Hotărârea nr. 851/2013

privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la Centrul Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ţa Independenţei, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la Centrul Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ța Independenței, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21175 din 29.10.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea unor măsuri administrative referitoare la Centrul Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ța Independenței, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II, aflat în proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea precum și a modelului de contract de comodat pentru spațiile din incintă,

Pentru a putea crea raporturi juridice, între proprietar si terțe organizații care vor beneficia de spațiile din centru, care să stabilească drepturile și obligațiile acestora în legătura cu administrarea centrului a fost necesar întocmirea unui Regulament de Organizare și Funcționare, precum și a modelului de contract de comodat, în conformitate cu cerințele Contractului de finanțare HURO/0802/108_AF semnat în data de 18.03.2011,

Ținând cont de H.C.L. nr. 874 /21.12.2010 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în calitate de partener în cadrul proiectului “Centre de suport a afacerilor non-profit în județele Hajdu-Bihar și Bihor. Dezvoltarea Facilităților de Operare și Cooperare”(Non-profit business Support Centres in Hajdu-Bihar and Bihor Counties: Development of operation and cooperation facilities) și a suportării contribuției proprii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și ale art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiilor din Centrul Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ța Independenței, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II, către 4 (patru) organizații non-guvernamentale din domeniul de sprijinire a mediului de afaceri, conform cerințelor Contractului de finanțare HURO/0802/108_AF semnat în data de 18.03.2011.

Art.2. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrului Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, P-ța Independenței, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul de contract de comodat pentru spațiile din cadrul Centrului Nonprofit pentru sprijinirea mediului de afaceri, situat în Oradea, Pța Independenței, nr. 41, Cetatea Oradea, corp C, etaj II, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Art. 2 și Art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 874 /21. 12.2010

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economica, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Administrare Imobile

 • - Birou Administrare Venituri

-Serviciul Administrativ - Monotorizare Consumuri

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 851


CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru 2 voturi abținere, 2 voturi împotrivă.


SECRETAR Ionel Vila

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Iomobiliară Oradea

Serviciulu Administrare Imobile

Anexa la H.C.L. nr. 851/2013

CONTRACT DE COMODAT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat legal prin Administrația Imobiliară Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, P-ța Unirii nr. 1, identificată prin C.I.F. RO23627620, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentată legal prin Cristian Marcel Beltechi - Director General, în calitate de Comodant, denumită în continuare Comodant ori Administrator/locator

ȘI

____________________________________, cu sediul în Municipiul Oradea, str. ____________ , nr. ____, cod fiscal __________________, cont IBAN ________________________________ deschis                     la __________________________________,          reprezentată          legal          de _____________________________________, în calitate de Comodatar, denumit în continuare Comodatar sau locatar

Denumite individual Partea și colectiv Părțile

A intervenit prezentul contract în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESTINAȚIA PERMISĂ.

Art.1. Comodantul dă spre folosință gratuită în favoarea Comodatarului spațiul în suprafață de ............ situat în incinta Centrului Nonprofit de Sprijinire a Mediului de Afaceri, situat în

Oradea, Pța. Independenței, nr. 39 - 41, Cetatea Oradea, Corp C, etaj II, jud. Bihor, înscris în CF nr. 5587 Oradea, nr. Cadastral 6356-c3, proprietatea Municipiului Oradea.

Art.2. Spațiul va fi folosit de către Comodatar în mod exclusiv pentru desfășurarea de activități nonprofit de sprijinire a mediului de afaceri (Destinație permisă), în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, avizele, acordurile și autorizațiile eliberate de către autoritățile competente.

III. DURATA CONTRACTULUI.

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o durată de 2 (doi) ani, începând cu data de ________________ și până la data de _____________________ ce va putea fi prelungită numai prin acordul scris al ambelor părți contractante.

IV. PREDAREA SPAȚIULUI

Art 4. Comodatarul declară că, la momentul încheierii prezentului contract, se află în posesia și folosința Spațiului în care desfășoară activități conform Destinației permise, spațiul fiindu-i predat de către Comodant anterior momentului încheierii prezentului contract. Comodatarul declară că spațiul i-a fost predat în stare bună de către Comodant.

Art.5. La data încetării prezentului contract, Comodatarul este obligat a preda Spațiul către Comodant pe baza unui proces verbal de predare primire în termen de cel mult 10 zile de la data încetării contractului și de la comunicarea către Comodatar a solicitării scrise din partea Comodantului de predare a spațiului. Comodatarul nu va putea invoca față de Comodant nici un drept de retenție, privielgiu sau alt drept pentru a justifica refuzul de predare a spațiului.

Art.6. Comodantul va putea proceda la încheierea procesului verbal de predare-primire în lipsa Comodatarului, în situația în care acesta nu se prezintă la data și ora stabilită pentru derularea procedurii de predare primire, Comodatarul pierzând dreptul de a ridica eventuale obiecții cu privire la cele consemnate în cuprinsul procesului verbal ori starea spațiului de la momentul predării.

Art. 7. Starea Spațiului de la momentul predării-primirii se va putea dovedi numai prin procesul verbal de predare primire încheiat precum și planșele fotografice realizate la momentul predării, părțile convenind ca nici o altă probă suplimentară față de procesul verbal și planșele fotografice nu va putea fi admisă pentru a demonstra starea Spațiului.

Art. 8.Bunurile Comodatarului, lucrările de amenajare, îmbunătățirile și siglele amplasate de căte Comodatar ce sunt situate în incinta/exteriorul spațiului, vor fi ridicate de către Comodatar la momentul încheierii procesului verbal de predare primire ori în termenul convenit de către părți în cuprinsul procesului verbal, fără a produce degradări ale spațiului Comodantului. În situația în care ridicarea acestora nu este posibilă datorită riscului de degradare a spațiului ca urmare a operațiunii de ridicare, ori în cazurile în care acestea au fost încorporate în imobil, bunurile , lucrările de îmbunătățire sau amenajare siglele devin proprietatea PIR, Comodatarul neavând dreptul de a solicita plata vreunei despăgubiri din partea Comodantului.

Art. 9.Spațiul se va preda căre Comodant în starea inițială, cu excepția uzurii normale.

Art. 10.Comodatarul are obligația de a proceda la repararea degradărilor ori a daunelor produse Spațiului ce sunt identificate cu ocazia predării Spațiului ori care s-au produs cu ocazia procedurii de predare primire a Spațiului

Art. 11. Bunurile și lucrările de îmbunătățire și amenajare ce nu au fost ridicate de către Comodatar la momentul predări primirii, ori în termenul convenit de către părți prin procesul verbal de predare primire sau cel târziu până la finalizarea lucrărilor de remediere a deficiențelor de către Comodatar, devin de drept proprietatea Comodantului, Comodatarul pierzând dreptul de a solicita restituirea acestora ori plata vreunei sume cu titlu de despăgubire pentru acestea.

Art.12.Comodatarul declara ca este de acord ca, la momentul încetării contactului si predării spațiului către Comodant, toate îmbunătățirile și lucrările efectuate la Spațiu ce nu au fost ridicate de către Comodatar în condițiile reglementate în prezentul contract, să devină proprietatea exclusiva a PIR, fără nici o pretenție din partea Comodatarului.

V. LUCRĂRILE DE AMENAJARE. UTILITĂȚI

Art.13.În vederea desfășurării activității conform Destinației permise și pe parcursul desfășurării acestor activități, Comodatarul este obligat a suporta contravaloarea tuturor lucrărior de amenajare, întreținere și reparație pentru Spațiu.

Art.14.Comodatarul este responsabil pentru efectuarea lucrărilor de reparații precum și a lucrărilor de igienizare și dezinfecție ale spațiului pentru a fi conform normelor de igienă, siguranță și sanitar-veterinare ce sunt aplicabile activităților desfășurate potrivit Destinației Permise

Art.15.Comodatarul va obține, pe cheltuiala sa, toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare pentru realizarea lucărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru Spațiu și va realiza lucrările neceare precum și toate avizele, acordurile ori autorizațiile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității conform Destinației Permise. Aceste acorduri vor fi menținute valabile de către Comodatar, pe cheltuiala sa, pe întreaga perioadă de derulare a Contractului.

Art.16.Comodatarul nu va efectua nicio lucrare de demolare, recompartimentare ori de modificare a structurii spațiului sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului, fără notificare, punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată

Art.17.Comodatarul va achita contravaloarea tuturor utilităților pentru spațiu (energie electrică, energie termică, apă, canalizare, salubritate) în baza facturii fiscale emise de către Comodant și comunicată Comodatarului. Comodantul va emite și va comunica până la data de ...... a fiecărei luni factura aferentă utilităților pentru luna anterioară celei în care se emite

factura, pe baza facturilor emise pe numele Comodantului de către furnizorii de utilități, iar Comodatarul va achita contravaloarea facturii emise de către Comodant în termen de 10 zile de la comunicare în caz contrar la termenele scadente se vor percepe majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțe fiscale.

Art.18.Comodatarul este singurul răspunzător pentru orice prejudiciu ori responsabilitate ce derivă pe parcursul realizării lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru Spațiu, pentru nerespectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate, nevalabilitatea ori lipsa avizelor și autorizațiilor legale necesare pentru desfășurarea activității conform destinației permise.

VI.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

Art.19.      Drepturile Comodantului:

Comodantul are, în principal, următoarele drepturi :

 • - să controleze la fiecare 1 (una) lună modul de utilizare a spațiilor închiriate, în prezența Comodatarului și cu înștiințarea prealabilă a acestuia; Instiintarea se va efectua prin fax ori scrisoare recomandată cu confirmare de primire

 • - în caz de urgență, să aibă acces la Spațiu în diferite momente. Comodatarul va fi înștiințat de îndată despre accesul Comodantului în Spațiu, aceasta înștințare putând avea loc și după momentul la care s-a realizat accesul

 • - să solicite Comodatarului despăgubiri pentru daunele cauzate de acesta spațiilor utilizate, cu excepția cazurilor când acestea se datorează uzurii normale sau cazurilor de exceptie(calamități, accidente tehnice ...);

-să solicite Comodatarului efectuarea reparațiilor la Spațiu, în conformitate cu proiectul tehnic inițial și obținerea, dacă este cazul, a avizelor impuse de lege

Art.20. Obligațiile Comodantului

Comodantul are, în principal, următoarele obligații :

-să nu împiedice accesul Comodatarului la Spațiu cu excepția cazurilor în care Comodantul are recunoscut acest drept potrivit leigii sau prezentului contract

-să-l asigure pe Comodatar împotriva oricăror tulburări provenite din fapta proprie sau tulburări de drept provenite de la terți;

-să pună la dispoziția Comodatarului orice documente ori informații necesare pentru realizarea lucrărilor de reparație, întreținere, igienizare a spațiului ori cele necesare pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea în Spațiu a activității conform Destinației Permise

-să comunice Comodatarului orice împrejurare de natură a afecta substanțial derularea prezentului contract

 • VII.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Art.21.      1. Drepturile Comodatarului:

Comodatarul are, în principal, următoarele drepturi :

-să utilizeze Spațiul pentru desfășurarea activităților conform Destinației Permise

-să desfășoare în Spațiu activitățile conform Destinației Permise

-să organizeze și să conducă activitățile desfășurate în spațiu

-să stabilească, de comun acord cu Comodantul, orarul de desfășurare a activităților în Spațiu -să încaseze contravaloarea tarifelor percepute de la terțe persoane pentru serviciile prestate în favoarea acestora cu ocazia desfășurării activităților conform Destinației Permise

Art.22

 • 2. Obligațiile Comodatarului:

Comodatarul are, în principal, următoarele obligații :

-să utilizeze Spațiul numai pentru desfășurarea de activități conform destinației Permise, respectând planul de management activități depus spre aprobare Comodantului

-să mențină spațiul în condiții identice cu cele din momentul primirii, excluzând uzura normală și să suporte costul oricărei defecțiuni sau deteriorări cauzate Spațiului de către el și/sau vizitatori, și/sau angajații săi;

-să păstreze spațiul curat pe cheltuiala proprie;

-să poarte întreaga răspundere pentru aplicarea tuturor regulilor, normelor și reglementărilor legale în vigoare pentru activitatea desfășurată conform destinației Permise, precum și a cerințelor referitoare la prevenirea incendiilor și la siguranța locului de muncă;

-să efectueze toate lucrările de întreținere, reparație, igienizare a Spațiului și să obțină toate avizele, acordurile sau autorizațiile necesare pentru aceste lucări pe cheltuiala sa

-să efectueze, pe cheltuiala sa, toate formalitățile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor ce sunt necesare pentru desfășurarea activități conform destinației Permise

-să-și obțină toate licențele, autorizațiile și aprobările necesare desfășurării activității conform Destinației Permise

-să suporte contravaloarea tuturor utilităților pentru Spațiu

-să răspundă de toate pagubele pricinuite spațiului închiriat de incendiu, inundatie, furt, distrugere dacă nu va dovedi ca acestea au fost cauzate de un caz fortuit sau de forță majoră.

-să permită Comodantului inspectarea periodică a Spațiului

-să asigure, pe cheltuiala proprie, securitatea spațiilor închiriate; Comodantul nu răspunde pentru tulburările de fapt provenite de la terți.

-să plătească toate taxele și impozitele pentru spațiu, pe parcursul derulării prezentului contract

 • - la încetarea contractului , să elibereze spațiile închiriate și să le predea Comodantului

-să comunice Comodantului orice împrejurare de natură a afecta substanțial derularea prezentului contract;

 • - să încheie convenții de plată, în termen de 15 zile, pentru energie electrică, apă rece, energie termică cu Administrația Imobiliară Oradea

 • VIII.CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.23.Comodatarul nu va putea transmite în tot sau în parte dreptul de folosință asupra spațiului. În caz contrar prezentul contract se va rezilia de drept, fără notificare, punere în întârziere ori intervenția instanțelor de judecată.

 • IX.LITIGII

Art.22.Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română. Litigiile intervenite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care litigiile intervenite nu pot fi rezolvate pe această cale, atunci acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

 • X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.23.Prezentul contract încetează în următoarele situații :

1.la ajungerea la termen, în situația în care părțile nu au convenit prelungirea duratei acestuia

 • 2. prin acordul părților, în baza unui act adițional semnat de către Părți

 • 3. prin reziliere de plin drept, fără notificare, punere în întârziere ori intervenția instanțelor de judecată(pact comisoriu de grad IV) în cazurile în care :

 • a) Comodatarul încalcă interdicția stabilită prin cap IX din contract,

 • b) Comodatarul folosește Spațiul pentru alte activități decât activitățile incluse în destinația permisă

 • c) Comodatarul a pricinuit stricăciuni insemnate Spatiului, încalcă prevederile art. 15 sau daca instraineaza/grevează fără drept Spațiul ori părți din acesta

 • d) în situația în care Comodatarul nu efectuază în tot sau în parte plata facturilor emise de către Comodant, aferente utilităților pentru Spațiu după expirarea unui termen de 30 de zile de la data scadenței facturilor

 • 4. Prin reziliere, în situația neîndeplinirii culpabile a obligațiilor de către părțile contractante

Art.24.Indiferent de cauza de încetare a contractului, Comodatarul este obligat a părăsi și de a preda Spațiul către Comodant până la data menționată de către Comodant în cuprinsul comnicării privind predarea primirea spațiului ori în termenul convenit de către părți cu ocazia derulării procedurii de predare primire, în caz contrar Comodantul are dreptul în mod individual ori cumulativ, de a pătrunde în Spațiu, de a îngrădi accesul la Spațiu prin schimbarea sistemelor de acces sau a usilor, de a inceta sau intrerupe furnizarea utilitatilor pentru Spațiu. Comodatarul declară că este de acord și consimte la stabilirea acestor drepturi în favoarea Comodantului.

 • XI. PREVEDERI FINALE

Art.25.Orice modificare ori comunicare adusă prezentului contract va produce efecte numai dactă este efectuat(ă) în scris și transmisă prin poștă în forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la sediul Părților sau va fi înmânată sub semnătură la secretariat, ori va fi comunicata la aceleasi locatii prin fax precum si orice mijloc de comunicare care sa redea continutul comunicarii precum si data la care aceasta a fost efectuata.

Art.26.Comunicările dintre părțile contractante se vor efectua în mod obligatoriu la următoarele date de contact, sub sancțiunea neluării în seamă:

Comodant/Administrator:

Persoana de contact :

Adresa de corespondență :

Piața Unirii,nr. 1, Primăria Municipiului Oradea, et.

II, cam ....

tel fix: 0259 435 835

fax : 0259 435 835

e-mail:

Comodatar: Persoana de contact : Adresa de corespondență : tel fix : fax : e-mail:

Art.27.Părțile prin reprezentat, declară că au citit conținutul prezentului contract, au înțeles drepturile și obligațiile ce le revin, fiind de acord cu acestea, iar prezentul contract reprezintă voința lor liberă și neviciată drept pentru care semnează mai jos

Art.28.Persoanele care semneaza prezentul Contract in numele Părților, declara si garanteaza că au autoritatea de a reprezenta părțile și de a își asuma drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract în numele părților pe care le reprezintă, mandatul de reprezentare fiind pe deplin valabil și în ființă la momentul semnării contractului.

Art.29.La data încheierii prezentului contract, încetează de drept orice înțelegere ori convenție anterioară încheiată de către Părți cu privire la Spațiu.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ___________________, în Oradea, în 2

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Titular al dreptului de administrare

Comodatar: reprezentat prin


Administrația Imobiliară Oradea reprezentată prin

DIRECTOR GENERAL

Cristian Marcel Beltechi

DIRECTIA JURIDICA

Rosan Marioara

ȘEF SERVICIU

Rodica Brad

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Laura Bortiș

ÎNTOCMIT

- Anexa nr. 1 -

parte integrantă din contractul de comodat înregistrat sub nr. _______ din ___________

PROCES - VERBAL de predare-primire a spațiului cu altă destinație din ORADEA, Pța. Independenței, nr. 39-41, Cetatea Oradea, Corp C

Centrul Nonprofit de Sprijinirea a Mediului de Afaceri

 • 1. În conformitate cu contractul de comodat înregistrat sub nr. _________ din _________

se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat legal prin Administrația Imobiliară Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, P-ța Unirii nr. 1, identificată prin C.I.F. RO23627620, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentată legal prin Cristian Marcel Beltechi - Director General, în calitate de Comodant,

Și _________________________________________ în calitate de Comodatar, care primeȘte în folosință spațiul cu altă destinație, având încăperile Și dependințele aȘa cum sunt specificate în fiȘa suprafeței închiriate (anexa nr. 2 al procesului-verbal).

 • 2. Inventarul Și starea în care se predă Și se primeȘte spațiul cu altă destinație sunt următoarele:

a - pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc):

b - ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaștele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile, etc.):

c. - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele, etc.):

d - instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică propie, etc.) :

e - instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, vase, scaune și capace, wc, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete, etc.) :

f - altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, unități de calcul, videoproiector etc.) :

 • 3. _____________________________, în calitate de Comodatar se obliga sa execute in

conditiileCap.V. din prezentul contract următoarele lucrări : lucrări de întreținere

 • 4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi ___________ în dublu exemplar, din care

unul a fost predat Comodatarului.

AM PREDAT,                                   AM PRIMIT

Titular al dreptului de proprietate

Comodant

Comodatar


-Anexa nr. 2 -

parte integrantă din contractul de comodat înregistrat sub nr. ________ din ___________

FIȘA

SUPRAFEȚEI SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE FOLOSIT ÎN:

municipiul (orașul, comuna ) Oradea, Pța. Independenței, nr. 39-41, Cetatea Oradea, Corp C, Centrul Nonprofit de Sprijinirea a Mediului de Afaceri a) Biroul ............b) incalzirea

DA, c) apa curenta DA d) Instalația electrică DA; e)construite din..................

Date privind spațiul cu altă destinație închiriat

Nr. Crt.

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

În folosință

Exclusivă

Comună

TOTAL GENERAL

Comodant


Comodatar