Hotărârea nr. 84/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, judeţul Bihor”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Raportul de specialitate nr. 19218 din 29.01.2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19231/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, județul Bihor”

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6, municipiul Oradea, județul Bihor”

Ordonator principal de credite........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.......................................................Asociația de proprietari Cazaban nr. 6 bl.P4

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici

(1 Euro =4,4291 lei in 28.12.2012)

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA

  292,02 mii lei/ 65,94 mii euro

  259,43 mii lei/ 58,58 mii euro

  0,21 mii lei/m2 / 0,05 mii euro/m2 (a.u.)


 • 1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă bloc) inclusiv TVA

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție ...............................................................................3 luni

 • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminare lucrărilor)..............3 ani

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica..........................................4,3 ani

 • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic........71,67 kWh/m2 (a.u.) an

 • 2.5. economia anuala de energie :240.261 kWh/an , in tone echivalent petrol ...............................19,68tep

2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2....................................49.287,75 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M


3.1. Anul 1 292,02 mii lei/259,43 mii lei (inclusiv T.V.A.)

65,94 mii euro/58,58 mii euro (inclusiv T.V.A.)

4. Alți indicatori

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe P4, str. Cazaban, nr. 6” municipiul Oradea, județul Bihor se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile: 60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 84


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”