 14 zile de la încetarea contractului;

pp) să achite taxele de autorizare/funcționare prevăzute de legislația în vigoare;

qq) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;

rr) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului;

ss) la încetarea contractului de delegare de gestiune să restituie delegatarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării;

tt) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, pană la preluarea acesteia de către delegatar sau de alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

uu) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

vv) în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, delegatul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, să adapteze toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea serviciului de transport public local pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.

ART. 5 INVESTIȚII MINIME OBLIGATORII

Dotarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban și panouri de afișaj dinamic, în stație, a timpilor de sosire/plecare a mijloacelor de transport în comun, sunt în sarcina unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI Transregio

ART.6 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PRIVIND CALITATEA ȘI CANTITATEA SERVICIULUI

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către delegat în asigurarea serviciilor publice de transport public de călători având în vedere câteva condiții:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • -  adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • -  excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul public de transport public local;

 • -  respectarea reglementărilor specifice din domeniu;

Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciul de transport public local sunt stabiliți în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate.

ART. 7 FINANȚAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC, MODUL DE TARIFARE ȘI ÎNCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE

7.1. Finanțarea serviciului de transport public

 • 7.1 .1. Comuna Borș și comuna Sânmartin membre ale A.D.I. Transregio vor plăti subvenții delegatului pentru acordarea de facilități de transport anumitor categorii de persoane, în conformitate cu art. 4.3 lit. j) din prezentul contract cât și diferența dintre costurile înregistrate de delegat și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului, în conformitate cu art. 4.3 lit. i) din prezentul contract, în baza procedurii de decontare prezentată.

 • 7.1.2. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, se asigură din sursele proprii ale delegatului.

Veniturile delegatului se formează din încasarea directă de la utilizatorii serviciului de transport public a tarifelor, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, din subvenții pentru acordarea de facilități de transport anumitor categorii de persoane defavorizate, subvenții pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de delegat și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale, precum și o cotă rezonabilă de profit și venituri realizate din alte activități (curse ocazionale, curse regulate, etc.) obținute în condițiile legii.

Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării serviciului de transport public local, provenite din subvenții, se prevăd în bugetul Consiliilor Locale ale celor două unități administrativ teritoriale: Borș și Sânmartin și se aprobă prin Hotărârea AGA a A.D.I. Transregio. Sumele necesare finanțării, funcționării și exploatării serviciului de transport public local, provenite din subvenții, vor acoperi diferențele dintre costurile înregistrate de delegat pentru efectuarea serviciului și veniturile proprii ale delegatului. Transferul subvențiilor în vederea finanțării funcționării și exploatării serviciului de transport public local se efectuează către Operator de către Consiliile Locale al unităților administrativ teritoriale Borș și Sânmartin, după notificarea către A.D.I. Transregio și aprobarea în cadrul AGA a aceleiași entități.

 • 7.1.3. Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de facilități de transport acordate potrivit legii, se asigură din bugetul unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I. Transregio.

Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul de transport public de persoane, se asigură din bugetul unităților administrativ teritoriale Borș și Sânmartin, transferul efectuându-se către Operator după notificarea către A.D.I. Transregio și aprobarea în cadrul AGA a aceleiași entități pentru prestarea serviciilor pe raza sa de competență.

 • 7.1.4 Sumele necesare derulării investițiilor pentru modernizarea/întreținerea/ dezvoltarea serviciului de transport public local, provenite din subvenții, se prevăd pe obiective în momentul elaborării bugetului unităților administrativ teritoriale Borș și Sânmartin și se aprobă prin Hotărârea AGA a A.D.I. Transregio. Transferul subvențiilor pentru investiții se efectuează către Operator de către unitățile administrativ-teritoriale asociate care au aprobat aceste subvenții, după notificarea către A.D.I. Transregio și aprobarea în cadrul AGA a aceleiași entități.

 • 7.1.5  Delegatul va finanța din surse proprii lucrările de întreținere, reparații, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de transport alocate pentru realizarea serviciului public de transport prin curse regulate, în vederea menținerii serviciilor cel puțin la nivelul prevăzut în caietul de sarcini, pe întreaga perioadă a contractului de delegare.

 • 7.2. Modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate

 • a)  Categoriile de persoane care beneficiază de facilități, obligatorii a fi acordate prin lege, sunt:

 • - veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de razboi;

 • - persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • - luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • - persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și HG 1364/2006;

 • b) consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale asociate Borș și Sânmartin pot stabili și alte categorii de persoane care vor benefecia de facilități la transportul public prin curse regulate.

Decontarea sumelor datorate de delegatar se va face pe baza facturilor emise de delegat însoțite de calculul necesarului de resurse financiare, care se stabilește în baza tabelelor și care conțin numărul validărilor legitimațiilor de transport de tip card în mijlocul de transport, la tariful aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea conform metodologiei de decontare.

 • 7.2.1. Decontarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre costurile

înregistrate de delegat și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului, precum și a cotei de profit de _____%, se va face în baza facturilor

însoțite de decontul justificativ.

ART. 8 PLATA ȘI NIVELUL REDEVENȚEI

 • 8.1. Delegatul va plăti o redevență anuală, de 1000 RON/ unitate administrativ teritorială asociată( Borș și Sînmartin).

 • 8.2. Plata redevenței se face în contul unității administrativ teritoriale Municipiul Oradea deschis în acest scop.

 • 8.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalități de întârziere potrivit creațelor bugetare . După 90 zile de întârziereîn executarea obligației , recuperarea sumelor datorate se va realiza prin executarea garanției bancare , în condițiile art.4.4 litera oo) din contract.

 • 8.4. Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul delegatarului.

 • 8.5. La inițiativa delegatului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate.

 • 8.6. Redevența platită în condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare .

 • 8.7. În cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine grevată de regimul T.V.A., aceasta se va deduce din redevența stabilită.

 • 8.8. Redevența anuală/lunară se va indexa în fiecare an/lună cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflației sau deflației, prevăzută în Buletinul Statistic de Prețuri.

ART. 9 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de delegare de gestiune atrage răspunderea contractuală a parții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

Această clauză are la bază convenția părților.

ART. 10 FORȚA MAJORĂ

Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare de gestiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata nici unei despăgubiri.

Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de delegare de gestiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

ART. 11 CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Delegatul se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

ART. 12 CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 12.1. Modificarea prezentului contract de delegare de gestiune se face numai prin act adițional încheiat între părtile contractante. Anexele care trebuie periodic înnoite nu vor fi considerate o modificare a Contractului.

 • 12.2. Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de delegare de gestiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între delegatar și delegat cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă; acest dezacord un poate, în nici un caz, să permită delegatului să nu-și execute obligațiile contractuale.

 • 12.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegarii gestiunii.

În cazul în care nu primește de la delegatar obligațiile pe care acesta și le-a asumat prin prezentul contract, în sumele și la datele prevăzute, delegatul are dreptul de a cere renegocierea contractului și delegatarul nu poate refuza renegocierea fără un motiv întemeiat.

 • 12.4. Programul de transport, astfel cum a fost stabilit în Caietul de sarcini poate fi modificat de către delegatar după notificarea delegatului cu cel puțin 15 zile lucrătoare, înaintea introducerii modificării. În cazul în care delegatul consideră că se impune modificarea programului de transport, va face propuneri motivate delegatarului. Delegatarul, în urma analizării propunerilor delegatului, nu poate refuza solicitarea dacă prin aceasta se produce delegatului prejudicii semnificative.

Delegatul poate solicita aprobarea delegatarului de a reduce temporar sau permanent capacitatea serviciului dacă gradul de încărcare scade sub___%

precum și în cazul în care neplata taxei de călătorie a devenit fenomen de masă sau când se produc fenomene antisociale care pun în pericol integritatea mijloacelor de transport, a instalațiilor sau a personalului concesionarului. Și în aceste cazuri refuzul delegatarului trebuie să fie bine întemeiat.

Alte modificări:

În cazul în care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu reglementările sau legislația natională sau cea din Uniunea Europeană, contractul poate fi modificat.

Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract. Părtile vor modifica acele clauze contradictorii în sensul scopului acestui contract, cât mai repede posibil.

Orice deficiență în acest contract poate fi rectificată cu condiția negocierii între părțile contactante.

ART. 13. CONDIȚII DE RESTITUIRE SAU REPARTIȚIE, DUPĂ CAZ, A BUNURILOR LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI, INCLUSIV A INVESTIȚIILOR REALIZATE

 • 13.1 În derularea contractului, delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur: bunurile aparținând domeniului public, baza materială pentru intreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport deținute, calea de rulare a tramvaielor, rețeaua electrică pentru tramvaie si sistemul energetic aferent transportului electric, conform anexei nr. __ la prezentul contract.

Bunurile realizate de delegat în conformitate cu programele de investiții impuse prin prezentul contract constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, delegatarului.

Bunurile pe care concesionarul activității de transport le realizează din fonduri proprii ramân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului, precum și după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel.

 • b) bunuri de preluare: bunurile achiziționate de delegat pe perioada contractului de delegare de gestiune din veniturile realizate din activitatea de transport, care vor fi preluate după expirarea contractului de delegare de gestiune în proprietatea sa și vor face parte din patrimoniul acestuia. Bunurile de preluare la expirarea contractului, pot reveni delegatarului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată.

 • c) bunuri proprii: bunurile care au aparținut delegatului și sunt utilizate de către acesta pe întreaga perioadă a valabilității contractului, cu excepția celor prevăzute la lit.b), conform anexei nr. __ la prezentul contract. La încetarea contractului acestea rămân în proprietatea delegatului;

Infrastructura tehnico - edilitară specifică unui Serviciu de Transport Public Local împreună cu mijloacele de transport în comun formează sistemul de transport public local și este cuprinsă în anexa nr.__.

 • 13.2 La expirarea contractului, predarea - primirea bunurilor concesionate (bunurile de retur) și cele realizate prin programul de investiții impus se va face prin încheierea unui proces - verbal semnat de reprezentanții (delegații) părților contractante.

INVESTIȚII

ART. 14. MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 14.1. Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiul echilibrului contractual între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse, potrivit legii și prezentului contract.

 • 14.2. Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit, a unei măsuri dispuse de autoritatea publică sau în orice alte împrejurări economice sau de altă natură, neprevăzute și imposibil de depășit în mod obiectiv.

ART. 15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE

 • 15.1 Delegatarul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată și

dovedește nerespectarea repetată de către delegat a obligațiilor contractuale și dacă acesta nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, în timp de.............., a parametrilor de

calitate asumați.

Pact comisoriu expres - în caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea delegatarului, fără punere în întârziere și fără nici o formalitate prealabilă în cazul în care delegatarul nu-și execută obligațiile contractuale. Prin urmare, rezilierea contractului intervine de îndata ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

 • 15.2 În cazul unor abateri grave ale delegatului, delegatarul poate rezilia contractul și/sau poate retrage licența de transport sau autorizația, după caz.

 • 15.3. În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licențele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile.

În intervalul prevăzut la alin. (2) delegatarul va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.

ART. 16 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRELUAT

 • 16.1 Bunurile proprietate publică concesionate, așa cum sunt prezentate în anexă și care sunt transmise spre folosință delegatului pe durata contractului, sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul delegatului.

ART. 17 STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA

 • 17.1 Personalul delegatului este supus legilor și reglementărilor aplicabile din România ( Codul Muncii ), precum și contractelor colective de muncă aplicabile sectorului de activitate respectiv și a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

 • 17.2 Delegatul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un management adecvat în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente.

ART. 18 CONDIȚII DE EXPLOATARE A SISTEMULUI

 • 18.1 Serviciul de transport public local de persoane așa cum a fost stabilit la art. 2, pct. 2.1, se efectuează cu autobuze cu respectarea condițiilor stabilite în caietul de sarcini și în regulamentul pentru efectuarea serviciului, anexe la prezentul contract.

 • 18.2  Delegatul va finanța din surse proprii lucrările de întreținere, reparații, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de transport alocate pentru realizarea serviciului public de transport local prin curse regulate, în vederea menținerii serviciilor cel puțin la nivelul prevăzut în caietul de sarcini și declarat în ofertă, pe întreaga perioadă a contractului de delegare.

 • 18.3 Delegatul are obligația efectuării tuturor operațiilor de întreținere și reparații curente, precum și procesele tehnologice aferente mentenanței preventive, astfel încât să se asigure menținerea/restabilirea stării de funcționare a mijlocului de transport, prevenirea uzurii anormale și a defecțiunilor tehnice, un aspect estetic corespunzător circulației pe drumurile publice.

 • 18.4  Procesele tehnologice vor fi planificate și efectuate cu respectarea normelor în vigoare și a procedurilor interne ale delegatului, astfel încât să se asigure condițiile tehnice impuse privind siguranța circulației și fără ca aceste operațiuni să afecteze necesarul zilnic de autovehicule pentru asigurarea programelor de transport impuse prin caietul de sarcini.

 • 18.5  Delegatul va asigura întreținerea curentă și reparațiile accidentale și mentenanța preventivă (reviziile tehnice planificate) a bunurilor concesionate, astfel încât să se asigure menținerea stării de funcționare a acestora la parametrii optimi și în condiții de siguranță, în vederea asigurării calității și continuității serviciului de transport public local de persoane.

ART. 19 INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI

 • 19.1 Se interzice concesionarului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat.

 • 19.2 Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

ART. 20 PENALITĂȚI

Dacă o sumă datorată în baza prezentului contract de o parte nu este plătită celeilalte părți la data la care devine exigibilă conform acestui contract , partea în culpă va plăti penalități de întârziere aferente acesteia, la un anumit moment, la cererea celeilalte părți, de la această dată și până în momentul plății efective. Această sumă va fi calculată conform dispozițiilor legale privind creanțele către bugetul de stat.

ART. 21 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1 Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului iar în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegat, prin reziliere de către delegatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere de către delegat, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a unei părți importante din acesta.

ART. 22 CLAUZE SPECIALE

 • 17.1. Suplimentar, părțile mai convin următoarele:

 • a) legitimațiile de călătorie vor fi asigurate prin grija delegatului și vor fi utilizate ca legitimații valabile pe întreaga rețea de trasee;

 • b) nivelul și condițiile acordării subvențiilor privind protecția socială, modul de calcul, modul de plată și perioadele în care se poate efectua regularizarea cuantumurilor subvențiilor vor fi stabilite conform anexei;

 • c) contractul de delegare va conține condițiile în care se poate acorda delegatului, mijloacele de transport, infrastructura aferentă sau bunurile și după caz, dreptul de preemțiune, în cazul prelungirii contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători;

 • d) contractul de delegare poate conține condiții privind menținerea, recalificarea si protecția forței de muncă preluate prin contractul de delegare a infrastructurii aferente, pe toată durata acestuia.

ART. 23 LITIGII

Delegatul și delegatarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, delegatul și delegatarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

ART. 24 DISPOZIȚII FINALE

24.1. Controlul utilizatorilor transportului public local

Transportul public local de călători va respecta prevederile aprobate prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane care stabilește obligațiile și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru pasagerii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt document de călătorie valabil.

Controlul utilizatorilor transportului public local de persoane se efectuează de către organele de control ale delegatului, în conformitate cu procedurile de lucru proprii, în vigoare.

Dacă delegatul descoperă un călător cu bilet, abonament sau document de călătorie contrafăcut, va aplica sancțiuni și trebuie să anunțe de îndată organele de cercetare penală și autoritățile statului competente și delegatarul în legătură cu această situație.

24.2 Autorizații

Delegatul trebuie să realizeze Serviciile de Transport Public folosind mijloace de transport care să respecte prevederile legale cu privire la siguranța în trafic și protecția mediului.

Delegatul deține și va continua să dețină LICENȚĂ DE TRANSPORT valabilă, iar mijloacele de transport pe care delegatul le va utiliza pe durata contractului vor îndeplini condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. La data încheierii prezentului contract concesionarul deține Licență de Transport Public, Copii Conforme, Licențe de Execuție și I.T.P. (Inspecția Tehnică Periodică) cu respectarea normelor legale incidente.

 • 24.3 Tipărirea, distribuirea și validarea imprimantelor de călătorie (bilete, abonamente, bilete contravenționale-bilete suprataxă) și a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se execută de către delegat. Acestea sunt documente cu regim intern iar modelele lor vor fi propuse de delegat în termen de maxim 10 zile de la încheierea contractului și aprobate de delegatar în termen de cel mult 60 de zile de la înaintarea propunerii. Distribuirea legitimațiilor de călătorie se realizează de către delegat cel puțin prin punctele de vânzare a acestora, dar și prin intermediul agenților economici, în baza contractelor de vânzare încheiate între aceștia și delegat.

24.4 Activități de marketing

Delegatul va prezenta delegatarului un plan de marketing cuprinzător, pentru a promova utilizarea Serviciilor de Transport Public cu scopul de a crește cota pe piață.

Delegatul va fi responsabil pentru promovarea Serviciilor de Transport Public (marketing), conform planului său de afaceri și planului de marketing.

24.5 Prezentul contract are ca anexe următoarele:

a) caietul de sarcini al serviciului;

b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată, aferente serviciului public de transport local și care sunt transmise spre folosință delegatului pe durata contractului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor aferente serviciului public de transport local delegat ;

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin în consecință, parte integrantă din acesta, din care vor decurge și efecte economico -financiare care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 24.6. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 24.7. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare începând cu data de ______________ și a fost încheiat în ___ exemplare originale.

DELEGATAR, DELEGAT,

Anexa 1 a) la HCL 881/2013

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU RETEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ - CURSE REGULATE

DIN COMUNELE BORȘ ȘI SÂNMARTIN MEMBRE A.D.I. TRANSREGIO

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Oradea-Borș-Sântion

 • 5 statii /dus;

 • 6 statii/întors;

23 km

Dus: b-dul. Dacia - Șoseaua Borșului - Borș; întors: Borș - Sântion - Șoseaua Borșului -b-dul. Dacia - Spartacus;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

04:30-07:00

07:00-13:00

13:30-15:00

15:00-20:00

Prima în cursă de la

Dacia

Ultima de la Bors în cursă/garaj

30'

60'

30'

60'

4:30

20:00/20:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

60'

60'

4:30

20:00/20:30

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6

Numarul de mijloace de transport in ziua 6 : 2

-

-

05:50-08:30

16:20-17:20

-

-

70'

60'

5:50

17:20/17:50

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate

(nr.locuri)

Oradea-Borș-Santăul Mare 11 statii /dus;

12 statii/întors;

39 km

Dus: b-dul. Dacia - Șoseaua Borșului - Borș -Santăul Mic - Santăul Mare;

Intors: Santăul Mare - Santăul Mic - Borș -Șoseaua Borșului - b-dul. Dacia - Spartacus;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

04:00-08:00

12:30-20:30

Prima în cursă de la

Dacia

Ultima de la Santău în cursă/garaj

60'

60'

4:00

20:30/21:20

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60'

60'

4:00

20:30/21:20

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6

Numarul de mijloace de transport in ziua 6 : 1

-

-

05:10-08:30

15:40-17:00

-

-

120'

60'

5:10

16:30/17:10

Linia Numar statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Oradea-Băile Felix 10 statii /dus;

10 statii/întors;

14 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin -Băile Felix;

Intors: Băile Felix - Sânmartin - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:45-8:00

8:00-

13:00

13:00-

15:00

15:00-

20:00

20:00-

22:30

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex

Seleușului în cursă/garaj

15'

20'

15'

20'

30'

04:35

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

15'

20'

15'

20'

30'

04:35

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-09:00

09:00- 19:00

19:00 -22:30

-

-

30'

20'

30'

5:20

23:00

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Oradea-

Băile

1Mai

6 statii /dus;

6 statii/ întors;

12 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin -Băile 1 Mai;

Intors: Băile 1 Mai - Sânmartin - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:45-8:30

8:30-

13:10

13:10-

15:10

15:10-

20:15

20:15-

22:20

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex

Seleușului în cursă/garaj

15'

20'

15'

20'

30'

04:35

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

15'

20'

15'

20'

30'

04:35

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

05:45-22:20

- -

30'

05:35         23:00

Oradea-Betfia 5 statii /dus;

5 statii/ întors;

12 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin - Băile 1 Mai - Haieu - Betfia;

Intors: Betfia - Haieu - Băile 1 Mai - Sânmartin -

Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport inzilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

05:00-7:00

10:30-17:30

20:30-22:30

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Nufărul în cursă/garaj

60'

120'

120'

5:20

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport inzilele 1-5: 1

-

-

60'

120'

120'

5:20

23:00

Numărul de curse prelungite: 5 curse în zilele 1-5 în perioada vacantelor

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

08:00

15:00

- -

5:30        16:00

Oradea-Cihei

2 statii /dus;

2 statii / întors;

10 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cihei; întors: Cihei - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

05:45-6:45

12:30-16:40

20:30-22:30

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Nufărul în cursă/garaj

60'

120'

120'

5:00

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

60'

120'

120'

5:00

23:00

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6

Numarul de mijloace de transport in ziua 6 : 1

-

-

08:00

12:45

15:00

-

-

6:00

17:00

Oradea-Cordău 2 statii /dus;

2 statii / întors;

24 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin - Băile Felix - Cordău;

Intors: Cordău - Băile Felix - Sânmartin - Nufărul;

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

04:30-07:30

10:30-16:30

14:30-16:30

20:00-

22:30

Prima în cursă de la

Nufărul

Ultima de la Nufărul în cursă/garaj

120'

120'

60'

150'

4:30

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

-

-

120'

120'

120'

150'

5:00

23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

-

-

08:00

12:30

16:00

-

-

6:00

17:00

Anexa 1 la HCL 881/2013

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSREGIO

P-ța Unirii nr. 1-3, loc. Oradea, jud. Bihor

C.I.F. 29947690, tel./fax 0259408821

STUDIUL DE OPORTUNITATE AL DELEGĂRII

STUDIU DE OPORTUNITATE pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru unitățile administrativ-teritoriale membre : Borș și Sînmartin

În vederea inițierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din Ordinul nr. 263/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, se întocmește prezentul Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, care cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute la alin. 3, respectiv următoarele:

 • a) descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

 • b) situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

 • c) investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 • d) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

 • e) nivelul minim al redevenței, după caz;

 • f) durata estimată a contractului de delegare.

 • A. Descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • -  se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • -  se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localități precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare;

 • -  se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Local;

 • -  se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

-  persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

 • -  pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • -  transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini.

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport rutier local de persoane în conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară sunt considerate trasee locale în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

În conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio a fost constituită la data de 13.03.2012 având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a principiilor descentralizării și a autonomiei locale.

Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio sunt:

1.    Municipiul Oradea          196.367 locuitori

 • 2.    Comuna Borș              3.946 locuitori

3.    Comuna Sînmartin         9.572 locuitori

Din totalul de 209.885 locuitori din arealul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, 98% dintre aceștia locuiesc în Oradea, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii din punct de vedere al impactului economic, social și cultural. Cu toate că între orașe și zonele periurbane sunt foarte multe diferențe, problemele cu care se confruntă acestea nu se opresc la marginea orașelor și nu pot fi rezolvate decât într-un mod coerent, printr-un ansamblu de măsuri adoptate la nivel regional.

Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de așezări umane și de consum, de organizarea producției și de infrastructura disponibilă.

Având în vedere această complexitate, orice intervenție în sectorul transporturilor trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire la mobilitatea sustenabilă a persoanelor și a bunurilor, nu în ultimul rând fiindcă politicile de natură structurală au nevoie de mult timp pentru a fi puse în practică și trebuie planificate cu mult timp înainte.

Argumente în favoarea modernizării serviciilor de transport public prin transformarea traseelor județene din zonele periurbane ale municipiului Oradea în trasee de transport public local intercomunitar (metropolitan):

 • 1.    Implementarea serviciilor publice integrate de transport călători, așa cum sunt definite prin art. 2 lit. (m) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 - serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport.

 • 2.    La nivelul Europei există peste 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute. Datorită multiplelor avantaje care le reprezintă, în aceste zone metropolitane au fost constituite sisteme de transport public urban în urmă cu 20 de ani sau mai mult, fapt ce a accentuat dezvoltarea economică a acestor teritorii.

 • 3.     Satisfacerea necesităților de deplasare într-o măsură cât mai mare este posibilă prin intermediul unor moduri de transport ecologic - transportul local intercomunitar, fiind indispensabil în prevenirea creșterii poluării.

În prezent, transportul județean nu este atractiv pentru populația din comunele limitrofe deoarece nu parcurg zonele de interes din municipiu iar oprirea se face în stații publice amplasate în zonele de delimitare teritorială dintre comunele membre A.D.I. Transregio și municipiul Oradea.

Astfel, în locul deplasării cu autobuzul, cetățenii din comunele periurbane aleg deplasarea cu automobilul, ceea ce generează o presiune foarte mare asupra traficului din municipiu, aglomerării și poluare care pot fi mult diminuate prin trecerea la transportul public local intercomunitar.

În cazul în care ar avea regim de trasee locale pe teritoriul asociației, mijloacele de transport pot intra în municipiu pe arterele cu trasee urbane și pot opri în orice stație, aceste suprapuneri peste transportul urban existent făcându-se într-o proporție rezonabilă și riguros reglementată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio. Cetățenii din comunele limitrofe transportați cu economii însemnate de timp în acest mod pot ajunge direct la destinație, pot fi preluați de rezerva de capacitate de pe traseele urbane actuale sau cu suplimentări de capacitate reglementate, suplimentări de trafic care în combinație cu structuri tarifare atractive sunt cu mult mai puțin nocive pentru circulația din municipiu decât numărul ridicat al autoturismelor neocupate la întreaga capacitate.

 • 4.     Program de transport unic și grafice de circulație integrate:

 • -      grafice de circulație care permit reducerea timpului de deplasare, interconectate și reglementate unitar pentru toate traseele din zona geografică deservită, transbordări mai bine coordonate și sancționate de către o singură autoritate de autorizare ADI Transregio;

 • -      fiecare unitate administrativ-teritorială asociată în cadrul A.D.I. Transregio își va aproba, prin intermediul Consiului Local, graficele de circulație ale curselor care deservesc acea localitate, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităților de transport cu modificările fluxurilor de călători, modificându-le prin hotărâre de consiliu local și A.G.A. a asociației ori de câte ori situația o impune și cu efecte imediate pentru utilizatori.

 • -      eliminându-se dezechilibrele actuale dintre zona centrală și aria limitrofă vor apărea,

pentru prima dată, fluxuri de călători în prezent inexistente dinspre municipiu înspre zona periurbană                                     și                                     invers.

 • - în stadiul actual, indiferent de modificările în opțiunile de transport ale cetățenilor, aceste trasee, având regim de transport județean, se pot modifica doar o singură dată pe an iar consiliul local nu are putere de decizie, nefiind de competența sa ci a consiliului județean.

 • - în actuala organizare, corelările dintre graficele de circulație din transportul județean și cel urban sunt empirice, fiecare autoritate având stabilite propriile priorități, neexistând sancțiuni pentru nerespectarea corelării graficelor și nici autoritate competentă care să le aplice.

5.  Utilizarea de pachete tarifare atractive - avantaje:

 • -  integrare tarifară prin utilizarea pe teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio a unui singur tip de legitimație de călătorie valabil pentru toate mijloacele de transport public local (card de mobilitate urbană), conform prevederilor art.1 alin. 4 lit. n din Legea nr. 92/2007;

 • -   reduceri tarifare la deplasările combinate, în care se utilizează cel puțin 2 mijloace de transport pentru a ajunge la destinație, pentru îndeplinirea nevoilor de mobilitate a utilizatorilor și atragerea în noul sistem de transport public a posesorilor de autoturisme. În prezent, având regim de trasee județene, tarifele sunt aprobate de către Consiliul Județean iar titlurile de călătorie nu sunt valabile în transportul urban din municipiu;

 • -  aprobarea tarifelor de către fiecare administrație publică membră pentru traseele care o deservesc, urmată de hotărârea AGA a asociației de dezvoltare intercomunitară, în strânsă legătură cu condițiile de transport pe care și le dorește fiecare comună și pe care le poate monitoriza și sancționa nemijlocit.

 • 6.  Introducerea unui sistem integrat al rețelei de transport:

Acesta permite aplicarea prevederilor Directivei 2010/40/UE privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, sisteme care furnizează utilizatorilor și participanților la trafic vulnerabili date de bază privind călătoria precum: orare și tarife ale mijloacelor de transport în comun, informații privind călătoriile multimodale înaintea și în timpul călătoriei.

Pe aceleași principii este dezvoltat transportul metropolitan în Uniunea Europeană unde, în plus față de legislația din țara noastră, traseele au regim de trasee locale pe o rază de 50 km în jurul centrului urban polarizator. Acesta a fost și argumentul în baza căruia Regulamentul 561/2006/CE a preluat din legislația țărilor membre exceptarea utilizării tahografului pentru mijloacele de transport persoane prin servicii regulate pe trasee cu lungimea liniei de până la 50 km - art.3 lit. a din Regulamentul 561/2006/CE. În Turcia, țară nemembră UE, traseele locale se extind până la distanța de 100 km în jurul centrului urban polarizator.

Punerea la dispoziția cetățenilor din arealul A.D.I. Transregio a acestor servicii este în strânsă legătură cu asigurarea unui sistem de transport sigur, extins, de înaltă calitate și la prețuri accesibile dar și cu determinarea cu care factorii responsabili se vor implica în dezvoltarea cu fermitate a transportului public metropolitan .

B. Situația economico-financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia

În prezent, în municipiul Oradea transportul public de persoane este organizat ca transport public local de persoane prin curse regulate iar operator este SC. OTL SA. Oradea. Contractul de concesiune a serviciului de transport public s-a finalizat prin ajungerea la termen, în prezent operatorul fiind obligat de către Consiliul Local Oradea să asigure continuitatea serviciului în conformitate cu prevederile considerentului (24) și ale art. 5 alin. 5 din Regulamentul nr. 1370/2007/CE și ale art. 288 din Tratatul de Funcționare al UE, în vederea parcurgerii de către A.D.I. Transregio și consiliile locale membre a procedurilor impuse prin lege necesare organizării transportului public local intercomunitar.

În cele 2 comune membre ale A.D.I. Transregio, în prezent, transportul public de persoane este organizat ca transport rutier județean. Traseele care deservesc cele 2 comune membre sunt scoase din programul de transport județean 2013-2019 și incluse în programul de transport al A.D.I. Transregio.

Având în vedere faptul că a fost aprobată Ordonanța de urgență nr. 30 din 16.04.2013 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean, traseele aferente celor 2 unități administrativ teritoriale membre A.D.I. Transregio: Borș și Sînmartin nu pot fi scoase din programul județean și introduse în programul aprobat prin A.D.I. Transregio. Potrivit acestei ordonanțe, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013, iar pe traseele incluse în programele de transport județene, licențele de transport aferente acestor trasee vor fi preschimbate cu licențe de traseu a căror perioadă de valabilitate este egală cu perioada de valabilitate a programelor de transport județene. Ulterior acestei perioade, programul de transport aferent celor două unități administrativ-teritoriale Borș și Sînmartin va fi reglementat în cadrul A.D.I. Transregio conform hotărârilor A.G.A. a A.D.I. Transregio iar traseele aparținând celor 2 unități administrativ teritoriale vor fi scoase din programul județean de transport.

Argumente în sprijinul preluării traseelor aferente celor două comune, Borș și Sînmartin:

- este evident că deservirea ritmică a localității balneare Sînmartin crește și importanța turistică a Municipiului Oradea; prin asigurarea de linii către comuna Sînmartin atât din actuala origine - Nufărul - cât și dintr-o origine nouă, stația CFR- gara centrală a municipiului situată pe strada Republiciii-, se creează o mai mare “piață” a călătoriilor pentru operatorii de transport urban (în plus aglomerația creată și de taximetre în zona gării va scădea considerabi);

 • -     nodul reprezentat de stația CFR centrală va putea deveni un punct de schimb intermodal - feroviar, rutier, urban - care va face mai accesibilă zona balneară; suplimentar: întrucât localitățile Băile Felix și Băile 1 Mai au un specific turistic și mai puțin industrial-economic, deservirea se poate face printr-un grafic de circulație cadențat, de exemplu din 60 în 60 minute cu plecare întotdeauna la “fix” din capăt - alternativă care va facilita acceptarea măsurilor de către publicul călător;

 • -       datorită situării orașului lângă granița de vest a României și având legături rutiere cu Ungaria prin vama Borș, transportul public de călători din străinătate poate fi asigurat și de transportul cu autobuzul din comuna Borș și astfel integrat, acești călători pot ajunge și în Băile Felix și Băile 1 Mai care au specific turistic;

 • -      din punct de vedere comercial preluarea acestor activități (Borș, Băile Felix, Băile 1 Mai) se va baza pe bilete și abonamente diferențiate (pe bază de calculație) față de liniile care își încheie cursa în interiorul limitelor municipiului, dar deservirea va fi identică din punctul de vedere al intervalelor de circulație și al duratelor de exploatare zilnică (astfel încât, cu trecerea timpului - și dacă necesitățile de transport se vor menține pe trendul lent, dar ascendent - diferențele între deservirea din oraș și cea derulată între oraș și comunele Borș, Sânmartin să dispară).

Potrivit atât studiului realizat de către S.C. Institutul de Cercetari în Transporturi-INCERTRANS S.A., în cadrul Proiectului HURO/1001/014 "Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen" cât și prezentului Studiu de oportunitate, rețeaua de transport public local prin curse regulate cu autobuze pe raza unităților administrativ-teritoriale membre A.D.I. Transregio este compusă din 21 de linii de transport local de persoane.

Conform studiului menționat anterior, transportul public pe relația celor 2 comune membre A.D.I.Transregio se desfășoară astfel:

Relația de transport periurban Oradea - Borș

Km

Nr. stație

Stația

0

1

ORADEA ATG

2

2

ORADEA P-TA

4

3

ORADEA MAGHERU

7

4

ORADEA ROGERIUS

10

5

ORADEA AVICOLA

12

6

SÂNTION

15

7

BORȘ

21

8

SANTĂUL MIC

25

9

SANTĂUL MARE

Caracteristici de exploatare:

•  Durata de parcurs: 40 minute

•  2 vehicule pentru zilele de lucru - microbuze

 • •  25 locuri/unitate de transport

 • •  50 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens) Intervalul mediu de succedare este:

 • •  45 minute la orele de vârf

 • •  60 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 5.30

 • •  din Sântăul Mare 4.45

Ora de terminare a programului este:

 • •  în Oradea 20.30

 • •  în Sântăul Mare 19.50

Traseul: ORADEA-BORȘ și retur

Km

Nr. statie

Statia

0

1

ORADEA ATG

2

2

ORADEA P-TA

4

3

ORADEA MAGHERU

7

4

ORADEA ROGERIUS

10

5

ORADEA AVICOLA

12

6

SÂNTION

15

7

BORȘ

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 30 minute

 • •  1 vehicul pentru zilele de lucru - microbuz

 • •  25 locuri/unitate de transport

 • •  25 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens) Intervalul mediu se succedare este:

 • •  60 minute la orele de vârf

 • •  60 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 7.30

 • •  din Borș 7.00

Ora de terminare a programului este:

•  în Oradea 19.30

 • •  în Borș 19.00

Deoarece numărul de vehicule aflate în acțiunea de supraveghere a fost de peste 3, toate valorile statistice:

 • •  au o marjă de eroare de cca. 10% și

•  un grad de încredere de aprox. 95%

Traficul de călători către Borș

Pentru o zi de lucru, numărul de călătorii în sensul dus este:

•  345 - valoare medie

 • •  cu o variație în plus de 1,182, adică se poate înregistra un maxim de 533 respectiv cu o variație în minus de 0,817, adică se poate înregistra un minim de 156.

Pentru o zi de sărbătoare numărul de călătorii în sensul dus este de:

 • •  cel puțin 10,2% din cel pentru o zi de lucru, adică 32 - valoare minimă

 • •  cel mult 15,0% din cel pentru o zi de lucru, adică 47 - valoare maximă Intervalele de vârf sunt:

 • •  7.00 - 8.00 de dimineață (convențional de 100%)

La vârful de după-amiază gradul maxim de aglomerare depășește capacitatea de transport.

Traficul de călători către Oradea

Pentru o zi de lucru, numărul de călătorii în sensul întors este:

•  315 - valoare medie

 • •  cu o variație în plus de 1,182, adică se poate înregistra un maxim de 487respectiv cu o variație în minus de 0,817, adică se poate înregistra un minim de 142.

Pentru o zi de sărbătoare numărul de călătorii în sensul întors este de:

 • •  cel puțin 10,2% din cel pentru o zi de lucru, adică 35 - valoare minimă

 • •  cel mult 15,0% din cel pentru o zi de lucru, adică 51 - valoare maximă

Distribuția pe intervale orare:

 • •  6.00 - 8.00 de dimineață (convențional de 100%)

 • •  14.00 - 17.00 de după-amiază (comparativ de peste 125%)

La vârful de după-amiază gradul maxim de aglomerare depășește capacitatea de transport.

Relația de transport periurban Oradea - Sînmartin

Km

Nr.

stație

Stația

0

1

Nufărul

2,5

2

Sînmartin 1

3,0

3

Sînmartin 2

3,5

4

Sînmartin 3

4,5

5

Ștrand Apollo

5,0

6

Hotel Mureș

5,5

7

Hotel Muncel

6,0

8

Hotel Internat

7,0

9

U.G.S.R. C.L.

7,5

10

Hotel Termal

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 15 minute

 • •  4 vehicule pentru zilele de lucru - autobuze

 • •  70 locuri/unitate de transport

 • •  280 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens)

Intervalul mediu se succedare este:

 • •  60 minute la orele de vârf

 • •  60 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 4.50

 • •  din Felix 5.00

Ora de terminare a programului este:

 • •  în Oradea 22.00

 • •  în Felix 22.15

Traseul: ORADEA- 1 MAI și retur

Km

Nr.

stație

Stația

0

1

NUFĂRUL

2,5

2

SîNMARTIN 1

3,0

3

SîNMARTIN 2

3,5

4

SîNMARTIN 3

4,5

5

ȘTRAND VENUS

5,5

6

BĂILE 1 MAI C.L.

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 15 minute

 • •  3 vehicule pentru zilele de lucru - autobuze

 • •  70 locuri/unitate de transport

 • •  210 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens)

Intervalul mediu de succedare este:

 • •  30 minute la orele de vârf

 • •  30 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 5.45

 • •  din 1 Mai 5.00

Ora de terminare a programului este:

 • •  în Oradea 20.20

 • •  în 1 Mai 20.30

Traseul: ORADEA-BETFIA și retur

Km

Nr.

stație

Stația

0

1

ORADEA NUFĂRUL

3

2

SÎNMARTIN 1

5

3

BĂILE 1 MAI

6

4

HAIEU

9

5

BETFIA

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 25 minute

 • •  1 vehicul pentru zilele de lucru - autobuz

 • •  70 locuri/unitate de transport

 • •  70 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens)

Intervalul mediu se succedare este:

 • •  60 minute la orele de vârf

 • •  120 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 5.30

 • •  din Betfia 5.00

Ora de terminare a programului este:

 • •  în Oradea 22.45

 • •  în Betfia 20.00

Traseul: ORADEA-CIHEI și retur

Km

Nr. stație

Stația

0

1

ORADEA

5

2

CIHEI

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 15 minute

 • •  1 vehicul pentru zilele de lucru - autobuz

 • •  70 locuri/unitate de transport

 • •  70 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens)

Intervalul mediu se succedare este:

 • •  60 minute la orele de vârf

80 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 5.30

 • •  din Cihei 5.00

Oradea terminare a programului este:

 • •  în Oradea 22.45

 • •  în Cihei 21.00

Traseul: ORADEA-CORDĂU și retur

Km

Nr. stație

Stația

0

1

NUFĂRUL

2,5

2

SÎNMARTIN 1

3,0

3

SÎNMARTIN 2

3,5

4

SÎNMARTIN 3

4,5

5

BĂILE FELIX APOLO

6,0

6

BĂILE FELIX MURESAPOL.

9,0

7

CORDĂU 1

10,0

8

CORDĂU C.L.

Caracteristici de exploatare:

 • •  Durata de parcurs: 30 minute

 • •  1 vehicul pentru zilele de lucru - autobuz

 • •  70 locuri/unitate de transport

 • •  70 capacitate de transport (călători transportați într-o oră și sens) Intervalul mediu se succedare este:

 • •  60 minute la orele de vârf

 • •  120 minute în afara orelor de vârf

Ora de începere a programului este:

 • •  din Oradea 5.30

•  din Cordau 5.00

Ora de terminare a programului este:

•  în Oradea 22.45

 • •  în Cordău 20.30

Deoarece numărul de vehicule aflate în acțiunea de supraveghere a fost de peste 6, valorile statistice:

 • •  au o marjă de eroare de sub 10% și

•  un grad de încredere de aproximativ 95%

Traficul de călători către Sînmartin

1487 - valoare medie

 • •  cu o variație în plus de 1,015, adică se poate înregistra un maxim de 1554 respectiv cu o variație în minus de 0,985, adică se poate înregistra un minim de 1420.

Pentru o zi de sărbătoare numărul de călătorii în sensul dus este de:

 • •  cel puțin 40,0% din cel pentru o zi de lucru, adică 512 - valoare minimă

 • •  cel mult 49,9% din cel pentru o zi de lucru, adică 639 - valoare maximă Distribuția pe intervale orare pentru cele două stațiuni (Felix și 1 Mai):

 • •  7.00 - 10.00 de dimineață (convențional de 100%)

Distribuția pe intervale orare pentru cele trei sate (Betfia, Cihei și Cordău):

 • •  5.00 - 9.00 de dimineață (convențional de 100%)

 • •  12.00 - 17.00 de după-amiază (comparativ de cca. 500%)


Traficul de călători către Oradea


Pentru o zi de lucru, numărul de călătorii în sensul întors este:

 1280 - valoare medie

 • •  cu o variație în plus de 1,015, adică se poate înregistra un maxim de 1337 respectiv cu o variație în minus de 0,985, adică se poate înregistra un minim de 1222.

Pentru o zi de sărbătoare numărul de călătorii în sensul întors este de:

 • •  cel puțin 40,0% din cel pentru o zi de lucru, adică 595 - valoare minimă

 • •  cel mult 49,9% din cel pentru o zi de lucru, adică 743 - valoare maximă

Distribuția pe intervale orare din cele două stațiuni (Felix și 1 Mai):

 • •  6.00 - 8.00 de dimineață (convențional de 100%)

14.00 - 17.00 de după-amiază (comparativ de peste 120%)


Seriesl


Distribuția pe intervale orare din cele trei sate (Betfia, Cihei și Cordău):

 • •  5.00 - 8.30 de dimineață (convențional de 100%)

 • •  13.00 - 17.00 de după-amiază (comparativ de sub 25%)


Programul de transport, graficele de circulație, traseele liniilor, lungimea acestora și numărul stațiilor vor fi prevăzute într-o anexă a caietului de sarcini al serviciului de

transport public local de persoane prin curse regulate în cadrul A.D.I. Transregio, ținând cont de studiul întocmit de S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. și de programul de transport județean anterior.

Stațiile de transport public prin curse regulate cu autobuze din A.D.I. Transregio, în număr de 218, împreună cu numărul de stații de tramvai din Oradea în număr de 76, vor fi prevăzute într-o anexă la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. Stațiile împreună cu mobilierul urban din cadrul A.D.I.Transregio vor fi prevăzute într-o anexă la Contractul-cadru de delegare de gestiune a serviciului de transport public local.

Principalele date de exploatare pentru toate cele 3 unități administrativ teritoriale sunt următoarele:

 • - lungimea totală a traseelor liniilor (dus/întors): 315,5 km

- kilometri comerciali: 3.330.403,8 km/an

 • - număr de călătoriii: 58.949.416 călătorii/an

- parcul activ: 65 autobuze

- parcurs total: 16.791,20 km/zi

 • - număr de curse: 1.245 curse/zi

 • - număr de călătorii: 186.527 călătorii/zi

Date de exploatare/zi lucrătoare, pentru municipiul Oradea:

- parcurs total: autobuze: 8554,6 km; tramvaie: 6890 km

 • - număr de curse: autobuze: 664,5 km; tramvaie: 539 km

 • - număr de călătorii: 174.027 călătorii/zi

Raportat la programul de transport din ADI Transregio, în Oradea se realizează:

 • - 91,38% din total km parcurși/zi

 • - 90,12% din numărul de curse zilnice

 • - 98,15% din total călătorii efectuate într-o zi.

Liniile principale de transport din municipiul Oradea trebuie să fie deservite de autobuze care să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: să aibă capacitate de transport de cel puțin 70 de locuri pe scaune și în picioare; norma de poluare minimă să fie EURO 4; podea integral coborâtă pe toată suprafața disponibilă pasagerilor și sistem de îngenunchiere la bordură ECAS - Electronically - Controled Air Suspension; afișaj grafic a indicativului liniei și a traseului la partea din față dreapta și la partea din spate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Anexa 1 la OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; transmisie automată, pentru asigurarea deplasării în condiții de confort a pasagerilor; climatizare (aer condiționat și sistem suplimentar de încălzire salon pasageri). Toate aceste condiții necesare sunt îndeplinite de sistemul de transport public local existent, care deservește municipiul Oradea.

Operarea pe rețeaua de transport public la nivelul Municipiului Oradea este asigurată de S.C. Oradea Transport Local S.A.(OTL) având ca și acționar unic Municipiul Oradea. S.C. Oradea Transport Local S.A.(OTL) operează cu 5 linii de tramvai (1N, 1R, 2, 3N, 3R) și 17 linii de autobuz (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, la care se adaugă o linie transfrontalieră ROHU), plus o linie de tramvai ce deservește Zona Industrială de Vest (Linia Pod CFR - Sinteza). Parcul S.C. Oradea Transport Local S.A. (OTL) este în prezent format din peste 75 de tramvaie și 65 autobuze. În anul 2008 au fost achiziționate 10 tramvaie model Siemens ULF 151 având următoarele caracteristici: consum redus de energie; motorul vertical este dispus pe 3 portaluri active de 6X35 kw; există frână de recuperare a energiei folosind invertoare; pot transporta 197 de pasageri din care 42 pe scaune; rețeaua de tensiune este de 600-650 Vcc, dimensiunea este de 24,21 lungime, 2,4 m greutate și masa de 30,300 kg.

În municipiul Oradea a fost implementat sistemul de transport inteligent, conform Directivei 2010/40/UE, prin introducerea sistemului e-ticketing începând cu anul 2013 iar prin delegarea gestiunii serviciului se propune dezvoltarea acestuia și în comunele limitrofe, prin ADI Transregio la același nivel ca și în municipiu. Acest sistem oferă o metodă eficientă de gestionare a cererii (numărul de călătorii), oferind posibilitatea suplimentării de mijloace de transport atunci când un traseu devine aglomerat cât și o gestionare mai bună a operațiunilor și noilor servicii ( gestionarea parcului auto, sistemele de informații pentru călători, sistemul de emitere a biletelor etc.). Prin utilizarea de carduri inteligente se asigură interoperabilitatea acestora atât între mijloacele de transport cât și între diverse noi funcții care pot fi implementate în A.D.I. Transregio: plățile aferente transportului, alte servicii decât transportul (acces obiective turistice, zone de agrement, etc.), parcarea și sisteme de fidelizare a clienților. Pentru confortul călătorilor și pentru reducerea timpului necesar validării titlurilor de călătorie la îmbarcare, este necesară echiparea tramvaielor și autobuzelor cu cel puțin două validatoare duale/autovehicul (pentru bilete suport hârtie și carduri inteligente).

Tarifele de călătorie actuale în transportul public local de persoane prin curse regulate în municipiul Oradea sunt în conformitate cu HCL nr. 327/25.04.2013.

Nr. crt.

Denumire titlu tarifar

Tarif propus

1

Abonament unic

70 lei

2

Abonament săptămânal

35 lei

3

Abonament nenominal

160 lei

4

Legitimații de 1 zi

13 lei

5

Bilete 2 călătorii

5 lei

6

Bilet 1 călătorie automate

3 lei

7

Bilete 1 călătorie șoferi

4 lei

8

Bilet SMS 1 călătorie

3,5 lei

9

Legitimații de 1 zi SMS

15 lei

10

Abonament unic pe 3 luni

195 lei

11

Abonament unic pe 12 luni

780 lei

12

Bilet de suprataxă

50 lei

13

Bilet nevalidare

10 lei

Tarifele de călătorie actuale la transportul public județean de persoane prin curse regulate pe traseele ce deservesc comunele membre A.D.I. Transregio sunt stabilite intern de către firmele care execută transportul.

Costuri bilete (capăt linie până la fiecare stație):

Nr. crt.

Relația (de la Oradea spre)

Tarif [lei]

0

1

2

1

Borș

3

2

Sântion

2,50

3

Sântăul Mic

3,50

4

Sântăul Mare

4

5

Sînmartin

2,50

6

Băile Felix

3

7

Băile 1 Mai

3

8

Betfia

4

9

Haieu

3,50

10

Cordău

3,50

11

Cihei

3

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ord. 272/2007 al ANRSC, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

În conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, unitățile administrativ teritoriale membre pot acorda facilități de transport pentru următoarele categorii de persoane:

Facilități la transportul public local, obligatorii a fi acordate, prin lege

Pentru serviciul de transport public local de persoane organizat de către autoritățile administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială respectivă beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane:

- veteranii și văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de război;

- persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;

 • - luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din 1989;

 • - persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - donatorii de sânge beneficiază de abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioada de 1 lună pentru fiecare donator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 și a Hotărârii de Guvern nr. 1364/2006;

Facilități la transportul public local, altele decât cele obligatorii prin lege, și prevederile legislative care permit acordarea acestora prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. m, ale art. 1 alin. (6) lit. e și ale art. 17 alin. 1 lit. o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, autoritățile administrației publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public pentru următoarele categorii de persoane:

- pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaș;

 • - preșcolari (5-7 ani);

- elevi;

 • - studenți;

 • - tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

- alte categorii sociale în conformitate cu prevederile legale.

După atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de către A.D.I. Transregio, subvențiile acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, se vor asigura în baza validării legitimațiilor de transport de tip card în mijlocul de transport, la tariful aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.

C. Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului:

Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Oradea trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre ale A.D.I. Transregio, fiind necesare următoarele investiții:

- amenajarea stațiilor de autobuz cu mobilier urban, echipate cu panouri pentru informarea dinamică a timpilor de sosire a mijloacelor de transport în comun;

 • - afișarea în stațiile de transport public de pe traseele ADI Transregio a hărții schematice și a programului de transport;

 • - în conformitate cu art. 65 din Ordinul M.A.I. 353/2007 autoritățile administrației publice locale membre A.D.I. Transregio vor asigura, fiecare pe teritoriul său administrativ, semnalizarea rutieră (indicator bus) și iluminarea zonelor stațiilor de autobuz;

 • - adaptarea stațiilor mijloacelor e transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spațiilor de acces spre ușa de intrare în mijlocul e transport;

 • - adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 448/2006 republicată;

 • - în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, sub autoritatea delegatarului (A.D.I. Transregio) și în colaborare sau în parteneriat cu organizațiile persoanelor cu handicap, operatorul de transport public local (delegatul) va realiza programe speciale de transport al persoanelor cu handicap, în conformitate cu art. 22 lit. C din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - folosirea unor autobuze și tramvaie cu dotări superioare pentru a asigura condiții optime de călătorie indiferent de perioadă: încălzire, aer condiționat, iluminat interior corespunzător, etc;

 • - modernizarea parcului auto și folosirea unor autobuze cât mai noi, cât mai puțin poluante, care să îndeplinească ultimele norme EURO de poluare;

 • - realizarea de proiecte de cercetare și de demonstrație pentru vehicule cu emisii reduse sau emisii zero și a combustibililor alternativi;

 • - imprimarea cu caractere mari și în culori contrastante a indicativului rutei mijloacelor de transport în comun și afișarea materialelor în mijloacele de transport în comun;

 • - asigurarea vânzării legitimațiilor de călătorie prin intermediul automatelor de bilete amplasate de operator în stațiile de autobuz/tramvai cu un aflux mare de călători, stații de autobuz/tramvai stabilite de comun acord cu A.D.I. Transregio;

Realizarea investițiilor va fi obligația operatorului delegat pe parcursul derulării contractului.

D. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autoritățile administrației publice locale, pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege.

În conformitate cu art. 23 alin. 1 și 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:

“Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

În cadrul unei localități, al unei asociații de dezvoltare comunitară sau al unui județ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv, a asociației de dezvoltare comunitară, după caz.”

Conform prevederilor art. 4 lit. a din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC delegare de gestiune este “procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociație de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență sau autorizație de transport, după caz, în calitate de delegant, în condițiile prezentelor norme cadru, gestiunea serviciilor de transport public local, precum și exploatarea sistemului de utilități publice aferent.”

Având în vedere prevederile art. 30 alin.12 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: “Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a) - g) se stabilește în baza prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.”

Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmește pe baza normelor - cadru privind organizarea și derularea gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Conform art. 8 din Ordinul nr. 263/2007 al ANRSC, “autoritatea publică/asociația de dezvoltare comunitară atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

 • a) licitație publică deschisă;

 • b) negociere directă, în cazul în care două licitații publice deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui câștigător sau în situația în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

 • c) atribuire directă, fără licitație, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007:

 • - societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile;

 • - societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;

- compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, așa cum sunt definite la art. 22 alin. (2).”

Delegarea gestiunii serviciului de transport se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe de bază:

- actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Oradea trebuie menținut și dezvoltat la același nivel în comunele limitrofe, membre ale Asociației;

 • - serviciile de utilități publice se organizează și se gestioneză de către autoritățile administrativ - teritoriale în raport cu infrastructura tehnico - edilitară existentă, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit exigenței/ cerinței fundamentale: continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - A.D.I. Transregio, în baza cerințelor specifice ale fiecărui Consiliu Local membru va introduce în conținutul regulamentelor, caietelor de sarcini și contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, funcționarea, gestionarea și finanțarea serviciilor de utilități publice, respectiv administrarea, exploatarea și finanțarea obiectivelor de investiții din infrastructura tehnico - edilitară a localităților, în funcție de particularitățile acestora, de interesele actuale și de perspectivă ale comunităților respective, conform art. 50 alin. 3 din Legea 51/2006.

Având în vedere cele de mai sus atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul A.D.I. Transregio se va realiza prin atribuire directă, fără licitație, în conformitate cu legislația în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport regional, care trebuie să îndeplinească condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 art. 30 alin. (2) lit. b și anume să fie: “societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al cărui capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe de transport valabile.” Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al ADI Transregio în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, obligații stabilite în cadrul contractului de delegare, Regulamentului de transport local și în cadrul întregii documentații de atribuire.

În ceea ce privește motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local trebuie avut în vedere faptul că transportul public urban este al 4-lea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială.

La orele de vârf, când apar cele mai mari probleme de trafic în zonele urbane, transportul în comun este de 10 ori mai eficient din punct de vedere energetic și cu emisii mai reduse de gaze de efect de seră decât transportul cu autoturismul ( 1 autobuz = 70 autoturisme care ocupă în trafic 1 km de arteră urbană, la o viteză de deplasare de 50 km/oră). Printre principalele probleme cu care se confruntă atât autoritățile locale cât și operatorii de transport sunt neglijarea consecințelor tehnice ale dezvoltării urbane asupra traficului, lipsa coordonării între transportul urban și cel din zonele limitrofe precum și statutul social diferit al mijloacelor de transport : automobilul fiind considerat modern iar transportul în comun demodat, destinat persoanelor cu resurse financiare limitate, care nu-și pot permite un autoturism. În acest scop, nu este nevoie numai de sporirea atractivității transportului public de călători și a infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, ci și limitarea în mod conștient a utilizării automobilului deoarece nu există fonduri și spațiu suficiente pentru dezvoltarea simultană a infrastructurii rutiere pentru automobile și pentru transportul public de călători pe distanțe scurte.

La creșterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea și cantitatea ofertei în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creșterii continue a eficienței transportului public de călători.Dacă se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea crește și gradul de recuperare a cheltuielilor.

Conform studiului întocmit de S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A. estimarea cheltuielilor totale in urma studiului realizat este următoarea:

Tabel nr.1 Estimarea cheltuielilor totale anuale pe relații de transport

Relația de transport

Oradea-Baile Felix

Oradea-Baile 1 Mai

Oradea-Bors

Consum/km

0.28

0.28

0.23

Distanta/km

7.5

5.5

25

Nr.curse (d-i)/zi

45

36

14

Distanta zilnica

675

396

700

Distanta totala an

246375

144540

255500

Distanta totala corectata

172462.5

101178

178850

Consum total

48289.5

28329.8

41135.5

Carburant/L

6

6

6

Cost carburant

289737

169979.04

246813

Cost total

1158948

679916.2

987252

Tabel nr. 2 Estimarea veniturilor totale anuale pe relații de transport

Relația de transport

Oradea-Baile Felix

Oradea-Baile 1 Mai

Oradea-Bors

Calatori dus/zi

695

569

345

Calatori intors/zi

599

490

315

Calatori total/zi

1294

1059

660

Calatori total anual

472310

386535

240900

Calatori/an corectat

425079

347882

216810

Procent platitori abonament

60%

60%

60%

Calatori total abonament

255047

208729

130086

Calatori abonament/luna

21254

17394

10841

Cost abonament lunar

58

60

75

Venit abonamente

1232729

1043645

813038

Procent platitori bilet

40%

40%

40%

Calatori platitori bilet

170032

139153

86724

Cost bilet

3

3

3

Venit bilete

510095

417458

260172

Venit total

1742824

1461102

1073210

Este extrem de important să se estimeze costurile reale ale transportului cu automobilul, iar pentru aceasta este indispensabilă internalizarea costurilor externe ale acestuia (cheltuieli legate de întârzieri și de consumul sporit de combustibil datorită congestionării traficului, poluarea urbană produsă în detrimentul sănătății publice și a atractivității orașelor, poluarea fonică, acapararea unor suprafețe de către traficul auto în mers și staționar, etc.). Internalizarea costurilor externe în domeniul transporturilor ar contribui în mod evident la creșterea competivității transportului public de călători.

E. Nivelul minim al redevenței

Prin art. 4 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr. 1370/2007/CE privind serviciile de transport feroviar și rutier de călători se stabilesc “modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. Aceste costuri pot include, în special, cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevențele aferente infrastructurii, întreținerea și reparațiile autovehiculelor de transport în comun, materialul rulant și instalațiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe și o rentabilitate adecvată a capitalului.”

Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori, regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanță cu politica A.D.I. Transregio, redevența minimă, modalitatea și termenul de plată vor fi stabilite în baza contractului de delegare de gestiune.

F. Durata estimată a contractului de delegare

Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în A.D.I. Transregio este de 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 1 lit. a din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.

Barna Ciprian

Director Executiv


Sebastian Marcu

Consilier Juridic

Laura Suciu

Consultant adm.