Hotărârea nr. 871/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1743 mp. teren, situat în mun. Oradea, str. Ovidiu Densuşianu, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 1743 mp. teren, dezlipit din nr. topografic 1556/27, înscris în CF 10050 – Sântandrei, în favoarea S.C. Nicoleta Impex S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.743 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Ovid Densușianu, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 1.743 mp teren, dezlipit din nr. topografic 1556/27, înscris în CF 10050 -

Sântandrei, în favoarea S.C. Nicoleta Impex S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 22681/18.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.743 mp, constituit din nr. topo. 1556/27, înscris în CF nr. 10050 - Sântandrei și pentru obținerea acordului de principiu a Consiliului Local al Municipiului Oradea, pentru vânzarea, prin negociere directă, a suprafeței de 1.743 mp teren,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Luând în considerarea Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448 din 2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b) ale art. 45 alin. (3) și ale art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Seaprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu nr. cadastral nou format, în suprafață de 1.743 mp, astfel:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CFîncareeste înscris Nr. topo

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituieîn nr. cadastral

- mp -

Observații

1556/27

10050 - Sântandrei

22.694

1.743

Teren - proprietatea Municipiului Oradea

TOTAL

1.743

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară și înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 1.743 mp, cu nr. cadastral nou constituit, provenit din nr. topo 1556/27, înscris în CF 10050 - Sântandrei, în favoarea S.C. Nicoleta Impex S.R.L., în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.4.Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătoarea terenului menționat la art. 1, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   AIO- Serviciul Terenuri

  • -   AIO - Serviciul Financiar - Contabil

  • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   S.C.NicoletaImpexS.R.L.pringrijaServiciulTerenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 871


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila