Hotărârea nr. 869/2013

privind aprobarea Planurilor de amplasamant şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1784 mp. reprezentând teren, domeniul public, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Govorei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.784 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinația - drum în mun. Oradea, str. Govorei

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 22671 din 18.11.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.784 mp, reprezentând teren, domeniul public, cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Govorei,

În conformitate cu documentația cadastrală, imobilul din mun. Oradea, str. Govorei, se constituie prin dezlipirea suprafeței de

1.784 mp teren, din nr. topo. 2282,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea terenului, identificat cu nr. topo 2282, în suprafață de 1.784 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor, nr. 55929 din 20.08.2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se a

probă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu su

prafața de 1.784 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF sau adeverință în care este înscris

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea

nr. cadastral

-mp-

1.784

2282

Conform Adeverinței O.C.P.I.

Bihor

nr. 55929. din 20.08.2013

1.784

1.784

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară,


a imobilului cu suprafața de 1.784 mp, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, strada Govorei.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul drum - în mun. Oradea, strada Govorei.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • •   PMO - Direcția Tehnică;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

 • •   AIO - Serviciul Terenuri;

 • •   AIO - Serviciul Cadastru;

 • •   AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 19 noiembrie 2013

  Nr. 869


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.