Hotărârea nr. 862/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Reabilitare str. Făcliei, tronson drum expres – pod rutier peste râul Crişul Repede zona Făcliei- Dragoş Vodă

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție Reabilitare strada Făcliei, tronson drum expres - pod rutier peste râul Crișul Repede zona Făcliei - Dragoș Vodă

Analizând Raportul de specialitate nr. 256.340/30.10.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție: Reabilitare strada Făcliei, tronson drum expres - pod rutier peste râul Crișul Repede zona Făcliei - Dragoș Vodă elaborată de către SC Aquacons SRL,

În conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 12 octombrie 2009), aprobarea proiectelor de investiții publice locale,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 256338/30.10.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție “Reabilitare strada Făcliei, tronson drum expres - pod rutier peste râul Crișul Repede zona Făcliei - Dragoș Vodă”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: Reabilitare strada Făcliei, tronson drum expres - pod rutier peste râul Crișul Repede zona Făcliei-Dragoș Vodă

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................Municipiul Oradea

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției VARIANTA I

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 692.941,19 lei = 156.243,79 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,4350 lei/euro in data de 28 august 2013), din care - construcții-montaj (C+M): 601.466,35lei=135.618,12euro(inclusivTVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M): - anul I: 692.941,19 lei / 601.466,35 lei

  • 3. Durataderealizare(luni):C+M=3luni

  • 4. Capacități:

  Strada - Categoria a III-a - cu doua benzi de circulație

  • •  Lungimea strada                    357,26 m +28 m = 385,26 m

  • •  Suprafața carosabil                                  2776,86 mp

  • •  Suprafață trotuare noi                                   817,24 mp

  • •  Suprafață accese                                   111,83 mp

  • •  Complex rutier nou:

  Strat de uzura BA16

  Strat de legătura BAD25

  Strat baza din balast stabilizat cu ciment

  Strat fundație din balast

  • •   Complex rutier pentru zona cu capacitate portanta corespunzătoare:

  Strat de uzura BA16

  Membrana geocompozit antifisură Strat de reprofila din BA8

  Sistemul rutier existent

  • •   Complex rutier pentru trotuare și accese:


Strat de uzura BA8 4 cm

Strat baza din beton de ciment C12/15 10 cm

Strat fundație din balast                           15 cm

Canalizare

Lungime canal pluvial nou Dn 315 mm,

inclusiv racorduri, branșamente                           91,0 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivitlegii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •  Primarul municipiului Oradea,

 • •   Direcția Tehnică,

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • •  Birou Drumuri Publice,

 • •  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 19 noiembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 862


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

DIRECTOR:

SEF PROIECT:


ing. Petru Unita ing. Petru Unita


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Reabilitare strada Facliei

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent : 3/2012

Faza:

D.A.L.I.

(Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : „Reabilitare strada Facliei” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: D.A.L.I.

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Evaluarea lucrărilor

Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc. 1 : 10.000

PS1 -PS13

Plan de situatie

sc.

1

: 500

PSSR1 -PSSR3

Plan de situatie semnalizare rutiera

sc.

1

: 500

PL1 -PL2

Profile longitudinale

sc.

1:

1000 / 1:100

PTIP1 -PTIP2

Profile transversale TIP

sc.

1:

50

1/Ac

Plan de situatie canalizare meteorica

sc.

1:

500

2/Ac -3/Ac

Profile longitudinale canalizare meteorica

sc.

1:

100-1:1000

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

I.Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții; „Reabilitare strada Făcliei”

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartierul Podgoria

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

 • II.Descrierea investitiei

1. Situația existenta

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Podgoria al acestuia, conform planului de incadrare in zona.

Necesitatea investiției

Tema este reabilitarea strazii Facliei pe tronsonul cuprins intre accesul la podul Macio si pasajul CFR si cu extindere 28 m spre hotelul Tera.

Strada Facliei pe sectorul pod Macio - pasaj CFR, se va proiecta ca strada de categoria III cu latime de 7 m si trotuare pe ambele parti, deoarece va fi legatura drumului expres cu str. Dragos Voda.

In urma determinarilor de capacitate portanta efectuate a rezultat ca numai 1/3 din lungimea sectorului analizat are o capacitate portanta corespunzatoare, dar si aici trebuiesc egalizari si reprofilari ale suprafetei carosabile.

In zona caselor este trotuar numai pe partea stanga iar carosabilul are o latime de 6,00 m .

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■       creșterea poluării.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, carosabilul este degradat, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, canalizare pluvială, trotuare, amenajare locuri de parcare, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie si a costurilor cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier, prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră, in special dupa realizarea drumului expres si a podului Macio.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Făcliei pe sectorul studiat, conform Ord. MT nr. 49/1998 se încadrează în categoria III - colectoare, preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale.

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere si pietonale în condiții de siguranță și confort, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice.

Stare actuală:

Strada Facliei din municipiul Oradea se prezinta ca o strada cu imbracaminte asfaltica, avand latimea variabila 5,50 - 7,00 m si cu trotuar de 1 m latime pe partea stanga numai in zona caselor in timp ce pe partea dreapta are rigole de beton cu podete din tuburi ( de beton, de PVC, de azbociment ) de 0300 mm la accesele proprietatilor riveranilor.

Petrosoanelekm0+000-km0+052, km 0+152 sarea de viabilitate este proasta, prezentand petice mari de plombe asfaltice, crapaturi longitudinale, faiantari cu denivelari si tasari iar pe margini rupturi in stratul de uzura. In aceeasi situatie se prezinta si sectorul km 0+000 - km 0+028 ( extindere proiect ) spre hotel Tera.

Pe sectorul ( km 0+052 - km 0+152 ) unde covorul asfaltic se prezinta in stare buna , trebuie exectata o egalizare si o reprofilare inainte de asternerea noului covor asfaltic

2. Concluziile raportului de expertiza:

In baza constatarilor si verificarilor efectuate se justifica investitia de reabilitare a strazii Facliei pe sectorul de la podul CFR pana la intersectia cu drumul de acces la podul Macio in lungime de 357,26

m.

Pe tronsonul de strada de la km 0+052 pana la km 0+152 pe care covorul asfaltic se prezinta in stare buna se recomanda mici reparatii locale si colmatari de fisuri pe partea stanga si executia unei egalizari si reprofilari cu mixtura de cca 0-4 cm pe toata latimea strazii de 7,00 m dupa care aplicarea unui strat de uzura de 4 cm beton asfaltic tip BAR 16.

Pe celelalte tronsoane, respectiv km 0+000 - km 0+052 si km 0+152 - km 0+357,26 se impune demolarea sistemului rutier degradat, revizuirea si repararea tuturor instalatiilor subterane de apa, canalizare etc. Dupa care se va executa un nou sistem rutier.

Se propun doua variante din care proiectantul va alege pe cea mai economica si potrivita pentru executie.

Varianta I ar putea avea o fundatie de30 cm balastderau, stratde baza15 cm balast stabilizat cu ciment si imbracaminte asfaltica de 6 cm binder de criblura si 4 cm beton asfaltic tip BA16.

VariantaIIarputeaaveaofundatiede30cmbalastderau,stratdebaza10cmpiatraspartasi7 cm mixtura densa tip AB2 peste care se va asterne imbracamintea asfaltica de 6 cm binder de criblura si 4 cm beton asfalticc BA16.

Partea carosabila noua va avea prevazute borduri de beton si trotuare asfaltate pe ambele part de cel putin 1,00 m latime.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin pante, declivitati, rigile si santuri betonate cu descarcare in decor sau la raul Crisul Repede.

Documentatia tehnica va prevede toate masurile de siguranta circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere pe perioada de executie dar si in exploatare conform reglementarilor legale in vigoare avizate de Politia rutiera.

3. Prezentarea opțiunilor:

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice, amenajarea de locuri de parcare.

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

Normativul CD 155-2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne, CD 31-2002 Determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitetii portante a drumurilor cu structuri rutiere supple si semirigide cu deflectograful LACROIX si deflectometrul cu parghie tip BENKELMAN.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize

multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -  Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -  Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -  Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -  Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -  Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (2030 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executiemai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

4. Soluția constructiva

La baza alegerii solutiei proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare;

- respectarea normelor tehnice in vigoare;

- respectarea concluziilor din expertiza tehnica;

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea zonelor neconforme se impun următoarele măsuri:

o la carosabilul cu capacitatea portanta buna se vor remedia degradarile, se va executa o egalizare si o reprofilare si se va ramforsa cu un strat de 4 cm de beton asfaltic tip BA16

o la carosabilul cu capacitatea portanta necorespunzatoare, structura rutieră existenta se va demola, inlocuindu-se cu un sistem rutier pentru un trafic mediu , alegandu-se varianta I din expertiza ;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor proiecta trotuare pe ambele parti ale strazii ;

o se vor monta borduri pentru incadrarea partii carosabile

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală

o se va proiecta colectarea apelor meteorice (acolo unde situatia din teren o permite) de pe carosabil prin guri de scurgere sau rigole cu gratar metalic;

III. Date tehnice ale investitiei

La adoptarea soluțiilor de reabilitare străzii Făcliei pe tronsonul pod Macio - pod CFR, s-a tinut cont de situatia din teren in scopul mentinerii zestrei existente. Astfel ca pe zona cu capacitate portanta corespunzatoare se vor face mici corecturi pentru reprofilarea strazii inainte de executarea covorului safaltic

Strada isi va mentine amplasamentul in plan iar largirea la 7,00 m se va realiza spre partea dreapta si se va incadra cu borduri prefabricate din beton 20x25 cm pe fundatie de beton 30x15 cm.

Au fost prevazute trotuare pe ambele parti cu latimi intre 0,79 si 1,50 m.

Partea carosabila a strazii a fost coborat cu cativa centimetri pentru asigurarea scurgerii apelor de pe trotuare, exceptie facand zona cu capacitate portanta corespunzatoare.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor monta rigole transversale cu gratar metallic cu descarcare in Crisul Repede, se vor monta guri de scurgere cu descarcare in canalizarea din zona hotelului Tera, sau se vor conduce ca si pana acum spre gura de scurgere de la podul CFR, deoarece numarul mare de conducte din fundatia strazii Facliei nu permite realizarea nici macar a unei rigole.

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei III de strazi, strazi cu doua benzi de circulatie.

Lungimea totala reabilitata este de 357,26 m + 28 m = 385,26 m.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98, Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, la care elementele de profil longitudinal au fost racordate cu arce de cerc cu razele cuprinse intre 500 m - 2000 m si cu declivitati cuprinse intre 0,758 % - 7,02 %.

In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Facliei este de strada de categoria a III-a cu doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 7,00 m

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Adiacent carosabilului este prevazut trotuarul de latime variabila ( dar nu mai mic de 0,79 m ) intre km 0+0152 - km 0+357,26 si de 1,50 m latime pe restul treseului.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5 % pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata sau existentă, după caz, urmand a fi colectata prin gurile

de scurgere proiectate/existente.

 • 1. Complex rutier nou:

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu 6% ciment

Strat fundatie balast

Total.

 • 2. Complex rutier pentru zona cu capacitate portanta corespunzatoare :

Strat de uzura BA16

Membrana geocompozit antifisura Strat de reprofilare din BA8

Sistemul rutier existent

Trotuare si accesele la proprietati

La sistematizarea, proiectarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

In sectiune trotuarul are latime variabila 0,79 m - 1,50 m cu panta transversala spre carosabil de 2 %. Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

 • ■  Trotuarele si accesele se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din beton de ciment de 10 cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm de balast.

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersecție), conform SR 1848/1 - 3 - 11 si SR 1848/4-7-2008.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Făcliei, conform Ord. MT nr. 49/1998 se încadrează în categoria III - colectoare.

Prezentul proiect consta in reabilitarea strazii Facliei pe tronsonul pod Macio - pod CFR si nu implica nici o modificare la semnalizarea rutiera pe verticala existenta, aceasta complectandu-se.

Astel la inceputul si sfarsitul sectorului depasirea este interzisa, au fost montate mai multe indicatoare de oprire interzisa cu aditionalul de ridicarea autovehicolului, iar la accesul stradutei [de pe partea stanga spre Cris] in str. Facliei a fost montat indicatorul “oprire”.

In urma reabilitarii strazii Facliei , se reface si semnalizarea pe orizontala ( marcajul rutier )

Indicatoarele si marcajele rutiere sunt prezentate in planul de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice de pe primul tronson al străzii Făcliei (între picheții 0:3) va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre gurile de scurgere proiectate; apa colectată prin gurile de scurgere va fi condusă, prin racorduri, spre colectorul stradal proiectat/existent, după caz, care, la rândul lui, o va dirija și descărca în rețeaua de canalizare meteorică existentă în zonă. Rețeaua colectoare nou proiectată, pe acest tronson, va fi realizată din tuburi PVC-KG SN8 cu Dn 315 mm, în lungime de 29,0 m, cu descărcare, în sistem gravitațional, în rețeaua de canalizare existentă, printr-un cămin de vizitare, de asemenea, existent. Racordurile gurilor de scurgere la colectoarele meteorice proiectate se vor realiza din tuburi PVC cu Dn 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare proiectate.

Colectarea apelor meteorice de pe cel de-al doilea tronson al străzii Făcliei (între picheții 3:6) va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre rigolele carosabile proiectate în pichetul 6; apa colectată prin rigolele transversale va fi descărcată în căminul Cp2 al rețelei de canalizare meteorică proiectată. Rețeaua colectoare nou proiectată, pentru preluarea apei meteorice de pe acest tronson, va fi realizată din tuburi PVC-KG SN8, cu Dn 315 mm, în lungime de 61,0 m, cu descărcare, în sistem gravitațional, în râul Crișul Repede, printr-o gură de vărsare.

Colectarea apelor meteorice de pe cel de-al treilea tronson al străzii Făcliei (între picheții 6:14) va fi asigurată, prin pante longitudinale și transversale ale drumului spre gura de scurgere existentă sub podul CFR.

De asemenea, pe toată lungimea amenajată a drumului, s-au prevăzut racorduri pentru preluarea apelor meteorice din curțile locatarilor; racordurile sunt amplasate în dreptul fiecărui acces și vor fi realizate din tuburi PVC, cu Dn 110 mm. Carosabilul, prin amenajare, se va încadra cu borduri înalte de trotuar, cu secțiunea de 20 x 25cm, denivelate cu 15 cm față de suprafața carosabilă, pentru preluarea apelor din curți.

Lucrările de canalizare meteorică proiectate pentru strada Făcliei cuprind:

 • - rețea de canalizare meteorică, din PVC-KG, Dn 315 mm,      L = 91,0 m

 • - racorduri pentru guri de scurgere, din PVC, Dn 160 mm,       L = 12,0 m

 • - racorduri pentru preluarea apelor din curți, din PVC, Dn 110 mm,L = 84,0 m

 • - guri de scurgere                                                   2,0 buc

 • - cămine de vizitare                                                 5,0 buc

S-au ales tuburi PVC și PVC-KG datorită faptului că pot fi îmbinate etanș, eliminând posibilitatea exfiltrațiilor. Tuburile vor fi pozate în tranșee. Săpăturile se vor realiza mecanizat, în proporție de 80% și manual, în proporție de 20%. Conductele se vor monta obligatoriu pe pat de nisip, acoperirea până la 10 cm peste generatoarea tubului urmând a fi făcută cu nisip sau material selecționat din săpătură, cu granulația mai mică de 5 mm.

Rețelele de canalizare din PVC-KG se combină cu cămine de vizitare din beton. Căminul de vizitare din beton se execută conform STAS 2448/82 din elemente obișnuite, prefabricate, cu partea inferioară din beton monolit. Partea superioară este prevăzută cu ramă și capac din fontă. Fundația elementului de bază o reprezintă radierul șanțului, compactat, curățat de pietre. La montaj se va urmari asigurarea verticalității. După montarea căminului, se va trece la umplerea și compactarea pământului.

În paralel cu execuția modernizarii străzii, se vor ridica la cota proiectată capacele căminelor de vizitare existente, hidranții și vanele de linie.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

IV.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni, inclusiv TVA

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

V. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoareatotalaaproiectului este de 593.173,88 lei = 133,748,34 euro inclusiv TVA, din care C+M 514.636,21 lei = 116.039,73euro,inclusivTVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI "

Reabilitare strada Facliei"

la cursul din 28august 2013 de 4,4350 lei/euro

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

Crt.

de cheltuieli

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,33822

0,36000

1,86000

0,41939

3.3

Proiectare și engineering

8,21840

1,85308

1,97242

10,19082

2,29782

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

8,21840

1,85308

1,97242

10,19082

2,29782

TOTAL CAPITOL 3

17,93680

4,04437

4,30483

22,24163

5,01502

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

410,92000

92,65389

98,62080

509,54080

114,89082

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

410,92000

92,65389

98,62080

509,54080

114,89082

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,10920

0,92654

0,98621

5,09541

1,14891

5.1.1. lucrări de construcții

4,10920

0,92654

0,98621

5,09541

1,14891

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuri de finanțare

5,34196

1,20450

0,00000

5,34196

1,20450

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

41,09200

9,26539

9,86208

50,95408

11,48908

TOTAL CAPITOL 5

50,54316

11,39643

10,84829

61,39145

13,84249

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

479,39996

108,09469

113,77392

593,17388

133,74834

Din care C+M

415,02920

93,58043

99,60701

514,63621

116,03973

2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni, inclusiv TVA

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

10.190,82

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

171.545,40

171.545,40

171.545,40

Receptia

TOTAL

10.190,82

171.545,40

171.545,40

171.545,40

VI. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

VII. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu e cazul.

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

VIII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 593.173,88 lei = 133,748,34 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,4350 lei/euro in data de 28 aug. 2013), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 514.636,21 lei = 116.039,73 euro (inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 593.173,88 lei/ 514.636,21lei lei

 • 3. Durata de realizare (luni): C+M = 3 luni

 • 4. Capacități:

Strada - Categoria a III-a - cu doua benzi de circulație

 • •   Lungimea strada

  357,26 m +28 m = 385,26 m

  7,00 m

  var. 0,79 - 1,50 m

  4 cm

  6 cm

  15 cm

  30 cm


 • •   Latime parte carosabila

 • •   Latime trotuare

 • •   Complex rutier nou :

Strat de uzura BA16 Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment Strat fundatie din balast

Complex rutier pentru zona cu capacitate portanta corespunzatoare :Strat de uzura BA16

Membrana geocompozit antifisura

Strat de reprofila din BA8

Sistemul rutier existent

Complex rutier pentru trotuare :

Strat de uzura BA8

Strat baza din beton de ciment C12/15

Strat fundatie din balast

Canalizare

 • •     Lungime canal pluvial nou Dn 315 mm

  90,0 m

  12,0 m

  84,0 m


 • •     Racorduri guri de scurgere Dn 160 mm

 • •     Racorduri curti Dn 110 mm

 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: Nu este cazul.

IX.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : „Reabilitare strada Facliei” Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: D.A.L.I.


EVALUAREA LUCRĂRILOR


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului


Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1- Studii de teren


3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

3.806.624,00 lei x 2%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

3.806.624,00 lei x 2%


1.500,00lei

8.218,40lei

8.218,40lei


RECAPITULATIE CAP.3

3.1.-Studiideteren


 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta


1.500,00lei

8.218,40lei


3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)


8.218,40 lei

17.936,80 lei


Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. - Constructii

 • 4.1.1.  Obiect nr.1 - Reabilitare strada Facliei


1. - Infrastructura

 • - Conf. calculatie anexa

2 - Suprastructura

 • - Conf. calculatie anexa


43.801,00lei

303.242,00 lei


 • 3 - Rigole transversale

 • - Conf. calculatie anexa

 • 4 - Marcaje si indicatoare

 • - Conf. calculatie anexa

4 - Retea canalizare meteorica

 • - Conf. calculatie anexa

Total 4.1.1 (fara TVA)

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de șantier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

TOTAL (fara TVA) Din care C + M

21.428,00 lei


6.876,00 lei


35.573,00 lei


410.920,00 lei


4.109,00 lei

4.109,20lei


5.341,96 lei

41.092,00 lei

50.543,16 lei


31.171,00 lei

153.764,00 lei

410.920,00 lei

50.543,16 lei

479.399,96 lei

415.029,00 lei


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL ORADEA

OBIECTIVUL : REABILITARE STRADA FACLIEI, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI

FORMULAR C3


DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: F01 REABILITARE STRADA FACLIEI

! NR.! !CRT.! !! !! !!

!   VALOAREA   !

! (EXCLUSIV TVA) ! ! LEI     !

!! !!

! 0 !

1

! 2 !

Cap.I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOFL1

INFRASTRUCTURA

43801

2

MSOFL2

SUPRASTRUCTURA

303242

3

MSOFL3

RIGOLE TRANSV.CU GRATARE METALICE

21428

4

MSOFL4

MARCAJE SI INDICATOARE

6876

5

MSOFL5

RETEA DE CANALIZARE METEORICA

35573

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

exclusiv

TVA )

lei

410920

Taxa pe valoarea adaugata 24

o,

%

98621

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

inclusiv

TVA )

509541

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

L.S

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOFL1

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0        BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:   10.00

ELAB. 18/

9/13

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop ! Totale

!ord. !

PU

Utilaj !

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr.

totala

!

!

Gr

mat/UA !Materiale

!1

2 3 !

1

4!

5-10

1

TSC04G1

0.0

0

---

100 MC 9.500

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

1094

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

1094

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

---

MC 395.500

17.9

7093

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

7093

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

---

T 712.000

4.7

3329

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

3329

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 2373.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

9494

0.000

0.00

5

TSE06B1

2.3

75

---

100 MP 33.500

76.8

2572

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

2425

si repartitie din nisip sau balast

5073

exec.In pam.Coeziv

0.000

0

0.000

0.00

6

DG04B1

0.0

0

---

M 348.500

2.8

963

R

Desfacerea de borduri de piatra sau de

0.0

0

beton oricedimensiune asezata pe beton

963

0.000

0

0.000

0.00

7

DG06B1

0.0

0

---

MC 53.000

28.7

1523

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

25.0

1326

pt pozare cabl cond pod guri scurg in

2849

alei fund drum

0.000

0

0.000

0.00

8

TRI1AA01C3

0.0

0

---

T 204.000

3.0

607

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

607

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

9

TRA01A10P

0.0

0

--

T 204.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

816

0.000

0.00

10

DC04B1

2.3

262

--

M 115.000

2.5

287

R

Taierea cu mas.Cu disc diamant rost

11.5

1319

contractie si dilatatie beton uzura la

1868

drumuri

0.000

0

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 * 5 * 6 * 7 * 8 *

10310

0.003

338

16374

6164

33186

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

0.003 X 10.

00

0

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

16374

X

0.2080

3406

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

16374

X

0.0075

123

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

16374

X

0.0605

991

- FOND DE ACCIDENTE

16374

X

0.0133

218

TOTAL II - CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

10310

338

21111

6164

37923

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

37923

X

0.1000

3792

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % )

3792

- PROFIT


41715 X 0.0500


2086


D E V I Z A N A L I T I C COD MSOFL2

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 18/ 9/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale !

!ord. !

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

2 3 !

1

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP 23.500

2.1

50

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

144

med 5cm de pe strat rutier

194

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

3551

---

MC 210.000

9.8

2059

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

1813

funct rezist filtrant izol aerisire

7424

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

8277

---

MC 489.500

3.1

1534

R

Strat agreg nat cilindrate cu func

12.3

6021

rezist filtrantizolat aerisire si

15833

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10

0.0

0

---

T 1649.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

6596

0.000

0.00

5

DA10A1

6.4

607

---

MC 95.000

12.3

1166

R

Strat rutier mater gran stab cu ciment

13.2

1252

sau var si zgura prin met amest in

3025

statii fixe ast man

0.000

0

0.000

0.00

6

DA10B1

6.4

1413

---

MC 221.000

7.5

1655

R

Strat rutier mater gran stab cu ciment

21.4

4725

sau var si zgura prin met ames in

7793

statii fixe ast mec

0.000

0

0.000

0.00

7

YC01

1.0

39625

---

LEI 39625.000

0.0

0

Procurare amestec stabilizat executat

0.0

0

din balast cu 6 % ciment

39625

MC 317.000

0.000

0

0.000

0.00

8

TRA01A10

0.0

0

---

T 780.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

3120

0.000

0.00

9

DB01A1

0.0

35

---

MP

5231.500

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac s

au tratam

0.0

124

bitum a stratsuport din bet

cim sau

159

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

10

DB02D1

79.7

5302

---

100 MP

66.500

17.8

1184

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

301

exist in veder aplic strat

uz mix asf

6787

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

3.33

11

DB12A1

0.4

38

---

T

90.000

8.9

801

R

Strat legat binder de crib

exec la

6.7

599

cald cu asternere manuala

1437

0.008

1

0.000

0.01

12

DB12B1

0.4

88

---

T

209.500

3.5

734

R

Strat legat binder de crib

exec la

13.3

2789

cald cu asternere mecanica

3612

0.008

2

0.000

0.02

13

YC01

1.0

49500

---

LEI

49500.000

0.0

0

Procurare binder de criblura BAD 25

0.0

0

executat la cald cu bitum in inst.tip LPX

49500

T

300.000

0.000

0

0.000

0.00

14

DB19A1

0.0

34

---

MP

833.000

1.0

822

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

501

cald in grosime de 4 cm cu

astern

1356

manuala

0.001

1

0.000

0.01

15

DB19E1

0.0

78

---

MP

1944.000

0.4

864

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

3117

cald in grosime de 4 cm cu

astern

4060

mecanica

0.001

2

0.000

0.02

16

YC01

1.0

53710

---

LEI

53710.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare, BA 16, executat la cald cu bitum

53710

in inst.LPX

0.000

0

T

262.000

0.000

0.00

17

DB21A1

0.0

0

---

100 MP

28.000

7.6

214

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

143

straturile direct circulate

357

0.000

0

0.000

0.00

18

YC01

1.0

1380

---

LEI

1380.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si

dressing

0.0

0

gras cu nisip 0,3 mm si 2/3

bitum in

1380

inst.LPX

0.000

0

T

12.000

0.000

0.00

19

DB16B1

0.0

10

---

MP

350.000

0.8

282

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.5

162

la cald in gros de 3 0 cm astern

454

manuala

0.000

0

0.000

0.00

20

YC01

1.0

5875

---

LEI

5875.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic fin bogat in

0.0

0

ciblura, BA 8, executat la cald cu bitum

5875

in inst.tip LPX

0.000

0

T

25.000

0.000

0.00

21

TRA01A10

0.0

0

---

T

599.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

2396

0.000

0.00

22

IZK03C1 asim

0.0

0

---

-100% MP

700.000

1.8

1249

R

Ecrane termoizolante din foi de

0.0

0

polietilena

1249

0.000

0

0.000

0.00

23

YC01

1.0

9800

---

LEI

9800.000

0.0

0

Procurare material geocompozit

0.0

0

MP

700.000

9800

0.000

0

0.000

0.00

24

DE10A1

21.0

13873

---

M

662.000

7.2

4788

R

Borduri prefabricate din beton

pt

0.0

18

trotuare 20 x 25cm pe fundatie

din

18678

beton 30 x 15 cm

4.520

2992

0.113

75.14

25

DE10A1 asim

0.0

0

---

-100% M

91.000

5.0

457

R

Borduri prefabricate din beton

pt

0.0

0

trotuare 20 x 25cm pe fundatie

din

457

beton 30 x 15 cm

4.520

0

borduri inclinate refolosite

0.000

0.00

26

2100957

174.3

5926

---

MC

34.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 200 stas 3622

0.0

0

5926

0.000

0

0.000

0.00

27

TRA06A10

0.0

0

---

T

84.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

714

0.000

0.00

28

RPAB01A1

47.8

1147

---

BUC

24.000

14.1

339

R

Ridicare la nivel a capacelor

i=20cm

0.0

0

caminelor de vizitare pina la

100kg pe

1486

zidarie car.Mort.Cim

4.880

117

0.132

3.17

29

RPAB03B1

13.7

14

---

BUC

1.000

6.3

6

R

Ridicare la nivelul strazii a

cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

20

Armat cutie hidrant

0.000

0

0.034

0.03

30

TRA01A10

0.0

0

---

T

81.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri prefabr.


4.000

0.000


326

0.00


TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 * 6 *

7*

8*

16267 200284 18204

21709

256463


81.734

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER 81.734 X 10.00

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

- FOND DE ACCIDENTE

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE 17084 200284 CHELTUIELI INDIRECT


CAP.C


18204 X 0.2080

18204 X 0.0075

18204

18204

DEVIZ

23471

262547


0.0605

0.0133


817

3786

137

1101

242


21709

0.1000


262547

26255


TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE PROFIT


( 10.00 % ) 288802 X


0.0500


26255

14440


Pentru: RIGOLE TRANSVERSALE CU GRATARE METALICE

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 18/ 9/13 PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale !

!ord.

!PU

Utilaj

!!

!teh.

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala !

!

!Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

1

TSA02D1

0.0

0

---

MC 10.000

22.5

225

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

225

Coez.Adinc.0 75m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0

.00

2

TRI1AA01C1

0.0

0

---

T 18.200

3.0

54

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

54

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0

.00

3

TRA01A10P

0.0

0

---

T 18.200

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

73

0.000

0

.00

4

PB12A1 asim

0.2

2

---

MC 7.500

28.3

212

R

Turn.Bet.Armat C 30/37 in bolti arce

4.1

31

cadre grinzi cu sect.Plina podete

244

tubulare manuaj

0.000

0

0.000

0

.00

5

2100997

312.6

2344

---

MC 7.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 450 stat 3622

0.0

0

C 30/37

2344

0.000

0

0.000

0

.00

6

CL20B1 asim

0.5

518

---

KG 1036.000

1.0

1057

R

Montarea confectiilor metalice

0.0

0

aparente balustrazi grile chepeng

1575

opritori gratare

0.000

0

0.000

0

.00

7

CL21A1 asim

0.5

182

---

KG 364.000

1.1

402

R

Montarea confectiilor metalice diverse

0.0

0

inglobate in beton

584

0.000

0

0.000

0

.00

8

CB08A1

11.5

485

---

MP 42.000

17.3

725

R

Cofraje pt exec apeductelor canalelor

0.1

6

si anexelor din lemn de rasinoase

1215

0.495

21

0.010

0

.43

9

CC02Q1

0.1

21

--

KG 210.000

0.3

63

R

Montare armaturi la apeducte canale si

0.0

0

anexe cu distantieri din plastic

83

0.000

0

0.000

0.00

10

CZ0302XG1

2.4

505

--

KG 210.000

0.3

70

R

Confect.Armaturi pt.Constructia

0.1

13

apeductelor canalsi anexelor in

588

ateliere centalizate ob 37-pc 52

0.054

11

0.001

0.21

11

TRA01A10

0.0

0

--

T 0.200

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km.

4.000

1

0.000

0.00

12

TRA06A10

0.0

0

--

T 18.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

153

0.000

0.00

13

YC01

1.0

10500

--

LEI 10500.000

0.0

0

Procurare confectii metalice in atelier

0.0

0

de santier, ptr.rigole cu gratar metalic

10500

KG 1400.000

0.000

0

0.000

0.00

14

PF05A1

1.9

47

--

MP 25.000

0.4

11

R

Hidroizolatii la lucrari de arta din

0.0

0

bitum filerizat aplicata la rece in

58

doua straturi

0.000

0

0.001

0.03

! 1 2 3

! 4 ! 5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE

- ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera * Utilaj * TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6 * 7 * 8 *

259 14604 2818 50 17730

0.677

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.677 X 10.00

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.


7

2818 X 0.2080

586

2818 X 0.0075

21

2818 X 0.0605

171


- FOND DE ACCIDENTE

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE 266 14604

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT


2818 X 0.0133

37

DEVIZ

3634 50

18553

18553 X 0.1000

1855

1855


TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

- PROFIT


( 10.00 % )

20408 X 0.0500


1020


Pentru: MARCAJE SI INDICATOARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

ELAB. 18/

9/13

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.

00

!

Simbol art. Coduri liste

!

PU

Mater ! Valori

!Nr

Sporuri Art U.M.

Cantitate !

PU

Manop ! Totale

!ord.

!

PU

Utilaj !

!teh.Denumire Articol

!

PU

Transp !Gr.

totala

!

!

Gr

mat/UA !Materiale

!1

23

!

1

4!

5-10

1

DF17A1

18.2

937

---

MP

51.500

4.1

212

R

Marcaje longit transv si diverse

2.6

135

executate mecanizcu vopsea

pe

1284

suprafete carosabile

0.000

0

0.001

0.07

2

TSA02F1

0.0

0

---

MC

2.250

19.1

43

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub

1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Coe

z.Mij.Si f.

43

Coez.Adinc.1 5m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA01C1

0.0

0

---

T

4.000

3.0

12

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

12

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T

4.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta

dist.=10

0

km

4.000

16

0.000

0.00

5

PB06A1 asim

0.2

1

---

MC

2.250

20.3

46

R

Turn.Bet.Simp.B150 in elev.

Culei aripi

2.7

6

zid timpan manual

52

0.000

0

0.000

0.00

6

2100945

153.7

354

---

MC

2.300

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas

3622

0.0

0

354

0.000

0

0.000

0.00

7

DF18A1

0.0

0

---

BUC

18.000

9.2

166

R

Plantare stilpi pentru indicatoare de

0.0

0

circulatie rutiera din metal

166

confectionati industrial

0.000

0

0.000

0.00

8

DF19A1

2.2

59

---

BUC

27.000

3.8

101

R

Montarea indicatoarelor ptr

circ rut

0.0

0

din tabl otelsau alum pe un

stilp gata

160

plantat

0.000

0

0.000

0.01

9

DZ37A1

32.0

1729

---

M

54.000

1.7

93

R

Conf stilpi metalici ptr

indicatoare

0.1

5

de circulat

1827

0.398

21

0.007

0.39

10

DZ36E1

72.0

691

---

MP

9.600

77.1

740

R

Conf indicat circ rut tabla otel

de 1

0.2

2

5mmsau tablaal 2mm acop

folie reflec

1433

circulare tabla otel

1.030

10

0.017

0.16

11

DZ35B1

76.1

49

---

MP

0.640

64.3

41

R

Conf indicat din tabla otel 1 5

mm

0.2

0

vopsite pt circrutiera dreptunghiulare

90

sau patrate

1.050

1

0.017

0.01

12

TRA06A10

0.0

0

---

T

5.591

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

48

0.000

0.00

13

TRA02A10

0.0

0

---

T

0.497

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autocamionul

pe

0

dist.= 10 km.

5.000

2

0.000

0.00

14

TRI1AC01C3

0.0

0

---

T

0.497

5.1

3

R

Incarcare mat.Gr.C-ambalate sub

10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina

la 10m

fragil

3

rampa-vagon categ.3

0.000

0

0.000

0.00

15

TRI1AC12C3

0.0

0

---

T

0.497

4.7

2

R

Descarcare mat.Gr.C-ambalate sub

10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina

la 10m

fragil

2

vagon-rampa categ.3

0.000

0

0.000

0.00

!1

23

!

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

98 3819

1459

149

5525

0.642

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.642 X 10.00

6

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

1459

X

0.2080

303

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

1459

X

0.0075

11

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

B.

1459

X

0.0605

88

- FOND DE ACCIDENTE

1459

X

0.0133

19

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

104 3819

1881

149

5954

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

5954

X

0.1000

595

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

(

9.99 % )

595

- PROFIT

6549

X

0.0500

327

TOT

A

L DEVIZ

6876

Pentru: RETEA DE CANALIZARE METEORICA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

ELAB.

18/

9/13

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale !

!ord. !

PU

Utilaj

!

!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr

totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

2 3 !

4

!

5-10 !

1

TSA04D1

0.0

0

---

MC 20.400

28.2

576

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

sprij.Si evac.Man.In pam.Cu umid.Nat.

576

La adinc.0 0-1 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

2

ACE08A1 asim

42.5

851

---

MC 20.000

5.2

104

R

Umplutura in sant.La cond.De alim.Cu

0.0

0

apa si canalizare cu material granular

954

0.000

0

0.000

0.00

3

TRA01A10

0.0

0

---

T 27.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. material granular

4.000

108

0.000

0.00

4

TSC02B1

0.0

0

---

100 MC 0.810

0.0

0

R

Sapatura cu excavat.Pe pneuri 0 21-0

330.6

268

39 mc pamint umidit.Natur desc.Dep.

268

Ter.Cat.2

0.000

0

0.000

0.00

5

TSC35C1

0.0

0

---

100 MC 0.270

0.0

0

R

Exc.Tra.Inc.In aut.Cu inc.Front.Pe

444.2

120

senile 0 5-0 99mc.Roci.T.Si f.Tari

120

pin.La 25kg la dist.10m

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10P

0.0

0

---

T 49.210

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

197

0.000

0.00

7

TSD01D1

0.0

0

---

MC 74.500

4.8

360

R

Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

360

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

8

TSD05A1

0.0

0

--

100 MC 0.750

75.0

56

R

Compactare cu mai.Mec.De 150-200kg a

339.8

255

umpl.In strat.De 20-30cm exclusiv

311

udare strat din pam.Necoez.

0.000

0

0.000

0.00

9

TSD02A1

0.0

0

--

100 MC 0.270

0.0

0

R

Imprast.Pamint afinat provenit din

80.9

22

ter.Cat.1 sau 2 cu buld.De 65-80cp in

22

strat.Cu gros.De 15-20cm

0.000

0

0.000

0.00

10

TSF01A1

3.8

912

--

MP 237.000

4.4

1050

R

Sprijin.De maluri cu dulapi de fag

0.1

12

asez.Oriz.Lat.Intre mal.1 5m adin.0

1974

0-2m 0 0-0 2m intre dulapi

0.107

25

0.004

0.92

11

ACA12A1 asim

0.0

0

--

-100% M 84.000

1.4

121

R

Montare teava pvc mufata de 9m lung.In

0.0

2

pamint in exteriorul cladirilor etans.

124

Cu garnit.Cauc.Dn 125

0.353

0

0.000

0.00

12

ACA12B1 asim

0.0

0

--

-100% M 12.000

1.6

19

R

Montare teava pvc mufata de 9m lung.In

0.0

0

pamint in exteriorul cladirilor etans.

20

Cu garnit.Cauc.Dn 160

0.578

0

0.000

0.00

13

ACA12D1 asim

0.0

0

--

-100% M 91.000

2.0

186

R

Montare teava pvc mufata de 9m lung.In

0.1

5

pamint in exteriorul cladirilor etans.

191

Cu garnit.Cauc.Dn 315

1.150

0

0.000

0.00

14

ACD01L1

546.3

2731

--

BUC 5.000

26.8

134

R

Capac si rama stas 2308-81 pentru

9.7

49

camine cu piesa suport carosabil iv

2914

22.300

112

0.543

2.72

15

ACD04C1

474.6

2373

--

BUC 5.000

144.8

724

R

Camin vizitare stas 2448-73 cu camera

73.1

365

lucru hc=2m din tub bet.Cu cep si buza

3462

la canale cu dn 300

60.500

303

2.593

12.96

16

YC01

1.0

1320

--

LEI 1320.000

0.0

0

Procurare conducta PVC SN 4 Dn 110 mm

0.0

0

M 88.000

1320

0.000

0

0.000

0.00

17

YC01

1.0

300

--

LEI 300.000

0.0

0

Procurare conducta PVC SN 8 Dn 160 mm

0.0

0

M 13.000

300

0.000

0

0.000

0.00

18

YC01

1.0

5472

---

LEI 5472.000

0.0

0

Procurare conducta PVC-KG SN 8 Dn 315 mm

0.0

0

M 96.000

5472

0.000

0

0.000

0.00

19

YC01

1.0

64

---

LEI 64.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere camin

0.0

0

Dn 160 mm

64

BUC 2.000

0.000

0

0.000

0.00

20

YC01

1.0

570

---

LEI 570.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere camin

0.0

0

Dn 315 mm

570

BUC 10.000

0.000

0

0.000

0.00

21

ACA18C1

0.1

11

---

BUC 112.000

2.6

295

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

306

tip p si dn 100 mm

0.000

0

0.000

0.00

22

ACA18E1

0.1

1

---

BUC 8.000

3.0

24

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

25

tip p si dn 150 mm

0.000

0

0.000

0.00

23

ACA18H1

0.3

5

---

BUC 20.000

6.8

136

R

Imbinare piese legatura din poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

141

tip p si dn 300 mm

0.000

0

0.000

0.00

24

ACE16A1

0.0

0

---

M 91.000

1.4

124

R

Montarea parapetelor si podetelor

0.0

0

metalice de inventar la santuri pt.

124

Conducte

0.000

0

0.000

0.00

25

ACE06A1

16.4

82

---

M 5.000

7.3

36

R

Sustineri din lemn pentru cabluri si

0.3

2

conducte intilnite in sapatura grele

120

0.707

4

0.023

0.12

26

ACC10A1

7.6

30

---

BUC 4.000

52.8

211

R

Inchidere capat la cond.Tub beton

0.1

0

precompr.Pt.Efect.Probei presiune

242

avind d=400 mm

0.256

1

0.009

0.03

27 6202820

R Apa potabila


MC


7.100


28

TRA05A05

T

7.100

R

Transport

rutier materiale

semifabricate cu autovehic.Speciale cisterna apa n.Etc pe dist.De 5 km.


29 ACE02A1


BUC 2.000


Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 carosabila tip a1


30 RPAB03A1

-- BUC 17.000 R Ridicare la nivelul strazii a cutiilor


cu capac asezate pe placa prefabr.Bet. Armat cutie vana


31 RPAB01C1

-- BUC 39.000

R Ridicare la nivel a capacelor i=20cm caminelor de vizitare pina la 100kg pe placa pref bet.Armat


32 RPAB03B1


BUC 1.000


Ridicare la nivelul


strazii a


cutiilor


cu capac asezate pe placa prefabr.Bet. Armat cutie hidrant


2.3

0.0

0.0

0.000

0.000

16

0

0

16

0

0.00

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

2.500

18

0.000

0.00

688.1

1376

54.0

108

22.4

45

1529

40.000

80

1.138

2.28

13.7

233

6.3

107

0.0

0

339

0.000

0

0.034

0.57

119.2

4649

19.8

774

7.4

290

5713

13.500

527

0.364

14.20

13.7

14

6.3

6

0.0

0

20

0.000

0

0.034

0.035-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj * TOTAL

*

* 10 * 9 *

5*

6*

7 * 8

*

1373 21010

5152

1435

28970

33.836

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

33.836 X 10.00

338

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

5152

X

0.2080

1072

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

5152

X

0.0075

39

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

5152

X

0.0605

312

- FOND DE ACCIDENTE

5152

X

0.0133

69

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

1711

21010

6642

1435

30799

CAP.C -

CHELTUIELI

INDIRECT

30799 X

0.1000

3080

TOTAL

CHELTUIELI

INDIRECTE (

10.00 % )

3080

PROFIT

33879 X

0.0500

1694

T O T A L DEVIZ 35573