Hotărârea nr. 874/2013

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi numitele Gavrilaş Marioara, Vaida Elena şi Anca Mariana – Nina – proprietari ai terenurilor înscrise în CF nr. 167214 şi 178594 – Oradea, reprezentând suprafaţa totală de 232 mp, afectată de proiectul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului”, respectiv aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr. 174908

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și numitele Gavrilaș Marioara, Vaida Elena și Anca Mariana-Nina - proprietari ai terenurilor înscrise în CF nr. 167214 și 178594 - Oradea, reprezentând suprafața totală de 232 mp, afectată de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”, respectiv aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr. 174908 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 22743 din 15.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și numitele Gavrilaș Marioara, Vaida Elena, respectiv Anca Mariana-Nina - proprietare a terenurilor înscrise în CF nr. 167214 și 178594 - Oradea, în suprafață de 232 mp, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”.

Luând în considerare H.C.L. nr. 501 din 28.08.2012 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivelor de investiție Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului și Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului,

Suprafața totală de 232 mp, din nr. cadastrale 178594 și 5930 Oradea, a căror proprietar figurează numitele Gavrilaș Marioara, Vaida Elena și Anca Mariana-Nina, situată în municipiul Oradea, str. Thurzo Sândor, solicitată la schimb de către Municipiul Oradea, este afectată de investiția de utilitate publică “Pasaj supraterean peste drumul de centură al Municipiului Oradea, în zona str. Nojoridului - municipiul Oradea, jud. Bihor“

Schimbul de terenuri se efectuează, în echivalent valoric, în baza Rapoartelor de evaluare, întocmite de un evaluator autorizat, membru A.N.E.V.A.R., prin care se stabilesc valorile de piață ale terenurilor ce fac obiectul schimbului.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), alin (5) lit. a), lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (4), din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. ALASSO COMPANY S.R.L., reprezentând valoarea de piață a imobilelor ce fac obiectul schimbului propus, conform art. IV din prezenta Hotărâre.

Art. II. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 5.397 mp teren, identificat cu nr. cadastral 174908 - Oradea, astfel:

Situai

ia actuală

Situația viitoare

Nr. cadastral care se dezmembrează

Nr. CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în

CF

- mp -

Descriere

imobil

Suprafața ce se dezlipește din nr. cadastral pt. constituirea noului nr. cadastral -mp-

Categorie de folosință

174908

174908 -Oradea

5.397

Lot 1

5.165

Drum

Lot 2

232

Curți construcții

Art. III. Se aprobă deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. II din prezenta Hotărâre și înscrierea terenului reprezentând:

  • - Lot-ul 1, în suprafață de 5.165 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația de drum public,

  • - Lot-ul 2, în suprafață de 232 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, cu destinația de curți construcții.

Art. IV. Se aprobă efectuarea unui schimb de teren după cum urmează:

IV.1. d-ra. Anca Mariana-Nina, oferă suprafața de 47 mp teren identificat ca Lot-ul 2 din Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 178594 - Oradea, în valoare de 1.175 euro (fără TVA), situat în municipiul Oradea, strada Thurzo Sândor colț cu strada Rapsodiei;

IV.2. d-ra. Vaida Elena și d-na. Gavrilaș Marioara, oferă suprafața de 185 mp teren, identificat ca Lot 2 și Lot 3 din Planul de amplasament si delimitare cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 5930 - Oradea, în valoare de 4.625 euro (fără TVA), situat în municipiul Oradea, strada Thurzo Sândor colț cu strada Rapsodiei;

IV.3. Municipiul Oradea oferă, la schimb, cota de 232/ 5.397 mp din terenul identificat ca Lot-ul 2 constituit din nr. cadastral 174908, înscris în CF nr. 174908 - Oradea, în valoare de 5.754 euro (cu TVA inclus), situat în mun. Oradea, str. Vasile Cârlova, proporțional cu suprafețele cedate conform art. IV. 1 și IV. 2 de mai sus.

Art. V. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință “Drum”, a suprafeței de 232 mp teren, identificată ca Lot 2 și Lot 3 din Planurile de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 5930 și 178594 - Oradea, afectat de lucrarea de investiție publică “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului“ după perfectarea tranzacției imobiliare menționate la art. IV din prezenta Hotărâre.

Art. VI. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietăți, conform art. IV, respectiv înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilelor constituite, conform art. III și IV din prezenta Hotărâre, se vor suportadelabugetullocal.

Art. VII. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. VIII. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Serviciul Cadastru

  • •  Serviciul Financiar- Contabil

  • •   d-ra. Vaida Elena, d-na. Gavrilaș Marioara și d-ra. Anca Mariana-Nina, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 874


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila