Hotărârea nr. 843/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 81/254 mp, teren, înscris in CF 165933, situat in Oradea, Str. Căprioarei nr. 49, in favoarea d-nei Fraiu Dorina si soţul Fraiu Dănuţ

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 81/254 mp, teren, înscris in CF 165933, situat in Oradea, Str. Căprioarei nr. 49, in favoarea d-nei Fraiu Dorina si soțul Fraiu Dănuț

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254.356 din 28.10.2013, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 81/254 mp, teren, înscris în CF 165933, situat in Oradea, str. Căprioarei nr. 49, in favoarea d-nei Fraiu Dorina si soțul Fraiu Dănuț.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 429/24.06.2010 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 254 mp teren și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 81/254 mp teren situat în Oradea, str. Căprioarei, nr. 49, în favoarea d-nei. Fraiu Dorina și soțul Fraiu Dănuț.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 22.08.2013, întocmit de S.C ALASSO COMPANY S.R.L., prețul proprietății imobiliare a suprafeței de 81 mp teren este de 18 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 249.219/25.10.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața de 81 mp teren situat in Oradea, str. Str. Căprioarei nr. 49, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 25 euro/mp T.V.A. inclus, respectiv 20,1612 euro/mp +TVA.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin H.C.L. nr. 758/2005 și H.C.L. nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 2.025 EURO TVA inclus, pentru întreaga suprafață (respectiv 25 euro/mp, T.V.A inclus), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 249.219/25.10.2013, pentru cota de 81/254 mp, teren, înscris in CF 165933, situat in Oradea, str. Căprioarei nr. 49, in favoarea d-nei Fraiu Dorina si soțul Fraiu Dănuț.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Biroul Achiziții Publice

 • •   d-na. Fraiu Dorina si Fraiu Dănuț, prin grija A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 843


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”