Hotărârea nr. 861/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare str. Apateului- prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncţiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului”.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare str. Apateului - prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncțiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului

Analizând Raportul de specialitate nr. 272480/15.11.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare str. Apateului - prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncțiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.).

În conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 12 octombrie 2009), aprobarea proiectelor de investiții publice locale,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 272485 / 15.11.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție “Modernizare str. Apateului - prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncțiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de

investiție: Modernizare str. Apateului - prelungire strada Hack Halasi Gyula până la joncțiunea cu pasajul suprateran din zona străzii Ciheiului

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției rezultați din studiul de fezabilitate elaborat de SC Aquacons SRL

 • 1. Valoarea totala a proiectului este de 866.287,45 lei si 199.628,40 euro, inclusiv TVA, din care C+M 752.334,21 lei si 173.368,87 euro, inclusiv TVA.

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M): - anul I: 866.287,45 lei / 752.334,21 lei


(la cursul din 17 mai 2013 de 4,3395 lei/euro)

3. Durata de realizare: 3 luni

 • •     Clasa tehnica strada III

 • •     Lungimea totala strada                 329,08 m + 53,62 m = 382,70 m

 • •     Suprafața carosabil                                          2.132,88 mp

 • •     Complex rutier partea carosabila strada, tronson I:

Strat de uzura BA16

Strat de legătura BAD25

Strat de baza piatra sparta

Strat fundație balast

Geotextil

 • •       Complex rutier partea carosabila strada, tronson II:

Strat de uzura MASF16

Strat de legătura BAD25

Strat de bază AB2

Strat fundație superior din agregate naturale

stabilizate cu lianți hidraulici

15 cm


Strat fundație inferior

din agregate naturale de balastieră

25 cm

strat de formă din deșeuri de carieră

15 cm

Lungime trotuare noi

1.105,78 m

Suprafața trotuare noi

1.086,12 mp

Lungime pista bicicliști

410,29 m

Suprafața pista bicicliști

410,29 mp

Accese proprietăți

3 buc

Complex trotuare, accese si pista bicicliști:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Suprafața accese proprietăți

17,16 mp

Canalizare pluvială Dn 315

332 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •        Instituția Prefectului județului Bihor,

 • •       Primarul municipiului Oradea,

 • •       Direcția Tehnică,

 • •       Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • •      Birou Drumuri Publice,

 • •      Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 19 noiembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 861

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: Modernizare str. Apateului-prelungire strada Hack Halasi Gyula pina la jonctiunea cu pasajul suprateran din zona strazii Ciheiului

DIRECTOR:

SEF PROIECT:


ing. Petru Unita ing. Petru Unita


Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

2/2011

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L. Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993 Cod unic de inregistrare : R 3458780 Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 2/2011

Lucrarea : Modernizare str. Apateului-prelungire strada Hack Halasi Gyula pina la jonctiunea cu pasajul suprateran din zona strazii Ciheiului

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate

Evaluarea lucrărilor

Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

S1-S3

PL1 -PL3

TIP1- TIP2


Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

Profile longitudinale

Profil transversal TIP


sc. 1:5.000

sc. 1:500

sc.1:100;sc.1:1.000

sc. 1:50


PSSR1 - PSSR3 Plan de situatie semnalizare rutiera

sc. 1:500


1/Ac


Plan de situatie retea canalizare meteorica sc. 1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare str. Apateului-prelungire strada Hack

Halasi Gyula pina la jonctiunea cu pasajul suprateran din zona strazii Ciheiului "

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în sud - vestul Municipiul Oradea, in cartierul Grigorescu si face legatura intre drumul colector ( drum paralel cu drumul de centura ) si intersectia strazii Hack Halasi Gyula cu strada Apateului ,tronson modernizat.

Necesitatea investiției

Prin tema de proiectare se propune modernizarea strazii Apateului.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■      disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră in cartierul Grigorescu .

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■      reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■      reducerea numărului de accidente;

 • ■      îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada Apateului se încadrează în categoria III - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură.

Stare actuală:

Necesitatea modernizarii acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren si de amenajarea noului cartier N. Grigorescu. Lungimea strazii este de 329,08 m + 53,62 m = 382,70 m.,caracterizata ca avand partea carosabila din deseu asfaltic cu grosimea de 3cm peste o imbalastare de 30 cm grosime,prezentand gropi care faciliteaza stagnarea apelor pluviale si degradarea corpului drumului. Latime carosabilului este de 4,40m.

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se urmareste totodata reglementarea circulației rutiere in zona noului cartier Grigorescu.

Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, amenajare accese la imobilele riveranilor.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      calea de rulare a autovehicolelor este foarte degradata, cu multe gropi si este alcatuita dintr-o balastare.

 • ■      scurgerea apelor pluviale nu este asigurata

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

 • ■      siguranta rutiera, a vehiculelor si pietonilor, nu este asigurata, deoarece fluxurile auto nu sunt separate de cele pietonale;

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5 /1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

 • -   Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

 • -   Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

 • -  Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

 • -   Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

 • -  Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

 • -   Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

 • -   Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

 • -  Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -  Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -   Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -   Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -   Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

 • b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

Pentru modernizarea strazii Apateului, se propune sa se execute o sapatura in caseta generala, la o adancimea egala sau mai mare dacat grosimea structurii proiectate, astfel ca sistemul rutier adoptat sa respecte cotele proiectate.

Se urmareste ca traseul strazii sa se suprapuna - pe cat posibil - peste traseul existent pentru obtinerea unor chetuieli minime .

Avand in vedere ca se realizeaza canalizarea pluviala in zona si faptul ca santul existent cu descarcare in paraul Adona in zona strazii Hack Halasi Gyula a fost desfiintat, este firesc sa fie desfiintat si pe zona strazii Apateului.

Pentru realizarea umpluturii santului si obtinerea unei compactari corespunzatoare, trebuie sa se execute trepte de infratire de 30 cm inaltime , conform profilelor transversale, urmand a se executa umpltura in straturi de 30 cm grosime si compactarea fiecarui strat pana la 6

obtinerea gradului de compactare de 100%.

Inainte de inceperea executarii sistemului rutier, trebuie sa se faca o capacitate portanta a patului drumului.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri: Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

- carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

- se vor proiecta trotuare noi ;

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

 • -  se vor proiecta piste pentru biciclete ;

 • -  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare ;

 • -  se va asigura preluarea apelor meteorice de pe carosabil intr-o retea de canalizare noua

Modernizare sistem rutier

 • •      In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi . Lungimea strazii este de 329,08 m.

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

Traseul strazii este infuentat de distanta dintre limitele cadastrale, astel este prevazuta o curba cu raza de 40 m fara a se putea asigura supralargirea ( din lipsa de spatiu ).

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 25 km/h

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se ca linia rosie sa fie mai jos ca terenul natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, la care elementele de profil longitudinal au declivitati cuprinse intre 0,25 % si 2,582% si s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc cu raze de 3000 m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada Apateului este de strada de categoria a III-a cu doua benzi de circulatie, cu latimea partii carosabile de 6,00 m.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15cm fata de suprafata carosabila.

Pista de biciclete este pe ambele parti ale strazii pana la km 0+215,585, cu o latime de 1 m.

Pe partea dreapta a strazii, pista de biciclete si trotuarul sunt adiacente partii carosabile, pe partea stanga insa, in zonele care permit, adiacent carosabilului se introduc zone verzi.

Trotuarele in general au latimea de 1,50 m, exceptand zona critica ( zona cu curba de raza 40 m) unde ajung la 1,02 m si excepand zona intre km 0+267,69 - km 0+329,08 unde staplii de curent sunt amplasati chiar in mijlocul trotuarului unde latimea este de 1,88 m, renuntandu-se la o „zona verde” de 0,30 m .

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5 % pentru carosabil, iar pentru trotuare si pistele de biciclete de 1%.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din pitra sparta

15 cm

Strat inferior fundatie balast

35 cm

Geotextil

Total.

60 cm

Trotuare si piste de biciclete si accese la proprietati

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor si pistelor pentru biciclete se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

In sectiune pista pentru biciclete are 1,00 m latime, iar trotuarul latime variabila 0,71-1,50 m cu panta transversala spre carosabil de 1 %.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele si accesele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

 • ■   Trotuarele, pistele pentru biciclete si accesele la proprietati se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Semnalizarea verticala si orizontala

Strada Apateului, va fi o strada de categoria III, si face legatura intre drumul colector ( drum paralel cu drumul de centura ) si intersectia strazii Hack Halasi Gyula cu Apateului traseu modernizat.

Partea carosabila va fi incadrata cu borduri de beton 20x25 denivelate cu 15 cm fata de surafata carosabilului ce are latimea de 6,00 m.

La intersectia cu drumul de centura se prevad indicatoarele „oprire” fig B2 , „trecere pentru pietoni” fig. G2 precum si „accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungime mai mare de 10 m” fig. C22.

La intersectia cu Apateului asfaltat si str.Hack Halasi Gyula, sunt prevazute aceleasi indicatoare la care se adauga indicatorul „biciclisti” fig. A24 pentru a se indica apropierea de o intersectie cu o pista pentru biciclisti.

In urma modernizarii strazilor Hack Halasi Gyula si Apateului , trebuie semnalizate trecerile de pietoni si trecerile pentru biciclisti de pe strada Apateului asfaltat, cu indicatoarele „trecere pentru pietoni” fig. G2 si „biciclisti” fig. A24.

Adiacent carosabilului este prevazuta pista pentru bicicleta de 1,00 m latime si trotuarul de 1,50 m latime. Cele doua sunt despartite longitudinal printr-un marcaj continuu, iar la capete sunt amplasate indicatoarele pentru „ delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor si mopedelor” fig. D11 sau fig. D12.

In dreptul trecerilor pentru pietoni sunt prevazute si treceri pentru biciclisti semnazizate cu indicatorul „Biciclisti „ fig. A24.

Toate aceste indicatoare, precum si marcajele rutiere longitudinale si transversale, respecta indicațiile din STAS 1848/1-3 -11, 1848/4 - 7 - 06, si sunt prezentate in plansa de semnalizare rutiera PS-SR, avizata de politia rutiera.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre colectorul stradal proiectat PVC 315mm aferent strazii Hack Halasi Gyula pe o lungime de 215m,pe tronsonul cuprins intre pichetii 1 si 7.

Racordurile gurilor de scurgere noi la colectorul meteoric se va realiza din tuburi PVC 160 mm, prin intermediul căminelor de vizitare .

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

 • a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartierul N. Grigorescu.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului

Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea Lucrările propuse de modernizare a strazii Apateului se vor desfășura in totalitatea traseului în limitele tramei actuale a strazii.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 5919,388 mp, reprezentand teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate astfel: 3708,598 mp parte carosabila, 2162,67 mp trotuare - piste pentru biciclete si accese 48,12 mp

 • d) Studii de teren

Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat impietruiri recente cu grosimea medie de 30cm, constand din peste care s-a asternut un strat de deseu asfaltic de 3 cm.

 • - terenul de fundare este alcatuit din praf cu argila maroniu cu plasticitate mare,plastic virtos.

- adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor


  Clasa tehnica strada III  Lungimea totala strada

  Latime parte carosabila

  Latime trotuare

  Latime pista pentru biciclisti

  Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  Strat de legarura BAD25

  Strat de piatra sparta

  Strat inferior fundatie balast

  Geotextil


  329,08 m + 53,62 m = 382,70 m

  6,00 m

  variabil 0,71- 1,50 m

  1,00 m

  4 cm

  6 cm

  15 cm

  35 cm
Complex trotuare , piste pentru biciclete si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

Strat inferior fundatie balast

Canalizare meteorica dn 315mm                      332,0 m

 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata corespunzator (apa, canal menajer,iluminat public).

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

- starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

- poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor si pentru intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Intocmire proiect tehnic, inclusiv studiile necesare, intocmire detalii de executie

Obtinere avize si autorizatia de construire

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 866.287,45 lei si 199.628,40euro, inclusiv TVA, din care C+M 752.334,21 lei si 173.368,87 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Modernizare strada Apateului" la cursul din 17 mai 2013 de 4,3395 lei/euro

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,34566

0,36000

1,86000

0,42862

3.3

Proiectare și engineering

12,01428

2,76859

2,88343

14,89771

3,43305

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

12,01428

2,76859

2,88343

14,89771

3,43305

TOTAL CAPITOL 3

25,52856

5,88283

6,12685

31,65541

7,29471

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

600,71400

138,42931

144,17136

744,88536

171,65235

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

600,71400

138,42931

144,17136

744,88536

171,65235

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

6,00714

1,38429

1,44171

7,44885

1,71652

5.1.1. lucrări de construcții

6,00714

1,38429

1,44171

7,44885

1,71652

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

7,80928

1,79958

0,00000

7,80928

1,79958

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

60,07140

13,84293

14,41714

74,48854

17,16523

TOTAL CAPITOL 5

73,88782

17,02681

15,85885

89,74667

20,68134

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

700,13038

161,33895

166,15706

866,28745

199,62840

Din care C+M

606,72114

139,81361

145,61307

752,33421

173,36887

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor si pentru intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

12.014,28

Intocmire proiect tehnic, inclusiv studiile necesare, intocmire detalii de executie

Obtinere avize si autorizatia de construire

Executia lucrarilor

250.778,00

250.778,00

250.778,00

Receptia

TOTAL

12.014,28

250.778,00

250.778,00

250.778,00

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu este cazul

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1.Valoarea totala a proiectului este de de 866.287,45 lei si 199.628,40 euro, inclusiv TVA, din care C+M 752.334,21 lei si 173.368,87 euro, inclusiv TVA.

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 866.287,45 lei / 199.628,40euro

3. durata de realizare (luni): 3 luni

 • •     Latime trotuare

 • •     Latime piste pentru biciclete

 • •     Complex rutier partea carosabila strada:

1,50 m (si 1,02-0,71 )

1,00 m

Strat de uzura BA16

Strat de legatura BAD25

Strat de baza piatra sparta

Strat fundatie balast

Geotextil

4 cm

6 cm

15 cm

35 cm

Complex trotuare, piste pentru biciclist si accese la proprietati :

Strat de uzura BA8

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

Strat inferior fundatie balast

4 cm

10 cm

15 cm

 • •     Clasa tehnica strada III

 • •    Lungimea totala strada                         329,08 m + 53,62 m = 382,70 m

  •     Latime parte carosabila strada

  6,00 m

 • •    Suprafata carosabil                                   2132,88 mp

 • •      Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

Strat de legatura BAD25

Strat de baza piatra sparta

Strat fundatie balast

Geotextil

Lungimea totala trotuare noi

1105,78 m

Latime trotuare

variabil 0,71- 1,50 m

Suprafata totala trotuare noi

1086,12 mp

Lungimea totala pista biciclisti

410,29 m

Latime pista biciclisti

1,00 m

Suprafata totala pista biciclisti

410,29 m

Complex trotuare si pista biciclisti:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment            10 cm

Strat inferior fundatie balast

15 cm

Accese proprietati

3 buc

Suprafata totala accese proprietati

17,16 mp

Complex accese proprietati :

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza balast stabilizat cu ciment            10 cm

Strat inferior fundatie balast

15 cm

6 cm

15 cm

35 cm


5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


Contract subsecvent : 2/2011

Lucrarea : Modernizare str. Apateului-prelungire strada Hack Halasi Gyula pina la jonctiunea cu pasajul suprateran din zona strazii Ciheiului

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F.

EVALUAREA LUCRARILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

600.714,00 lei x 2%

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

600.714,00 lei x 2%

RECAPITULATIE CAP.3

3.1. - Studii de teren


1.500,00lei

12.014,00lei


12.014,00lei


 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta


1.500,00lei

12.014,00lei


3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Constructii

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Strada Apateului

1. - Infrastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Suprastructura

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Marcaje si indicatoare


12.014,00 lei

25.528,00 lei


112.911,00 lei

112.911,00 lei

260.507,00 lei

260.507,00 lei


- Conf. calculatie anexa

Total.3

 • 4 - Trotuare,accese,pista biciclete

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Retea canalizare meteorica

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 5

6-Realocare stilp electric

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 5

Total cap.4. (fara TVA)


10.330,00 lei

10.330,00 lei

103.605,00 lei

103.605,00 lei

104.652,00 lei

104.652,00 lei

8.709,00 lei

8.709,00 lei

600.714,00 lei


Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de șantier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • - 1,3% din 4.1.

5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

 • - 10% din cap. 4


6.007,00 lei

7.809,00 lei

60.071,00 lei


RECAPITULATE - Capitol 5


Pct. 5.1. - Organizare șantier

Pct. 5.2. - Comișioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)


6.007,00 lei

7.809,00 lei 60.071,00 lei 73.887,00 lei


RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea și amenajarea terenului

Cap. 2 - Chelt.pt.așigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare și așiștenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli


25.528,00 lei

600.714,00 lei

73.887,00 lei


T O T A L (fara TVA)

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)


700.130,00 lei

606.721,00 lei


ANEXE

EVALUARI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE : MUNICIPIUL ORADEA

OBIECTIVUL : MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STRAZII CIHEIULUI, MUN.ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: T14

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STRAZII CIHEIULUI

! NR.! !CRT.! !! !! !!

!   VALOAREA   !

! (EXCLUSIV TVA) ! ! LEI     !

!! !!

! 0 !

1

! 2 !

Cap.I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOAT1

INFRASTRUCTURA

112911

2

MSOAT2

SUPRASTRUCTURA

260507

3

MSOAT3

MARCAJE SI INDICATOARE

10330

4

MSOAT4

TROTUARE ACCESE SI PISTA BICICLETE

103605

5

MSOAT5

RETEA DE CANALIZARE METEORICA

104652

6

MSOAT6

RELOCARE STILP ELECTRIC - 1 BUC.

8709

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

exclusiv

TVA )

lei

600714

Taxa pe valoarea adaugata 24

Q,

%

144171

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL

inclusiv

TVA )

744885

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK

HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

OBIEC


T14 MODERNIZARE STRADA APATEULUI


PRELUNGIRE STRADA HACK


HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STR.CIHEIULUI,

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAT1

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

ELAB. 26/

3/13

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori !

!Nr

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop ! Totale !

!ord.

PU

Utilaj !

!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr

totala !

!

!

Gr

mat/UA !Materiale !

!1

23

1

4!

5-10 !

1

TSC04G1

0.0

0

---

100 MC 16.000

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

1843

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

1843

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

---

MC 690.500

17.9

12384

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

12384

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

---

T 1243.000

4.7

5811

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

5811

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 1696.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

6784

0.000

0.00

5

TRA01A10P

0.0

0

---

T 3316.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

13266

0.000

0.00

6

TSE06B1

2.3

92

---

100 MP 41.000

76.8

3148

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

2968

si repartitie din nisip sau balast

6208

exec.In pam.Coeziv

0.000

0

0.000

0.00

7

DA19A1 asim

0.0

0

-- -100% MP 2311.500

0.3

629

R Strat anticontaminator mater textil

0.0

0

netesut filtr sintetic pe ampriza sau

629

platforma drumului

0.000

0

0.000

0.00

8

YC01

1.0

32361

--

LEI 32361.000

0.0

0

Procurare material geotextil

0.0

0

MP

2311.500

32361

0.000

0

0.000

0.00

9

TSD03C1

0.0

0

--

100 MC

15.500

0.0

0

R

Imprast.Pam.Afinat cu buld.Pe

senile

42.0

652

de 81-180 cp in strat.Cu gros.

De 21-30

652

cm ter.Cat.1 sau 2

0.000

0

0.000

0.00

10

TSD07H1

0.0

0

--

100 MC

15.500

42.2

655

R

Compactarea umplut.Cu rulou compresor

425.6

6597

10-12t excl.Pam.Coez.Grad.Compact.100

7252

0.000

0

0.000

0.00

11

TSD14A1

2.3

180

--

MC

80.000

0.0

0

R

Udarea cu autocist.De 5-8t cu

disp.De

2.1

172

strop.Str.

352

0.000

0

0.000

0.00

12

TRA05A05

0.0

0

--

T

80.000

0.0

0

R

Transport rutier materiale

0.0

0

semifabricate cu autovehic.Speciale

0

cisterna apa n.Etc pe dist.De

5 km.

2.500

200

0.000

0.00

13

DG06A1

0.0

0

--

MC

13.000

35.9

467

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

33.4

434

pt pozare cable cond pod guri

scurgere

901

la imbrac carosabila

0.000

0

0.000

0.00

14

TRI1AA01C3

0.0

0

--

T

31.500

3.0

94

R

Incarcarea materialelor grupa

a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

94

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

15

TRA01A10P

0.0

0

--

T

31.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

126

0.000

0.00

16

TSH05B1

0.0

0

--

MP

455.000

1.1

503

R

Asternerea pam.Vegetal pe teren cu

0.0

0

panta 20 in strat.Uniforme cu

grosimea

503

de 15cm

0.000

0

0.000

0.00

17

TSH09A1

112.9

508

---

100 MP

4.500

41.0

185

R

Semanarea gazonului pe suprafete

0.0

0

orizontale sau in panta sub 30

693

0.000

0

0.004

0.02

18

TRA01A10P

0.0

0

---

T 198.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului

sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.

=10

0

km pamint vegetal

4.000

792

0.000

0.00

!1

23

!

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

21168

33141

23876

12665

90850

0.018

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

0.018 X 10.

00

0

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

23876

X

0.2080

4966

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

23876

X

0.0075

179

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

23876

X

0.0605

1445

- FOND DE ACCIDENTE

23876

X

0.0133

318

TOTAL II - CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

21168

33141

30783

12665

97758

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

97758

X

0.1000

9776

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % )

9776


- PROFIT


107534 X 0.0500


5377


T O T A L DEVIZ


112911


INVESTITOR :

MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT :

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV :

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

OBIEC T14

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STR.CIHEIULUI,

DE

V I Z A N A L I T I C COD MSOAT2

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00

ELAB. 26/

3/13

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori

Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop ! Totale

ord.

PU

Utilaj !

teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr.

totala

!

Gr

mat/UA !Materiale

1

23

1

4!

5-10

1

DA01A1

0.0

0

--

100 MP 25.500

2.1

54

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

156

med 5cm de pe strat rutier

210

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

4506

--

MC 266.500

9.8

2613

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

2301

funct rezist filtrant izol aerisire

9421

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

10509

--

MC 621.500

3.1

1948

R

Strat agreg nat cilindrate cu func

12.3

7645

rezist filtrantizolat aerisire si

20102

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

DA11A1

56.3

5854

--

MC 104.000

15.3

1588

R

Strat fund reprof p sparta pt drum cu

11.5

1201

asternere manuala exec cu impanare si

8643

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

5

DA12A1

56.3

13688

--

MC 243.000

6.8

1652

R

Strat fund reprof p sparta pt drum cu

17.5

4246

asternere mecanica exec cu impanare si

19586

innoroire

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10

0.0

0

--

T 2094.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

8376

0.000

0.00

7

TRA01A10

0.0

0

--

T 875.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. produse de cariera

4.000

3502

0.000

8

DB01A1

0.0

16

--

MP

2311.500

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac s

au tratam

0.0

55

bitum a stratsuport din bet

cim sau

70

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

9

DB02D1

79.7

3707

--

100 MP

46.500

17.8

828

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

210

exist in veder aplic strat

uz mix asf

4746

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

2.33

10

DB12A1

0.4

42

--

T

99.000

8.9

881

R

Strat legat binder de crib

exec la

6.7

659

cald cu asternere manuala

1581

0.008

1

0.000

0.01

11

DB12B1

0.4

97

--

T

230.000

3.5

806

R

Strat legat binder de crib

exec la

13.3

3062

cald cu asternere mecanica

3965

0.008

2

0.000

0.03

12

YC01

1.0

54450

--

LEI

54450.000

0.0

0

Procurare binder de criblura executat

0.0

0

la cald cu bitum in instalatii tip LPX

54450

T

330.000

0.000

0

0.000

0.00

13

DB19A1

0.0

28

--

MP

693.500

1.0

684

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

417

cald in grosime de 4 cm cu

astern

1129

manuala

0.001

1

0.000

0.01

14

DB19E1

0.0

65

--

MP

1618.000

0.4

719

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

2594

cald in grosime de 4 cm cu

astern

3379

mecanica

0.001

2

0.000

0.02

15

YC01

1.0

44690

--

LEI

44690.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare executat la cald cu bitum in

44690

instalatii tip LPX

0.000

0

T

218.000

0.000

0.00

16

DB21A1

0.0

0

--

100 MP

23.000

7.6

176

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

117

straturile direct circulate

293

0.000

0

0.000

0.00

17

YC01

1.0

1150

--

LEI

1150.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si

dressing

0.0

0

gras cu nisip 0,3 mm si 2/3

bitum in

1150

instalatii LPX

0.000

0

T

10.000

0.000

0.00

18

TRA01A10

0.0

0

---

T

558.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi

asfaltice

4.000

2232

0.000

0.00

19

DE10A1

21.0

15759

---

M

752.000

7.2

5438

R

Borduri prefabricate

din beton pt

0.0

20

trotuare 20 x 25cm pe

fundatie din

21217

beton 30 x 15 cm

4.520

3399

0.113

85.35

20

2100957

174.3

6013

---

MC

34.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

6013

0.000

0

0.000

0.00

21

TRA06A10

0.0

0

---

T

84.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului

cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

714

0.000

0.00

22

RPAB01A1

47.8

143

---

BUC 3.000

14.1

42

R

Ridicare la nivel a capacelor i=20cm

0.0

0

caminelor de vizitare

pina la 100kg pe

186

zidarie car.Mort.Cim

4.880

15

0.132

0.40

23

TRA01A10

0.0

0

---

T

137.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri

prefabr.

4.000

548

0.000 0.00

! 1 2 3 ! 4 ! 5-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ *Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 * 5 * 6 * 7 * 8

18791 160717

17431

22683

219623

88.138

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

88.138 X 10.00

881

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

17431

X

0.2080

3626

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALAR

17431

X

0.0075

131

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B

. 17431

X

0.0605

1055

- FOND DE ACCIDENTE

17431

X

0.0133

232

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

19672 160717

22474

22683

225547

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

225547

X

0.1000

22555

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

> )

22555

- PROFIT

248102

X

0.0500

12405

TOT

A

L DEVIZ

260507

ELAB. 26/ 3/13

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori !

!Nr

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

1

4

! 5-10 !

1

DF17A1

18.2

2530

---

MP 139.000

4.1

572

R

Marcaje longit transv si diverse

2.6

365

executate mecanizcu vopsea pe

3466

suprafete carosabile

0.000

0

0.001

0.19

2

TSA02F1

0.0

0

---

MC 2.250

19.1

43

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Coez.Mij.Si f.

43

Coez.Adinc.1 5m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA01C1

0.0

0

---

T 4.050

3.0

12

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

12

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 4.050

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

16

0.000

0.00

5

PB06A1 asim

0.2

1

---

MC 2.250

20.3

46

R

Turn.Bet.Simp.B150 in elev.Culei aripi

2.7

6

zid timpan manual

52

0.000

0

0.000

0.00

6

2100945

153.7

347

---

MC 2.260

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

347

0.000

0

0.000

0.00

7

DF18A1

0.0

0

---

BUC 18.000

9.2

166

R

Plantare stilpi pentru indicatoare de

0.0

0

circulatie rutiera din metal

166

confectionati industrial

0.000

0

0.000

0.00

8

DF19A1

2.2

70

--

BUC

32.000

3.8

120

R

Montarea indicatoarelor

ptr

circ rut

0.0

0

din tabl otelsau alum pe

un

stilp gata

190

plantat

0.000

0

0.000

0.02

9

DZ37A1

32.0

1729

--

M

54.000

1.7

93

R

Conf stilpi metalici ptr

indicatoare

0.1

5

de circulat

1827

0.398

21

0.007

0.39

10

DZ36E1

72.0

599

--

MP

8.318

77.1

641

R

Conf indicat circ rut tabla

otel de 1

0.2

2

5mmsau tablaal 2mm acop

folie reflec

1242

circulare tabla otel

1.030

9

0.017

0.14

11

DZ35B1

76.1

386

--

MP

5.070

64.3

326

R

Conf indicat din tabla otel

1 5 mm

0.2

1

vopsite pt circrutiera dreptunghiulare

713

sau patrate

1.050

5

0.017

0.09

11

DZ35A1

70.0

84

--

MP

1.197

63.1

76

R

Conf indicat din tabla otel

1 5mm

0.2

0

vopsite pt circ rutiera

triunghiulare

160

sau forma sageata

0.966

1

0.016

0.02

12

TRA06A10

0.0

0

--

T

5.586

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu

autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

47

0.000

0.00

13

TRA02A10

0.0

0

--

T

0.570

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autocamionul pe

0

dist.= 10 km.

5.000

3

0.000

0.00

14

TRI1AC01C3

0.0

0

--

T

0.570

5.1

3

R

Incarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina

la

10m fragil

3

rampa-vagon categ.3

0.000

0

0.000

0.00

15

TRI1AC12C3

0.0

0

--

T

0.570

4.7

3

R

Descarcare mat.Gr.C-ambalate

sub 10kg

0.0

0

deplas.Prin purtare pina

la

10m fragil

3

vagon-rampa categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4 ! 5-10

TOTAL A


CHELTUIELI DIRECTE


ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ


26


*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

103

5745

2100

380

8328

0.836

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ - TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.836 X 10.00 8

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

2100

X

0.2080

437

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

2100

X

0.0075

16

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

2100

X

0.0605

127

- FOND DE ACCIDENTE

2100

X

0.0133

28

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

111

5745

2708 380

8944

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

8944 X 0.1000

894

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % )

894


INVESTITOR :


MUNICIPIUL ORADEA


PROIECTANT

OBIECTIV


S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA MODERNIZARE STRADA APATEULUI


PRELUNGIRE STRADA HACK


OBIEC


T14


HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK


HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STR.CIHEIULUI,


DE


VIZ


ANALITIC


COD MSOAT3


Pentru: MARCAJE SI INDICATOARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00


- PROFIT


9838 X 0.0500


492


T O T A L DEVIZ 10330

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

OBIEC T14 MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA

LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERANDIN ZONA STR.CIHEIULUI,

DEVIZ


A N A L I T I C COD MSOAT4

Pentru: TROTUARE ACCESE SI PISTA BICICLETE

GRUPA CAT.LUCRARI:0       BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:  10.00

ELAB. 26/

3/13

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori

Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop ! Totale

ord.

PU

Utilaj !

teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr.

totala

!

Gr

mat/UA !Materiale

1

23

1

4!

5-10

1

DA01A1

0.0

0

--

100 MP 16.000

2.1

34

R

Curatirea si inlat strat noroi gros

6.1

98

med 5cm de pe strat rutier

132

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

3974

--

MC 235.000

9.8

2305

R

Strat agreg nat balast cilindr cu

8.6

2029

funct rezist filtrant izol aerisire

8307

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA10A1

6.4

956

--

MC 149.500

12.3

1834

R

Strat rutier mater gran stab cu ciment

13.2

1971

sau var si zgura prin met amest in

4761

statii fixe ast man

0.000

0

0.000

0.00

4

YC01

1.0

18750

--

LEI 18750.000

0.0

0

Procurare amestec stabilizat executat

0.0

0

din balast cu 6 % ciment

18750

MC 150.000

0.000

0

0.000

0.00

5

TRA01A10

0.0

0

--

T 369.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

1478

0.000

0.00

6

DE11A1

10.5

7542

--

M 719.000

3.2

2334

R

Bord mici pref beton 10 x 15 cm pt

0.0

7

incadr trotuarespatii verzi alei

9883

asezate fund beton 10 x 20 cm

1.360

978

0.034

24.59

7

2100945

153.7

2229

--

MC 14.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

2229

0.000 0

0

.000

0.00

8

TRA06A10

0.0

0

---

T 36.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

306

0

.000

0.00

9

DB02D1

79.7

1196

---

100 MP 15.000

17.8

267

R

Amors supraf strat baza sau imbrac

4.5

68

exist in veder aplic strat uz mix asf

1531

cu emulsie cationica

0.000

0

0

.050

0.75

10

DB16D1

0.0

60

---

MP 1496.000

1.0

1476

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.6

907

la cald in gros de 4 0cm astern

2444

manuala

0.001

1

0

.000

0.02

11

YC01

1.0

33370

---

LEI 33370.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic fin bogat in

0.0

0

criblura executat la cald cu bitum in

33370

instalatii tip LPX

0.000

0

T 142.000

0

.000

0.00

12

TRA01A10

0.0

0

---

T 142.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

4.000

568

0

.000

0.00

13

TRA01A10

0.0

0

---

T 554.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

2218

0

.000

0.00

14

TRA01A10

0.0

0

---

T 26.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri prefabr.

4.000

106

0

.000

0.00

!1

2 3 !

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

5655

68076

8250

5080

87061

25.354

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

25.354 X 10.

00

254

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

8250

X

0.2080

1716

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

8250

X

0.0075

62

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

8250

X

0.0605

499

- FOND DE ACCIDENTE

8250

X

0.0133

110

TOTAL II - CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

5909

68076

10636

5080

89701

CAP.C


CHELTUIELI INDIRECT


89701 X 0.1000


8970


TOTAL

- PROFIT


CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % )


8970


98671 X 0.0500 4934


T O T A L DEVIZ


103605


INVESTITOR :

PROIECTANT :


OBIECTIV


OBIEC


T14


DE


MUNICIPIUL ORADEA

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI, V I Z A N A L I T I C

COD MSOAT5


Pentru: RETEA DE CANALIZARE METEORICA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 26/ 3/13

10.00


PRET MEDIU DE TRANSPORT:

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale

!ord.

PU

Utilaj

!

!teh.Denumire Articol

PU

Transp

!Gr.totala

!

Gr

mat/UA

!Materiale

!1

23

1

4

! 5-10

1

TSA04D1

0.0

0

---

MC 82.000

28.2

2314

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

sprij.Si evac.Man.In pam.Cu umid.Nat.

2314

La adinc.0 0-1 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

2

ACE08A1 asim

42.5

3654

---

MC 85.900

5.2

445

R

Umplutura in sant.La cond.De alim.Cu

0.0

0

apa si canalizare cu material granular

4099

0.000

0

0.000

0.00

3

TRA01A10

0.0

0

---

T 116.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. material granular

4.000

464

0.000

0.00

4

TSC02B1

0.0

0

---

100 MC 3.280

0.0

0

R

Sapatura cu excavat.Pe pneuri 0 21-0

330.6

1084

39 mc pamint umidit.Natur desc.Dep.

1084

Ter.Cat.2

0.000

0

0.000

0.00

5

TSC35C1

0.0

0

---

100 MC 1.130

0.0

0

R

Exc.Tra.Inc.In aut.Cu inc.Front.Pe

444.2

502

senile 0 5-0 99mc.Roci.T.Si f.Tari

502

pin.La 25kg la dist.10m

0.000

0

0.000

0.00

6

TRA01A10P

0.0

0

---

T 204.120

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

816

0.000

0.00

7

TSD01D1

0.0

0

---

MC 296.600

4.8

1435

R

Imprastierea cu lopata a pamint.Afinat

0.0

0

strat uniform 10-30cm.Gros cu sfarim.

1435

!

!

!

!

!

!

Bulg.Teren f.Tare

0.000

0

0.000

0.00

8

TSD05A1

0.0

0

--

100 MC

2.970

75.0

223

R

Compactare cu mai.Mec.De 150-20

0kg a

339.8

1009

umpl.In strat.De 20-30cm exclusiv

1232

udare strat din pam.Necoez.

0.000

0

0.000

0.00

9

TSD02A1

0.0

0

--

100 MC

1.130

0.0

0

R

Imprast.Pamint afinat provenit

din

80.9

91

ter.Cat.1 sau 2 cu buld.De 65-8

0cp in

91

strat.Cu gros.De 15-20cm

0.000

0

0.000

0.00

10

TSF01A1

3.8

3193

--

MP

830.000

4.4

3678

R

Sprijin.De maluri cu dulapi de

fag

0.1

42

asez.Oriz.Lat.Intre mal.1 5m adin.0

6913

0-2m 0 0-0 2m intre dulapi

0.107

89

0.004

3.22

11

ACA12B1 asim

0.0

0

--

-100% M

130.000

1.6

210

R

Montare teava pvc mufata de 9m

lung.In

0.0

4

pamint in exteriorul cladirilor

etans.

214

Cu garnit.Cauc.Dn 160

0.578

0

0.000

0.00

12

ACA12D1 asim

0.0

0

--

-100% M

332.000

2.0

677

R

Montare teava pvc mufata de 9m

lung.In

0.1

18

pamint in exteriorul cladirilor

etans.

696

Cu garnit.Cauc.Dn 315

1.150

0

0.000

0.00

13

ACD01L1

546.3

8194

--

BUC

15.000

26.8

402

R

Capac si rama stas 2308-81 pentru

9.7

146

camine cu piesa suport carosabil iv

8742

22.300

335

0.543

8.15

14

ACD04C1

474.6

7118

--

BUC

15.000

144.8

2172

R

Camin vizitare stas 2448-73 cu

camera

73.1

1096

lucru hc=2m din tub bet.Cu cep

si buza

10387

la canale cu dn 300

60.500

908

2.593

38.89

15

2100945

153.7

4242

--

MC

27.600

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

4242

0.000

0

0.000

0.00

16

2101183

261.4

162

--

MC

0.620

0.0

0

R

Mortar de zidarie m 100 s 1030

0.0

0

162

0.000

0

0.000

0.00

17

TRA06A10

0.0

0

--

T

67.730

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

18

YC01

1.0

2329

---

LEI

2329.000

0.0

0

Procurare conducta PVC SN 8

Dn 160 mm

0.0

0

M

137.000

2329

0.000

0

0.000

0.00

19

YC01

1.0

12215

---

LEI

12215.000

0.0

0

Procurare conducta PVC SN 8

Dn 315 mm

0.0

0

M

349.000

12215

0.000

0

0.000

0.00

20

YC01

1.0

1710

---

LEI

1710.000

0.0

0

Procurare piesa de trecere

camin

0.0

0

Dn 315 mm

1710

BUC

30.000

0.000

0

0.000

0.00

21

ACA18E1

0.1

12

---

BUC

87.000

3.0

259

R

Imbinare piese legatura din

poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

271

tip p si dn 150 mm

0.000

0

0.000

0.00

22

ACA18H1

0.3

20

---

BUC

74.000

6.8

503

R

Imbinare piese legatura din

poliesteri

0.0

0

arm.Cu fibre de sticla cu mufa si cep

523

tip p si dn 300 mm

0.000

0

0.000

0.01

23

ACE16A1

0.0

0

---

M

332.000

1.4

451

R

Montarea parapetelor si podetelor

0.0

0

metalice de inventar la santuri pt.

451

Conducte

0.000

0

0.000

0.00

24

ACE06A1

16.4

33

---

M

2.000

7.3

15

R Sustineri din lemn pentru cabluri si 0.3 1 conducte intilnite in sapatura grele 48 0.707 1 0.023 0.05

de 5 5mc dist.=10km


8.500 576

0.000 0.00


25 ACC10A1 7.6 15

-- BUC 2.000 52.8 106

R Inchidere capat la cond.Tub beton 0.1 0 precompr.Pt.Efect.Probei presiune 121

avind d=400 mm

0.256

1

0.009

0.02

26

6202820

2.3

58

--

MC 25.900

0.0

0

R

Apa potabila

0.0

0

58

0.000

0

0.000

0.00

27

TRA05A05

0.0

0

--

T 25.900

0.0

0

R

Transport rutier

materiale

0.0

0

semifabricate cu

autovehic.Speciale

0

28

ACE02A1

688.1

19267

--

BUC

28.000

54.0

1512

R

Gura scurgere

cu sifon

si

depozit stas

22.4

627

6701-73 carosabila tip

a1

21406

40.000

1120

1.138

31.86

1

2

3

!

4!

5-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

cisterna apa n.Etc pe dist.De 5 km.


2.500

0.000


65

0.00


*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 * 5 * 6 * 7 * 8

4374

62222

14402

4621

85619

82.194

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

82.194 X


10.00


CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE


AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII


FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.


FOND DE ACCIDENTE


822

14402 X 0.2080

2996

14402 X 0.0075

108

14402 X 0.0605

871

14402 X 0.0133

192


TOTAL II


CHELTUIELI DIRECTE


DEVIZ


5196


62222


18569


4621


90608


CAP.C


CHELTUIELI INDIRECT


0.1000


9061


TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % )

9061


- PROFIT


99669 X 0.0500 4983


T O T A L DEVIZ


104652


INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : MODERNIZARE STRADA APATEULUI - PRELUNGIRE STRADA HACK

HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI, MUN.ORADEA

OBIEC


T14 MODERNIZARE STRADA APATEULUI


PRELUNGIRE STRADA HACK


HALASI GYULA PINA LA JONCTIUNEA CU PASAJUL SUPRATERAN

DIN ZONA STR.CIHEIULUI,

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAT6

Pentru: RELOCARE STIPL ELECTRIC - 1 BUC.

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 26/ 3/13 PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste

PU

Mater

! Valori !

!Nr

Sporuri Art U.M. Cantitate

PU

Manop

! Totale !

!ord.

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp

!Gr.totala !

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

1

4

! 5-10 !

1

TSA17C1

0.0

0

---

MC 1.000

46.3

46

R

Sap.Man.Gropi polig.Monobl.Pt.Linii

0.0

0

el.Pam.Cu umid.Nat.Fara sprij.Lat.1m

46

adinc.2 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

2

W2A12A2

0.0

0

---

BUC 1.000

18.0

18

R

Stilp beton armat precomp fundatie

46.5

47

burata teren normal demontat

65

0.000

0

0.000

0.00

3

MDTC4642010

0.0

0

---

BUC 1.000

0.0

0

R

Transport utilaj

20.5

21

10km-65123023-automacara 0 06-0 099mn

21

h.Max.12m desch.Max.4 6m moment max.21

0.000

0

0.000

0.00

4

AUT6752

0.0

0

---

ORA 4.000

0.0

0

R

Automacara 6- 9 9tf cu brat cu zabrele

91.3

365

365

0.000

0

0.000

0.00

5

TSA17C1

0.0

0

---

MC 1.400

46.3

65

R

Sap.Man.Gropi polig.Monobl.Pt.Linii

0.0

0

el.Pam.Cu umid.Nat.Fara sprij.Lat.1m

65

adinc.2 5m t.F.Tare

0.000

0

0.000

0.00

6

W2A09B1 14

842.1

842

---

BUC 1.000

54.3

54

R

Stilpi simplii sau folosinta comuna

74.9

75

bac fundatie turnat teren accidentat

971

54.300

54

Stilp scp 10002sau f

1.045

1.05

7

TSD19C1

0.2

0

-- MC 0.820

R Umplut.Compactata la fundati stilp. Linii electr.Aer.De inalta tens.Cu pam.Din t.F.Tare

 • 8 TRA04A10

-- T 0.800

R Transport rutier mater.Semifabr.Cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.

 • 9 W2C23B02

-- 100M 0.800 R Montare fascicol conducte izolate torsadate intinse pe stilp grupa a si a bratarii pvc mec.Dem.

 • 10 W2C23B01 9

-- 100M 0.800 R Montare fascicol conducte izolate torsadate intinse pe stilp grupa a si a bratarii pvc mec.

Al.T yir 2x16 l con

 • 11 W2B19J1

-- BUC 1.000 R Legatura intindere in colt la retele torsadate pe stilpi tip sc 10005 neplantat manual montat

 • 12 W2B21D1

-- BUC 1.000 R Legatura terminala la retele electrice torsadate p e stilpi tip scp 10002 plantat montat

 • 13 TSA16D1

-- MC 10.900

R Sap.Man.In transee pt.Cabl.El.In pam.

Cu umid.Nat.Fara sprij.Lat.1m adinc.1

5m t.F.Tare

 • 14 W2G01B09 1303

-- M 35.000 R Mont cablu u1kv gr 0 451-0 600 kg m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala

Acyaby-1 3x150 70 0

 • 15 W2H04A1

-- MC 3.000 R Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat

 • 16 W2H07A1

-- M 30.000 R Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc

 • 17 TSD18D1

  31.6

  26

  0.0

  0

  26

  0.000

  0

  0.000

  0.00

  0.0

  0

  0.0

  0

  0.0

  0

  0

  6.000

  5

  0.000

  0.00

  0.0

  0

  65.3

  52

  55.3

  44

  96

  0.000

  0

  0.000

  0.00

  1904.3

  1523

  83.9

  67

  55.3

  44

  1635

  0.000

  0

  0.106

  0.08

  399.1

  399

  7.8

  8

  0.1

  0

  407

  0.699

  1

  0.011

  0.01

  172.1

  172

  5.8

  6

  22.1

  22

  200

  0.243

  0

  0.004

  0.00

  0.0

  0

  26.8

  292

  0.0

  0

  292

  0.000

  0

  0.000

  0.00

  52.5

  1837

  0.4

  15

  0.0

  1

  1853

  0.219

  8

  0.004

  0.12

  43.6

  131

  3.9

  12

  0.0

  0

  142

  0.000

  0

  0.000

  0.00

  11.8

  354

  0.4

  12

  0.0

  0

  366

  0.000

  0

  0.001

  0.02

  0.2 2


  36


  ---

  MC 7.800

  13.1

  102

  R

  Umplut.Compactata in sant.Pt.Cabl.

  0.0

  0

  Ingrop.La linii electr.De inalta tens.

  104

  Cu pam.Din t.F.Tare

  0.000

  0

  0.000

  0.00

  18

  EA06O1

  25.5

  38

  ---

  M 1.500

  5.8

  9

  R

  Teava otel pentru instalatii sudata

  0.1

  0

  neagra montata aparent pe dibluri de

  47

  mat.Plastic d=2 toli

  0.322

  0

  0.006

  0.01

  19

  W1C09A1 5

  7.9

  20

  ---

  KG 2.500

  1.5

  4

  R

  Constructii din ol.Montare in statii

  0.0

  0

  si posturi de transf.Suporturi stelaje

  24

  canale etc.Montare

  0.068

  0

  Bratari de fixare .M

  0.001

  0.00

  20

  W2K15A1

  21.4

  64

  ---

  BUC 3.000

  7.8

  23

  R

  Racord de derivatie paralel r.D.P.

  0.0

  0

  Montat

  88

  0.009

  0

  0.000

  0.00

  21

  5208621

  136.7

  410

  ---

  BUC 3.000

  0.1

  0

  R

  Clema derivatie te-wolf a-3607-50

  0.0

  0

  410

  0.201

  1

  0.003

  0.01

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera

*

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6

*

7*

8*

69 5792

811

620

7292

1.314

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

1.314 X 10.00

13

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

811

X

0.2080

169

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII 811

X

0.0075

6

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.

B. 811

X

0.0605

49

- FOND DE ACCIDENTE

811

X

0.0133

11

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE

DEVIZ

82 5792

1046

620

7540

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

7540

X

0.1000

754

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

( 10.00 %

> )

754

- PROFIT

8294

X

0.0500

415

TOT

A

L DEVIZ

8709