Hotărârea nr. 880/2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.269383 /13.11.2013, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

În conformitate cu art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

Ținând seama de art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Luând în considerare art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, a căror valoare totală este de 346.609,3 lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/a casării activelor fixe cuprinse în anexă.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe prezentate în anexă, sau după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma dezmembrării acestora constituie potrivit legii venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4. După scoaterea din funcțiune/ casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât Municipiul Oradea cât și SC Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile /extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnică

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 880


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Sector Captare, Tratare Apă


PROPUNERE DE

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE


Nr.înreg. 28587


Data: 09.09.2013


Nr. 4604 din 09.09.2013Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A

PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE

A FONDURILOR FIXE - PATRIMONIU PUBLIC -

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol.

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val.

neamor tizata

Cauza pentru care se propune

Cons. îmbun. cal. apă

21136

80

30.10.1971

buc

1

562,03

degradată

1

Cons. acces alim.

apă S.P. 1

21142

80

12.10.1971

buc

1

9261,00

0,99

degradată

Const. trans.

Telecom S.P.4

23052

30

30.05.1979

buc

1

82,18

0

nu se mai 1

utilizează

Rac. telef. S.P.5

23617

20

30.10.1985

buc

1

915,38

0

nu se mai

utilizează

Cazan încălzire

Lamborghini

25371

12

30.12.2001

buc

1

1755,41

0

uzat, nu

se utiliz.

Tablou comandă și protecție 132 kW

33325

10

30.03.2000

buc

I

6686.00

0,72

nu se

utilizează

Automat

Programabil

Mitsubishi

34723

10

30.04.2001

buc

1

327121

183961

.80

defect

7W-

Propunător ing. Alin COSTA


AC/AC

jC'-'         Sector Captare,

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Nr. înreg.7., S

O         Tratare Apă

Data: <3-.cS-<L(T

Nr. 4606 din 09.09.2013

Către,

Compartimentul Tehnic

Prin Propunerea de scoatere din fiincțiune a mijloacelor fixe înregistrată cu nr. 28.587 din 09.09.2013 am solicitat aprobarea casării următoarelor mijloace fixe din patrimoniul public:

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de folos.

[ani]

APF

Justificarea propunerii de scoatere din funcțiune

Cons. îmbun. cal. apă

21136

80

1971

Bazin sulfat subteran - stare de degradare, nu se mai utilizează

Cons. acces alim. apă

S.P.l

21142

80

1971

Stație de coagulare mal drept - stare de degradare, nu se mai utilizează

Const. trans. Telecom

S.P.4

23052

30

1979

linii aeriene pe stâlpi de lemn - dezafectate, nu se mai utilizează

Rac. telef. S.P.5

23617

20

1985

linii aeriene telecomunicații - dezafectate, nu se mai utilizează

Cazan încălzire

Lamborghini

25371

12

2001

defect, nu se mai utilizează                     i

l

Tablou comandă și protecție 132 kW

33325

10

2000

uzat, nu se mai utilizează                       j

Automat Programabil

Mitsubishi

34723

10

2001

defect, a fost înlocuit

Șef sector

întocmit

ing. Alin COSTA


Ing. Teodor GAVRILUȚ

AC/AC