Hotărârea nr. 844/2013

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafaţă de 60.080 mp, identificat cu nr. cadastral 184568, situat în municipiul Oradea, şoseaua Borşului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului, în suprafață de 60.080 mp, identificat cu nr. cadastral 184568, situat în municipiul Oradea, șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21315 din 30.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 60.080 mp teren, identificat cu nr. cadastral 184568 - Oradea, situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea.

Terenul, în suprafață de 60.080 mp, este situat în municipiul Oradea, șoseaua Borșului - în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea, fiind înscris în proprietatea privată a municipiului Oradea.

În vederea extinderii rețelei de gaze naturale în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea, se impune dezmembrarea numărului cadastral 184568, în 3 (trei) loturi distincte.

Având în vedere prevederile Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și b) și art. 45, alin. (3) a Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 60080 mp, teren identificat cu nr. cadastral 184568 - Oradea, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

Suprafața nr. cadastral -mp-

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Observații

184568

60.080

Lot 1

59.850

Teren de construcții

- proprietatea privată a mun. Oradea

Lot 2

227

Drum Public

Lot 3

3

Drum Public

Total

60.080

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Loturile constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, Lot 1 - teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea - cu destinația de “Teren pentru construcții”, loturile 2 și 3 - teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Drum Public”

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobusiness Parc S.A.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu, Delegare Gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar-Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

  • •   S.C. EurobusinessParcS.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 844


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.