Hotărârea nr. 854/2013

privind deschiderea unei noi sesiuni de preluare de dosare în vederea întocmirii unei liste de priorităţi pentru locuinţele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si H.C.L nr.597/2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind deschiderea unei noi sesiuni de preluare de dosare în vederea întocmirii unei liste de priorități pentru locuințele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si H.C.L nr.597/2008

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21208 din 29.10.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, deschiderea unei noi sesiuni de preluare de dosare în vederea întocmirii unei liste de priorități pentru locuințele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, și H.C.L nr.597/2008,

Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2006 si O.U.G. nr.74/2007, precum și H.C.L nr.597/2008, din numărul total de locuințe ANL nou construite, 20% dintre ele precum și cele care se eliberează se constituie în fond special pentru repartizare către familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari. Aceste locuințe vor fi repartizate, conform măsurilor de repartizare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați sau a celor care urmează să fie evacuați din locuințe astfel cum prevede Ordonanța de Urgență nr.74/2007 aprobată prin Legea 54/2008, respectiv HCL nr.597/2008,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 46/2009, privind aprobarea listei finale și a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natura foștilor proprietari,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355/2012, privind modificarea H.C.L nr. 46/2009, privind aprobarea listei finale și a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natura foștilor proprietari,

Văzând faptul că în prezent sunt disponibile mai multe locuințe de tip ANL, iar pe viitor se preconizează a se elibera noi locuințe, care ar putea fi repartizate către familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari,

Ținând cont de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și ale art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aproba deschiderea unei noi sesiuni de depunere a dosarelor în vederea întocmirii unei liste de priorități pentru locuințele ANL, destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si HCL nr.597/2008, în perioada 15.11.2013 -15.12.2013.

Art. 2. Actele necesare în vederea depunerii dosarelor pentru repartizarea unei locuințe ANL pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special, construit conform prevederilor legale în vigoare, sunt cele menționate in Anexa nr.1, la prezenta hotărâre.

Art. 3. La finalul sesiunii, dosarele vor fi analizate de către comisia stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355/2012, comisie care va întocmi lista de priorități pentru locuințele ANL destinate repartizării familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, comisia stabilita prin Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355/2013.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •   Se publică pe pagina web. a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 854

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 854/2013

Documente necesare in vederea depunerii dosarului pentru repartizarea unei locuinte

ANL pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform prevederilor legale în vigoare

 • •  Xerocopie buletine membri familie,

 • •  Certificate de naștere membri famili,

 • •  Certificate căsătorie,

 • •  Declarație notarială, individuala, din partea fiecărui membru al familiei major, cu următorul conținut:

 • - Nu dețin in proprietate o alta locuință, inclusiv casa de vacanta,

 • - Nu au înstrăinat o locuința după data de 1 ianuarie 1990,

 • - Nu au beneficiat si / sau nu beneficiază de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe,

 • - Nu dețin, in calitate de chiriaș, o alta locuința din fondul locativ de stat,

 • •  Adeverințe de venit cu salariul net, cupon de pensie, cupoane alocație, după caz;

 • •  Certificate sau diplome de studii (se va lua in calcul doar solicitantul);

 • •  Contractul de închiriere încheiat cu Statul Roman;

 • •  Dispoziția de restituire a locuinței către fostul proprietar;

 • •  Sentința de evacuare sau notificare de la executor judecătoresc, după caz;

 • •  Certificate de încadrare intr-un grad de handicap, după caz;

 • •  Certificat de deces, după caz.