Hotărârea nr. 848/2013

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cartier de locuinte individuale si colective, servicii complementare, comert, turism si agrement, str. Ceyrat nr.cad.178115-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire cartier de locuințe individuale si colective, servicii complementare, comert, turism si agrement, str. Ceyrat nr.cad.178115-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 220287/17.10.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire cartier de locuinte individuale si colective, servicii complementare, comert, turism si agrement, str. Ceyrat nr.cad.178115-Oradea elaborat la inițiativa beneficiarului Rocsin Alexandru Valeriu, in baza certificatului de urbanism nr. 1865/21.06.2013, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unui cartier de locuinte individuale si colective cu asigurarea unor servicii complementare, comert, turism si agrement pe parcela cu nr. cad. 178115 si reglementarea accesului si circulatiei, respectiv circulatiei juridice a terenurilor in zona de studiu,

Terenul care a generat PUZ-ul este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localitatii, avand acces asigurat de str. Ceyrat in apropierea Cimitirului Rulikovszky. Zona de studiu a planului urbanistic zonal este delimitata de: strada Ceyrat, str. Thurzo Sndor si Cimitirul Rulikovszky,

Conform Regulamentului zonarii functionale al municipiului Oradea, amplasamentul se afla in zona specială de tip S, iar potrivit strategiei de dezvoltare urbana a mun icipiului, aprobata prin HCL 334/2013 zona este destinata extinderii cimitirului si amenajarii unei zone rezidentiale cu densitate medie,

Legatura zonei studiate cu municipiul se realizeaza din str. Ceyrat prin drumurile publice identificate cu nr. cad. 180806, respectiv 1 82524 si 182014, iar din str. Thurzo Sandor, pe drumul public identificat cu nr.cad. 182461,

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 44.300mp, identificat cu nr. cad. 178115 se compune din cinci parcele identificate cu nr. cad. 181631, 181632, 181633, 181634 si 181635 si conform extraselor CF 181631/18.09.2013, 181632/18.09.2013, 181633/18.09.2013, 181634/18.09.2013 si 181635/18.09.2013 toate se află în proprietatea beneficiarului Rocsin Alexandru Valeriu,

Rețele tehnico edilitare de care dispune zona sunt retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, alimentare cu apa si canalizare atat menajera cat si pluviala,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal-Construire cartier de locuinte individuale si colective, servicii complementare, comert, turism si agrement, str. Ceyrat nr.cad.178115-Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și a regulamentului de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate:

 • - mobilarea parcelei identificate cu nr. cad. 181631 cu o zona rezidentiala compusa din locuinte individuale si locuinte colective cu servicii complementare, respectiv o zona de turism si agrement constand intr-o constructie cu destinatia hotel, o piscina si doua terenuri de tenis.

Amplasarea construcțiilor, va respecta reglementarile ilustrate de plansa 6U - Reglementari urbanistice :

 • a) In zona rezidentiala compusa din locuinte individuale vor exista parcele caracterizate prin:

 • - Smin. 200,0mp si front la strada de min. 8,0m - pentru locuintele insiruite

 • - Smin. 240,0mp si frot la strada de min. 12,0m -pentru locuintele cuplate

 • - Smin. 600,0mp si front de min. 20,0m -pentru locuintele izolate

Regimul de inaltime al locuintelor individuale nu va depasi P+E. Mobilarea parcelelor se va face respectand urmatoarele retrageri:

 • - min. 7,0 fata de str. Ceyrat;

 • - min.10,0 m fata de strada perimetrala situata spre Cimitirul Rulikovszky;

 • - min. 5,0 m fata de limita posterioara;

- fata de limitele laterale ale parcelelor se vor respecta cerintele Codului Civil si ale OMS 563/1997privind asigurarea insoririi minime;

Limita de implantare in raport cu strada interioara propusa, este de min. 6,0m pentru locuintele insiruite, respectiv min.3,0m pentru locuintele izolate si cuplate.

In interiorul parcelei se va amenaja min. un loc de parcare pentru fiecare unitate de locuit.

Indicii de utilizare ai terenului: POTmax.55,0% si CUTmax.1,25 pentru lociunte cuplate si insiruite, respectiv POTmax. 35% si CUTmax. 0,8 pentru locuinte izolate.

 • b) In zona de locuinte colective cu servicii si comert la parter:

- regim de inaltime max. S+P+2E+M respectiv Hmax. la coama 15,0m;

- retrageri min. 3,0m fata de limita strazilor perimetrale cladirilor;

- spatiile de parcare aferente functiunilor propuse se vor amenaja cu o retragere de 4,0m fata limita strazii propusa sa asigure accesul din str. Thurzo Sandor;

- retragerile laterale vor asigura respectarea zonei de protectie sanitara de 50,0m fata de limita zonei destinata extinderii cimitirului, respectiv de min. 20,0m fata de cladirea cu destinatia de hotel.

- distanta minima intre cladirile cu destinatie de locuinte colective va fi de 15,0m.

- in zona se vor amenaja spatii verzi si locuri de joaca potrivit prevederilor HG 525/1996;

- POTmax. 30% CUTmax. 1,25;

 • c) Zona destinata activitatilor de agrement si turism are o suprafata de 6295,0mp cu urmatoarele reglementari urbanistice:

- regim de inaltime: max.D+P+M+2E sau Hmax. la atic 17,0m;

- retrageri fata de strazile perimetrale: min.12,0m;

- retrageri fatade mejdie pe directia N-E: min.9,0m;

- se vor amenaja spatii de parcare aferente functiunii conform HG 525/1997, in afara zonei de protectie a LEA 110kV. Organizarea circulației în zonă: Accesibilitatea in zona studiata se asigura de o retea de drumuri publice amplasate perimetral parcelei initiale, identificate prin nr. cad. 182461, 180806, 182524, 182014 si 181632. Profilul transversal al acestora este de 10,0m. Accesul in zona rezidentiala se asigura de o alee carosabila cu caracter public si profil transversal de 9,0m. Terenul destinat amenajarii strazii interioare si parcelele identificate cu nr. cad. 181632, 181634 si 181635 se vor trece in domeniul public si se vor inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea prin grija beneficiarului.

Asigurarea utilităților: obiectivele care urmeaza sa se realizeze in zona se va racorda la rețelele de utilități existente: alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și electricitate.

Art.2.Reglementarileprivindmobilareaparceleinr.cad.181631,stabiliteprinPlanulUrbanisticZonalauuntermende valabilitate de doi ani de la data aprobarii PUZ-ului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize ,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Rocsin Alexandru Valeriu, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize,

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 848


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila