Hotărârea nr. 860/2013

privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia pentru avizarea lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Consolidare Strada Adevărului - tronson 290 ml.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție Consolidare strada Adevărului” - tronson 290 ml

Analizând Raportul de specialitate nr. 256.572/31.10.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție Consolidare strada Adevărului -tronson 290 ml elaborată de către SC Aquacons SRL,

În conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 12 octombrie 2009), aprobarea proiectelor de investiții publice locale,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 256568/31.10.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție “Consolidare strada Adevărului” - tronson 290 ml.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție Consolidare strada Adevărului - tronson 290 ml

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

Principalii indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție elaborată de SC Aquacons SRL

Varianta I

 • 1.      Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 767.529,75 lei = 173.061,95 euro (în prețuri - la cursul valutar 4,4350 lei/euro in data de 28 august 2013), din care: - construcții-montaj (C+M): 650.683,17 lei = 146.715,48 euro (inclusiv TVA)

 • 2.      Eșalonarea investiției (INV/C+M): - anul I: 767.529,75 lei / 650.683,17 lei

 • 3.     Durata de realizare (luni): C+M = 3 luni

 • 4.     Capacități:

Strada - Categoria a IV-a - cu o banda de circulație

 • •  Lungimea strada consolidata

 • •  Suprafață parte carosabila consolidată                          191,5 mp

 • •  Suprafață trotuare                                           217,53 mp

 • •  Complex rutier pentru caseta refacere:

Strat de uzura BA16

Strat de legătura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat fundație din balast

 • •   Complex rutier pentru trotuarele amenajate :

Strat de uzura BA8

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat fundație din balast                                  15

 • •  Parapet cu fundații adâncite

 • •  Dren PVC

ALȚI INDICATORI

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • •  Birou Drumuri Publice

 • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 19 noiembrie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 860


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Consolidare Strada Adevarului

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

3/2012

Faza:

D.A.L.I.

(Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)

DIRECTOR:

SEF PROIECT: ing. Petru Unita ing. Petru Unita


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea : „Consolidare Strada Adevarului”

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: D.A.L.I.

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Evaluarea lucrărilor

Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ Plan de incadrare in zona PS1...PS3 Plan de situatie PL1...PL2 Profile longitudinale PTIP       Profil transversal TIP

sc. 1: 5.000

sc. 1: 500

sc.1: 1000/ 1:100

sc. 1: 50


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

I.Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții; „Consolidare Strada Adevărului”

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartierul Gheorge Doja

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul documentatiei: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

II.Descrierea investitiei

1. Situația existenta

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Gheorge Doja al acestuia, conform planului de incadrare in zona.

Stare actuală:

Strada Adevarului din municipiul Oradea se prezinta ca o strada cu imbracaminte asfaltica, avand latimea variabila in jurul valorii de 4.00m functie de ampriza acesteia, cu rigole din borduri stanga dreapta si trotuare pe tronsoane izolate.

Pe axul strazii au aparut in ultima perioada niste fisuri si crapaturi a structurii rutiere, fenomen dat de instabilitatea terenului din zona, astfel ca s-a impus realizarea unor solutii privind consolidarea zonei din aval a strazii, respectiv partea dreapta. Crapaturile deschise de pe axul strazii dar si cele de pe langa borduri au fost colmatate cu mastic bituminos dur care sa impiedice patrunderea apelor in continuare spre fundatia strazii,lucrari executate in cursul anului 2012.

Zonele cu degradari accentuate sunt intre km 0+430.00 si 0+440.00, precum si intre km 0+600.00 - 0+880.00 pe al doilea tronson acestea nefiind continue dar sunt pe cca 90% din lungime.

2. Concluziile raportului de expertiza:

In baza constatarilor si verificarilor efectuate se impun masuri imediate de consolidare care sa limiteze extinderea degradarilor dar si masuri tehnice de consolidare a taluzelor si fundatiilor afectate care sa inlature cauzele producerii acestor fenomene.

Printre masurile imediate se recomanda mutarea stalpilor de electricitate pe partea opusa strazii sau pe un alt amplasament stabil cu o fundatie corespunzatoare.

Crapaturile deschise de pe axul strazii dar si cele de pe langa borduri vor fi imediat colmatate cu mortar asfaltic sau cu mastic bituminos dur care sa impiedice patrunderea apelor in continuare spre fundatia strazii.

Totodata pe suprafetele denivelate si tasate din zona crapaturilor in partea carosabila se vor face frezari 4-5 cm adancime dupa colmatarea fisurilor si crapaturilor si se va aplica un strat de mixtura asfaltica pentru egalizare de 3-5 cm grosime si un strat de uzura de beton asfaltic BA16.

Partea carosabila va fin examinata si pe alte tronsoane unde au mai aparut fisuri si faiantari care vor fi colmatate sau badijonate dupa caz.

Pe partea dreapta a strazii unde au aparut crapaturi si dezlipiri intre bordura si partea carosabila ori trotuare, acestea vor fi curatate, amorsata cu emulsie cationica cu rupere rapida si apoi umplute cu mortar asfaltic fin tip BAP, bine indesat si badijonat.

In acest timp se vor intreprinde masuri serioase pentru consolidarea terasamentului si a strazii care sa inlature cauzele acestor fenomene.

Se vor prevedea ziduri de sprijin pe tronsoanele instabile.

a) prezentarea optiunilor

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■      Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea documentatiei s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare .

S-au luat in considerare doua variante : varianta I - consolidarea străzii si varianta II - fara consolidarea strazii.

Varianta I

Aceasta este varianta în care se propune consolidarea strazii cu fundatii adancite de parapet

Varianta II

În situația în care nu se vor efectua lucrările de consolidare, carosabilul se va degrada tot mai mult, tinand cont de indicele starii de degradare si de concluziile expertizei tehnice.

Fiind vorba de o strada în localitate, continuarea progresiva a degradărilor poate conduce in timp la aparitia unei stari de viabilitate care va face imposibila circulatia in conditii de siguranta.

De asemenea, alunecarea strazii spre proprietatile adiacente afecteaza aceste proprietati.

In final, in lipsa lucrarilor de consolidare, strada va deveni impracticabila, siguranta traficului va fi din ce in ce mai mica, consumurile de carburanti, piese de schimb, anvelope vor creste foarte mult, locuitorii vor fi tot mai nemultumiti; toate acestea demonstreaza ca este necesara consolidarea strazii.

b) recomandarea expertului

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare;

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun impune consolidarea zonelor instabile.

 • III. Date tehnice ale investitiei

S-a propus consolidarea strazii Adevarului din municipiul Oradea pe lungimea de 290 ml, intre km 0+430.00 - 0+440.00 - 10 ml lungime si intre km 0+600.00 si 0+880.00 - 280.00ml pe partea dreapta.

Consolidarea se va realiza cu fundatii adancite de parapet avand H=2.00m inaltime, 0.60m latime la alevatie si 1.50m la fundatie, din beton armat clasa C35/45. Amplasarea fundatiilor adancite se va realiza cat mai spre limitele de proprietate, astfel incat a se putea realiza si un trotuar intre partea carosabila si acestea.

Pentru realizarea fundatiilor adancite se va proceda la demontarea imprejmuirilor existente din amplasamentul zidului. Apoi se va demola trotuarul pe tronsoanele pe care acesta exista, precum si bordurile orizontale si verticale. Se va demola partial complexul rutier al partii carosabile, dupa cum urmeaza: se va taia imbracamintea asfaltica a strazii cu un disc diamantat la cca 0-50cm de marginea partii carosabile (cf profile transversale curente), se va decoperta imbracamintea asfaltica, straturile de baza si de fundatie.

Premergator turnarii betonului in fundatiile adancite se va realiza armarea si cofrarea acestora, conform detaliilor de executie. Fata interioara a fundatiei adancite va fi protejata prin aplicarea pe suprafata acesteia a unei hidroizolatii din bitum filerizat. Pe fundatia zidului se va realiza o cuneta din beton simplu, dupa care se va proceda la realizarea drenului din piatra sparta, care are rolul de colectare a apelor din corpul drumului. Drenul va fi invelit in material geotextil pentru prevenirea innoroirii acestuia. Evacuarea apelor din dren se va realiza prin tuburi de dren din PVC cu fante 0100mm, racordat la capete la canalizarea existenta in amplasament prin căminele de vizitare existente.

Pe coronamentul fundatiilor adancite se va monta un parapet metalic de siguranta pentru pietoni alcatuit din stalpi din teava rotunda 060mm de 1,00m inaltime, prinsi pe coronamentul fundatiei adancite prin intermediul unor placute metalice 200x200x2mm si cu 4 buc de conespan de 12x130mm. Pe acesti stalpi se va suda la partea superioara o teava rotunda 060mm, iar la inaltimea de 35cm si 55cm de coronamnetul fundatiei cate o teava rotunda 040mm cu rol de umplutura.

Se va reface structura rutiera pe zona decopertata la latimea initiala, structura alcatuita din 30cm strat de fundatie din balast, 15 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment , 6 cm strat de legatura din binder BAD25 si strat de uzura din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 4 cm.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, la marginea partii carosabile se va realiza o rigola din borduri orizontale de 3 0x 1 0cm si verticale de 15x25cm asezate pe beton de ciment C8/10 de 15 cm grosime. Pe zonade accese la proprietati se vorexecutadoua borduri orizontale de 30x10cm.

Intre bordurile verticale si coronamentul fundatiei adancite (distanta fiind variabila functie de ampriza), se vor amenaja trotuare pentru pietoni avand panta transversala de 1% spre carosabil si vor avea structura alcatuita din strat de fundatie din balast de 15 cm grosime, strat de baza din balast stabilizat de 10cm grosime si strat de uzura din beton asfaltic BA8 de 4cm grosime. Pentru realizarea fundatiilor adancite se va demonta un hidrant suprateran existent in amplasament si care se va remonta dupa realizarea acestora.

La finalizarea executiei se vor remonta imprejmuirile necesare ale proprietatilor, fie cu elementele recuperate ale imprejmuirilor, fie, daca e cazul cu altele noi.

Documente de referinta

 • > Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificareasi completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

IV.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

Organizare licitatie pentru executia

lucrarilor

Executia lucrarilor

TOTAL

V. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului este de 767.529,75 lei = 173.061,95 euro, inclusiv TVA, din care C+M 650.683,17 lei = 146.715,48 euro, inclusiv TVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI "Consolidare strada Adevărului"

la cursul din 28august 2013 de 4,4350 lei/euro

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare

TVA

Valoare

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob!

inerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,50000

0,33822

0,36000

1,86000

0,41939

3.3

Proiectare și engineering

24,93835

5,62308

5,98520

30,92356

6,97262

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultantă

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistență tehnică

10,39098

2,34295

2,49384

12,88482

2,90526

TOTAL CAPITOL 3

36,82933

8,30425

8,83904

45,66837

10,29727

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

519,54900

117,14746

124,69176

644,24076

145,26285

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

519,54900

117,14746

124,69176

644,24076

145,26285

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5,19549

1,17147

1,24692

6,44241

1,45263

5.1.1. lucrări de construcții

5,19549

1,17147

1,24692

6,44241

1,45263

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

6,75414

1,52292

0,00000

6,75414

1,52292

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

51,95490

11,71475

12,46918

64,42408

14,52629

TOTAL CAPITOL 5

63,90453

14,40914

13,71609

77,62062

17,50183

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

620,28286

139,86085

147,24689

767,52975

173,06195

Din care C+M

524,74449

118,31894

125,93868

650,68317

146,71548

2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției. (inc.TVA)

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, documentatie pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

45.668,37

Organizarea licitatiei pentru executia lucrarilor

Executia lucrarilor

216.894,39

216.894,39

216.894,39

Receptia

TOTAL

45.668,37

216.894,39

216.894,39

216.894,39

VI. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

VII. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: nu e cazul

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

VIII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 767.529,75 lei = 173.061,95 euro

(în prețuri - la cursul valutar 4,4350 lei/euro in data de 28 aug. 2013), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 650.683,17 lei = 146.715,48 euro (inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 767.529,75 lei / 650.683,17 lei

 • 3. Durata de realizare (luni): C+M = 3 luni

 • 4. Capacități:

Strada - Categoria a IVa - cu o banda de circulație

 • •  Lungimea strada consolidata

 • •  Latime parte carosabila

 • •  Latime trotuare

 • •  Suprafata trotuare

 • •   Complex rutier pentru caseta refacere :

Strat de uzura BA16 Strat de legatura BAD25 Strat baza din balast stabilizat cu ciment Strat fundatie din balast

 • •   Complex rutier pentru trotuarele amenajate :

Strat de uzura BA8

Strat baza din balast stabilizat cu ciment Strat fundatie din balast

290 m

3.5 m

1,0 m ( var. )

217,53 mp

4 cm

6 cm

15 cm

30 cm

4 cm

10 cm

15 cm


 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția: Nu este cazul.

IX.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 3/2012

Lucrarea :„ Consolidare Strada Adevarului”

Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: D.A.L.I.

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. - Obținerea terenului

1.2. - Amenajarea terenului

-

1.3. - Amenajarea pentruprotectia mediului

-

Total cap.1 (fara TVA)

-

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

-

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1- Studii de teren

-

3.2- Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizatii

1.500,00 lei

3.3. - Proiectare si inginerie:

- proiectare 519.549 x 4,8% =

24.938,35 lei

3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

-

3.5. - Consultanta

-

3.6. - Asistenta tehnica

10.390,98 lei

Total cap.3 (fara TVA)

36.829,33 lei

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. - Constructii

4.1.1. Obiect nr.1 - Consolidare

1. - Fundații adincite

- Conf. calculatie anexa

363.320,00 lei

2 - Infrastructura

- Conf. calculatie anexa

51.389,00 lei

3 - Suprastructura

- Conf. calculatie anexa

63.550,00 lei

4 - Trotuare

- Conf. calculatie anexa

20.029,00 lei

5 - Racordare drenuri la canalizare

- Conf. calculatie anexa

21.261,00 lei

Total4.1.1 (fara TVA)

519.549,00 lei

Total cap.4 (fara TVA)

519.549,00 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării de șantier

 • 5.2. - Comisioane, taxe

 • 5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

Cap. 5 - Alte cheltuieli

TOTAL (fara TVA)

Din care C + M

5.195,49 lei

5.195,49 lei

6.754,14 lei

51.954,90 lei

63.904,54 lei


36.829,33 lei

519.549,00 lei

63.904,53 lei

620.282,86 lei

524.744,49 lei


ANEXE EVALUARE

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIVUL : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI FORMULAR C3

DEVIZULUI OFERTA AL OBIECTULUI: D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI

! NR.!

!CRT.!

!!

!   VALOAREA   !

! (EXCLUSIV TVA) ! ! LEI     !

! 0 !

1

! 2 !

Cap.I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1

MSOAD1

FUNDATII ADINCITE DE PARAPET H=2M

363320

2

MSOAD2

INFRASTRUCTURA

51389

3

MSOAD3

SUPRASTRUCTURA

63550

4

MSOAD4

TROTUARE

20029

5

MSOAD5

RECORDAREA DRENURILOR LA CANALIZARE

21261

Cap.II - PROCURARE

- Utilajele si echipamentele tehnologice, cu montaj

- utilaje si echipamente de transport

- dotari, inclusiv utilaje si echipamente cu durata mare de serviciu

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

exclusiv

TVA )

lei

519549

Taxa pe valoarea adaugata 24

o,

%

124692

VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (

inclusiv

TVA )

644241

PROIECTANT

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

L.S.

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

OBIECT D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAD1

Pentru: FUNDATII ADINCITE DE PARAPET H=2M

8/13

GRUPA CAT.LUCRARI:0        BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:   10.00

ELAB. 5/

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop ! Totale

!ord. !

PU

Utilaj !

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr.

totala

!

!

Gr

mat/UA !Materiale

!1

2 3 !

1

4!

5-10

1

TSC04G1

0.0

0

---

100 MC 6.000

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

691

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

691

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

---

MC 261.000

17.9

4681

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

4681

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

---

T 470.000

4.7

2197

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

2197

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 1566.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

6264

0.000

0.00

5

PC01A1

7.1

2693

---

MP 377.000

7.9

2997

R

Cofraje pt.Betoane fundatii radiere

0.0

7

execut.Din panouri cu placaj tip p

5697

0.113

43

0.002

0.91

6

PB09B1 asim

0.0

0

---

MC 531.000

3.0

1602

R

Turn.Bet.Armat C 35/45 in fund.Talpi

11.8

6287

radiere pompa

7889

0.000

0

0.000

0.00

7

2100987

334.5

178958

---

MC 535.000

0.0

0

R

Beton de ciment b 550 c 35 - 45

0.0

0

178958

0.000

0

0.000

0.00

8

TRA06A10

0.0

0

---

T 1318.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

11203

0.000

0.00

9

PD04A1

0.1

204

--

KG 3538.000

0.7

2601

R

Mont.Armaturi pt.Monolitizarea

0.0

0

elementelor prefabricate din beton

2806

armat

0.000

0

0.000

0.05

10

CZ0302A1

2.4

8469

--

KG 3538.000

0.3

1142

R

Confect armat pt pereti grinzi stilpi

0.1

232

diafragme laconst obis in ateliere

9843

centralizate ob 37 d=6-8mm

0.054

191

0.001

3.57

11

PB09B1 asim

0.0

0

--

MC 39.150

3.0

118

R

Turn.Bet.Armat b250 in fund.Talpi

11.8

464

radiere pompa

582

0.000

0

0.000

0.00

12

2100969

231.8

9154

--

MC 39.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 250 stas 3622

0.0

0

9154

0.000

0

0.000

0.00

13

TRA06A10

0.0

0

--

T 97.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

825

0.000

0.00

14

DA11C1

41.4

5941

--

MC 143.550

11.9

1708

R

Strat fund reprof p sparta pt drum cu

9.4

1344

asternere manuala exec fara impanare

8994

si fara innoroire

0.000

0

0.000

0.00

15

PF05A1

1.9

705

--

MP 377.000

0.4

167

R

Hidroizolatii la lucrari de arta din

0.0

0

bitum filerizat aplicata la rece in

872

doua straturi

0.000

0

0.001

0.41

16

ACA10D1 asim

0.0

0

--

-100% M 290.000

2.8

813

R

Montare teava pvc tip 4 g in pamint in

0.0

8

exteriorulcladirilor avind dn 110

821

0.395

0

0.000

0.00

17

YC01

1.0

4930

--

LEI 4930.000

0.0

0

Procurare tub dren PVC fi 110 mm

0.0

0

M 290.000

4930

0.000

0

0.000

0.00

18

DA19A1 asim

0.0

0

--

-100% MP 986.000

0.3

268

R

Strat anticontaminator mater textil

0.0

0

netesut filtr sintetic pe ampriza sau

268

platforma drumului

0.000

0

0.000

0.00

19

YC01

1.0

13804

--

LEI

13804.000

0.0

0

Procurare material geotextil

( strat de

0.0

0

separare intre patul drumului

si mater.

13804

granulare - balast )

0.000

0

MP

986.000

0.000

0.00

20

PF10A1 asim

0.0

0

--

-100% MP

106.500

2.5

264

R

Rost vertical de separ.Intre

doua

0.0

0

zidarii alatur

264

0.226

0

0.000

0.00

21

YC01

1.0

1065

--

LEI

1065.000

0.0

0

Procurare polistiren expandat

de 2 cm.

0.0

0

grosime

1065

MP

106.500

0.000

0

0.000

0.00

22

TRA01A10

0.0

0

--

T

283.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. prod.de cariera

4.000

1132

0.000

0.00

23

PK31A1

275.6

3996

--

T

14.500

384.6

5576

R

Parapet din teava sub forma de panouri

2.1

30

incl.Stilpi conf.In industrie

montat

9602

pe pod din beton armat

5.710

83

0.157

2.28

24

YC01

1.0

24650

--

LEI

24650.000

0.0

0

Procurare parapet metalic pietonal

0.0

0

din teava de otel zincata

24650

M

290.000

0.000

0

0.000

0.00

! 1 2 3 ! 4 ! 5-10

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ *Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 * 5 * 6 * 7 * 8 *

307508


19740 254569 24136 9063

7.238

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

7.238 X 10.00


- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.


24136 X 0.2080

24136 X 0.0075

24136 X 0.0605


- FOND DE ACCIDENTE


24136 X 0.0133


TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

19812 254569 31119 9063

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT 314563 X 0.1000


72

5020

181

1460

321

314563

31456


TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

- PROFIT


( 10.00 % )

346019 X 0.0500


31456

17301


T O T A L DEVIZ


363320


PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

OBIECT D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAD2

Pentru: INFRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0        BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT:   10.00

ELAB. 5/

8/13

!

Simbol art. Coduri liste !

PU

Mater ! Valori

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop ! Totale

!ord. !

PU

Utilaj !

!teh.Denumire Articol !

PU

Transp !Gr.

totala

!

!

Gr

mat/UA !Materiale

!1

2 3 !

4!

5-10

1

TSC04G1

0.0

0

---

100 MC 1.500

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

173

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

173

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

---

MC 64.000

17.9

1148

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

1148

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

---

T 115.500

4.7

540

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

540

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 384.500

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

1538

0.000

0.00

5

TSE06B1

2.3

7

---

100 MP 3.000

76.8

230

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

217

si repartitie din nisip sau balast

454

exec.In pam.Coeziv

0.000

0

0.000

0.00

6

DC04B1

2.3

1209

---

M 530.000

2.5

1325

R

Taierea cu mas.Cu disc diamant rost

11.5

6077

contractie si dilatatie beton uzura la

8610

drumuri

0.000

0

0.000

0.01

7

DG04B1

0.0

0

---

M 580.000

2.8

1602

R

Desfacerea de borduri de piatra sau de

0.0

0

beton oricedimensiune asezata pe beton

1602

0.000

0

0.000

0.00

8

DG06B1

0.0

0

---

MC 84.000

28.7

2413

R

Sparg si desf bet cim pe supraf limit

25.0

2102

pt pozare cabl cond pod guri scurg in

4515

alei fund drum

0.000

0

0.000 0.00

9

DG05A1

0.0

0

--

MP 191.500

4.6

879

R

Decap imbr cu strat pina la 3cm gros

0.0

0

formate din covoare asfaltice

879

permanente betoane asfaltice

0.000

0

0.000

0.00

10

DG05A1

0.0

0

--

MP 234.000

4.6

1074

R

Decap imbr cu strat pina la 3cm gros

0.0

0

formate din covoare asfaltice

1074

permanente betoane asfaltice

0.000

0

0.000

0.00

11

TRI1AA01C3

0.0

0

--

T 354.000

3.0

1053

R

Incarcarea materialelor grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

1053

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

12

TRA01A10P

0.0

0

--

T 354.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

1416

0.000

0.00

13

RPCT46B1

0.0

0

--

M 15.000

12.3

185

R

Desfacerea imprejmuirilor din elemente

0.0

0

prefab ba de 2 m inaltime

185

0.000

0

0.000

0.00

14

RPCS16A1 asim

0.0

0

--

-100% M 100.000

8.1

807

R

Desfacerea a portiuni la imprej din

0.0

0

panouri plasa sirma mont stilpi met 2m

807

h la dist 2 4m fund bet

1.480

0

0.000

0.00

15

RPAA13B1 asim

0.0

0

--

-100% BUC 3.000

5.8

17

R

Demontare si remontare hidranti pe

0.0

0

pozitie existenta tip suprateran dn =100

17

mm

0.000

0

0.000

0.00

16

YC01

1.0

485

--

LEI 485.000

0.0

0

Procurare camin PVC ptr. bransament

0.0

0

BUC 1.000

485

0.000

0

0.000

0.00

17

CO05C1 48

63.6

955

--

M 15.000

15.0

225

R

Imprejmuiri din prefabricate de beton

2.3

35

armat cu h=1 90m formate din 3 placi

1215

pi1 si una ti6

5.710

86

St ba s3al-2 35m ef

0.154

2.32

18

CO07B1

84.3

8433

--

M 100.000

10.7

1070

R

Imprejmuiri din sirma cu rame de otel

0.2

20

pe stilpi metalici h= 2 05 m

9523

1.060

106

0.025

2.52

19

RPAB01F1

143.1

1574

--

BUC 11.000

20.0

220

R

Ridicare la nivel a capacelor i=20cm

7.4

82

caminelor de vizitare peste 100kg pe

1876

placa pref.Bet armat

15.900

175

0.430

4.73

20

RPAB03A1

13.7

137

---

BUC 10.000

6.3

63

R

Ridicare la nivelul strazii a cutiilor

0.0

0

cu capac asezate pe placa prefabr.Bet.

200

Armat cutie vana

0.000

0

0.034

0.34

21

DA19A1 asim

0.0

0

---

-100% MP 120.000

0.3

33

R

Strat anticontaminator mater textil

0.0

0

netesut filtr sintetic pe ampriza sau

33

platforma drumului

0.000

0

0.000

0.00

22

YC01

1.0

1680

---

LEI 1680.000

0.0

0

Procurare material geotextil

0.0

0

MP 120.000

1680

0.000

0

0.000

0.00

23

2100945

153.7

1122

---

MC 7.300

0.0

0

R

Beton de ciment b 150 stas 3622

0.0

0

1122

0.000

0

0.000

0.00

24

TRA06A10

0.0

0

---

T 18.300

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

156

0.000

0.00

!1

2 3 !

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

3476

15601

12884

8706

40667

9.917

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

9.917 X 10.

00

99

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

12884

X

0.2080

2680

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

12884

X

0.0075

97

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

12884

X

0.0605

779

- FOND DE ACCIDENTE

12884

X

0.0133

171

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

3575

15601

16611

8706

44493

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

44493

X

0.1000

4449

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE (

10.00

%)

4449

- PROFIT

48942

X

0.0500

2447

TOT

A

L DEVIZ

51389

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

OBIECT D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAD3

Pentru: SUPRASTRUCTURA

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 5/ 8/13 PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

!

Simbol art. Coduri liste

!

PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art U.M. Cantitate !

PU

Manop

! Totale !

!ord.

!

PU

Utilaj

!!

!teh.Denumire Articol

!

PU

Transp

!Gr.totala !

!

!

Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

1

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP

3.000

2.1

6

R

Curatirea si inlat strat noroi

gros

6.1

18

med 5cm de pe strat rutier

25

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

871

---

MC

51.500

9.8

505

R

Strat agreg nat balast cilindr

cu

8.6

445

funct rezist filtrant izol aerisire

1821

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA06B1

16.9

2029

---

MC

120.000

3.1

376

R

Strat agreg nat cilindrate cu func

12.3

1476

rezist filtrantizolat aerisire

si

3881

anticap cu aster mec balast

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10

0.0

0

---

T

405.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km.

4.000

1620

0.000

0.00

5

DA10A1

6.4

58

---

MC

9.000

12.3

110

R

Strat rutier mater gran stab cu

ciment

13.2

119

sau var si zgura prin met amest

in

287

statii fixe ast man

0.000

0

0.000

0.00

6

DA10B1

6.4

128

---

MC

20.000

7.5

150

R

Strat rutier mater gran stab cu

ciment

21.4

428

sau var si zgura prin met ames

in

705

statii fixe ast mec

0.000

0

0.000

0.00

7

YC01

1.0

3625

---

LEI 3

625.000

0.0

0

Procurare amestec stabilizat executat

0.0

0

din balast cu 6 % ciment

3625

MC

29.000

0.000

0

0.000

0.00

8

TRA01A10

0.0

0

---

T

71.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

284

0.000

0.00

9

DB01A1

0.0

3

--

MP

383.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac s

au tratam

0.0

9

bitum a stratsuport din bet

cim sau

12

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0

.000

0.00

10

DB02D1

79.7

319

--

100 MP

4.000

17.8

71

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

18

exist in veder aplic strat

uz mix asf

408

cu emulsie cationica

0.000

0

0

.050

0.20

11

DB12A1

0.4

3

--

T

8.000

8.9

71

R

Strat legat binder de crib

exec la

6.7

53

cald cu asternere manuala

128

0.008

0

0

.000

0.00

12

DB12B1

0.4

8

--

T

19.000

3.5

67

R

Strat legat binder de crib

exec la

13.3

253

cald cu asternere mecanica

328

0.008

0

0

.000

0.00

13

YC01

1.0

4583

--

LEI

4583.000

0.0

0

Procurare binder de criblura executat

0.0

0

la cald cu bitum in inst. LPX

4583

T

27.500

0.000

0

0

.000

0.00

14

DB19A1

0.0

2

--

MP

57.500

1.0

57

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

35

cald in grosime de 4 cm cu

astern

94

manuala

0.001

0

0

.000

0.00

15

DB19E1

0.0

5

--

MP

134.000

0.4

60

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

1.6

215

cald in grosime de 4 cm cu

astern

280

mecanica

0.001

0

0

.000

0.00

16

YC01

1.0

3690

--

LEI

3690.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare executat la cald cu bitum in

3690

inst.LPX

0.000

0

T

18.000

0

.000

0.00

17

DB21A1

0.0

0

--

100 MP

2.000

7.6

15

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

10

straturile direct circulate

26

0.000

0

0

.000

0.00

18

YC01

1.0

115

--

LEI

115.000

0.0

0

Procurare nisip bitumat si

dressing gras

0.0

0

cu nisip 0,3 mm si 2/3 bitum in inst.LPX

115

T

1.000

0.000

0

0

.000

0.00

19

TRA01A10

0.0

0

--

T

46.500

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixturi

asfaltice

4.000

0.000

186

0.00

20

DE10A1

21.0

12154

---

M

580.000

7.2

4195

R

Borduri prefabricate

din beton pt

0.0

16

trotuare 20 x 25cm pe

fundatie din

16364

beton 30 x 15 cm

4.520

2622

0.113

65.83

21

2100957

174.3

4619

---

MC

26.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 200

stas 3622

0.0

0

4619

0.000

0

0.000

0.00

22

TRA06A10

0.0

0

---

T

65.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului

cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

553

0.000

0.00

23

TRA01A10

0.0

0

---

T

71.500

0.0

0

R

Transportul rutier al

materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. borduri

prefabr.

4.000

286

0.000

0.00

24

DI06A1

8.1

2901

---

M

356.000

6.7

2397

R

Rep crapaturilor mai

largi decit 5 mm

0.1

43

la imbracaminti bituminoase executata

5341

cu mortar asfaltic

0.089

32

0.007

2.39

25

TRI1AA01C1

0.0

0

---

T

9.000

3.0

27

R

Incarcarea materialel

or grupa a-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

27

teren-auto categ.1

0.000

0

0.000

0.00

26

TRA01A15P

0.0

0

---

T

9.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=15

0

km

6.000

54

0.000

0.00

!1

23

!

4!

5-10 !

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale* Manopera * Utilaj * TOTAL

* 10 * 9 *

5*

6

*

7*

8*

5636

35113

8106

3137

51993

68.423

CAP.B-ALTE CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

- TRANSPORT MATERIALE

LA SANTIER

68.423 X 10.

00

684

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

8106

X

0.2080

1686

- AJUTOR SOMAJ + FOND

G.SALARII

8106

X

0.0075

61

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

8106

X

0.0605

490

- FOND DE ACCIDENTE

8106

X

0.0133

108

TOTAL II - CHELTUIELI

DIRECTE DEVIZ

6320

35113

10451

3137

55022

CAP.C - CHELTUIELI INDIRECT

55022

X

0.1000

5502

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE ( 10.00 % ) - PROFIT 60524 X 0.0500

5502

3026


T O T A L DEVIZ


63550


INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

OBIECT D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAD4

Pentru: TROTUARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG

PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00


ELAB. 5/ 8/13

!

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori !

!Nr.

Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale !

!ord.

!PU

Utilaj

!!

!teh.

Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala !

!

!Gr

mat/UA

!Materiale !

!1

23

!

4

! 5-10 !

1

DA01A1

0.0

0

---

100 MP

2.500

2.1

5

R

Curatirea si inlat strat noroi

gros

6.1

15

med 5cm de pe strat rutier

21

0.000

0

0.000

0.00

2

DA06A1

16.9

1539

---

MC

91.000

9.8

892

R

Strat agreg nat balast cilindr

cu

8.6

786

funct rezist filtrant izol aerisire

3217

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

3

DA14A1

8.0

176

---

MC

22.000

26.3

579

R

Fundatie beton ciment la strazi

alei

6.0

132

si platforme carosabile

887

0.067

1

0.001

0.03

4

2100973

253.6

5706

---

MC

22.500

0.0

0

R

Beton de ciment b 350 c 20- 25

0.0

0

5706

0.000

0

0.000

0.00

5

TRA06A10

0.0

0

---

T

54.000

0.0

0

R

Transportul rutier al

0.0

0

betonului-mortarului cu autobetoniera

0

de 5 5mc dist.=10km

8.500

459

0.000

0.00

6

DB01A1

0.0

1

---

MP

217.500

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

5

bitum a stratsuport din bet cim

sau

7

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

7

DB02D1

79.7

239

---

100 MP

3.000

17.8

53

R

Amors supraf strat baza sau imbrac

4.5

14

exist in veder aplic strat uz mix asf

306

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.15

8

DB16D1

0.0

9

---

MP

217.530

1.0

215

R

Imbrac bet asf cu agregat marunt exec

0.6

132

la cald in gros de 4 0cm astern

355

manuala

0.001

0

0.000

0.00

9

YC01

1.0

4935

--

LEI 4935.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic fin bogat in

0.0

0

criblura executat la cald cu bitum

4935

in instalatii tip LPX

0.000

0

T 21.000

0.000

0.00

10

TRA01A10

0.0

0

--

T 21.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. mixtura asfaltica

4.000

84

0.000

0.00

11

TRA01A10

0.0

0

--

T 214.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

856

0.000

0.00

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport* Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 * 5 *

6*

7*

8*

1401 12605

1745

1084

16834

0.180

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ - TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.180 X 10.00 2

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

1745 X 0.2080

363

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

1745 X 0.0075

13

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

1745 X 0.0605

106

- FOND DE ACCIDENTE

1745 X 0.0133

23

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

1402

12605

2249

1084

17341

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

17341

X

0.1000

1734

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE (

10.00

%)

1734

PROFIT

19075

X

0.0500

954

TOT

A

L DEVIZ

20029

INVESTITOR : MUNICIPIUL ORADEA

PROIECTANT : S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

OBIECTIV : CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

OBIECT D01 CONSOLIDARE STRADA ADEVARULUI MUN.ORADEA

D E V I Z A N A L I T I C COD MSOAD5

Pentru: RECORDAREA DRENURILOR LA CANALIZARE

GRUPA CAT.LUCRARI:0 BDN:90.1 &YSIG ELAB. 5/ 8/13 PRET MEDIU DE TRANSPORT: 10.00

Simbol art. Coduri

liste

!PU

Mater

! Valori

Nr. Sporuri Art

U.M. Cantitate

!PU

Manop

! Totale

ord.

!PU

Utilaj

!

teh.Denumire Articol

!PU

Transp

!Gr.totala

!Gr

mat/UA

!Materiale

!1

2 3 !

4!

5-10 !

1

TSC04G1

0.0

0

---

100 MC 0.630

0.0

0

R

Sap.Mec.Cu exc.De 0 71-1 25mc in pam.

115.2

73

Cu umiditate natural desc.Aut.Ter.Cat.

73

3

0.000

0

0.000

0.00

2

TSA02C1

0.0

0

---

MC 27.000

17.9

484

R

Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu

0.0

0

taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.

484

Coez.Adinc.0 75m t.Tare

0.000

0

0.000

0.00

3

TRI1AA04C3

0.0

0

---

T 49.000

4.7

229

R

Incarcarea materialelor grupa a-usoare

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa sau

229

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

4

TRA01A10P

0.0

0

---

T 162.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dist.=10

0

km

4.000

648

0.000

0.00

5

ACA10D1 asim

0.0

0

---

-100% M 75.000

2.8

210

R

Montare teava pvc tip 4 g in pamint in

0.0

2

exteriorulcladirilor avind dn 110

212

0.395

0

0.000

0.00

6

YC01

1.0

1275

---

LEI 1275.000

0.0

0

Procurare tub PVC fi 110 mm

0.0

0

M 75.000

1275

0.000

0

0.000

0.00

7

RPAI03A1 asim

0.0

0

---

MC 1.500

167.0

250

R

Demolare portiuni deteriorate la

0.0

0

camine vizitare din beton simplu

250

monolit la canale adincime 2- 4m

0.000

0

0.000

0.00

8

TSE06B1

2.3

2

---

100 MP 1.000

76.8

77

R

Pregatirea platf.Pam.Pt.Strat izolator

72.4

72

si repartitie din nisip sau balast

151

exec.In pam.Coeziv

0.000

0

0.000

0.00

9

DC04B1

2.3

342

--

M

150.000

2.5

375

R

Taierea cu mas.Cu disc diamant

rost

11.5

1720

contractie si dilatatie beton uzura la

2437

drumuri

0.000

0

0.000

0.00

10

DG06B1

0.0

0

--

MC

13.500

28.7

388

R

Sparg si desf bet cim pe supraf

limit

25.0

338

pt pozare cabl cond pod guri scurg in

726

alei fund drum

0.000

0

0.000

0.00

11

DG05A1

0.0

0

--

MP

75.000

4.6

344

R

Decap imbr cu strat pina la 3cm

gros

0.0

0

formate din covoare asfaltice

344

permanente betoane asfaltice

0.000

0

0.000

0.00

12

TRI1AA01C3

0.0

0

--

T

56.000

3.0

167

R

Incarcarea materialelor grupa a

-grele

0.0

0

si marunte prin aruncare rampa

sau

167

teren-auto categ.3

0.000

0

0.000

0.00

13

TRA01A10P

0.0

0

--

T

56.000

0.0

0

R

Transportul rutier al pamintului sau

0.0

0

molozului cu autobasculanta dis

t.=10

0

km

4.000

224

0.000

0.00

14

DA19A1 asim

0.0

0

--

-100% MP

75.000

0.3

20

R

Strat anticontaminator mater textil

0.0

0

netesut filtr sintetic pe ampri

za sau

20

platforma drumului

0.000

0

0.000

0.00

15

YC01

1.0

1050

--

LEI 1050.000

0.0

0

Procurare material geotextil

0.0

0

MP

75.000

1050

0.000

0

0.000

0.00

16

DA01A1

0.0

0

--

100 MP

1.000

2.1

2

R

Curatirea si inlat strat noroi

gros

6.1

6

med 5cm de pe strat rutier

8

0.000

0

0.000

0.00

17

DA06A1

16.9

1209

--

MC

71.500

9.8

701

R

Strat agreg nat balast cilindr

cu

8.6

617

funct rezist filtrant izol aerisire

2528

antcap cu asternere manuala

0.000

0

0.000

0.00

18

TRA01A10

0.0

0

--

T

168.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. balastiere

4.000

672

0.000

0.00

19

DA10A1

6.4

74

--

MC

11.500

12.3

141

R

Strat rutier mater gran stab

cu ciment

13.2

152

sau var si zgura prin met amest in

366

statii fixe ast man

0.000

0

0.000

0.00

20

YC01

1.0

1438

--

LEI

1438.000

0.0

0

Procurare amestec stabilizat

executat

0.0

0

din balast cu 6 % ciment

1438

MC

11.500

0.000

0

0.000

0.00

21

TRA01A10

0.0

0

--

T

28.000

0.0

0

R

Transportul rutier al materialelor

0.0

0

semifabricatelor cu autobasculanta pe

0

dist.= 10 km. amestec stabilizat

4.000

112

0.000

0.00

22

DB01A1

0.0

1

--

MP

150.000

0.0

0

R

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam

0.0

4

bitum a stratsuport din bet

cim sau

5

pav piatra bitumate mec

0.000

0

0.000

0.00

23

DB02D1

79.7

120

--

100 MP

1.500

17.8

27

R

Amors supraf strat baza sau

imbrac

4.5

7

exist in veder aplic strat uz mix asf

153

cu emulsie cationica

0.000

0

0.050

0.08

24

DB12A1

0.4

5

--

T

11.000

8.9

98

R

Strat legat binder de crib exec la

6.7

73

cald cu asternere manuala

176

0.008

0

0.000

0.00

25

YC01

1.0

1815

--

LEI

1815.000

0.0

0

Procurare binder de criblura

executat

0.0

0

la cald cu bitum in inst.LPX

1815

T

11.000

0.000

0

0.000

0.00

26

DB19A1

0.0

3

--

MP

75.000

1.0

74

R

Imbrac bet asf cu agregat mare exec la

0.6

45

cald in grosime de 4 cm cu astern

122

manuala

0.001

0

0.000

0.00

27

YC01

1.0

1535

--

LEI

1535.000

0.0

0

Procurare beton asfaltic cu

agregat

0.0

0

mare executat la cald cu bitum in

1535

inst.LPX

0.000

0

T

7.000

0.000

0.00

28

DB21A1

0.0

0

--

100 MP

1.000

7.6

8

R

Inchid supraf cu dressing gros la

5.1

5

straturile direct circulate

13

0.000

0

0.000

0.00

29


YC01


1.0 60 LEI 60.000 0.0 0 Procurare nisip bitumat si dressing gras 0.0 0 cu nisip 0,3 mm si 2/3 bitum in inst.LPX 60 T 0.500 0.000 0 0.000 0.00

30 TRA01A10

0

0

0

0

74

0.00


-- T 18.500 0.0 R Transportul rutier al materialelor

semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.= 10 km. mixturi asfaltice

0.000

TOTAL A - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

*Greutate*Transport*

Materiale*

Manopera *

Utilaj *

TOTAL *

* 10 * 9 *

5*

6*

7*

8*

1730

8928

3596

3113

17367

0.081

CAP.B-ALTE CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ - TRANSPORT MATERIALE LA SANTIER

0.081 X 10.00 1

- CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE

3596 X 0.2080

748

- AJUTOR SOMAJ + FOND G.SALARII

3596 X 0.0075

27

- FOND PENTRU SANATATE + C.C.B.

3596 X 0.0605

218

- FOND DE ACCIDENTE

3596 X 0.0133

48

TOTAL II - CHELTUIELI DIRECTE DEVIZ

1731

8928

4636

3113

18408

CAP.C - CHELTUIELI

INDIRECT

18408

X

0.1000

1841

TOTAL CHELTUIELI

INDIRECTE (

10.00

%)

1841

PROFIT

20249

X

0.0500

1012

TOT

A

L DEVIZ

21261