Hotărârea nr. 855/2013

Privind constituirea Comisiei de constatare şi declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură,

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind constituirea Comisiei de constatare și declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură,

Analizând raportul de specialitate nr. 255956din data de 30.10.2013 întocmit de către Compartimentul Secretariat al Consiliului Local prin care se propune constituirea Comisiei de constatare și declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură,

În conformitate cu prevederile art. 62 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirului Municipal Rulikovski Oradea, aprobat prin HCL nr. 179/2012 care prevede următoarele: “Pentru locurile de înmormântare (plăci funerare) declarate monumente ori considerate ca fiind importante sub aspectul valorii istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură, de către o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Local și ai Fundației pentru protejarea monumentelor istorice și care nu au fost reconcesionate, reconcesionarea poate fi făcută către cultul bisericesc de care a aparținut decedatul, către o fundație sau asociație”,

Luând în considerare adresa înregistrată sub nr. 200533/20.09.2013 a SC Administrația Domeniului Public prin care se solicită constituirea Comisiei de constatare și declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c) alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001

privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă constituirea comisiei de constatare și declarare a plăcilor funerare ca monumente istorice, culturale, religioase, arhitecturale sau de altă natură, în următoarea componență:

 • 1. Dl. Consilier local Câmpan Ioan - presedinte

 • 2. Dl. Consilier local Mohan Aurel - membru

 • 3. Dl. Consilier local Sarkozi Zoltan - membru

 • 4.  Dl. Consilier local Pușcaș Cristian - membru

 • 5. D-na Lipoveanu Adriana Aurora din partea Fundației de protejare a Monumentelor Istorice - membru

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri șe încredințază membrii comisiei numiți la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Administrația Domeniului Public

 • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice

 • -   Membrii comisiei.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 855


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila