Hotărârea nr. 836/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 105 mp, teren, înscris în CF 179492, situat în Oradea, str. Mehedinţi nr. 117, în favoarea S.C. ILĂU PROD S.R.L.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 105 mp, teren, înscris în CF 179492, situat în Oradea, str. Mehedinți nr. 117, în favoarea S.C. ILĂU PROD S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254.084 din 28.10.2013, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 105 mp, teren, înscris în CF 179492 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 667606/A) , situat în Oradea, str. Mehedinți nr. 117, în favoarea S.C. ILĂU PROD S.R.L.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 400/2013 privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 105 mp teren identificat cu nr. topo 5049/113, înscris în CF 66706/A Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 105 mp teren situat în Oradea, str. Mehedinți nr. 117, în favoarea S.C. Ilău Prod S.R.L.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 23.07.2013, întocmit de S.C ALASSO COMPANY S.R.L., prețul proprietății imobiliare a suprafeței de 105 mp teren este de 100 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 249.225/25.10.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața de 105 mp teren situat in Oradea, str. Mehedinți nr. 117, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 101,9047 euro/mp plus T.V.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin H.C.L. nr. 758/2005 și H.C.L. nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 10.700 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 101,9047 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 249.225/25.10.2013, pentru suprafața de 105 mp teren, înscris în CF 179492, situat în Oradea, str. Mehedinți nr. 117, în favoarea S.C. ILĂU PROD S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Biroul Achiziții Publice

 • •   S.C. ILĂU PROD S.R.L., prin grija A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Lascu Tudor Sebastian


  Oradea, 31 octombrie 2013

  Nr. 836


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”