Hotărârea nr. 853/2013

privind aprobarea unor măsuri administrative in vederea evacuării unor familii din imobilele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 şi 2/A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri administrative in vederea evacuării unor familii din imobilele situate în

Oradea, str. Voltaire nr. 2 și 2/A

Analizând Raportul de specialitate nr.21203 din 29.10.2013 al Administrației Imobiliare Oradea, Compartimentul Locuințe prin care se propune Consiliului Local aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 și 2/A;

În conformitate cu prevederile art. 32 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c” alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, care sunt restante la plata chiriei și a utilităților, din imobilele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 si 2/A, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, fără drept de atribuire a unei alte locuințe.

Art.2. După comunicarea prezentei hotărârii de consiliu, Compartimentul Locuințe va emite notificări pentru persoanele nominalizate în anexa 1, ca în termen de 15 zile să evacueze locuințele.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, cu sprijinul reprezentanților Poliției Municipiului Oradea și a reprezentanților Biroului Întreținere.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

- Birou Venituri - Executare Silită

  • •   Poliția Municipiului Oradea

  • •   Chiriași, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri prin grija A.I.O.

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 853


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila