Hotărârea nr. 866/2013

privind acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic General al municipiului Oradea care se va transmite spre avizare instituţiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic General al municipiului Oradea care se va transmite spre avizare instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 270609/15.11.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic General al municipiului Oradea care se va transmite spre avizare, instituțiilor abilitate,

Lucrarea „Planul urbanistic general al municipiului Oradea și Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului” reprezintă etapa a IV-a a procesului de refacere a planului urbanistic general, realizat în baza contractului de prestări servicii nr. 283975/15.12.2011,

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al PUG-ului, aprobat prin Ordinul 13N/10.03.1999, structura lucrării cuprinde: o parte scrisă compusă din Memoriul de sinteză Memoriul general și Regulamentul local de urbanism, respectiv o parte desenată constând într-un set de planșe de bază cu caracter obligatoriu și un set de planșe auxiliare toate având rolul de a ilustra situația existentă și reglementările propuse prin PUG,

Procesul de refacere al planului urbanistic a demarat prin analiza situației existente pe baza unor studii de fundamentare în domeniul socio-economic, urbanistic, protecției mediului, circulației și protecției patrimoniului, urmat de formularea Strategiei de dezvoltare urbană a municipiului. Pornind de la concluziile și recomandările fiecărui studiu de fundamentare, ținând seama de viziunea și obiectivele strategice formulate în Masterplan, cunoscând strategia de dezvoltare a municipiului și a teritoriului național, județean și metropolitan, s-a elaborat Planul urbanistic general al municipiului Oradea a cărui rol este asigurarea dezvoltării durabile a municipiului pentru următorii zece ani prin: reglementarea, regenerarea, restructurarea, urbanizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea conectivității acestuia,

Regulamentul local de urbanism(RLU) aferent PUG-ului este un document cu caracter de reglementare, cuprinzând permisiuni și interdicții referitor la: modul de utilizare al terenurilor și modul de realizare și utilizare al construcțiilor pe întreg teritoriul municipiului Oradea. Aceste reglementări sunt de două feluri:

 • - reglementări generale - care se aplică la nivelul întregului oraș, indiferent de poziția terenului și regimul sau tehnic, juridic sau economic

 • - reglementări specifice - care se aplică la nivelul diferitelor zone funcționale sau unități teritoriale de referință (UTR-uri)

Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului conține reglementări pentru 55 de UTR-uri care definesc:

 • - zone funcționale constituite: mixta(M), instituții și servicii(Is), locuințe (L), activități economice(E), gospodărire comunală (G), destinație specială(Sp), căi de comunicație (T), zone agricole situate în intravilan (A), zone verzi (V);

 • - zone construite protejate și zone cu caracter specific: Centrul istoric (ZCP01), Cimitirele istorice (ZCP02), Complexul de pivnițe din Episcopia Bihor (ZCP03), UTR Velența;

 • - zone supuse restructurării: RiM si RrM1-4;

 • - zone destinate urbanizări: mixte (UM1-4), instituții și servicii (Uls_P), locuințe(ULiu, ULc), economice(Uei, Uet), gospodărire comunală(UG_c), zone verzi(Uva, Uvs, Uvt) ;

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan al municipiului Oradea reprezintă un alt obiectiv al Planul urbanisticgeneral.Acestapropunecazonadeintravilanamunicipiuluisafiede8173,6ha,fatade7.909,0hacatare in prezent aceasta zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 în forma modificată și actualizată privind amenajarea teritoriului și urbanismul, respectiv Ordinul MLPAT 13N/1999 care aprobă metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUG,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de principiu pentru varianta Planului urbanistic general în forma prezentată de documentele atașate prezentei hotărâri, ca variantă ce se va transmite spre avizare, instituțiilor abilitate conform Legii 350/2001 actualizată.

Art.2. Planul urbanistic general al municipiului Oradea cu modificările si completările impuse prin avizele ce urmează a se solicita, se va supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Arhitect Șef

 • •  Arhitect Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 866


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila