Hotărârea nr. 872/2013

pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local, nr. 853 din 2013, privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a suprafeţei de 739 mp teren, dezmembrat din nr. cadastral 156697, înscris CF156697 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului clădire cu destinaţia de comerţ, servicii, spaţiu de locuit

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local, nr. 653 din 2013, privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a suprafeței de 739 mp teren, dezmembrat din nr. cadastral 156697, înscris CF 156697 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului

clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.22675 din 18.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local Oradea aprobarea completării prevederilor Hotărârii Consiliului Local (HCL), nr. 653 din 2013 și a Caietului de sarcini, anexă la aceasta, referitoare la indicativul cadastral al terenului care face obiectul licitației și precizări referitoare la documentele doveditoare privind investiția și cele privind garanția, respectiv taxa de participare la licitație,

Ca urmare a ducerii la îndeplinire a HCL, nr. 643 din 09.09.2013, terenul cu nr. cadastral 156697, în suprafață de 1.558 mp, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, a fost dezmembrat, astfel că Lotul nr. 1, în suprafață de 739 mp, ce face obiectul procedurii de concesionare a primit indicativul cadastral 184528 - Oradea, ceea ce impune completarea în acest sens a HCL nr. 653 din 09.09.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. b), art. 45 alin (3) și art.123 alin (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local, nr. 653 din 09.09.2013, privind identificarea suprafeței de 739 mp, prin nr. cadastral 184528 - Oradea, în conformitate cu Referatul de admitere O.C.P.I. Bihor nr. 69883 din 16.10.2013.

Art.2. Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini al licitației, se completează conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea - Biroul Achiziții Publice, Licitații.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Primăria municipiului Oradea (PMO) - Serviciul Licitații;

 • •  Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 872


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Consiliul Local al Municipiului Oradea Administrata Imobiliară Oradea


STUDIU d e OPORTUNITATE privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a suprafeței de 739 mp teren, identificat cu nr. cadastral 184528, înscris CF184528 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN,

în vederea realizării obiectivului - clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit

Cap.l. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.  Terenul care urmează a fi concesionat este situat în intravilanul municipiului Oradea, str. Zorelelor, în vecinătatea viitorului parc de lângă Complexul comercial Lotus.

 • 1.2.   Terenul care face obiectul concesionării, în suprafață de 739 mp, identificat cu nr. cadastral 184528, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 • 1.3.   Pe terenul concesionat, concesionarul va realiza obiectivul - clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit, pe care concesionarul îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzută la cap. III.

 • 1.4.  Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala concesionarului.

 • 1.5.  în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

- bunurile de retur? - terenul concesionat, ce revine de plin drept, gratuit si liber de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune;

. -           bunuri proprii: - nu sunt prevăzute.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

 • 2.1.  Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social și de mediu care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

 • - prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/ 1991 care precizează că, terenurile proprietate privată a unității administrativ teritoriale pot face obiectul unei concesiuni;

 • - prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, referitoare Ia administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

 • - prevederile documentației de urbanism (C.U., Aviz C.M.U.A.T., P.U.D-)

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 3.1.   Procedura utilizată pentru atribuirea concesiunii este licitația publică deschisă.

 • 3.2.   Pentru concesionarea terenului se vor parcurge etapele prevăzute de O.G. nr. 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și Normele metodologice de aplicare.

te


Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

4,1;      Prețui de porniră & teiste g; 'ccncesiunii este te 11,00 lei/ mp/ an

 • 4.2.      Retevente adjudecată în urma teitație; va fi indexata de drept anual cu indicele de :teisșe prognczat. apiobat crin Hotărâre a CcrsKukb Loca: ai Municipiului Oradea, urmând a se reguarizg m cama scader.iă a anulu. următor, nomorm indicelui real comunica: de hsnfetui Na^onal cie Statistică

 • 4.3.        Rirteverța se va xnte mmestdai. oână m data de 15 a uit mei luni d‘n i.nmesîn.1 pentru iteretete în curs

 • 4.4.      fitepmo. O rererec. a 2 trimestre oc-mrecteve. duce la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune și încetarea concesiur’l cu pierderea garantei definitive.

 • 4.5.      Penru neplata ia termen a redeveni se datează majorări de întârziere în cuantumul legai srabip pentru creanțele fiscale.

 • 4.6.        La ‘încheierea Ccnfradnlu’ de tereresurre, ttmccsbnafre are obligația constituirii unei garanții Jc- trate niată >a Comrad egare cu 50% dm rsoeve'ita datorată pentru 1 (un) an de zile,

 • 4.7.      Garante do participam .a licitate depusă te tte-tente teșteător se reține de conceder.r cu titlu de guranțim un bură execute n Contractului


Cap. V. DURATA CONCESIUNII


Teren G supus ficnației publice se concesioirează ne 25 ani. cu posibilitatea de prelungire in catete Sigt'Hte IJă COf<;wte';l.


Cap, VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI


 • 5.1.   Investite se va realiza r conbrmtere ou preiecui miocmit și aivobal prin Autorizația te construire ce va fi el bereta cotecrrn leg:i. precum și cu ș- evteeriîe Planului Urbanistic te Detaliu.

 • 5.2.    Temremn te tettere a Autereafiei de consiracte și tereirere a terărirer te construcție este de cei mu’t :■ .trei} te ia dam cchnerf Contra tete de cre'cesrene. sub sancțiunea de reziliere dotetetea a Contractez te concc-sane ș: predarea teenitei liber de sarcini.

 • 5.3.    Tsrme.nte de finalizare a terărter de ccnsrrxțfe esic- da max. 18 «uni de la data obținerii Autorizației cor.strus'.'ă.

 • 5.4.    Concesionarul va obține toate av’zele si acordurile necesare realizării investiției și desfășurării actterăți;

 • 5.5.    Taxele eumunge ș: toate ceieiate jtîiiîâți consumate sunt in sare na concesionarului. rreinlrâte în prețul ccncesitei.Cristi


ați PdpsscuDirector Generai Adj.StElianad/larirtesci.1

Șef Serviciu Terenuri


întocmit • Cdnîîsn Utea

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Imobiliară Oradea


CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea, prin licitație publică deschisă, a suprafeței de 739 mp teren, identificat cu

nr. cadastral184528, înscris CF184528 ■ Oradea, situat în mun. Oradea, str. Zorelelor FN, în vederea realizării obiectivului - clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit

Cap. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1.  Terenul care urmează a fi concesionat este situat în intravilanul municipiului Oradea, str. Zorelelor, în vecinătatea viitorului parc de lângă Complexul comercial Lotus.

 • 1.2.  Terenul care face obiectul concesionării, în suprafață de 739 mp, identificat cu nr. cadastral 184528, este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 • 1.3.  Pe terenul concesionat, concesionarul va realiza obiectivul - clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit, pe care concesionarul îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzută la cap. III.

 • 1.4.  Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala concesionarului.

 • 1.5. în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • - bunurile de retur:      - terenul concesionat, ce revine de plin drept, gratuit si liber de orice

sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune;

 • - bunuri proprii: '■        - nu sunt prevăzute.

Cap.ll. DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1.  Terenul, identificat la Cap. I, se concesionează pe o durată de 25 ani, începând cu data de 01 (întâi) a lunii următoare adjudecării terenului.

 • 2.2.  Durata concesiunii poate fi prelungită, cu o perioadă cel mult egală cu % (jumătate) din perioada inițială, în condițiile stabilite de concedent

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1.   Prețul de pornire la licitația pentru concesionarea terenului este de 11,00 lei/ mp/ an.

 • 3.2.   Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • 3.3.  Redevența se va datora începând cu data obținerii Autorizației de luare în folosință a construcției, dar nu mai mult de 18 luni de la data obținerii Autorizației de construire.

 • 3.4.   Redevența se va achita trimestrial, până în data de 15 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs.

 • 3.5.  Neplata, în termen a 2 (două) trimestre consecutive, duce la rezilierea unilaterală a Contractului

de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției de bună plată.

 • 3.6.  Pentru neplata, la termen, a redevenței se datorează majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.7.   La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii unei garanții de bună plată la Contract, egală cu 50% din redevența datorată pentru 1 (un) an de zile. Din această sumă concedentui poate preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar.

 • 3.8,   Garanția de participare la licitație se va transfera în contul de garanții de bună execute cane se va restitui după luarea în folosință a investiției.

Cap. IV. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 4.1.  investiția se va realiza în conformitate cu Proiectul întocmit și aprobat prin Autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu respectarea condițiilor impuse prin Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local

 • 4.2.  Valoarea minimă a investiției va fi de minim 1.250.000 euro cu TVA inclus.

Pentru demonstrarea investiției minime, la data depunerii ofertelor, se va prezenta un Deviz estimativ din care să rezulte destinația finală a investiției precum și valoarea investiției, care nu poate să fie mai mică de 1.250.000 de Euro cu TVA indus.’

 • 4.3.   Termenul de obținere a Autorizației de construcție este de cel mult 3 (trei) luni de la data semnării Contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului de concesiune și predarea terenului liber de sarcini.

 • 4.4.  Lucrările de construcție vor începe în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data obținerii Autorizației de construire;

 • 4.5.  Construcția trebuie finalizată în maxim 18 (optsprezece) luni de la obținerea Autorizației de construire;

 • 4.6.  Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune.

 • 4.7.   Concesionarul va obține toate avizele și acordurile necesare realizării construcției și desfășurării activității, pe propria cheltuială

Cap.V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.     Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul Contractului de concesiune;

 • 5.2.     Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

 • 5.3.    Concedentui are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.4.    Concedentui are dreptul să modifice, în mod unilateral, partea reglementara a Contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 5.5.    Concedentui are dreptul sa modifice, în mod unilateral, redevența - în situația în care prin Hotărâre a Consiliului Local se stabilește un alt cuantum al redevenței pentru terenuri concesionate;

 • 5.6.   Concedentui are dreptul să rezilieze, unilateral, Contractul de concesiune pentru nerespectarea clauzelor referitoare la obligațiile concesionarului.

Cap. VI, OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.  Concesionarul are obligația să semneze Contractul de concesionare, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 6.2.  Concesionarul are obligația întocmirii și obținerii, pe propria cheltuială, toate avizele și acordurile solicitate prin documentația de urbanism, prevăzute de lege.

 • 6.3.  Concesionarul are obligația să obțină Autorizația de construire, în termen de cel mult 3 (trei) luni, de la data semnării Contractului de concesiune, respectiv să înceapă construcția, în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la obținerea Autorizației de construire;

 • 6.4.  Concesionarul are obligația să folosească terenul doar pentru destinația: clădire cu destinația de comerț, servicii, spații de locuit;

 • 6.5.   Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor eventuale rețele de utilități care ar subtraversa sau afecta terenul, precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a eventualelor devieri;

 • 6.6.  Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii;

 • 6.7.  Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 6.8.  Concesionarul este obligat să plătească redevența stabilită prin Contract, la termenele stabilite;

 • 6.9.  Concesionarul se obligă, sub sancțiunea pierderii garanției de bună execuție, la finalizarea investiției - în termenul prevăzut prin prezentul Caiet de sarcini;

 • 6.10. La încetarea Contractului de concesiune, prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 6.11. Garanția de participare la licitație, pentru oferta câștigătoare, se menține ca și garanție de bună execuție și va fi restituită după finalizarea și luarea în folosință a investiției.

 • 6.12. La încetarea Contractului de concesiune, din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și căzui fortuit, terenul va fi predat administratorului liber de sarcini;

 • 6.13. în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității va Notifica de îndată acest fapt concedentului.

 • 6.14. Concesionarul este obligat să plătească, pe toată durata concesiunii, impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • 6.15. în termen de 30 zile, de la încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația de a înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa, în documentele de publicitate imobiliară (Carte funciară).

 • 6.16. în cazul în care câștigătorul licitației este o altă persoană decât cea care a inițiat și a întocmit documentația tehnică și de urbanism pentru teren, aceasta are obligația să îi achite inițiatorului licitației, contravaloarea documentației, înainte de semnarea Contractului de concesiune, în baza documentelor Justificative.

Obligațiile concedentului

 • 6.17.  Concedentul are obligația să pună la dispoziția concesionarului terenul identificat la Cap..l.;

 • 6.18.  Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare;

 • 6.19.  Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de concesiune;

 • 6.20.  Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

Cap. VIL ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1.  Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către

concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentulul;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) neplata, timp de 2 (două) trimestre consecutive a redevenței, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune, cu pierderea garanției definitive;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-I exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) neplata garanției stabilită prin Contractul de concesiune, în termen de 90 de zile de la data încheierii Contractului de concesiune, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune;

 • g) în cazul neobținerii Autorizației de construcție, în termen de 3 (trei) luni sau în situația în care investiga nu este demarată sau finalizată în termenul stabilit, concedentul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune.

în această situație se consideră bunuri de retur: terenul liber de sarcini.

 • h) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin Act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului;

în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. în această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 7.2.     La încetarea, din orice cauză, a Contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: terenul liber de sarcini;

 • b) bunuri proprii: nu se prevăd.

Cap. VIII. RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.1.     Concesionarul îșl asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

Cap. IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 9.1.      Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

Cap. X. DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1.      în caz de renunțare, după adjudecarea concesiunii, concesionarul pierde garanția de participare la licitație.

•10.2.      Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin Contractul de concesiune.

 • 10.3.      Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor cad în sarcina concesionarului.

 • 10.4.     Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordului de

la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 10.5.     Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației, se pun la dispoziția solicitantului, contra cost (taxa de participare).

 • 10.6.      Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare în valoare de 200 lei și garanția de participare la licitație în sumă de 3.000 lei.

 • 10.7.     Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație, în original.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local și față de Administrația Imobiliară Oradea, achitarea taxei și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a)  au debite față de bugetul local, Administrația Imobiliară Oradea sau DGFP;

 • b)  sunt în litigii cu Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • 10.8.    Garanția de participare la licitație a ofertanților declarați respinși, se restituie în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrării solicitărilor scrise.

Pentru perioada în care sumele reținute cu titlu de garanție se află la dispoziția administratorului nu se calculează dobânzi, sumele se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

 • 10.9.      Taxa de participare la licitație nu se restituie. Aceasta se face venit la bugetul local.

 • 10.10.     Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, Decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz, ofertantflor li se va înapoia în termen de 10 (zece) zile garanția de participare la licitație și taxa de participare, pe baza unei cereri scrise, înregistrare la Administrația Imobiliară Oradea.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 10.11.    Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Oradea, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate, în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Cristian


Direct
Director General Adj.