Hotărârea nr. 870/2013

pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de numitele Mateţ Elena şi Seuituţ Mihaela – Mariana reprezentând suprafaţa de 214 mp. teren, cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinaţie de „drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acceptarea ofertei de donație depusă de numitele Mateș Elena și Seuituț Mihaela-Mariana reprezentând suprafața de 214 mp teren, cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate, nr. 22672 din 18.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local acceptarea donației, reprezentând suprafața de 214 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinația “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară, cu încheiere de autentificare nr. 463 din 14.10.2009, a Biroului Notarial -Biriș Carmen-Alina din Oradea, numitele Mateș Elena și Seuituț Mihaela-Mariana, donează Municipiului Oradea suprafața de 214 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 - Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul cominisie de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de numitele Mateș Elena și Seuituț Mihaela-Mariana, reprezentând suprafața de 214 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159038, înscris în CF 159038 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 95, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea Contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •  Primarul Municipiului Oradea;

 • •  Primăria municipiului Oradea (PMO) - Instituția Arhitectului Șef;

 • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • •  PMO - Direcția Tehnică;

 • •  Administratia Imobiliară Oradea (AIO);

 • •  AIO - Serviciul Terenuri;

 • •  AIO -Serviciul Financiar- Contabil;

 • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •  D-na. Mateș Elena prin grija Serviciului Terenuri

 • •  D-na. Seuituț Mihaela - Mariana prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 870 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru