Hotărârea nr. 842/2013

privind aprobarea închirierii în favoarea soţilor Indrieş Petru şi Indrieş Florentina-Georgeta a unei suprafeţe de 16 mp din terenul identificat cu nr. topo 3581/24, înscris în CF 175836 - Oradea, situat în mun. Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 27, în vederea reglementării folosinţei acestei suprafeţe de teren pe care este amplasată construcţia provizorie de tip magazie, anexă la construcţia existentă

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii în favoarea soților Indrieș Petru și Indrieș Florentina-Georgeta a unei suprafețe de 16 mp din terenul identificat cu nr. topo 3581/24, înscris în CF 175836 - Oradea, situat în mun. Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 27, în vederea reglementării folosinței acestei suprafețe de teren pe care este amplasată construcția provizorie de tip magazie, anexă la construcția existentă

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21278 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii, în favoarea soților Indrieș Petru și Indrieș Florentina - Georgeta, suprafața de teren, de 16 mp, identificat cu nr. topo 3581/24, înscris în CF 175836 - Oradea, situat în municipiul Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 27, pe care se găsește o construcție provizorie de tip magazie - proprietatea solicitantei, având destinația de anexă la construcția existentă,

Prin Certificatul de urbanism, nr. 2196 din 22.07.2013, solicitat în vederea autorizării construcției, se propune reamplasarea magaziei, conform Planului de situație,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 10 din 11.01.2013, privind stabilirea impozitelor și

taxelor locale pentru anul 2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă închirierea unei suprafețe de 16 mp teren, situat în municipiul Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 27, înscris în CF 175836 - Oradea, identificat cu nr. topo 3581/24 - proprietate a Municipiului Oradea, pe care este amplasată construcția provizorie de tip magazie având destinația anexă la construcția existentă, în favoarea soților Indrieș Petru și Indrieș Florentina-Georgeta, condiționat de obținerea Autorizației de amplasare și funcționare eliberată de Instituția Arhitectului Șef, în condițiile Certificatului de Urbanism, nr. 2196 din 22.07.2013.

Art.2. Neobținerea Autorizației de amplasare și funcționare în vederea reamplasării construcției în condițiile Certificatului de Urbanism, nr. 2196 din 22.07.2013, eliberată de Instituția Arhitectului Șef, până la data de 31.12.2013, duce la rezilierea Contractului de închiriere și la obligația eliberării terenului închiriat.

Art.3. Se aprobă durata de închiriere, pe o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu data de 1 (întâi) a lunii următoare emiterii Hotărârii Consiliului Local. Durata poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.4. Se aprobă chiria de 30 lei/ mp/ an.

Art.5. Chiria stabilită prin Contractul de închiriere va fi indexată de drept anual, începând din al doilea an, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza anul următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- soții Indrieș Petru și Indrieș Florentina-Georgeta, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 842


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.