Hotărârea nr. 838/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 42 mp, teren ocupat de construcţii ,cu nr. cadastral 178480,situat in Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, în favoarea d-lui Marincaş Petru şi soţia Marincaş Lenuţa

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 42 mp, teren ocupat de construcții ,cu nr. cadastral 178480,situat in Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254.349 din 28.10.2013, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 42 mp, teren, ocupat de construcții cu nr. cadastral 178480, situat în Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2013 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 51 mp teren cu construcții situat în Oradea, str. Calea Aradului nr. 23 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 29.08.2013, întocmit de S.C ALASSO COMPANY S.R.L., prețul proprietății imobiliare a suprafeței de 42 mp teren este de 98 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 249.226/25.10.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața de 42 mp teren, ocupat de construcții, situat in Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 105 euro/mp plus T.V.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin H.C.L. nr. 758/2005 și H.C.L. nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 4.410 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 105 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 249.226/25.10.2013, pentru suprafața de 42 mp, teren, ocupat de construcții, cu nr. cadastral 178480, situat in Oradea, str. Calea Aradului nr. 23, în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administratei Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Biroul Achiziții Publice

 • •   Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța, prin grija A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 838


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”