Hotărârea nr. 865/2013

privind mandatarea SC Administraţia Domeniului Public S.A. în vederea negocierii şi încheierii unor contracte translative de proprietate având ca şi obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spaţiilor comerciale situate în Piaţa Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenţi economici

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. în vederea negocierii și încheierii unor contracte translative de proprietate având ca și obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spațiilor comerciale situate în Piața Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenți economici

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 270700/2013 prin care Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. în vederea negocierii și încheierii unor contracte translative de proprietate având ca și obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spațiilor comerciale situate în Piața Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenți economici,

Ținând seama de H.C.L. nr. 32/2013 privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat “Cross-border cooperation for developing Business Center for agro-food products in Oradea and Entrepreneurial Development Center in Debrecen“ în traducere „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”,

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

În baza art. 2016 alin.2) cod civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c), alin.(4) lit. a), alin. (5) lit. b) și ale art. 46 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă mandatarea S.C. Administrația Domeniului Public S.A. în vederea negocierii și încheierii unor contracte translative de proprietate având ca și obiect dobândirea de către municipiul Oradea a dreptului de proprietate asupra spațiilor comerciale situate în Piața Rogerius, aflate în prezent în proprietatea unor agenți economici.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de schimb ce urmează să se încheie cu proprietarii spațiilor comerciale situate în Piața Rogerius conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de împuternicește S.C. Administrația Domeniului Public S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția prefectului Județului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -   S.C. Administrația Domeniului Public S.A.;

  • -   Direcția Juridică;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 19 noiembrie 2013

Nr. 865


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila