Hotărârea nr. 863/2013

privind modificarea HCL nr. 517/2013 privind aprobarea „ Studiului de fezabilitate – stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea” şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în mun. Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea HCL nr. 517/2013 privind aprobarea „Studiului de fezabilitate - stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea” și aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 268398 / 12.11.2013 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării HCL nr. 517/2013 privind aprobarea „Studiului de fezabilitate - stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiului Oradea” și aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a) și h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

Luând în considerare art. 8, lit. i) și art. 9, lit. b) din Legea nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de HCL nr. 681/2008 privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), lit. d), alin. 4 lit. e), alin. 6 lit. a) pct.11, pct.14, respectiv art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică art. 1, paragraf 3, din Hotărârea Consiliului Local 517/2013 care va avea următorul conținut: Zona unitară de încălzire, în acest caz este delimitată pe criterii de rentabilitate energetică și economică și este prezentată în anexa 2 a hotărârii.

Art.2. Se modifică art. 2, din Hotărârea Consiliului Local 517/2013 care va avea următorul conținut: Se aprobă delimitarea zonelor de încălzire în ceea ce privește asigurarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum, astfel:

Zona unitară de încălzire A - este arealul geografic în interiorul căruia se poate promova o singură soluție tehnică de încălzire. Această zonă unitară de încălzire, în care alimentarea cu energie termică se realizează în sistem centralizat, constituie arealul geografic aparținând municipiului Oradea conturat de schema constructivă a ansamblului instalațiilor, echipamentelor și construcțiilor legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, fiind delimitat faptic de rețelele termice de transport și distribuție primare și secundare, incluzând în acest areal și totalitatea punctelor termice și a imobilelor alimentate de la SACET.

Anexa care menționează concret delimitarea și componența zonei unitare de încălzire A, în care străzile incluse pe care există rețele termice ce fac parte din SACET, sunt trecute în ordine alfabetică, având menționat totodată tipul de rețea de transport sau de distribuție la care este executat branșamentul termic al imobilelor, devine anexa V la Regulament;

În cadrul zonei unitare A, pot apărea situații în care alimentarea unor imobile prin intermediul sistemului centralizat devine imposibilă din punct de vedere tehnico-economic și juridic, în cazul când rețelele și / sau terenurile prin care trec rețelele termice sunt proprietate privată, ceea ce împiedică reabilitarea și exploatarea rețelelor.

Nu există o obligativitate a racordării la sistemul centralizat în cazul imobilelor situate în zona unitară A care nu au fost niciodată racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și nici a celor care au fost anterior racordate la sistemul centralizat.

Zona unitară de încălzire A este prezentată în ANEXA 2 a studiului de fezabilitate, care devine Anexa A la prezenta hotărâre.

În zona unitară de încălzire A, debranșările și deconectările de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică se pot realiza cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Zona de încălzire B - în care asigurarea cu energie termică se realizează și prin alte sisteme, inclusiv individuale, de producere a energiei termice utilizând orice fel de combustibil sau energie primară, care cuprinde toate străzile și tronsoanele de străzi care nu sunt incluse în zona unitară de încălzire A.

Art.3. Delimitarea zonei unitare de încălzire A va putea fi analizată periodic de către Consiliul Local pe baza unei analize tehnico-economice a modului de implementare a zonei unitare de încălzire, coroborata cu strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea.

Art.4. Se abrogă HCL nr. 681/2008 privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Instituția Arhitectului Șef, S.C. Termoficare Oradea S.A.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

  • •   Primarul municipiului Oradea,

  • •   Direcția Tehnică,

  • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

  • •  Direcția Economică,

  • •   Direcția Juridică,

  • •   Instituția Arhitectului Șef,

  • •  S.C. Termoficare Oradea S.A .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 19 noiembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 863