Hotărârea nr. 837/2013

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi d-na. Crainic Silvia, proprietara terenului înscris în CF, nr. 181705 - Oradea, cu nr. cadastral 181705, în suprafaţă de 1.000 mp, respectiv alipirea şi dezmembrarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 181705, 181706 şi 181708, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea și d-na. Crainic Silvia, proprietara terenului înscris în CF, nr. 181705 - Oradea, cu nr. cadastral 181705, în suprafață de 1.000 mp, respectiv alipirea și dezmembrarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 181705, 181706 și 181708, afectate de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 21277 din 29.10.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea efectuării unui schimb de terenuri cu Municipiul Oradea și reglementarea situației juridice a unei cote părți din terenul afectat de proiectul lucrării de utilitate publică ”Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”,

Luând în considerare H.C.L. nr. 501 din 28.08.2012 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivelor de investiție Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului și Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului,

Terenul, proprietate privată, identificat cu nr. cadastral 181705, înscris în CF 181705 - Oradea, solicitat la schimb de către Municipiul Oradea, a cărui proprietar figurează d-na. Crainic Silvia, este afectat de investiția de utilitate publică precizată,

Schimbul de terenuri se va efectua, în echivalent valoric, în baza Rapoartelor de evaluare întocmite de un evaluator

autorizat, membru A.N.E.V.A.R., prin care se vor stabili valorile de piață ale terenurilor ce fac obiectul schimbului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b), lit. c), alin. (4) lit. a), alin (5) lit. a), lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (4), din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. ALASSO COMPANY S.R.L., reprezentând valoarea de piață a imobilelor - în suprafață de 1.000 mp, identificat cu nr. cadastral 181705 - Oradea, respectiv cota de 900/ 16.814 mp, din nr. cadastral 176237 - Oradea, terenuri identificate conform art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 900 mp teren, astfel:

Suprafața Nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. cadastral din care se constituie noul nr. cadastral

Nr. C.F. în care este

înscris

nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. cadastral pt. constituirea noului nr. cadastral

-mp-

900

176237

176237 -Oradea

16.814

900

Art.3. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea suprafeței de 900 mp teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă efectuarea unui schimb de teren după cum urmează:

  • 4.1. d-na. Crainic Silvia, proprietară a terenului înscris în CF, nr. 181705 - Oradea, cu nr. cadastral 181705, oferă suprafața de 1.000 mp, în valoare de 24.000 euro (fără T.V.A.), teren mai sus identificat, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului, colț cu str. Rapsodiei.

  • 4.2. Municipiul Oradea oferă, la schimb, suprafața de 900 mp, în valoare de 23.994 euro (inclusiv T.V.A.), teren identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat.

Art.5. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință “Teren de construcții”, a suprafeței de 1.000 mp teren, având nr. cadastral 181705 - Oradea, afectat de lucrarea de investiție publică “Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului“ după perfectarea tranzacției imobiliare menționate la art. 4. din prezenta Hotărâre.

Art.6. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței totale de 3. 000 mp, astfel:

Situația înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastral

Nr. Carte Funciară

Supr.

Nr.

Cadastral

Proprietar

Suprafața Măsurată a noului număr cadastral -mp-

Proprietari

181705

181705

1000

Municipiul Oradea, după încheierea Contractului deschimbconformpct. 4din prezentul Raport

3.000

Municipiul Oradea, dl.Raț Alexandru-Nicolae soții Carțiș Mihai și

Carțiș Viorica-Zamfira în cotă de 1000 mp fiecare

181706

181706

1000

dl. Raț Alexandru-Nicolae-Gelu

181707

181707

1000

d-na. Carțiș Viorica-Zamfira

Art.7. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței totale de 3.000 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral -mp-

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Proprietar

Categoria de folosință

3.000

Lot. 1

667

Municipiul Oradea

Drum public

Lot. 2

333

Municipiul Oradea

Curți construcții

Lot. 3

1.000

Raț Alexandru-Nicolae-Gelu

Curți construcții

Lot. 4

1.000

Carțiș       Viorica

Zamfira

Curți construcții

Art.8. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imo

biliară, prin deschiderea a 4 (patru) noi coli de Carte

Funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Loturile constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului,


aprobat la art. 7 din prezenta Hotărâre, astfel:

  • -   Lot 1, - teren în suprafață de 667 mp, proprietatea publică a Municipiului Oradea

  • - cu destinația de “Drum Public”,

  • -   Lot 2, - teren în suprafață de 333 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea

- cu destinația de “ Teren pentru construcții

  • -   Lot 3, - teren în suprafață de 1.000 mp - proprietatea d-lui. Raț Alexandru-Nicolae-Gelu

- cu destinația de “Teren pentru construcții

  • -   Lot 4, - teren în suprafață de 1.000 mp - proprietatea d-nei. Carțiș Viorica-Zamfira

- cu destinația de “Teren pentru construcții

Art.9. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietăți conform art. 4 și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilelor constituite conform art. 7 și 8 din prezenta Hotărâre, se vor suporta de la bugetul local.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

•   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

•   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

•   A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil;

•   d-na. Crainic Silvia prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  • •   dl. Raț Alexandru - Nicolae - Gelu prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian Oradea, 31 octombrie 2013

Nr. 837

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu “unanimitate” de voturi pentru.